Наукова діяльність кафедри

Наукова діяльність кафедри психології та педагогічної освіти здійснюється відповідно до: Положення про наукову діяльність МКУ імені Пилипа Орлика (https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Polozhennya-pro-naukovu-diyalnist-1.docx), Положення про академічну доброчесність здобувачів вищої освіти і науково- педагогічних працівників ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» (https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Polozhennya-pro-akadem-dobrochesnyst.docx), Положення про систему виявлення та запобігання академічного плагіату у ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» (https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Polozhennya-zapobigannya-akademichnogo-plagiatu.docx) та виступає системотвірним чинником навчально- методичного забезпечення освітньої діяльності суб’єктів учіння, і спрямована на розвиток дослідницької компетентності суб’єктів освітнього процесу, їхнього аналітичного і критичного мислення та креативності.

При впровадженні освітньої програми «Дошкільна освіта» наукова діяльність спрямована на плекання національної родинної традиції на основі глибокого й системного аналізу сучасного стану освітнього середовища ЗДО, їхньої взаємодії з сім’єю і громадськістю, вирішення проблем виховання особистості дошкільника, удосконалення виховного середовища сучасної сім’ї. Дослідження, що проводяться в рамках ОП «Дошкільна освіта», спрямовані на визначення психологічних особливостей процесу становлення цінностей у дитини дошкільного віку.

На кафедрі діють дві наукові школи (https://mku.edu.ua/naukovi-shkoly/):

– доктора психологічних наук, професора, дійсного члена Української Академії наук, Міжнародної та Європейської академій природознавства (Великобританія, Шотландія), члена консалтингової групи Європейського науково-індустріального консорціуму (Великобританія, Шотландія), дійсного члена Академічного співтовариства (Ной- Ізенбург, Німеччина), почесного професора Міжнародної академії науки і вищої освіти (Лондон, Великобританія) Євдокимової (Yevdokymova) Наталі Олексіївни «Стратегії і технології розвитку особистості як суб’єкта життєтворчості»;

 доктора психологічних наук, професора Іванцової (Ivantsova) Наталі Борисівни «Психологія виховання особистості в умовах суспільного реформування і невизначеності».

Науково-педагогічні працівники кафедри (доктори наук – 3, професори – 3, кандидати наук – 12, доценти – 6, Заслужений працівник освіти – 1, Відмінник освіти України – 2) спрямовують свою діяльність на виконання досліджень за фундаментальною науково-дослідною темою «Формування суб’єктності майбутнього фахівця» (№ держреєстрації 0118U004147. Керівник теми – докт. психол. наук, проф. Євдокимова Н. О.), прикладними темами: «Виховні технології у передшкільній освіті». Керівник теми – докт. психол. наук, проф. Іванцова Н. Б., «Фізична підготовка дітей молодшого шкільного віку у контексті нової української школи». Керівник теми – канд. пед. наук Болотникова Т. Г., темами НДР лабораторії психології дошкільника Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України (викладачі-наукові кореспонденти цієї лабораторії: докт. психол. наук, проф. Євдокимової Н. О; канд. пед. наук Барвінок І. В., канд. психол. наук Вербина Ю. В. та здобувачі під їхнім керівництвом); темами НДР лабораторії психології навчання імені І. О. Синиці Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України (викладачі-наукові кореспонденти цієї лабораторії: докт. психол. наук, проф. Іванцова Н. Б. та здобувачі під її керівництвом) та програмі «Open science partner ship» Міжнародної та європейської академій природознавства (докт. психол. наук, проф. Євдокимова Н. О.).

У рамках науково-дослідних тем кафедри виконуються магістерські та аспірантські дослідження, зокрема

  1. Горобець Олена Вікторівна – «Динаміка здатності до імагінації у майбутніх психологів-символдраматистів» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
  2. Жданова Анна Анатоліївна – «Психологічна готовність дітей дошкільного віку до навчання в умовах НУШ» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
  3. Тарасова Наталя Володимирівна – «Психологічний супровід у дитячо- юнацькому спорті» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
  4. Тимців Максим Миколайович – «Психолого-педагогічні умови професійної підготовки поліціянтів» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
  5. Федоренко Олена Леонідівна – «Професійно важливі якості суддей як психологічна умова становлення їхньої особистості» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

На кафедрі психології та педагогічної освіти діє аспірантський семінар (керівник: д- р психол. наук, проф. Євдокимова Н. О.), функціонують проблемні групи: «Актуальні проблеми сучасної медичної психології» (керівники: д- р психол. наук, проф. Євдокимова Н. О., канд. психол. наук Пєнова І. В., канд. психол. наук Шавліс Н. А.); «Актуальні проблеми сучасної вікової психології» (керівники: д- р психол. наук, проф. Євдокимова Н. О., д-р психол. наук, проф. Іванцова Н. Б., канд. психол. наук Вербина Ю. В.) та наукові гуртки: «Психолого-педагогічні технології дошкільного виховання» (керівник: докт. психол. наук, проф. Євдокимова Н. О.), «Майбутній вихователь закладу дошкільної освіти» (керівник: канд. психол. наук Вербина Ю. В., «Майбутній вчитель початкових класів» (керівник: канд. пед. наук, доц. Нор К. Ф.), «Психологія здоров’язберігаючого способу життя» (керівник: канд.пед.наук, доц. Салко В. В.), «Психотерапія спортсменів, хворих та людей з особливими потребами» (керівник: канд.психол.наук Пєнова І. К.), дослідницька діяльність яких пов’язана з тематикою наукових досліджень кафедри. Результати проведених досліджень викладачі кафедри спільно зі здобувачами вищої освіти презентують у монографіях та виданнях, що входять до переліку МОН України та до наукометричних баз даних Index Copernicus, Web of Science, Scopus.

Викладачі кафедри психології та педагогічної освіти – докт. психол. наук, проф. Іванцова Н.Б., докт. психол. наук, проф. Євдокимова Н.О., канд. пед. наук, проф. Мельниченко В. В., канд. пед. наук, доц. Нор К. Ф., канд. пед. наук Барвінок І. В., канд. пед. наук БолотниковаТ. Г., канд. психол. наук Вербина Ю. В., викл. Жданова А. А. – є науковими консультантами керівних та педагогічних кадрів щодо реалізації Базового компоненту у ЗДО; докт. психол. наук, проф. Євдокимова Н. О., докт. психол. наук, проф. Іванцова Н. Б., канд. педагогічних. наук, доц. Нор К. Ф., канд. пед. наук Барвінок І. В., канд. пед. наук Болотникова Т. Г., канд. психол. наук Вербина Ю. В., канд. пед. наук Якименко П. В., викл. Жданова А. А. – є науковими консультантами ЗЗСО щодо реалізації Концепції «Нова українська школа».

Викладачі кафедри спільно з НМЦ управління освіти Миколаївської міськради протягом 2018-2019, 2019-2020 та 2020-2021 навчальних років беруть активну участь у реалізації міського проєкту «Науковці – педагогам». Зокрема ними проведено такі заходи для педагогічних працівників м. Миколаєва: «Тренінг конфліктологічної компетентності керівника закладу освіти» (09.11.2018 р.), «Агресивна дитина: взаємодія, співпраця та розвиток» (14.11.2018 р.), «Алгоритм роботи з класом, у якому присутній булінг» (23.11.2018 р.), «Ігрові технології як форма навчання молодших школярів» (11.12.2018 р.), «Особливості виховання емоційно-чутливих дітей» (02.02.2019 р.), «Гіперактивна поведінка молодших школярів як прояв дефіциту процесу довільної саморегуляції» (17.03.2019 р.), «Інноваційні психотехнології» (15.04.2019 р.), «Управлінець і управлінська діяльність» (20.05.2019 р.), «Тренінг профілактики емоційного вигоряння» (27.08.2019 р.), «Тренінг цілепокладання» (27.08.2019 р.), «Проєктування освітнього середовища» (27.08.2019 р.), «Секрети успішної особистості» (12.11.2019 р.), «Емоційне вигоряння» (17.12.2019 р.), «Від бажання до мети: цілеспрямованість як маркер успішності» (21.01.2020 р.), «Керівництво: формула успіху» (27.08.2020 р.), «Особиста ефективність та продуктивність як складові успішності» (20.11.2020 р.), «Емоційний інтелект – запорука успішної комунікації та партнерства» (22.01.2021 р.), «Стрес і стресостійкість. Шляхи формування стресостійнкості» (05.02.2021 р.).

Викладачами кафедри практикуються відкриті лекції, семінари, майстер-класи за участю Науково-методичного центру управління освіти Миколаївської міськради, керівників ЗЗСО та завідувачів ЗДО м. Миколаєва і Миколаївської обл., що виступають замовниками психологічних і педагогічних кадрів та є експертами з якості професійної підготовки випускників.

Здобувачі вищої освіти під керівництвом викладачів кафедри щорічно беруть участь у конкурсах наукових робіт. Зокрема у 2019-2020 н. р. перше місце в обласному конкурсі корекційних програм здобула аспірантка Тарасова Н. В. за корекційно-розвиткову програму «Підвищення рівня психологічної підготовленості учнів підлітково-юнацького віку, які займаються різними видами спорту» (https://moippo.mk.ua/index.php/novyny/item/851-rezultaty-oblasnoho-etapu-konkursu-avtorskykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsialnykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-novii-shkoli-u-nominatsii-korektsiinorozvytkovi-prohramy); в університетському етапі студентських наукових робіт перемогли: Н. В. Андрєєва (ДО-41-20) з науковою роботою на тему «Використання технології раннього та інтенсивного навчання М. О. Зайцева у закладі дошкільної освіти»; Н. Є. Кокол (ПО- 41-20) з науковою роботою на тему «Інтегровані уроки в освітньому процесі на сучасному етапі розвитку національної школи»; Іович О. А. (ПС-41-20) з науковою роботою на тему «Особливості адаптації людей похилого віку до умов нової соціальної активності».

У 2020-2021 н.р. в університетському етапі наукових робіт переможницями стали: Г. М. Пузаньова (ДО-31-22) з науковою роботою на тему «Формування готовності до самоорганізації  у професійній діяльності фахівців дошкільної освіти»; І. Ю. Пащук (ПО-31-22) з науковою роботою на тему «Методика формування навичок читання в період навчання грамоти»; К. І. Марценюк (ПС-41-21) з науковою роботою на тему «Особливості розвитку самооцінки у молодшому шкільному віці».

Щорічно здобувачі беруть активну участь у традиційних науково-практичних конференціях «Мій науковий дебют», «День науки», «Осінній науковий вернисаж» та «Орликівські читання», на яких представляють свої наукові здобутки, результати роботи наукових гуртків та індивідуальних досліджень. За результатами конференцій видаються університетські збірки https://mku.edu.ua/konferentsiyi/

Здобувачі вищої освіти беруть активну участь в олімпіадах, виконують індивідуальні роботи з елементами наукових досліджень: написання курсових робіт; підготовка наукових публікацій під керівництвом викладачів кафедри. Здобувачі залучені до підготовки рефератів, доповідей на практичних заняттях та виконання індивідуальних робіт з елементами наукових досліджень; розроблення матеріалів з використанням дослідницьких методів. Поєднанню навчання здобувачів вищої освіти та їхніх наукових досліджень сприяє діяльність наукового товариства ЗВО і молодих учених (https://mku.edu.ua/naukove-tovarystvo-zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-i-molodyh-uchenyh/)

[:en]

Наукова діяльність кафедри психології та педагогічної освіти здійснюється відповідно до: Положення про наукову діяльність МКУ ім. П. Орлика (https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Polozhennya-pro-naukovu-diyalnist-1.docx), Положення про академічну доброчесність здобувачів вищої освіти і науково- педагогічних працівників ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» (https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Polozhennya-pro-akadem-dobrochesnyst.docx), Положення про систему виявлення та запобігання академічного плагіату у ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» (https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Polozhennya-zapobigannya-akademichnogo-plagiatu.docx) та виступає системотвірним чинником навчально- методичного забезпечення освітньої діяльності суб’єктів учіння, і спрямована на розвиток дослідницької компетентності суб’єктів освітнього процесу, їхнього аналітичного і критичного мислення.

На кафедрі діють дві наукові школи (https://mku.edu.ua/naukovi-shkoly/):

– доктора психологічних наук, професора, дійсного члена Міжнародної та Європейської академій природознавства (Великобританія, Шотландія), члена консалтингової групи Європейського науково-індустріального консорціуму (Великобританія, Шотландія), дійсного члена Академічного співтовариства (Ной- Ізенбург, Німеччина), почесного професора Міжнародної академії науки і вищої освіти (Лондон, Великобританія) Євдокимової (Yevdokymova) Наталі Олексіївни «Стратегії і технології розвитку особистості як суб’єкта життєтворчості»;

 доктора психологічних наук, професора Іванцової (Ivantsova) Наталі Борисівни «Психологія виховання особистості в умовах суспільного реформування і невизначеності».

Науково-педагогічні працівники кафедри (доктори наук – 4, професори – 3, кандидати наук – 12, доценти – 6, Заслужений працівник освіти – 1, Заслужений вчитель України – 1, Відмінник освіти України – 1, викладачі – 10) спрямовують свою діяльність на виконання досліджень за фундаментальною науково-дослідною темою «Формування суб’єктності майбутнього фахівця» (№ держреєстрації 0118U004147. Керівник теми – докт. психол. наук, проф. Євдокимова Н. О.), прикладними темами: «Виховні технології у передшкільній освіті». Керівник теми – докт. психол. наук, проф. Іванцова Н. Б., «Фізична підготовка дітей молодшого шкільного віку у контексті нової української школи». Керівник теми – канд. пед. наук Болотникова Т. Г., темами НДР лабораторії психології дошкільника Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України (викладачі-наукові кореспонденти цієї лабораторії: докт. психол. наук, проф. Євдокимової Н. О; канд. пед. наук Барвінок І. В. та здобувачі під їхнім керівництвом); темами НДР лабораторії психології навчання імені І. О. Синиці Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України (викладачі-наукові кореспонденти цієї лабораторії: докт. психол. наук, проф. Іванцова Н. Б., канд. психол. наук Вербина Ю. В. та здобувачі під їхнім керівництвом) та програмі «Open science partner ship» Міжнародної та європейської академій природознавства (докт. психол. наук, проф. Євдокимова Н. О.).

У рамках науково-дослідних тем виконуються магістерські та аспірантські дослідження, зокрема

  1. Горобець Олена Вікторівна – «Динаміка здатності до імагінації у майбутніх психологів-символдраматистів» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
  2. Жданова Анна Анатоліївна – «Психологічна готовність дітей дошкільного віку до навчання в умовах НУШ» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
  3. Тарасова Наталя Володимирівна – «Психологічний супровід у дитячо- юнацькому спорті» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
  4. Тимців Максим Миколайович – «Психолого-педагогічні умови професійної підготовки поліціянтів» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
  5. Федоренко Олена Леонідівна – «Професійно важливі якості суддей як психологічна умова становлення їхньої особистості» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

На кафедрі психології та педагогічної освіти функціонують проблемні групи: «Актуальні проблеми сучасної медичної психології» (керівники: д- р психол. наук, проф. Євдокимова Н. О., канд. психол. наук Пєнова І. В., канд. психол. наук Шавліс Н. А.); «Актуальні проблеми сучасної вікової психології» (керівники: д- р психол. наук, проф. Євдокимова Н. О., д-р психол. наук, проф. Іванцова Н. Б., канд. психол. наук Вербина Ю. В.) та наукові гуртки: «Психолого-педагогічні технології дошкільного виховання» (керівник: докт. психол. наук, проф. Євдокимова Н. О.), «Майбутній вихователь закладу дошкільної освіти» (керівник: канд. психол. наук Вербина Ю. В., «Психолого-педагогічні технології навчання у початковій школі» (керівник: канд. пед. наук, доц. Нор К. Ф.), «Майбутній вчитель початкових класів» (керівник: вчитель вищої категорії ПЗЗСО «Гіпаніс-ЕОС» м. Миколаєва Ковальчук Н. В.), дослідницька діяльність яких пов’язана з тематикою наукових досліджень кафедри. Результати проведених досліджень викладачі кафедри спільно зі здобувачами вищої освіти презентують у монографіях та виданнях, що входять до переліку МОН України та до наукометричних баз даних Index Copernicus, Web of Science, Scopus.

Викладачі кафедри психології та педагогічної освіти – докт. психол. наук, проф. Євдокимова Н.О., канд. пед. наук, доц. Нор К. Ф., канд. пед. наук Барвінок І. В., канд. пед. наук Чижик Т. Г., канд. психол. наук Вербина Ю. В., викл. Жданова А. А. – є науковими консультантами керівних та педагогічних кадрів щодо реалізації Базового компоненту у ЗДО; докт. психол. наук, проф. Євдокимова Н.О., докт. психол. наук, проф. Іванцова Н. Б., канд. педагогічних. наук, доц. Нор К. Ф., канд. пед. наук Барвінок І. В., канд. пед. наук Чижик Т. Г., канд. психол. наук Вербина Ю. В., викл. Жданова А. А. – є науковими консультантами ЗЗСО щодо реалізації Концепції «Нова українська школа».

Викладачі кафедри спільно з НМЦ управління освіти Миколаївської міськради протягом 2018-2019 та 2019-2020 навчальних років беруть активну участь у реалізації міського проєкту «Науковці – педагогам». Зокрема ними проведено такі заходи для педагогічних працівників м. Миколаєва: «Тренінг конфліктологічної компетентності керівника закладу освіти» (09.11.2018 р.), «Агресивна дитина: взаємодія, співпраця та розвиток» (14.11.2018 р.), «Алгоритм роботи з класом, у якому присутній булінг» (23.11.2018 р.), «Ігрові технології як форма навчання молодших школярів» (11.12.2018 р.), «Особливості виховання емоційно-чутливих дітей» (02.2019 р.), «Гіперактивна поведінка молодших школярів як прояв дефіциту процесу довільної саморегуляції» (03.2019 р.), «Інноваційні психотехнології» (04.2019 р.), «Управлінець і управлінська діяльність» (05.2019 р.), «Тренінг профілактики емоційного вигоряння» (08.2019 р.), «Тренінг цілепокладання» (08.2019 р.), «Проєктування освітнього середовища» (08.2019 р.), «Секрети успішної особистості» (12.11.2019 р.), «Емоційне вигоряння» (17.12.2019 р.), «Від бажання до мети: цілеспрямованість як маркер успішності» (21.01.2020 р.), «Керівництво: формула успіху» (27.08.2020 р.), «Особиста ефективність та продуктивність як складові успішності» (20.11.2020 р.)

Викладачами кафедри практикуються відкриті лекції, семінари, майстер-класи за участю Науково-методичного центру управління освіти Миколаївської міськради, керівників ЗЗСО та завідувачів ЗДО м. Миколаєва і Миколаївської обл., що виступають замовниками психологічних і педагогічних кадрів та є експертами з якості професійної підготовки випускників.

Здобувачі вищої освіти під керівництвом викладачів кафедри щорічно беруть участь у конкурсах наукових робіт. Зокрема у 2019-2020 н. р. перше місце в обласному конкурсі корекційних програм здобула аспірантка Тарасова Н. В. за корекційно-розвиткову програму «Підвищення рівня психологічної підготовленості учнів підлітково-юнацького віку, які займаються різними видами спорту» (
https://moippo.mk.ua/index.php/novyny/item/851-rezultaty-oblasnoho-etapu-konkursu-avtorskykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsialnykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-novii-shkoli-u-nominatsii-korektsiinorozvytkovi-prohramy
); в університетському етапі студентських наукових робіт перемогли: Н. Є. Кокол (ПО- 41-20) з науковою роботою на тему «Інтегровані уроки в освітньому процесі на сучасному етапі розвитку національної школи»; Н. В. Андрєєва (ДО-41-20) з науковою роботою на тему «Використання технології раннього та інтенсивного навчання М. О. Зайцева у закладі дошкільної освіти»; Іович О. А. (ПС-41-20) з науковою роботою на тему «Особливості адаптації людей похилого віку до умов нової соціальної активності».

Щорічно здобувачі беруть активну участь у традиційних науково-практичних конференціях «Мій науковий дебют» та «Орликівські читання», на яких представляють свої наукові здобутки, результати роботи проблемних груп, наукових гуртків та індивідуальних досліджень. За результатами конференцій видаються збірки тезhttps://mku.edu.ua/konferentsiyi/

Здобувачі вищої освіти беруть активну участь в олімпіадах, виконують індивідуальні роботи з елементами наукових досліджень: написання курсових робіт; підготовка наукових публікацій під керівництвом викладачів кафедри. Здобувачі залучені до підготовки рефератів, доповідей на практичних заняттях та виконання індивідуальних робіт з елементами наукових досліджень; розроблення матеріалів з використанням дослідницьких методів. Поєднанню навчання здобувачів вищої освіти та їхніх наукових досліджень сприяє діяльність наукового товариства ЗВО і молодих учених (https://mku.edu.ua/naukove-tovarystvo-zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-i-molodyh-uchenyh/)