Набір на підготовчі курси до НМТ триває!

Професійний розвиток науково-педагогічних працівників

Професійний розвиток науково-педагогічних працівників університетів на сьогодні є одним зі стратегічних напрямів реформування системи вищої освіти в Україні, адже без викладачів, чий професійний рівень відповідає сучасним тенденціям розвитку вищої освіти, спроможних працювати в рамках моделі студентоцентрованого навчання, орієнтованих на академічну мобільність і сповідування академічної доброчесності, годі й сподіватись на конструктивні зміни в національній системі вищої освіти. Тому високі вимоги до професійних компетентностей науково-педагогічних працівників потребують реформування системи їх безперервного професійного розвитку задля підвищення якості надання освітніх послуг.

Враховуючи означене, на основі «Методичних рекомендацій для професійного розвитку науково-педагогічних працівників», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2020 р. № 1341 http://puet.edu.ua/sites/default/files/1_9-611.pdf в ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» розроблено та затверджено Вченою радою університету «Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика».

Згідно з методичними рекомендаціями, професійний розвиток науково-педагогічних працівників Університету – це безперервний процес набуття нових та вдосконалення раніше набутих професійних та загальних компетентностей, необхідних для професійної діяльності, що передбачає постійну самоосвіту та інші види й форми професійного зростання і може реалізуватися шляхом формальної та неформальної освіти, стажування, здійснення професійної діяльності тощо. 

Професійний розвиток триває впродовж усього періоду професійної діяльності викладача. До нього можна віднести:

– здобуття наступного ступеня вищої освіти (освітнього, освітньо-професійного, освітньо-наукового, освітньо-творчого, наукового), у тому числі за іншою спеціальністю чи освітньою програмою;

– підвищення кваліфікації, стажування або самоосвіта;

– виконання нових або більшої складності професійних обов’язків тощо.

У ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» планування професійного розвитку викладачів та узгодження графіку відповідних заходів здійснюється на рівні кафедри. Основними складовими професійного розвитку НПП Університету є підвищення кваліфікації та стажування.

Обсяг підвищення кваліфікації НПП установлюється в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи і для викладачів університету впродовж п’яти років не може бути меншим ніж шість кредитів ЄКТС (1 кредит ЄКТС становить 30 годин). При цьому накопичувальна система передбачає можливість враховувати обсяги підвищення кваліфікації чи інших видів професійного удосконалення, які визнаються як підвищення кваліфікації і, які здійснювалися викладачами будь-коли впродовж міжатестаційного періоду.

Щорічно Університет проводить конкурс «Викладач року» (Положення порядок організації та проведення конкурсу «ВИКЛАДАЧ РОКУ» ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика». У 2019 році з числа НПП кафедри психології та педагогічної освіти переможцями конкурсу стали:

– у номінації «За результативну наукову діяльність» – професор кафедри психології та педагогічної освіти Євдокимова Наталя Олексіївна;

– у номінації «Застосування інноваційних методів навчання» – доцент кафедри психології та педагогічної освіти Вербина Юлія В’ячеславівна.

Переможці конкурсу були нагороджені матеріальною премією та безкоштовним лікуванням у медичному центрі Університету «ReaMed», а також пільговими сімейними путівками до бази відпочину Університету на Кінбурнській косі та Рожевому озері (Сіваш).