Головна
Кафедра правознавства

Кафедра правознавства

081 Право

 Scire lezes non hoc est verba earum scire,

 

sed vim ac potestatem

Знання законів не в тому, щоб знати
їхні слова, а щоб розуміти зміст

1_23Загальна інформація

Основне завдання сучасної юридичної освіти – підготовка висококваліфікованих правників, які наділені зрілістю розуму, незалежністю суджень і сповнені відповідальності як перед суспільством, так і перед власним сумлінням; формування у студентів почуття національного патріотизму, справедливості та невпинного прагнення до нових знань.

Це дозволяє виховувати фахівців, правників, які відповідають вимогам сьогодення та у майбутньому складатимуть славу Міжнародному класичному університету ім. Пилипа Орлика.

Професія юриста вже багато років залишається однією з найбільш престижних. Адже діяльність правознавця охоплює практично кожну сферу людського існування. Його послугами в своєму житті неодноразово користується кожна людина. Проте, щоб бути затребуваним сьогодні у цій галузі, слід добре підготуватися, стати справжнім професіоналом. Старт успішної кар’єри – це якісна освіта. В університет приходять ті, хто вже визначився з майбутньою професією і прагнуть, не втрачаючи часу, поряд із завершенням шкільної освіти здобувати омріяний фах.

У процесі підготовки фахівців забезпечується системне вивчення основ правознавства в нових суспільних умовах. Навчальний процес адаптований до умов південного регіону України. Він спрямований на формування кваліфікованих юристів і передбачає на основі якісного методичного забезпечення, сучасних програм оволодіння знаннями засвоєння значного обсягу теоретичних знань та формування практичних навиків сучасного фахівця.

Діяльність юриста надзвичайно багатогранна: від участі у написанні законів або їх тлумаченні до використання і застосування їх на професійному рівні. Повсякденна робота юриста не тільки приваблива й почесна, це тяжка клопітка праця. Юрист діє від імені держави й захищає права кожного громадянина. Він повинен мати глибокі й різнобічні знання, певний професійний та життєвий досвід, бути принциповим і наполегливим, сумлінно виконувати службові обов’язки, дотримуватися законності.

Фахівець з права готується для професійної діяльності у сфері юридичної практики. Ця сфера характеризується тим, що пов’язана з розглядом юридичних справ, здійсненням юридично значущих дій і юридичною кваліфікацією.

Бакалавр права згідно з Державним класифікатором професій здатний виконувати зазначену професійну роботу і може займати такі посади: спеціаліст державної служби, помічник судді, помічник слідчого, спеціаліст відділу реєстрації актів громадянського стану, декларант, секретар суду, юрисконсульт, секретар судової колегії, помічник адвоката, помічник нотаріуса, організатор діловодства, спеціаліст з оперативно-розшукової діяльності, інспектор міліції, інспектор внутрішньої служби.

Поняття «юрист» є досить широким і вживається на позначення різних юридичних працівників, тому застосувати свої знання юрист зможе майже в усіх галузях.

Ми працюємо професійно і компетентно, єдино і злагоджено, інноваційно і творчо.

Університет співпрацює з Одеським національним університетом ім. Мечникова (економіко-правовий факультет), що дає змогу забезпечити ступеневу підготовку випускникам-юристам.

 

Наукова діяльність

Науково-дослідна діяльність спеціальності здійснюється у площині вивчення актуальних питань у галузі правознавства, пошуку шляхів вирішення існуючих проблем юридичної науки, встановлення та поширення всеукраїнських і міжнародних зв`язків з основних напрямів і питань діяльності галузі знань.

Метою науково-дослідної роботи спеціальності є узагальнення, поглиблення й конкретизація наукових поглядів і уявлень щодо ґенези приватного права в Україні, його сутності, цінності, структури, місця в системі права, ролі у формуванні інститутів громадянського суспільства, особливостей відображення у правосвідомості українського суспільства та змісті юридичної освіти, а також вироблення рекомендацій, спрямованих на актуалізацію зазначених поглядів і уявлень у педагогічному процесі

Викладачі систематично видають наукові статті, методичні розробки, навчальні посібники, монографії, беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях.

З метою підвищення якості освіти та приведення її у відповідність з світовими та європейськими стандартами, потребами ринкової економіки і суспільства приділяється значна увага студентській науково-дослідній роботі. Вона здійснюється як у рамках навчального процесу (виконання рефератів, есе), так і за його межами (підготовка наукових праць, участь у конференціях і конкурсах).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA сайт 073

У центрі уваги студентів-науковців знаходяться актуальні проблеми соціально-економічного розвитку країни. Під керівництвом викладачів вони беруть активну участь у роботі різноманітних наукових конференцій, конкурсів, проектів.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA IMG_1291

 

Щороку проводиться наукова студентська конференція, на якій обговорюються проблеми та фундаментальні питання права, історико-теоретичних та філософських проблем юридичної науки, проблеми та перспективи розвитку галузей права в Україні, питань удосконалення законодавства, перспектив правових реформ, становлення та розвитку основних державних інститутів, економічних перспектив розвитку суспільства в умовах формування ринкових відносин та становлення правової держави, філософсько-правових та психологічних проблем реалізації правових норм в умовах сьогодення, перспектив розвитку лінгвістичної складової юридичної науки.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Надалі основними орієнтирами для колективу навчального закладу у науковій роботі зі студентами залишатиметься підвищення рівня інтелектуального потенціалу, правової освіти і культури, через залучення до різноманітних науково-практичних заходів.

 

Навчально-методична робота

Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців здійснюється згідно з чинними нормативно-правовими актами та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, Науково-методичного центру вищої освіти, рекомендаціями науково-методичних комісій, вимогами освітньо-професійних програм, кваліфікаційними характеристиками, навчальними планами підготовки і робочими навчальними планами.

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу спрямовується на реалізацію наступних пріоритетів:

 • врахування тенденцій розвитку вищої освіти в Україні, передового досвіду навчально-методичної роботи інших вищих навчальних закладів;
 • впровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій;
 • розробка навчальних планів з урахуванням вимог нових галузевих стандартів освіти;
 • визначення єдиної системи планування, організації та обліку навчального процесу, проведення поточного, проміжного і семестрового контролю знань, умінь і навичок студентів, їх кваліфікаційної атестації;
 • впровадження модульно-кредитної системи;
 • організація підготовки та видання навчально-методичних розробок (навчальних програм, методичних рекомендацій та інших матеріалів);
 • розроблення методичних матеріалів для самостійної роботи студентів;
 • координація роботи по підготовці екзаменаційних білетів семестрового контролю та для державної атестації.

Згідно плану роботи науково-педагогічні працівники ведуть активну роботу над оновленням навчальних курсів, їх методичним і візуальним супроводженням, методичним дослідженням процесу навчання, науковою розробкою актуальних питань юридичної науки.

Готуються навчальні посібники, методичні вказівки та рекомендації.

У навчальній роботі широко використовуються різноманітні сучасні технології навчання з використанням інфодисків, аудіо-візуальних засобів, комп`ютерної техніки.

Викладацький склад працює над впровадженням у навчально-виховний процес новітніх освітніх технологій: ділових ігор, бінарних занять, комп’ютерних ігор, відеотренінгів, семінарів-дискусій, семінарів-брифінгів, круглих столів на історико-правову, адміністративно-правову та іншу тематику, а також методів групової роботи та активізації навчання.
фото 035

Ділова гра «Укладення договору оренди землі»

сайт 067 сайт 074

Бінарне заняття з основ криміналістики

сайт 076

Семінар-дискусія «Проблема співвідношення громадянського суспільства та правової держави»

Для провадження освітньої діяльності створено належний аудиторний фонд, діє комп’ютерна лабораторія, що підключена до мережі «Internet», використовується комп’ютерна нормативно-правова база «Законодавство України».

сайт 061 сайт 064

Аудиторні заняття в кабінеті правових знань

Перспективу методичного забезпечення навчального процесу науково-педагогічні працівники вбачають у розширенні можливостей соціально-психологічного супроводу навчального процесу, вивченні та врахуванні закономірностей діяльності в навчальному процесі, обґрунтуванні інформаційних технологій щодо інтенсифікації навчального процесу, реалізації принципу індивідуального підходу до навчання.

 

Поєднання теорії та практики

Практична складова – невід’ємна частина освітнього процесу. Практична підготовка здійснюється згідно з навчальними планами, графіком навчального процесу та програмами практик. Для організації проходження студентами практики навчальний заклад тісно співпрацює з судовими, правоохоронними органами, органами юстиції та іншими організаціями (студенти відвідують судові засідання, спостерігають і вивчають особливості ведення документації тих чи інших органів та установ).

Навчальним планом також передбачено проходження студентами виробничої практики, яка є невіддільною складовою освітньо-професійної підготовки фахівців. Основне завдання виробничої практики полягає в якісній практичній підготовці випускника. У період проходження практики студенти отримують базовий досвід професійної діяльності, формують практичні уміння та навички. Виробнича практика є завершальним етапом навчання і проводиться з метою узагальнення та вдосконалення знань, практичних умінь і навичок на базі конкретного суб’єкта господарювання, набуття професійного досвіду та готовності майбутнього фахівця до самостійної професійної діяльності.

Поділитися досвідом та відповісти на питання студентів до університету приходять відомі юристи, громадські діячі, працівники судових та правоохоронних органів: державні виконавці, слідчі прокуратури, органів внутрішніх справ, секретарі судових засідань, судді, працівники управління юстиції та ін.


DSC08516

DSC08465 DSC08513

Діяльність юридичної консультації

Незнання закону не позбавляє відповідальності.

 Проте незнання власних прав позбавляє нас багатьох можливостей!

Студентський-консультативний центр «Правнича клініка» є базою для практичного навчання, проведення навчальної практики студентів, дає можливість студентам підвищити професійні навички юриста. Одночасно члени клініки під керівництвом досвідчених викладачів надають безкоштовну юридичну допомогу малозабезпеченим та соціально-незахищеним громадянам.

сайт 071

Цілі створення студентсько-консультативного центру «Правнича клініка»:

 • вдосконалення форм і методів навчання студентів спеціальності правознавство;
 • зміцнення і розвиток зв’язку теорії права і юридичної практики;
 • вироблення у студентів професійних навичок застосування права;
 • виховання у студентів професійне значущих рис характеру;
 • участь у вирішенні соціальних проблем суспільства шляхом надання юридичної допомоги незахищеним верствам і групам населення;
 • розвиток співпраці з подібними установами в інших регіонах;
 • розвиток міжнародної співпраці;
 • проведення досліджень ефективності інтерактивних методів навчання юристів шляхом видання публікацій і методичних посібників з питань функціонування юридичних вузів.

Напрямки діяльності можуть структурно оформлятися у межах центру з окремих галузей права.

Студентський-консультативний центр «Правнича клініка» організовує клінічну практику студентів в юридичних відділах, фірмах, бюро, у юристів, які займаються приватною практикою, у правоохоронних органах і установах.

Основними структурними одиницями центру є:

 • науково-дослідницька група;
 • виробнича дільниця (громадська приймальня).

Основною метою діяльності студентсько-консультативного центру «Правнича клініка» є забезпечення доступу представників соціально-вразливих груп суспільства до правової допомоги та формування правової культури громадян.

Ми надаємо безкоштовну правову допомогу лише соціально незахищеним категоріям громадян. Тобто, якщо Ви – малозабезпечений, пенсіонер, інвалід, безробітний, студент, і відповідно, зміст вашого звернення підтверджує те, що Ви неспроможні оплатити консультацію адвоката чи іншого правника, зверніться до нас.

Для отримання консультації Вам необхідно завітати до нас за вказаною адресою: м. Миколаїв, вул. Котельна, 2, каб. 8.

Ми консультуємо з питань:

 • цивільного права,
 • сімейного права,
 • трудового права,
 • житлового права,
 • у сфері захисту прав людини.

Роботу проводять студенти-консультанти під керівництвом викладачів-кураторів.

Етапи консультування:

Етап 1 – звернення клієнта до юридичної консультації, обговорення його справи, вивчення матеріалів та документів, що стосуються юридичного питання.

Етап 2 – розв’язання справи клієнта, спільне рішення щодо можливих шляхів вирішення питання.

Етап 3 – повторна робота з клієнтом, що полягає в наданні юридичної консультації з його справи і питань, що виникають.

Отримавши юридичну консультацію, ви зможете:

 • відстояти свої права та законні інтереси;
 • правильно звертатися до суду;
 • правильно й швидко оформити спадщину;
 • правильно дати гроші в борг та вчасно їх повернути;
 • правильно вступити в шлюб або розлучитися;
 • відстояти свої права при придбанні недоброякісного товару;
 • правильно оформити свої трудові відносини
 • захистити свої права на роботі.

 

Підготовчі курси

Програма підготовчих курсів

Ми гарантуємо системну підготовку до вступу та навчання в університеті, яка включає:

– кваліфіковану допомогу у виборі майбутньої професії

– поглиблене вивчення профільних правових дисциплін

– підвищення рівня правових знань абітурієнтів

– освоєння технології тестування

– психологічну адаптацію до навчання в університеті

Підготовчі курси проводяться викладачами Міжнародного класичного університету «Україна-Південь».

Загальний обсяг навчальної програми становить 20 академічних годин.

Навчання проводяться в аудиторних приміщеннях університету у суботу – по 2 академічні години на кожне заняття.

Початок навчання з моменту комплектації груп.

Програма підготовчих курсів спрямована на проведення навчальних занять за напрямками:

Історія заснування та діяльності Міжнародного класичного університету «Україна-Південь». Особливості навчального процесу у коледжі.

Основи теорії держави та права.

Загальна характеристика конституційного права України.

Адміністративне право України.

Система правоохоронних органів та правосуддя в Україні.

Трудове право України: основоположні права та трудові гарантії працівників.

Основи кримінального права України: поняття злочину, особливості кримінальної відповідальності.

Основи цивільного права України.

Сімейне право України: сім’я, шлюб, права й обов’язки подружжя, батьків та дітей.

Навчальні заняття проводяться у формі лекцій з викладенням теоретичного матеріалу та обговоренням питань юридичної практики.

НАВЧАННЯ БЕЗКОШТОВНЕ

Для запису на курси потрібно подати заяву і заповнити анкету, яку можна подати особисто або відправити на електронну скриньку

Зразок заяви та анкета

НОВИНИ

«Круглий стіл» на тему «Торгівля людьми як порушення прав людини»

16 березня 2017 року в Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. Гмирьова Головним територіальним управлінням юстиції у Миколаївській області  проведено «круглий стіл» на тему «Торгівля людьми як порушення прав людини».

В роботі «круглого столу» від Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області прийняли участь начальник Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти А. Ханін та головний спеціаліст відділу судової роботи та міжнародного співробітництва К. Купрейчик. Також прийняли участь у засіданні – старший оперуповноважений відділу боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції в Миколаївській області О. Шевченко, директор Центру розвитку Миколаївської області та правового захисту населення М. Завтура, директор Миколаївського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді С. Янковська, начальник відділу по роботі з сім’єю управління соціальних гарантій і компенсації, загальнообов’язкового державного страхування Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації З. Дмитрієва, директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області В. Чистий, директор Першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги О. Матвієнко, директор Другого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги О. Антонець та начальник відділу у справах сім’ї та гендерної політики управління у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради О. Шинкарук.

На засіданні були присутні  студенти спеціальності правознавство 1-4 курсів Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика. Під час роботи «круглого столу» було розповсюджено методичні рекомендації, що стосуються запобігання торгівлі людьми та захисту прав осіб, які постраждали в результаті таких незаконних дій. За результатами засідання вирішено створити робочу групу для об’єднання зусиль щодо активізації правороз’яснювальної роботи серед молоді та протидії порушенню прав громадян.

АБІТУРІЄНТУ

КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

 1. Осіб, що не мають спеціальної освіти:
 • на денну або дистанційну форму навчання за робітничою професією «Діловод», «Паспортист» з отриманням свідоцтва кваліфікованого працівника;
 • за умов наявності атестата про середню освіту та свідоцтва кваліфікованого працівника, зарахування до коледжу університету за скороченим терміном навчання на спеціальність 081 Право освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», здійснюється незалежно від результатів зовнішнього незалежного оцінювання.
 1. Випускників 9-х класів за результатами вступних випробувань до коледжу університету на спеціальність 081 Право освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
 2. Випускників 11-х класів, які мають атестат про повну середню освіту та сертифікати ЗНО відповідного профілю та можуть бути зараховані за конкурсом сертифікатів на спеціальність «Право» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».
 3. Осіб, що мають базову освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» – юрист, які можуть бути зараховані на скорочений термін навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».
 4. Осіб, які мають спеціальну освіту іншого профілю та можуть бути зараховані на старші курси денного та заочного відділення за спеціальністю 081 Право освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», «бакалавр».
 5. Осіб, для здобуття ступеня магістразараховуються бали єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, що має такі складові: тест з права; тест загальної навчальної правничої компетентності; тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська мова).

 

Детальну довідкову інформацію можна отримати за адресою:

м. Миколаїв, вул. Котельна, 2

за телефонами: (0512)-59-30-06; (0512)-55-07-36; (066)-432-88-66

за e-mail: mku.osvita@gmail.com

на офіційному сайті: www.mku.edu.ua

 

*Провадження освітньої діяльності у Приватному вищому навчальному закладі «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» здійснюється відповідно до ліцензії серія АЕ № 527891 від 09.02.2015 р. Міністерство освіти і науки України

 

Подготовительные курсы в магистратуру права

         В 2017 году Министерством образования и науки Украины введён новый порядок поступления в магистратуру по праву. Теперь бакалавры права могут поступить в магистратуру только на основе сданного экзамена ВНО, который будет проводиться после завершения государственных экзаменов в бакалаврате вуза.

Международный классический университет им. П. Орлика объявляет набор на курсы по подготовке к сдаче экзамена внешнего независимого тестирования для поступления в магистратуру по специальности «Право».

Подготовка слушателей начинается 15 апреля 2017 г. и будет продолжаться на протяжении трёх месяцев. Программа обучения включает в себя: общие правовые компетенции, право, английский язык.

Место проведения: МКУ имени П. Орлика, ул. Котельная, 2, ауд.№8. Начало курсов в 10:00.

Для желающих пройти подготовительные курсы обращаться по тел. (0512) 55-07-36.

Дополнительная информация на сайте  http://mku.edu.ua/

Зустріч студентів з практикуючими адвокатами

У першій декаді квітня в рамках проекту «Зустрічі з відомими юристами» в МКУ ім. Пилипа Орлика відбулися зустрічі з адвокатами В.В. Тимошиним, О.В. Колодяжним та А.П. Подволоцьким. Ініціатором цих зустрічей виступили студенти-члени консультативного центру «Правнича клініка». Студенти мали з перших вуст дізнатися про особливості роботи адвоката.

Під час зустрічі Володимир Володимирович Тимошин ознайомив студентів з особливостями професії, процедурою набуття статусу адвоката та його сферою діяльності, а також сучасними тенденціями розвитку української адвокатури. Під час виступу особливу увагу доповідач зосередив на правилах адвокатської етики та безпеки, при виконанні свого професійного обов’язку. Неодноразово Володимир Володимирович посилався на приклади з власної юридичної практики.

Колодяжний Олексій Васильович наголосив на важливості знання психології і норм законодавства, особливо конституційного, цивільного, кримінального та кримінально-процесуального права.

Подволоцький Андрій Петрович розповів студентам про нюанси роботи адвоката під час проведення обшуків у суб’єктів господарювання. Студенти активно вступали в дискусію, задавали питання та безумовно отримали потрібні практичні знання.

Проект «Зустрічі з відомими юристами» має на меті надати студентам можливість поспілкуватися з відомими юристами, поставити їм хвилюючі запитання, перейняти у старших колег неоціненний досвід.

Зазначимо, що подібні заходи є досить важливими для юристів-початківців, адже це допомагає тим, хто лише починає свій професійний шлях, обрати ту галузь права, у якій вони бачать себе у майбутньому.