Набір на підготовчі курси до НМТ триває!

Інформація про освітньо-професійну програму для іноземців

Згідно із ліцензією про навчання іноземних студентів  університет імені Пилипа Орлика має право здійснювати навчання за напрямком 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072  Фінанси, банківська справа та страхування

Мета освітньо-професійної програми: підготовка конкурентоспроможних фахівців у галузі фінансів, банківської справи та страхування з достатньою базою теоретико-методологічних знань та практичних навичок для оперативного вирішення поточних та стратегічних завдань відповідно до функціональних обов’язків в частині організації  фінансово-аналітичної, контрольної та проектної діяльності суб’єктів господарювання на різних етапах їх життєвого циклу, зважаючи на ймовірність ризику невизначеності та нестабільності ринкової кон’юнктури.     

Особливості ОПП: 

Опанування сучасними професійними знаннями та навичками в галузі фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з поглибленим вивченням англійської мови. 

Застосування комплексного підходу у формуванні фахівця-практика з акцентом на практичну спрямованість (домінування практичних занять та наявність щорічної практики); поєднання науки та практики (освітній процес передбачає проведення власних наукових досліджень з підготовкою наукових праць: есе, курсових робіт, статей, доповідей), поглиблене вивчення англійської мови професійного спрямування.

Освітньою програмою передбачено такі види практик: 

  • навчальна практика з основ наукових досліджень (1 курс) – здобувачі набувають навичок проведення наукових досліджень;
  • навчальна (аналітична) практика (2 курс) – здобувачі набувають навичок обробки, систематизації великих масивів інформації з використанням сучасних ІТ-технологій та інструментів економіко-математичного моделювання;
  • виробнича практика (3 курс) – здобувачі набувають навичок економічної діагностики діяльності суб’єктів господарювання та їхньої облікової політики;
  • науково-дослідна практика (4 курс) – здобувачі набувають навичок академічного письма та представляють результати власних наукових досліджень і розробок.