Інструктивні поради щодо реалізації права на вільний вибір навчальних дисциплін

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про порядок реалізації здобувачами ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» права на вільний вибір навчальних дисциплін кожен здобувач вищої освіти має право обирати навчальні дисципліни відповідно до навчальних планів своєї освітньої програми (спеціальності).

У навчальному плані кожної освітньої програми зазначаються вибіркові дисципліни в обсязі, що становить не менше 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.

Процедура вибору дисциплін здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та другого (магістерського) рівня вищої освіти старших курсів (окрім здобувачів першого року навчання) відбувається наступним чином:

1 крок – на початку весняного семестру поточного навчального року (з 01 березня по 31березня) здобувач ознайомлюється з каталогами вибіркових дисциплін, які надаються йому профільною кафедрою. Викладачі або завідувач кафедри, спільно з кураторами академічних груп та гарантом відповідної освітньої програми, у позанавчальний час проводять для здобувачів презентації вибіркових навчальних дисциплін та надають консультації щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії.

2 крок – за результатами вибору, здобувач вищої освіти надає в деканат заяву про вибір навчальних дисциплін (до 31 березня) з Каталогу для подальшого формування груп для вивчення дисциплін та формування робочих планів на наступний навчальний рік. Вивчення вибіркових навчальних дисциплін починається з наступного навчального семестру (з вересня наступного навчального року).

Процедура вибору дисциплін здобувачами  першого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та другого (магістерського) рівня вищої освіти відбувається наступним чином:

1 крок – вибір дисциплін з Каталогу ДВВ здійснюється у першому семестрі (з 01 грудня по 25 грудня). З метою полегшення вибору, викладачі або завідувач кафедри, спільно з кураторами академічних груп та за участю гарантів відповідних освітніх програм, у позанавчальний час, надають консультації щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії..

2 крок – за результатами вибору, здобувач вищої освіти надає заяву про вибір навчальних дисциплін з Каталогу (до 25 грудня) для подальшого формування груп для вивчення дисциплін та формування робочих планів на наступний семестр. Обрані дисципліни вивчатимуться у наступному семестрі цього ж навчального року.

Процедура вибору дисциплін здобувачами, які були зараховані за скороченою програмою навчання (за результатами попередньої освіти), при умові формування нових академічних груп такий же, як і для здобувачів  першого року навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

В разі неможливості формування навчальних груп для вивчення певної дисципліни або блоку дисциплін згідно нормативної чисельності, здобувачеві надається можливість здійснити повторний вибір, приєднавшись до сформованих навчальних груп, або за обґрунтованою заявою та рішенням кафедри надається можливість опанувати обрану дисципліну за допомогою інших форм навчання (індивідуальні консультації та завдання, змішана форма навчання тощо)

Якщо здобувач із поважної причини (хвороба, академічна мобільність тощо) не зміг обрати дисципліни вчасно,  він має право надати заяву про вибір дисциплін протягом першого робочого тижня після того, як він з’явився на навчання.

В разі, коли здобувач знехтував своїм правом вибору, декан здійснює запис такого здобувача до певної навчальної групи самостійно з ознайомленням його з відповідним розпорядженням під підпис.

Окрім вибору навчальних дисциплін з циклу вибіркових відповідного навчального плану своєї спеціальності, здобувач може формувати свою індивідуальну освітню траєкторію, обираючи деякі компоненти з інших освітніх програм (зокрема і тих, спеціальності яких напряму  не пов’язані із спеціальністю здобувача).

Процедура вибору додаткових дисциплін здобувачами:

1 крок – здобувач може ознайомитись з каталогами вибіркових дисциплін, які надаються йому на кафедрах інших спеціальностей та отримати консультації від фахівців кафедри або завідувача профільної кафедри щодо формування додаткових знань та компетентностей. Вибір відбувається на початку весняного семестру (в березні місяці), з подальшим вивченням дисципліни в наступному навчальному році.

2 крок – за результатами вибору, здобувач вищої освіти надає заяву про вибір навчальних дисциплін в профільний деканат для подальшого формування груп для вивчення дисциплін

За результатами вивчення додаткових навчальних дисциплін, здобувач вищої освіти може отримати сертифікат, який підтверджує набутті додаткові знання та вміння.