Набір на підготовчі курси до НМТ триває!

Про нас

[:en]

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Кафедра психології та педагогічної освіти функціонує в складі медико-соціономічного факультету, є випусковою з підготовки освітнього ступеня «Бакалавр», «Магістр» та «Освітньо-наукового» зі спеціальності «Психологія» та «Бакалавр» зі спеціальностей «Початкова освіта» та «Дошкільна освіта».

Кафедра психології та педагогічної освіти досліджує проблеми вивчення можливостей оптимізації системи педагогічної діяльності вчителя початкової школи, вихователя дітей дошкільного віку, акумулює теоретичні, технологічні напрацювання у цих галузях, надає необхідну інформаційну, консультативну, методичну допомогу, а також активно займається дослідженням актуальних проблем сучасної психології, початкової школи, закладу дошкільної освіти. Цьому сприяє максимальне наближення освітнього процесу до науково-практичної роботи.

Члени кафедри психології та педагогічної освіти впроваджують у освітній процес ідеї гуманізації, широко використовують кредитно-модульне навчання, технології особистісно орієнтованого підходу під час аудиторних занять, організаційно-діяльнісні ігри, тренінги, елементи інтегрованого навчання та музейної педагогіки; розвивальних, диференційованих, індивідуалізованих, комп’ютерних, інтерактивних, проектних та медійних технологій; розв’язання педагогічних ситуацій під час практичних і лабораторних занять.

Для підготовки висококваліфікованих спеціалістів із психології, початкової та дошкільної освіти викладачі підготували електронні навчально-методичні комплекси дисциплін, якими користуються здобувачі вищої освіти під час самостійного опрацювання.

Викладачі кафедри постійно працюють над удосконаленням ступеня вищої освіти “Бакалавр” та “Магістр”, враховують сучасні вимоги до формування компетенцій фахівця ХХІ століття, підвищення його конкурентоспроможності на ринку праці.

Кафедра здійснює підготовку освітнього ступеня «Бакалавр», «Магістр» та «Освітньо-наукового» зі спеціальності «Психологія» та «Бакалавр» зі спеціальностей «Початкова освіта» та «Дошкільна освіта».

Структура інформаційної сторінки спеціальності «Дошкільна освіта»

Код та найменування спеціальності. Ліцензійний обсяг:

01 Освіта 012 Дошкільна освіта.Бакалавр.

Очна форма (денна) та  заочна форма навчання (дистанційна) – 60.

Випускова кафедра:

Кафедра психології та педагогічної освіти.

Основні дисципліни (перелік):

Психологія загальна

Педагогіка загальна

Історія психології та педагогічної думки

Теорія та методика виховної роботи в закладах дошкільної освіти

Дошкільна лінгводидактика

Основи педагогічної майстерності

Вікова психологія

Методика навчання української мови та мовлення  

Методика навчання іноземної мови

Теорія й методика формування елементів математичних уявлень

Основи природознавства та суспільствознавства з методикою

Методика навчання основ здоров’я

Теорія і методика фізичного виховання

Образотворче мистецтво з методикою навчання

Методика навчання музичного, сценічного мистецтва з елементами хореографії та ритміки

Випускник зможе:

Керувати: освітньо-виховною роботою з дітьми раннього і дошкільного віку.

Аналізувати: фізичний та розумовий розвиток дітей дошкільного віку, планування та проведення занять та інших режимних моментів у дошкільному навчальному закладі; передовий педагогічний досвід дошкільної освіти і творче впровадження його у свою роботу; власний педагогічний досвід та прогнозувати його застосування, корекцію, поширення; педагогічну, психологічну, методичну літературу та вдосконалення на її основі власного досвіду (професійного рівня); роботу вихователів та надання їм методичної допомоги.

Розробляти: плани проведення занять, режимних моментів та виховних заходів з дітьми дошкільного віку, шляхи використання засобів фізичного та розумового розвитку дошкільників, методики та технології дошкільної освіти.

Організовувати: життєдіяльність дітей на основі передових методик і технології педагогічної діяльності: турбота про здоров’я дітей, вивчення індивідуально-особистісних особливостей дітей, збір фактів поведінки дітей, проектування розвитку особистості кожної дитини і дитячого колективу, відбір нових форм і методів, спрямованих на формування у дитини ставлення до природи, навколишнього світу, інших людей і самого себе, інтересу і культури пізнання, педагогічний процес в дошкільному навчальному закладі, використання нових форм, які забезпечують ефективний розвиток дітей, моделювання і керівництво різними видами діяльності дітей, педагогічне управління поведінкою і активністю дітей.

Забезпечувати: виховання і навчання дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах державного, відомчого і приватного підпорядкування та в умовах родинного виховання.

Контролювати: характервпливу засобів та методів на фізичний та розумовий розвиток дошкільників.

Випускник зможе працювати: вихователем дошкільного навчального закладу, учителем з усіх спеціальностей у сфері дошкільної освіти (з дипломом бакалавра), вихователем дітей дошкільного віку в інтернатному закладі, вихователем дітей дошкільного віку у дитячому санаторії.

Отримає кваліфікацію: бакалавр дошкільної освіти. Вихователь дітей раннього і дошкільного віку

Форма навчання: очна форма (денна), заочна форма навчання (дистанційна).

Структура інформаційної сторінки спеціальності «Початкова освіта»

Код та найменування спеціальності. Ліцензійний обсяг.

01 Освіта 013 Початкова освіта. Бакалавр.

Очна форма (денна), заочна форма навчання (дистанційна) – 60.

Випускова кафедра.

Кафедра психології та педагогічної освіти.

Основні дисципліни (перелік).

Методика навчання української мови та мовлення

Методика навчання іншомовної освітньої галузі

Методика навчання математичній освітній галузі

Методика навчання природничої, громадянської, історичної освітньої галузі

Методика навчання технологічної освітньої галузі

Методика навчання інформатичної освітньої галузі

Методика навчання фізкультурної освітньої галузі

Методика навчання соціальної і здоров’язберігаючої освітньої галузі

Образотворче мистецтво з методикою навчання  

Методика навчання музичного, сценічного мистецтва з елементами хореографії та ритміки

Випускник зможе:

Керувати: навчально-виховним процесом  учнів початкової школи

Аналізувати: фізичний та розумовий розвиток учнів молодшого шкільного віку, планування та проведення уроків та інших виховних заходів  у початковій школі.

Розробляти: календарне та тематичне планування,  конспекти уроків,  виховних заходів із учнями початкової школи, шляхи використання засобів фізичного та розумового розвитку молодших школярів, методики та технології початкової освіти.

Організовувати: навчання учнів у початковій школі, навчання в спеціалізованих школах і дитячих садках, установах культури, приватних школах, виховання та навчання дітей дошкільного віку у закладах освіти, організація методичної роботи з дошкільного виховання у дошкільних навчальних закладах, центрах розвитку дітей, санаторіях, навчання школяра в умовах родинного виховання, організація гурткової роботи, діагностику та консультування психофізичного розвитку школярів, консультування з питань сімейного виховання.

Забезпечувати: навчання, виховання та розвиток учнів початкової школи,  дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах державного, відомчого і приватного підпорядкування та в умовах родинного виховання.

Контролювати: характервпливу форм, методів і засобів навчання  на фізичний та розумовий розвиток учнів початкової школи.

Випускник зможе працювати: учителем початкової школи.

Отримає кваліфікацію: бакалавр початкової освіти. Учитель початкової школи.

Форма навчання:  очна форма (денна) , заочна форма навчання (дистанційна).

 Структура інформаційної сторінки спеціальності «Психологія»

Код та найменування спеціальності. Ліцензійний обсяг.

05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія. Бакалавр.

Очна форма (денна), заочна форма навчання (дистанційна) – 40.

Випускова кафедра.

Кафедра психології та педагогічної освіти.

Основні дисципліни (перелік).

Психологія загальна

Психофізіологія

Історія психології

Основи консультування та психотерапії

Математична статистика

Вікова психологія

Практикум із загальної психології

Психологія соціальна

Експериментальна психологія

Диференціальна психологія

Анатомія та еволюція нервової системи людини

Математичні методи в психології

Патопсихологія

Зоопсихологія та порівняльна психологія

Методика проведення психологічної експертизи

Клінічна психологія

Юридична психологія

Інженерна психологія

Політична психологія

Антропологія

Психологія управіння

Психологія праці

Практична психологія

Педагогічна психологія

Випускник зможе: розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері психології, що передбачають застосування основних психологічних теорій та методів та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов.

Цілі навчання: формування наукових уявлень про природу психіки, про методи та результати дослідження психічних явищ; розвиток здатності до застосування психологічних знань в умовах професійної діяльності.

Випускник зможе працювати: психологом, психологом в закладах освіти.

Отримає кваліфікацію: бакалавр з психології.

Форма навчання:  очна форма (денна) , заочна форма навчання (дистанційна).

 Структура інформаційної сторінки спеціальності «Психологія»

Код та найменування спеціальності. Ліцензійний обсяг.

05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія. Магістр.

Очна форма (денна), заочна форма навчання (дистанційна) – 25.

Випускова кафедра.

Кафедра психології та педагогічної освіти.

Основні дисципліни (перелік).

Теоретико-методологічні проблеми психології

Діагностика психологічного розвитку

Психологічна допомога при посттравматичному стресовому розладі

Методика викладання психологічних дисциплін

Сучасні методи психологічної корекції

Управління конфліктами та кар’єрний коучинг

Психологічна служба та супровід

Методологія та організація наукових досліджень (за професійним спрямуванням)

Випускник зможе: вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення характеризується невизначеністю умов і вимог.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні практичні задачі у процесі навчання та професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення наукових та проектних досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, та здійснення професійної діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей та норм професійної етики психолога.

Випускник зможе працювати: психологом, викладачем психологічних дисциплін, молодшим науковим співробітником.

Отримає кваліфікацію: магістр з психології

Форма навчання:  очна форма (денна) , заочна форма навчання (дистанційна).

Структура інформаційної сторінки спеціальності «Психологія»

Код та найменування спеціальності. Ліцензійний обсяг.

05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія. Доктор філософії.

Очна форма (денна) – 10.

Випускова кафедра.

Кафедра психології та педагогічної освіти.

Основні дисципліни (перелік).

Методологія, організація та технологія наукових досліджень

Наукові школи в психології

Математичні методи та моделювання у психології

Іноземна мова (факультативи)

Практичний тренінг викладача

Мета програми: забезпечити, на основі ступеня магістра, підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері педагогічної та вікової психології шляхом здобуття ними компетентностей, достатніх для виконання оригінальних наукових досліджень, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, а також їх підтримку в ході підготовки та захисту дисертації.

Наукові напрямки програми

1. Розумовий розвиток особистості в процесі навчання.

2. Психологічні проблеми навчання, психологія учіння, учбова діяльність.

3. Закономірності засвоєння знань, умінь та навичок.

4. Розвиток мотивів учбової діяльності учнів різного віку.

5. Психологічне забезпечення освіти.

6. Психологічні детермінанти особистісного та професійного становлення майбутніх фахівців в умовах закладу вищої освіти.

7.Моральний розвиток особистості у виховному процесі.

8. Розвиток самоактивності учнів у процесі оволодіння суспільними

цінностями.

9. Розвиток самосвідомості у педагогічному процесі.

10. Психологічні закономірності і механізми навчально-виховного процесу в

різних освітніх системах (дитсадок, загальноосвітня школа, ліцеї, гімназії, вузи).

11. Психологічні проблеми міжособистісних взаємин у педагогічному

процесі.

12. Оволодіння ціннісними орієнтаціями, становлення особистості як

саморегулюючої системи.

13. Психологічні основи становлення й розвитку національної

самосвідомості.

14. Вікові закономірності та особливості особистості.

15. Психологічні основи статевої диференціації особистості у виховному

процесі.

16. Психологічні проблеми сімейного виховання.

17. Психологічні проблеми педагогічної діяльності.

18. Інноваційні технології навчання.

19. Моделювання та проектування розвитку особистості.

20. Розвиток інноваційного мислення і психологічної компетентності особистості.

21. Формування професійної суб’єктності.

22. Психологічні бар’єри в професійному самовизначенні особистості.

Випускник зможе працювати: на посадах у відділах та лабораторіях наукових установ, профільних кафедрах університетів. Посадах психологів-консультантів у сфері державного управління.

Форма навчання:  очна форма (денна).