Наукова діяльність кафедри

Наукова діяльність кафедри психології та педагогічної освіти здійснюється відповідно до: Положення про наукову діяльність МКУ ім. П. Орлика (https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Polozhennya-pro-naukovu-diyalnist-1.docx), Положення про академічну доброчесність здобувачів вищої освіти і науково- педагогічних працівників ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» (https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Polozhennya-pro-akadem-dobrochesnyst.docx), Положення про систему виявлення та запобігання академічного плагіату у ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» (https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Polozhennya-zapobigannya-akademichnogo-plagiatu.docx) та виступає системотвірним чинником навчально- методичного забезпечення освітньої діяльності суб’єктів учіння, і спрямована на розвиток дослідницької компетентності суб’єктів освітнього процесу, їхнього аналітичного і критичного мислення.

На кафедрі діють дві наукові школи (https://mku.edu.ua/naukovi-shkoly/):

– доктора психологічних наук, професора, дійсного члена Міжнародної та Європейської академій природознавства (Великобританія, Шотландія), члена консалтингової групи Європейського науково-індустріального консорціуму (Великобританія, Шотландія), дійсного члена Академічного співтовариства (Ной- Ізенбург, Німеччина) Євдокимової (Yevdokymova) Наталі Олексіївни «Стратегії і технології розвитку особистості як суб’єкта життєтворчості»;

доктора психологічних наук, професора Іванцової (Ivantsova) Наталі Борисівни «Психологія виховання особистості в умовах суспільного реформування і невизначеності».

Науково-педагогічні працівники кафедри (доктори наук – 4, професори – 3, кандидати наук – 11, доценти – 5, Заслужений працівник освіти – 1, Заслужений вчитель України – 1, Відмінник освіти України – 1, викладачі – 13) спрямовують свою діяльність на виконання досліджень за фундаментальною науково-дослідною темою «Формування суб’єктності майбутнього фахівця» (№ держреєстрації 0118U004147. Керівник теми – докт. психол. наук, проф. Євдокимова Н. О.), прикладними темами: «Фізична підготовка дітей молодшого шкільного віку у контексті НУШ» (Керівник теми – канд. пед. наук Чижик Т. Г.) та «Виховні технології у передшкільній освіті» (Керівник теми – докт. психол. наук, проф. Іванцова Н. Б.), темами НДР лабораторії психології дошкільника Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України (викладачі-наукові кореспонденти цієї лабораторії: докт. психол. наук, проф. Євдокимової Н. О; канд. пед. наук Барвінок І. В., канд. пед. наук Безушко С. В. та здобувачі під їхнім керівництвом); темами НДР лабораторії психології навчання імені І. О. Синиці Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України (викладачі-наукові кореспонденти цієї лабораторії: докт. психол. наук, проф. Іванцова Н. Б., канд. психол. наук Вербина Ю. В. та здобувачі під їхнім керівництвом) та програмі «Open science partnership» Міжнародної та європейської академій природознавства (докт. психол. наук, проф. Євдокимова Н. О.).

У рамках науково-дослідних тем виконуються магістерські та аспірантські дослідження, зокрема

  1. Горобець Олена Вікторівна – «Динаміка здатності до імагінації у майбутніх психологів-символдраматистів» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
  2. Жданова Анна Анатоліївна – «Психологічна готовність дітей дошкільного віку до навчання в умовах НУШ» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
  3. Раткогло Олена Миколаївна –«Психологічний супровід онкохворих дітей в умовах медичного закладу» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
  4. Тарасова Наталя Володимирівна – «Психологічний супровід у дитячо- юнацькому спорті» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
  5. Тимців Максим Миколайович – «Психолого-педагогічні умови професійної підготовки поліціянтів» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
  6. Федоренко Олена Леонідівна – «Професійно важливі якості суддей як психологічна умова становлення їхньої особистості» (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

На кафедрі психології та педагогічної освіти функціонують проблемні групи: Актуальні проблеми сучасної медичної психології» (керівники: д- р психол. наук, проф. Євдокимова Н. О., канд. психол. наук Пєнова І. В., канд. психол. наук Шавліс Н. А.); «Актуальні проблеми сучасної вікової психології» (керівники: д- р психол. наук, проф. Євдокимова Н. О., д-р психол. наук, проф. Іванцова Н. Б., канд. психол. наук Вербина Ю. В.) та наукові гуртки: «Майбутній учитель початкових класів» (керівник: канд. пед. наук, доц. Нор К. Ф.); «Психолого- педагогічні технології навчання у початковій школі» (керівник: докт. психол. наук, проф. Іванцова Н. Б.), «Майбутній вихователь дошкільних закладів» (керівник: канд. пед. наук Безушко С. В.); «Психолого-педагогічні технології дошкільного виховання» (керівник: докт. психол. наук, проф. Євдокимова Н. О.), дослідницька діяльність яких пов’язана з тематикою наукових досліджень кафедри. Результати проведених досліджень викладачі кафедри спільно зі здобувачами вищої освіти презентують у монографіях та виданнях, що входять до переліку МОН України та до наукометричних баз даних Index Copernicus, Web of Science, Scopus.

Викладачі кафедри психології та педагогічної освіти – докт. психол. наук, проф. Євдокимова Н.О., канд. пед. наук, доц. Нор К. Ф., канд. пед. наук Барвінок І. В., канд. пед. наук Безушко С. В., канд. пед. наук Чижик Т. Г., канд. психол. наук Вербина Ю. В., викл. Жданова А. А. – є науковими консультантами керівних та педагогічних кадрів щодо реалізації Базового компоненту у ЗДО; докт. психол. наук, проф. Євдокимова Н.О., докт. психол. наук, проф. Іванцова Н. Б., канд. педагогічних. наук, доц. Нор К. Ф., канд. пед. наук Барвінок І. В., канд. пед. наук Чижик Т. Г., канд. психол. наук Вербина Ю. В., викл. Жданова А. А. – є науковими консультантами ЗЗСО щодо реалізації Концепції «Нова українська школа».

Викладачі кафедри спільно з НМЦ управління освіти Миколаївської міськради протягом 2018-2019 та 2019-2020 навчальних років беруть активну участь у реалізації міського проєкту «Науковці – педагогам». Зокрема ними проведено такі заходи для педагогічних працівників м. Миколаєва: «Тренінг конфліктологічної компетентності керівника закладу освіти» (09.11.2018 р.), «Агресивна дитина: взаємодія, співпраця та розвиток» (14.11.2018 р.), «Алгоритм роботи з класом, у якому присутній булінг» (23.11.2018 р.), «Ігрові технології як форма навчання молодших школярів» (11.12.2018 р.), «Особливості виховання емоційно-чутливих дітей» (02.2019 р.), «Гіперактивна поведінка молодших школярів як прояв дефіциту процесу довільної саморегуляції» (03.2019 р.), «Інноваційні психотехнології» (04.2019 р.), «Управлінець і управлінська діяльність» (05.2019 р.), «Тренінг профілактики емоційного вигоряння» (08.2019 р.), «Тренінг цілепокладання» (08.2019 р.), «Проєктування освітнього середовища» (08.2019 р.), «Секрети успішної особистості» (12.11.2019 р.), «Емоційне вигоряння» (17.12.2019 р.), «Від бажання до мети: цілеспрямованість як маркер успішності» (21.01.2020 р.),

Викладачами кафедри практикуються відкриті лекції, семінари, майстер-класи за участю Науково-методичного центру управління освіти Миколаївської міськради, керівників ЗЗСО та завідувачів ЗДО м. Миколаєва і Миколаївської обл., що виступають замовниками психологічних і педагогічних кадрів та є експертами з якості професійної підготовки випускників.

Здобувачі вищої освіти під керівництвом викладачів кафедри щорічно беруть участь у конкурсах наукових робіт. Зокрема у 2019-2020 н. р. перше місце в обласному конкурсі корекційних програм здобула аспірантка Тарасова Н. В. за корекційно-розвиткову програму «Підвищення рівня психологічної підготовленості учнів підлітково-юнацького віку, які займаються різними видами спорту» (
https://moippo.mk.ua/index.php/novyny/item/851-rezultaty-oblasnoho-etapu-konkursu-avtorskykh-prohram-praktychnykh-psykholohiv-i-sotsialnykh-pedahohiv-novi-tekhnolohii-u-novii-shkoli-u-nominatsii-korektsiinorozvytkovi-prohramy
); в університетському етапі студентських наукових робіт перемогли: Н. Є. Кокол (ПО- 41-20) з науковою роботою на тему «Інтегровані уроки в освітньому процесі на сучасному етапі розвитку національної школи»; Н. В. Андрєєва (ДО-41-20) з науковою роботою на тему «Використання технології раннього та інтенсивного навчання М. О. Зайцева у закладі дошкільної освіти»; Іович О. А. (ПС-41-20) з науковою роботою на тему «Особливості адаптації людей похилого віку до умов нової соціальної активності».

Щорічно здобувачі беруть активну участь у традиційних науково-практичних конференціях «Мій науковий дебют» та «Орликівські читання», на яких представляють свої наукові здобутки, результати роботи проблемних груп, наукових гуртків та індивідуальних досліджень. За результатами конференцій видаються збірки тез https://mku.edu.ua/konferentsiyi/

Здобувачі вищої освіти беруть активну участь в олімпіадах, виконують індивідуальні роботи з елементами наукових досліджень: написання курсових робіт; підготовка наукових публікацій під керівництвом викладачів кафедри. Здобувачі залучені до підготовки рефератів, доповідей на практичних заняттях та виконання індивідуальних робіт з елементами наукових досліджень; розроблення матеріалів з використанням дослідницьких методів. Зазначимо, що така дисципліна, як «Основи наукових досліджень», формує у здобувачів уміння проводити результативну науково-дослідну роботу, працювати з різноманітними джерелами інформації, ефективно використовувати методи планування, проведення та оформлення результатів наукових досліджень. Поєднанню навчання здобувачів вищої освіти та їхніх наукових досліджень сприяє діяльність наукового товариства ЗВО і молодих учених (https://mku.edu.ua/naukove-tovarystvo-zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-i-molodyh-uchenyh/