Набір на підготовчі курси до НМТ триває!

Наукові та методичні праці викладачів

Іванцова Наталя Борисівна

завідувачка кафедри психології та педагогічної освіти

Монографії

Виховні технології у передшкільній та шкільній освіті у контексті нової української школи/ Євдокимова Н. О., Іванцова Н. Б., Довгань Н. Ю., Барвінок І. В., Безушко С. В., Матвієнко Л. П., Нор К. Ф., Потоцька Т. Ф., Чижик Т. Г.// монографія. Миколаїв: Вид-во «Іліон». 2020. 146 с.

Розвивальні психолого-педагогічні технології навчання у контексті нової української школи/ Євдокимова Н. О., Іванцова Н. Б., Бабаян Ю. О., Нор К. Ф., Потоцька Т. Ф.// монографія. Миколаїв: Вид- во «Іліон». 2020. 152 с.

Іванцова Н. Б. Формирование профессиональной направленности студентов-психологов в процес се експериментального обучения в вузе// Новые развивающие технологи педагогической практики: коллективная монографія/ отв. ред. А.Ю. Нагорнова. – Ульяновск: Зебра, 2016. – С.381-394.

Natalia Yevdokymova, Natalia Ivantsova, Alexander Kocharian, Vitalii Lunov, Natalia Barinova (2020). The dynamics of reflexivity of future psychologists in reflective intense educational environment. Iserman, R., Lunov, V (Ed.). Psychological support of the subject’s professional self-realization. LAP Lambert Academic Publishing (SENSE – Chttps://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/tr/book/978-620-0-57210-3/psychological-support-of-the-subject-s-professional-self-realization

Статті

Іванцова Н. Б. Ціннісні орієнтації як регулятори емоційного клімату сім’ї. Збірник наукових праць «Теорія і практика сучасної психології». Випуск № 1 Том 3, 2020 р. – С. 46-49 (Index Copernicus). http://tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2020/part_3/9.pdf


Євдокимова Наталя Олексіївна

професор кафедри психології та педагогічної освіти,

гарант освітньої програми «Дошкільна освіта»

Монографії

Виховні технології у передшкільній та шкільній освіті у контексті нової української школи/ Євдокимова Н. О., Іванцова Н. Б., Довгань Н. Ю., Барвінок І. В., Безушко С. В., Матвієнко Л. П., Нор К. Ф., Потоцька Т. Ф., Чижик Т. Г.// монографія. Миколаїв: Вид-во «Іліон». 2020. 146 с.

Розвивальні психолого-педагогічні технології навчання у контексті нової української школи/ Євдокимова Н. О., Іванцова Н. Б., Бабаян Ю. О., Нор К. Ф., Потоцька Т. Ф.// монографія. Миколаїв: Вид- во «Іліон». 2020. 152 с.

Євдокимова Н.О. Ситуативно-проблемный подход к формированию психологической компетентности будущего педагога/ Н.О. Євдокимова// Профессиональное майстерство современного педагога: коллективная монографія / отв. ред. А. Ю. Нагорнова. Ульяновск: Зебра, 2016. С. 342-351.

Євдокимова Н.О. Psychological Training of Lawyersin Higher Education Institutions (Психологічна підготовка юристів у вищому навчальному закладі): монографія/ Н.О. Євдокимова. – Ottawa, Accent Graphics Communications: – 2016. 264 р.

Євдокимова Н.О. Учебный тренинг в образовательном пространстве вуза/ Н.О. Євдокимова// Новые развивающие технологии педагогической практики: коллективная монографія / отв. ред. А.Ю. Нагорнова. Ульяновск: Зебра, 2016. С. 265-278.

Євдокимова Н. О. Психологічні технології професійної суб’єктогенези здобувачів вищої освіти. Психологічні технології ефективного функціонування та розвитку особистості: монографія / [за ред.: С. Д. Максименка, С. Б. Кузікової, В. Л. Зливкова]. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. 540 с. – С. 315-328.

Євдокимова Н. О. Психосоматична компетентність як конгруентна система професійних здатностей психолога. Психолого-педагогічні засади успішності майбутнього фахівця: монограф. / кол. авт.; за заг. ред. О. А. Агаркова. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2019. 200 с. – С. 185-199.

Звягінцева О. Б., Іванцова Н. Б., Вербина Ю. В., Євдокимова Н. О. Теоретико-методологічні засади стратегічного маркетингу в сфері інформаційних технологій / Монографія. Варшава: «RS Global», 2020. 100 с.

Natalia Yevdokymova, Natalia Ivantsova, Alexander Kocharian, Vitalii Lunov, Natalia Barinova (2020). The dynamics of reflexivity of future psychologists in reflective intense educational environment. Iserman, R., Lunov, V (Ed.). Psychological support of the subject’s professional self-realization. LAP Lambert Academic Publishing (SENSE – Chttps://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/tr/book/978-620-0-57210-3/psychological-support-of-the-subject-s-professional-self-realization

Natalia Yevdokymova, Vitalii Lunov, Marina Chubata, Andrii Nastyuk, Vitalii Khodanovych (2020). Referents of subjectness of law students. Iserman, R., Lunov, V (Ed.). The current problems of occupational psychology training. LAP Lambert Academic Publishing (SENSE – Chttps://www.amazon.com/current-problems-occupational-psychology-training/dp/620057006X

Статті

Євдокимова Н.О., Чеканова О. С. (2020). Особливості ігрової діяльності дітей з аутизмом. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство». Том X. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. Вип. 34, 98-108. http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v10/i34/13.pdf

Євдокимова Н.О., Воскевич Ю. В. (2020). Ознаки і причини емоційного вигоряння прийомних батьків та батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство». Том X. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. Вип. 34, 108-117.http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v10/i34/14.pdf

Євдокимова Н.О., Опанасенко Л.А. Професійне консультування як засіб професіоналізації особистості. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки: збірник наукових праць / за ред. Н. О. Євдокимової. – №1 (16), травень 2016. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – С.58-64 http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/Nauk_visnik-1-16-2016.pdf

Євдокимова Н.О., Дроботун О.С. Рефлепрактикум як засіб формування професійної самоідентичності студентів педагогічних спеціальностей. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Київ; Ніжин: ПП Лисенко, 2016. – Том ІХ. – Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Вип.8. – С.172-185. https://lib.iitta.gov.ua/706304/1/Маслюк%20А.М.%20Аналіз%20проблеми%20ідентичності.pdf

Євдокимова Н.О. Модель реабилитации и ресоциализации наркозависимых в современном реабилитационном центре/ Н.О. Євдокимова, П.А. Казар’ян// Fundamental andapplied researches inpracticeofleading scientific schools, 2016, 5 (17), С. 27-35. https://ninarkotikam.com/poleznoe/model-reabilitacii-i-resocializacii-narkozavisimyx-v-sovremennom-reabilitacionnom-centre

Євдокимова Н.О. Психосоматическая компетентность психолога: понятие, структура, таксономия, процессуальная развертка/ Н.О. Євдокимова// Fundamental andapplied researches inpracticeofleading scientific schools, 2017, 22 (4), С. 3-10. https://farplss.org/index.php/journal/article/view/213

Євдокимова Н.О. Социальный и профессиональный контекст валеологической установки студента-медика/ Н.О. Євдокимова// Fundamental andapplied researches inpracticeofleading scientific schools, 2018, 27 (3), С. 236-240. https://farplss.org/index.php/journal/article/view/394

Natalia Yevdokymova, Vitalii Lunov, Yaroslav Tsekhmister, Maryna Dei, Galyna Muliar, Oleksii Khovpun. Psychological referents of subjectness of law students. Modern Journal of Language Teaching Methods. Vol. 8, Issue 11, November 2018 (Web of Sciencehttps://ssrn.com/author=2400164

https://www.researchgate.net/publication/330401126_Psychological_referents_of_subjectness_of_law_studentsb

Natalia Yevdokymova, Vitalii Lunov, Yaroslav Tsekhmister, Maryna Dei, Galyna Muliar, Oleksii Khovpun. Psychological referents of subjectness of law students. Modern Journal of Language Teaching Methods. Vol. 9, Issue 1, January 2019 (Web of Science)https://www.researchgate.net/publication/330401126_Psychological_referents_of_subjectness_of_law_students

Natalia Yevdokymova, Oleksii Sheviakov, Iryna Koval, Vitalii Lunov, Alexander Kocharian, Natalia Barinova, Liana Onufriieva. (2019). Psychological Provision of Processes Modernization of Metallurgical Production Management // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 8(4S), 115-121. doi: 10.35940/ijrte.D1004.1184S19 (Scopus).https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i4S/D10041184S19.pdf

Yevdokymova N., Burlakova I., Sheviakov A., Kakhno I., Ponomarenko V. Socio-psyhological technologies of occupational health formation of specialists in economics. International Journal of Psychosocial Rehabilitation 2020 T. 24 V. 6 p. 13030-13040 (Scopus).

Євдокимова Н.О., Тарасова Н. В. (2020). Особливості мотиваційної сфери спортсменів підлітково-юнацького віку. Теорія і практика сучасної психології: збірник наукових праць,1, т. 2, 8-12 (Index Copernicushttp://tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2020/part_2/3.pdf

Євдокимова Н.О., Харченко О. О. (2020). Успішність навчання як мотиватор усвідомленого професійного самовизначення старших підлітків. Теорія і практика сучасної психології: збірник наукових праць,1, т. 2, 13-17 (Index Copernicushttp://tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2020/part_2/4.pdf

Євдокимова Н.О., Раткогло О. М. (2020). Психологічний статус онкохворої людини. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство». Том X. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. Вип. 34, 74-83. http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v10/i34/10.pdf

Євдокимова Н.О., Тарасова Н. В. (2020). Психологічний супровід спортсменів підлітково-юнацького віку. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство». Том X. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. Вип. 34, 83-91. http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v10/i34/11.pdf

Євдокимова Н.О., Харченко О. О. (2020). Професійне самовизначення старших підлітків. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство». Том X. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. Вип. 34, 91-98. http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v10/i34/12.pdf

Навчальні посібники

Євдокимова Н.О., Зливков В.Л., Лукомська С.О. Дорога змін: ефективне спілкування у кризових умовах життя. Посібник з психології(рекомендовано до друку Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України, протокол № 1 від 28 січня 2016 р.). Миколаїв: Іліон, 2016. 182 с.

Євдокимова Н.О., Зливков В.Л., Лукомська С.О., Федан О.В. Особистість у кризових ситуаціях: огляд сучасних психодіагностичних методик. Навчальний посібник (рекомендовано до друку Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України, протокол №6 від 23 червня 2016 р.). Миколаїв: Іліон, 2016. 342 с.

Євдокимова Н.О., Бурлакова І. А., Агарков О. А., Шрамко І. А., Пілецька Л. С., Шевяков О. В., Славська Я. А., Бабатенко О. В., Кондес Т. В. Психологічне забезпечення педагогічної майстерності. Навчально-методичний посібник (рекомендований Вченою радою Дніпровського гуманітарного університету, протокол № 5 від 16 січня 2020 р.). К.: Видавничий дім «Кондор», 2020. 276 с.

Методичні матеріали

Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт: методичні вказівки / Н. О. Євдокимова, А. А. Жданова. Миколаїв: Іліон, 2020. 48 с.

Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт: методичні вказівки / Н. О. Євдокимова, А. А. Жданова. Миколаїв: Іліон, 2020. 46 с.

Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт: методичні вказівки / Н. О. Євдокимова, А. А. Жданова. Миколаїв: Іліон, 2020. 56 с.

Євдокимова Н.О., Шрамко І.А. (2019). Методичні рекомендації до практичних (семінарських) занять з дисципліни «Педагогічна психологія. Модуль 1. Психологічне забезпечення педагогічної майстерності» для здобувачів вищої освіти. Миколаїв: МКУ ім. П. Орлика. 2020. 68 с.

Євдокимова Н.О., Шрамко І.А. (2019). Методичні рекомендації до практичних (семінарських) занять з дисципліни «Педагогічна психологія. Модуль 2. Технологічні елементи психологічного забезпечення педагогічної майстерності» для здобувачів вищої освіти. Миколаїв: МКУ ім. П. Орлика. 2020. 62 с.

Євдокимова Н.О., Шрамко І.А. (2019). Методичні рекомендації до практичних (семінарських) занять з дисципліни «Педагогічна психологія. Модуль 3. Педагогічні психотехнології» для здобувачів вищої освіти. Миколаїв: МКУ ім. П. Орлика. 2020. 73 с.


Мельниченко Валерій Володимирович

професор кафедри психології та педагогічної освіти

Монографії

Мельниченко В.В., Барно О.М. Фізичне здоров’я нації у ХХ столітті: проблеми, перспективи / Монографія/ ВЦ «ККТК», Кіровоград, 2016, 320 с.

Статті

Мельніченко В.В. Детермінанти управлінської діяльності викладача закладу вищої освіти// Науковий вісник Херсонського державного університету. Психологічні науки.-Вип.№5.-Херсон – 2018.- С.248-253.

Мельніченко В.В. Основні наукові підходи до менеджменту у  сучасній освіті // Вісник аграрної науки Причорномор’я .- Науковий журнал.- Вип.№1 (101) .- Миколаїв -2019.- С.118-123.

Методичні матеріали

Мельниченко В.В. Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) ступеня – Миколаїв, МКУ імені Пилипа Орлика, 2020. – 52 с.

Мельниченко В.В. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) ступеня – Миколаїв, МКУ імені Пилипа Орлика, 2020. – 64 с.

Мельниченко В.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) ступеня – Миколаїв, МКУ імені Пилипа Орлика, 2020. – 56 с.


Болотникова Тетяна Григорівна           

доцент кафедри психології та педагогічної освіти

Монографії

Виховні технології у передшкільній та шкільній освіті у контексті нової української школи: монографія / Н.О. Євдокимова, Л.П. Матвієнко, Н.Б. Іванцова, І.В. Барвінок, С.В. Безушко, Н.Ю. Довгань, К.Ф. Нор, Т.Ф. Потоцька, Т.Г. Чижик. – Миколаїв: Іліон, 2020, – 146 с.

Чижик Т.Г. Інноваційні технології у фізичній реабілітації дітей молодшого шкільного віку / Т.Г. Чижик // Колективна монографія: Польща . – 2019 

Чижик Т.Г. Фізична підготовка дітей передшкільного та молодшого шкільного віку у контексті Нової української школи: монографія / Т.Г. Чижик, Т.Ф. Потоцька. – Миколаїв: Іліон, 2020. – 130 с.

Статті

Chepurna L. Fedorenko S. Kuzmiska Y. Sushchenko L. Zharovska  O. Chyzhyk T. Prymakova V. Kozibroda L. (2020). The Creation and Development  of Textbooks for Children with Cognitive Disorders. BRAIN. Broad  Research in Artifical  Intelligence and Neurosciece, 11(3) 147-163

Чижик Т. Г. «Фізична культура» та «фізичне виховання»: проблема взаємозв’язку понять у педагогіці другої половини ХХ століття та сьогодення / Т. Г. Чижик // «Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології»: збірник наукових праць. – 2015. – № 1 (12). – С. 65-67. (фахове видання)

Чижик Т. Г. Проблема визначення параметричних характеристик розвитку учнів ЗОШ / Т. Г. Чижик // «Наукові записки РДГУ»: збірник наукових праць. – 2016. – № 13(56) Частина І. – С. 48-51. (фахове видання)

Чижик Т. Г. Філософсько-культурологічні витоки проблеми розвитку людини / Т. Г. Чижик // Педагогічний альманах: збірник наукових праць / Ред. кол. В. В. Кузьменко (голова). – 2016. – № 29. – С. 313-320. (фахове видання)

Чижик Т. Г. Сучасні напрямки наукових досліджень в галузі фізичної культури і спорту / Т. Г. Чижик // «Педагогічні науки»: збірник наукових праць. – 2016. – № LXIX. Том 1. – С. 101-105. (фахове видання)

Чижик Т. Г. Мета, завдання й особливості шкільної гігієни як фактора фізичного розвитку молодших школярів у другій половині ХХ століття / Т. Г. Чижик // «Педагогічні науки»: збірник наукових праць. – 2016. – № LXX. Том 1. – С. 27-30. (фахове видання)

Чижик Т. Г. Національні витоки проблеми загальної фізичної підготовки підростаючого покоління (ХVІІІ-ХІХ століття) / Т. Г. Чижик // Педагогічний альманах: збірник наукових праць / Ред. кол. В. В. Кузьменко (голова). – 2016. – № 32. – С. 304-308. (фахове видання)

Кузьменко В. В., Чижик Т.Г. Физиологические основы физической подготовки учащихся младших классов / В. В. Кузьменко, Т. Г. Чижик // Доклады Казахской академии образования. – 2016. – № 4. – С. 23-30. (фахове видання)

Чижик Т. Г. Становлення та особливості організації фізичної підготовки в загальноосвітніх школах УРСР (1917-передвоєнні роки) / Т. Г. Чижик // Педагогічний альманах: збірник наукових праць / Ред. кол. В. В. Кузьменко (голова). – 2017. – № 34. – С. 314-319. (фахове видання)

Чижик Т. Г. Фізична підготовка молодших школярів у доробках вітчизняних та зарубіжних науковців 1940-60 років / Т. Г. Чижик // Педагогічний альманах: збірник наукових праць / Ред. кол. В. В. Кузьменко (голова). – 2017. –№ 35. – С. 321-327. (фахове видання) 

Кузьменко В. В., Чижик Т.Г. Перспективы развития физической подготовки младших школьников/ В. В. Кузьменко, Т. Г. Чижик // Доклады Казахской академии образования. – 2019 – № 1. – С. 15-22. (фахове видання)

Чижик Т. Г.   Теорія та практика фізичної підготовки підлітків (перша половина ХХ століття) / Т. Г. Чижик // Педагогічний альманах: збірник наукових праць / Ред. кол. В. В. Кузьменко (голова). – 2019. – № 42. – С. 270-276. (фахове видання)

Методичні матеріали

Чижик Т. Г. Фізична підготовка молодших школярів / Т. Г. Чижик // Методичні рекомендації. – Херсон: Айлант, 2017. – 36с.


Шавліс Наталя Анатоліївна        

доцент кафедри психології та педагогічної освіти

Монографії

Шавліс Н.А.(2017) Сучасний стан проблеми порушення емоційної сфери у дітей з гіперкінетичними розладами та принципи їх корекції. Психолого-педагогічні та технологічні основи диференційованої логодіагностики та логокорекції: колективна монографія. Миколаїв: Іліон, 2017. – С. 203-231 (у співавторстві).

Статті

Šavlìs, Natalâ Anatolìïvna. (2017) Doslìdžennâ agresivnoï povedìki u dìtej z gìperkìnetičnimi rozladami. European Humanities Studies. State and Society. 2450-6486. 2017, [nr] 3, s. 172-184.


Ревенко Віра Валентинівна         

доцент кафедри психології та педагогічної освіти

Монографії

Ревенко В.В. Початкова та дошкільна освіта в селах південної України у повоєнний період/ Монографія, – Варшава: «RS Global», 2020.

Статті

Ревенко В.В. Відбудова закладів освіти Півдня України в повоєнний період (1944 – 1945 рр.) Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки: збірник наукових праць / за ред. Проф. Миколи Шитюка. – №1(41), червень 2016. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. – С. 40-43. (фахове видання) http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/Nauk_visnik-1-41-2016.pdf

Ревенко В.В. Організація роботи в дошкільних установах в селах Південної України в повоєнний період. Науковий вісник Миколаївського національного універ- ситету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки : збірник наукових праць / за ред. проф. Миколи Шитюка. — № 1 (43), червень 2017. — Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. —  С.54-59. (фахове видання) http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/Nauk_visnik-1-43-2017.pdf  

Ревенко В.В. Організація навчально-виховної роботи в сільських школах Південної України в повоєнний період. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія / за ред.проф. К. В. Балабанов.- Вип. 17. – Видавничий відділ МДУ, 2016 – С. 67-75. http://repository.mdu.in.ua/jspui/bitstream/123456789/268/1/Istoriia.%20Politologiia.%20Vyp.17.pdf   (фахове видання наукометрична база Index Copernikus)

Ревенко В.В. Стан шкільної освіти України в повоєнні роки: проблеми та шляхи вирішення (за матеріалами південних областей України). Web of Scholar. International Academy journal 5 (2 (20)). – 111-117 (фахове видання наукометрична база Index Copernikus)

Ревенко В.В. Забезпечення підручниками учнів сільських шкіл Південної України у повоєнне десятиліття. Współczesne trendy rozwoju edukacji i nauki w kontekście interdyscyplinarnym: Materiały ІІI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, 29–30 marca 2018 roku / [red.: I. Zymomrya, W. Ilnytskyj, H. Burunowa, D. Romaniuk, A. Sochal]. – Częstochowa – Użhorod – Drohobycz: Posvit, 2018. – 508 s.. – S. 262-265.

Ревенко В.В. Форми дозвілля та відпочинку сільських дітей в повоєнний період. Науковий вісник Миколаївського національного універ- ситету імені В. О. Сухомлинського. Історичні науки : зб. наук. праць. – № 1 (47), червень 2019. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. – 20-23(фахове видання)


Нор Катерина Федорівна

доцент кафедри психології та педагогічної освіти

Монографії

Виховні технології у передшкільній та шкільній освіті у контексті нової української школи/ Євдокимова Н. О., Іванцова Н. Б., Довгань Н. Ю., Барвінок І. В., Безушко С. В., Матвієнко Л. П., Нор К. Ф., Потоцька Т. Ф., Чижик Т. Г.// монографія. Миколаїв: Вид-во «Іліон». 2020. 146 с.

Розвивальні психолого-педагогічні технології навчання у контексті нової української школи/ Євдокимова Н. О., Іванцова Н. Б., Бабаян Ю. О., Нор К. Ф., Потоцька Т. Ф.// монографія. Миколаїв: Вид- во «Іліон». 2020. 152 с.

Статті

Нор К. Ф. А. С. Макаренко про роль книги у вихованні дітей молодшого шкільного віку / К.Ф. Нор // Оцінка достовірності: наукові дослідження та практика. – К., 2017. – С. 47–55.


Пєнова Інга Костянтинівна

доцент кафедри психології та педагогічної освіти

Методичні матеріали

Пєнова І.К. Методичні матеріали до самостійної роботи з дисципліни «Психотерапія спортсменів, хворих та людей з інвалідністю». Миколаїв: ПЗВО «МКУ ім.. Пилипа Орлика». 2019. – 48 с.

Пєнова І.К. Методичні матеріали до практичних занять з дисципліни «Психотерапія спортсменів, хворих та людей з інвалідністю». Миколаїв: ПЗВО «МКУ ім.. Пилипа Орлика». 2019. – 57 с.

Пєнова І.К. Конспект лекцій з дисципліни «Психотерапія спортсменів, хворих та людей з інвалідністю». Миколаїв: ПЗВО «МКУ ім.. Пилипа Орлика». 2019. – 62 с.


Шрамко Ігор Анатолійович

доцент кафедри психології та педагогічної освіти

Монографії

Шрамко І. А. Психологія  підтримки життєдіяльності жінок в сучасному соціумі : [монографія] / І. А. Шрамко // Психологічні основи розвитку особистості. За заг. ред. В.Й. Бочелюка.  – Запоріжжя : Просвіта, 2021. Т.7. – С. 275 – 290.

Шрамко І. А. Психологічна спадщина соціальної підтримки життєдіяльності фахівців : [монографія] / І. А. Шрамко // Психологічні основи розвитку особистості. За заг. ред. В.Й. Бочелюка, М.А. Дергач.  – Запоріжжя : Просвіта, 2020. Т.6. – С. 102 – 120.

Shramko І.  Psychological bases occupational health of specialists of economic sphere / І. Burlakova, O.Sheviakov, I. Shramko // Professional competencies and educational innovations in the knowledge economy: [collective monograf] // Editors Lyubomira Popova, Mariana Petrova. – Velico Tarnovo, Bulgaria : Publishing House ACCESS PRESS,  2020. – С. 446 – 457. .

Shramko І. А. Social-pedagogical support of lives of women in conditions of dynamic sociotechnical system / O. Sheviakov, I. Shramko, Ya. Slavska, V. Sizov, O. Alforov. // Pedagogy Theory : [monography] / International ScienceGroup/ – Boston : Primedia eLaunch, 2020. –  С. 229 – 238.

Shramko І. А. Psychological provision of activities of professionals in the  conditions of metallurgical productions/ O. Sheviakov, I. Shramko // Modern researches in psychology and pedagogy : Collective monograph. Riga : Baltija Publishing, 2020. –  С. 405 – 420. .

Статті

Шрамко І. А.  Соціальна підтримка жінок в період грудного вигодовування / І. А. Шрамко // Way Science : Міжнародний електронний науково-практичний журнал. – Дніпро : Way Science, 2018. – № 2(2), Вип. 2. –  С. 149 – 161.

Shramko І. А.  Gender features of anticipation of legal specialists / O. Agarkov, O. Sheviakov, I. Burlakova, I. Shramko // Scientific bulletin of the Dniproetrovsk State University of Internal Affairs: Scientific Journal. – 2019. – №1 (102). – С. 276 – 281. 

Шрамко І. А.  Психологія соціальної підтримки життєдіяльності жінок в умовах динамічної соціотехнічної системи: емпіричні дослідження / О. В. Шевяков, І. А. Шрамко, О. В. Бабатенко // International Journal of innovative technologies in social Science. – Warsaw, Poland: RS Global Sp. z O.O., 2019. Vol.7(19). –  С. 26 – 31 .

Шрамко І. А. Соціальна підтримка життєдіяльнсті жінок в умовах динамічної соціотехнічної системи / О. В. Шевяков, І. А. Шрамко, О. В. Бабатенко // Virtus : Scientific Journal. – Series: Philosophy. Psychology. Pedagogy. – Issue. 38. – Canada: Center of modern pedagogy “Learning without Frontiers”, 2019. – С. 66 – 68. 

Shramko І. Corporate culture of a higher  education institution as a factor in forming student’s professional identity/ О. Вlynova, V. Lappo, V. Kalenchuk, O. Agarkov, I. Shramko, L. Lymarenko, I. Popovych // Revista inclusiones. – Vol. 7, 2020. – С. 481 – 496. 

Shramko І. Psychological foundations of occupational health of specialists og economic sphere / О. Shevchenko, I. Burlakova, O. Sheviakov, O. Agarkov, I. Shramko // Медичні перспективи: науковий журнал ДЗ “Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України” – Т. XXV. №2, 2020. – С. 163 – 167. 

Шрамко І. А. Психологічне забезпечення соціальної підтримки жінок в динамічних соціотехнічних системах діяльності / О. В. Шевяков, І. А. Шрамко // Virtus : Scientific Journal. – Series: Philosophy. Psychology. Pedagogy. – Issue. 47. – Canada: Center of modern pedagogy “Learning without Frontiers”, 2020. – С. 48 – 51. 

Шрамко І. А. Психологічні засади професійного здоров’я фахівців / І. А. Бурлакова, О. В. Шевяков, І. А. Шрамко // Virtus : Scientific Journal. – Series: Philosophy. Psychology. Pedagogy. – Issue. 48. – Canada: Center of modern pedagogy “Learning without Frontiers”, 2020. – С. 23 – 27.

Навчальні посібники

Євдокимова Н.О., Бурлакова І. А., Агарков О. А., Шрамко І. А., Пілецька Л. С., Шевяков О. В., Славська Я. А., Бабатенко О. В., Кондес Т. В. Психологічне забезпечення педагогічної майстерності. Навчально-методичний посібник (рекомендований Вченою радою Дніпровського гуманітарного університету, протокол № 5 від 16 січня 2020 р.). К.: Видавничий дім «Кондор», 2020. 276 с.

Методичні матеріали

Євдокимова Н.О., Шрамко І.А. (2019). Методичні рекомендації до практичних (семінарських) занять з дисципліни «Педагогічна психологія. Модуль 1. Психологічне забезпечення педагогічної майстерності» для здобувачів вищої освіти. Миколаїв: МКУ ім. П. Орлика. 2020. 68 с.

Євдокимова Н.О., Шрамко І.А. (2019). Методичні рекомендації до практичних (семінарських) занять з дисципліни «Педагогічна психологія. Модуль 2. Технологічні елементи психологічного забезпечення педагогічної майстерності» для здобувачів вищої освіти. Миколаїв: МКУ ім. П. Орлика. 2020. 62 с.

Євдокимова Н.О., Шрамко І.А. (2019). Методичні рекомендації до практичних (семінарських) занять з дисципліни «Педагогічна психологія. Модуль 3. Педагогічні психотехнології» для здобувачів вищої освіти. Миколаїв: МКУ ім. П. Орлика. 2020. 73 с.


Барвінок Ірина Віталіївна           

доцент кафедри психології та педагогічної освіти

Монографії

Барвінок І.В. Виховні технології у передшкільній та шкільній освіті у контексті нової української школи/ Євдокимова Н.О., Іванцова Н.Б., Довгань Н.Ю., Барвінок І.В., Безушко С.В., Матвієнко Л.П., Нор К.Ф., Потоцька Т.Ф., Чижик Т.Г.// монографія. Миколаїв: Вид-во «Іліон». 2020. – 130 с.

Статті

Барвінок І.В Теоретичні підходи до розуміння особливостей сприймання музики молодшими школярами// Молодий вчений. – Київ, 2017. – №4.2(44.2) квітень – С.1-6.


Потоцька Тетяна Федорівна       

доцент кафедри психології та педагогічної освіти

Монографії

Виховні технології у передшкільній та шкільній освіті у контексті нової української школи/ Євдокимова Н. О., Іванцова Н. Б., Довгань Н. Ю., Барвінок І. В., Безушко С. В., Матвієнко Л. П., Нор К. Ф., Потоцька Т. Ф., Чижик Т. Г.// монографія. Миколаїв: Вид-во «Іліон». 2020. 146 с.

Розвивальні психолого-педагогічні технології навчання у контексті нової української школи/ Євдокимова Н. О., Іванцова Н. Б., Бабаян Ю. О., Нор К. Ф., Потоцька Т. Ф.// монографія. Миколаїв: Вид- во «Іліон». 2020. 152 с.

Фізична підготовка дітей передшкільного та молодшого шкільного віку у контексті Нової української школи: монографія / Т.Г. Чижик, Т.Ф. Потоцька. – Миколаїв: Іліон, 2020. – 130 с.

Методичні матеріали

Потоцька Т.Ф. Методичні матеріали до самостійної роботи з дисципліни «Методика навчання української мови та мовлення» для здобувачів освітнього рівня «бакалавр» галузі знань  01 Освіта/Педагогіка. Миколаїв: ПВНЗ «МКУ ім.. Пилипа Орлика». 2018. – 36 с.

Потоцька Т.Ф. Методичні матеріали до практичних занять з дисципліни «Методика навчання української мови та мовлення» для здобувачів освітнього рівня «бакалавр» галузі знань  01 Освіта/Педагогіка. Миколаїв: ПВНЗ «МКУ ім.. Пилипа Орлика». 2018. – 37 с.

Потоцька Т.Ф. Конспект лекцій з дисципліни «Методика навчання української мови та мовлення» для здобувачів освітнього рівня «бакалавр» галузі знань  01 Освіта/Педагогіка. Миколаїв: ПВНЗ «МКУ ім.. Пилипа Орлика». 2018. – 49 с.


Якименко Поліна В’ячеславівна

доцент кафедри психології та педагогічної освіти

Монографії

Якименко П. В. Підготовка майбутніх учителів англійської мови до профільного навчання старшокласників: монографія. Миколаїв: СПД Румянцева, 2019. 172 с. 

Якименко П. В. Теорія і методика підготовки майбутніх учителів англійської мови до профільного навчання старшокласників: методичний посібник. Миколаїв: СПД Румянцева, 2020. 112 с.

Статті

Anzhelika, KURCHATOVA , Svitlana, PARSHUK , Polina YAKIMENKO , Nataliia, TROFAILA , Lyudmila, BILAN , Irina, DEMCHENKO. Education of Children’s Preschool Age Respect for the Father.

Якименко П. В., Якименко С. І. Особистість учителя як вирішальний фактор педагогічного процесу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер. 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 67. С. 302–305.

Якименко П. В. Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови. Virtus: науковий журнал / еditor-in-Chief M. A. Zhurba. Canada (Monreal), 2019. № 38. С. 146–150.

Якименко П. В. Педагогічні умови професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до профільного навчання старшокласників. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка». Одеса: Вид. дім «Гельветика», 2019. Вип. 19. С. 136–139.

Якименко П. В. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до профільного навчання старшокласників: дефінітивний аналіз. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 71. С. 278–281.

Якименко П. В. Формування технологічної готовності майбутніх учителів іноземної мови до профільного навчання старшокласників засобами інноваційних технологій. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наук. пр. / за ред. проф. Т. Степанової. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2019. № 4 (67). С. 263–266.


Сироєжко Ольга В’ячеславівна

доцент кафедри психології та педагогічної освіти

Статті

Сироєжко О. В. Музично-естетичне виховання підлітків у дитячому оркестрі народних інструментів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. (міжнародна науко метрична база Index Copernicus International). 2019. Вип. 69. С. 219 – 223.

Сироєжко О. В. Музично-естетичне виховання підлітків як науково-педагогічна проблема. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (міжнародна науко метрична база Index Copernicus International). 2019. Вип. 65. С. 79 – 84.

Сироєжко О. В. Психолого-педагогічні особливості музично-естетичного виховання підлітків засобами народно-інструментального виконавства у закладах позашкільної освіти. Імідж сучасного педагога Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського. 2019. Вип. 5 (188), Web-site: isp.poippo.pl.ua. С. 115 – 120.;

Сироєжко О. В. Музично-естетичне виховання підлітків у дитячому оркестрі народних інструментів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. (міжнародна науко метрична база Index Copernicus International). 2019. Вип. 69. С. 219 – 223.

Сироєжко О. В. Музично-естетичне виховання підлітків як науково-педагогічна проблема. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (міжнародна науко метрична база IndexCopernicus International). 2019. Вип. 65. С. 79 – 84.

Сироєжко О. В. Педагогічний процес у позашкільних закладах, як соціально-виховний феномен всебічного розвитку творчої особистості. Педагогічні науки Миколаївського Національного університету імені В.О. Сухомлинського. 2012. Вип. 1.39. С. 297–301.

Сироєжко О. В. Роль музичного мистецтва у формування духовності підлітків. Педагогічні наукиМиколаївського Національного університету імені В.О. Сухомлинського. 2011. Вип. 35. С. 149–154.

Навчальні посібники

Сироєжко О. В., Педагогічні умови формування творчого освітньо-виховного середовища в позашкільних навчальних закладах : навч.-метод. посіб. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2016. 184 с.

[:en]

Т. Г. Чижик, Т. Ф. Потоцька “Фізична підготовка дітей передшкільного та молодшого шкільного віку у контексті нової української школи”

О. В. Грищенко “Практикум із сучасної української мови”

“Виховні технології у передшкільній і шкільній освіті у контексті сучасної української школи”

О. Грищенко “Аналіз дитячого твору”

Євдокимова Н. О., Матвієнко Л. П., Іванцова Н. Б., Нор К.Ф., Потоцька Т. Ф. Індивідуальність вчителя та вихователя у контексті нової української школи: монографія. Миколаїв: Іліон, 2020.

Євдокимова Н. О., Матвієнко Л. П., Іванцова Н. Б., Довгань Н. Ю., Барвінок І. В., Безушко С. В., Нор К.Ф., Потоцька Т. Ф., Чижик Т.Г. Виховні технології у передшкільнійта шкільній освіті у контексті нової української школи: монографія. Миколаїв: Іліон, 2020.

Євдокимова Н. О., Матвієнко Л. П., Іванцова Н. Б., Бабаян Ю. О., Нор К. Ф., Потоцька Т. Ф. Розвивальні психолого-педагогічні технології навчання у контексті нової української школи: монографія. Миколаїв: Іліон, 2020.

Грищенко О.В. Аналіз дитячого твору. Методична розробка : навчальний посібник. — Миколаїв: Іліон, 2020.

Грищенко О. В. Практикум із сучасної української мови : навчальний посібник. — Миколаїв : Іліон, 2020.

Євдокимова Н. О. Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт: методичні вказівки / Н. О. Євдокимова, А. А. Жданова. — Миколаїв : Іліон, 2020.

Євдокимова Н. О. Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт: методичні вказівки / Н. О. Євдокимова, А. А. Жданова. — Миколаїв: Іліон, 2020.

Євдокимова Н. О. Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт: методичні вказівки / Н. О. Євдокимова, А. А. Жданова. — Миколаїв: Іліон, 2020.

Євдокимова Н.О., Матвієнко Л.П., Дроботун О.С. Інноваційний проект «Системно-компетентнісний підхід до розвитку особистості у вищому навчальному закладі: постнеокласична парадигма». — Миколаїв: Іліон, 2018.

Євдокимова Н.О., Іванцова Н.Б., Опанасенко Л.А. Ситуативно-проблемний підхід до рішення 100 шкільних проблем: навчальний посібник. – Миколаїв: Іліон, 2013.

Шевяков О.В., Євдокимова Н.О. Ергономічні засади психології праці та інженерної психології: навчальний посібник. – Миколаїв: Іліон, 2014.

Євдокимова Н.О., Іванцова Н.Б., Опанасенко Л.А. Психологічні основи професійного консультування: навчально-методичний посібник. – Миколаїв: Іліон, 2015.

Євдокимова Н.О., Задіранова Г.В., Дроботун О.С., Іванцова Н.Б. та ін. Тренінгові технології у роботі психологічної служби вищого навчального закладу: навчальний посібник. – Миколаїв: Іліон, 2013.

Євдокимова Н.О., Бабаян Ю.О., Васильєва Г.В., Хоржевська І.М. та ін. Соціальна психологія груп. Хрестоматія: навчальний посібник. – – Миколаїв: Іліон, 2013.

Іванцова Н.Б. Ґенеза професійної спрямованості практичного психолога : навч.-метод. посібн. – К.:Видавничий Дім «Слово», 2013.