Набір на підготовчі курси до НМТ триває!

Загальні правила з академічної доброчесності

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Академічна доброчесність передбачає дотримання правил посилання на джерела інформації у випадку використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання вимог про авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну науково-педагогічну (творчу) діяльність; контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами вищої освіти; об’єктивне оцінювання результатів навчання.

Положення про академічну доброчесність у ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу діяльність», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Статуту Університету, листа Міністерства освіти і науки від 15.08.2018 р. за № 1/11-8681 «Про Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах».

За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники Університету можуть бути притягнені до відповідальності.

    Відповідальність науково-педагогічних  та наукових працівників Університету:

          • відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання (ухвалюється вченою радою Університету);

• позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання (ухвалюється вченою радою Університету);

• позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади (ухвалюється вченою радою Університету).

За порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти можуть бути притягнені до  академічної відповідальності.

Відповідальності здобувачів освіти за порушення академічної доброчесності :

          • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо) (ухвалюється деканом факультету);

• повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми (ухвалюється деканом факультету);

• відрахування з закладу освіти (ухвалюється ректором Університету);

• позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання (ухвалюється ректором Університету).

Види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності визначаються спеціальними законами та внутрішніми положеннями Університету, що затверджені вченою радою Університету та погоджені з відповідними органами самоврядування здобувачів освіти в частині їхньої відповідальності.

У системі запобігання академічного плагіату Університету в якості критерію оригінальності творів використовується показник рівня оригінальності тексту у відсотках, отриманих за допомогою програмно- технічних засобів перевірки на плагіат і зменшений на відсоток правомірних запозичень.

Для наукових, навчально-методичних, науково-дослідних праць встановлюється рекомендована шкала оцінювання залежно від кількісного показника рівня оригінальності для випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти: бакалаврська робота -55% оригінальності тексту, магістерська робота – 60% оригінальності тексту. Показники нижче вказаних рівнів є не прийнятними і вказують на наявність необгрунтованих запозичень та значні ознаки плагіату.

З метою уникнення фактів академічної недоброчесності у науковій (творчій) та освітній діяльності науково-педагогічних та педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти в Університеті впроваджуються такі заходи:

  • ознайомлення всіх учасників наукового та освітнього процесів із нормами цього Положення;
  • системне інформування науково-педагогічних та педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти про дотримання принципів та правил академічної доброчесності;
  • проведення семінарів щодо академічної культури у науковій та освітній сферах;
  • ознайомлення здобувачів вищої освіти з вимогами дотримання правил академічної доброчесності під час підготовки дипломних робіт (проєктів);
  • завідувачам кафедр, деканам, головам та членам екзаменаційних комісій, науковим керівникам посилити увагу щодо відповідності кваліфікаційних робіт принципам академічної доброчесності;
  • обов’язкова перевірка кваліфікаційних робіт на наявність плагіату експертами та\чи за допомогою відповідних технічних засобів і програмних продуктів.

       Заходи, спрямовані на дотримання академічної доброчесності

                                       для здобувачів освіти  

1. Самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей).

 2. Посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей.

 3. Дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права.

 4. Надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

            Компетентності студента з академічної доброчесності: 

• здатність діяти у професійних і навчальних ситуаціях із позицій академічної доброчесності та професійної етики;

 • самостійно виконувати навчальні завдання;

 • коректно покликатися на джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей;

• усвідомлювати значущість норм академічної доброчесності, оцінювати приклади людської поведінки відповідно до них;

 • оцінювати приклади людської поведінки відповідно до норм академічної доброчесності;

 • давати моральну оцінку власним вчинкам, співвідносити їх із моральними та професійними нормами, та інші.

    Порушеннями принципів академічної доброчесності вважається:

– академічний плагіат (оприлюднення наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства);

 – самоплагіат (оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів);

– фабрикація (вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідження);

 – фальсифікація (свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень);

 – списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання);

– обман (надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу (формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування));

 – хабарництво (надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі);

 – необ’єктивне оцінювання (свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти).

Корисні посилання:

1. Онлайн курс «Академічна доброчесність» за посиланням:  https://vumonline.ua/course/academic-integrity-at-the-university/

2. Вебінар щодо питань ефективності процедури перевірки на антиплагіат та використання безкоштовних антиплагіатних систем, що відбувся 08.10.2020, організований Національним агентством та Plagiat.pl, спікери – Алі Тахмазов, Максим Маєвський за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ZfXnXZLfpsk&feature=youtu.be

3. Матеріали вебінару «Академічна доброчесність: студентські ініціативи», проведеного студентськими координаторами Проєкту SAIUP за посиланням: https://saiup.org.ua/novyny/materialy-vebinaru-akademichna-dobrochesnist-studentski-initsiatyvy/  На вебінарі обговорювалися такі теми: різноманітність студентських ініціатив з академічної доброчесності; як говорити про доброчесність зі студентськими спільнотами; як налагодити співпрацю з керівництвом університету для втілення ініціатив з доброчесності; участь студентів у розробках кодексів честі; просвітницька робота з академічної доброчесності із першокурсниками.

4. Вебінар на тему: «Запобігання плагіату в студентській і науковій роботі, практичні приклади та поради», що відбувся 13.11.2020, організований Національним агентством та Plagiat.pl за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=-7gaDKF-E2g&authuser=0

Інформаційні матеріали:

1.Відеоролик «Навчайся гідно та відповідально»

2.Лист МОН щодо академічної доброчесності https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/lyst-MONshhodo-akad.dobrochesn..pdf

3.Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності. https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/rekomendatsiyi.pdf

4.Відеопрезентація. Особливості забезпечення академічної доброчесності. https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Osoblyvosti-zabezpechennya-akademichnoyi-dobrochesnosti-v-pryrodnychyh-i-tehnichnyh-naukah_-profesora-Volodymyra-Bahrushyna.pdf

5. План заходів щодо популяризації академічної доброчесності. https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Plan-populyaryzatsiyi-AD.pdf