Інструктивні поради щодо реалізації права на вільний вибір навчальних дисциплін

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про порядок реалізації здобувачами ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» права на вільний вибір навчальних дисциплін кожен здобувач вищої освіти має право обирати навчальні дисципліни відповідно до навчальних планів своєї освітньої програми (спеціальності).

У навчальному плані кожної освітньої програми зазначаються вибіркові дисципліни двох категорій: циклу загальної підготовки та циклу професійної підготовки.

Процедура вибору дисциплін здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відбувається наступним чином:

1 крок – на початку весняного (ІІ) семестру першого року навчання (в березні-квітні) здобувач ознайомлюється з каталогами вибіркових дисциплін, які надаються йому профільною кафедрою. Викладачі або завідувач кафедри, спільно з кураторами академічних груп, у позанавчальний час проводять для здобувачів презентації вибіркових навчальних дисциплін та надають консультації щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії.

2 крок – за результатами вибору, здобувач вищої освіти надає в деканат заяву про вибір навчальних дисциплін з Каталогу для подальшого формування груп для вивчення дисциплін та формування робочих планів на наступний навчальний рік. Вивчення вибіркових навчальних дисциплін починається з наступного навчального семестру (з вересня другого курсу).

Процедура вибору дисциплін здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти відбувається наступним чином:

1 крок – при вступі на навчання здобувач ознайомлюється з каталогами вибіркових дисциплін, які надаються йому в приймальній комісії. Викладачі, які чергують у приймальній комісії або фахівці приймальної комісії надають консультації щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії. Дисципліни обираються за блоками (спеціальними професійними траєкторіями).

2 крок – за результатами вибору, здобувач вищої освіти надає заяву про вибір навчальних дисциплін з Каталогу для подальшого формування груп для вивчення дисциплін та формування робочих планів на весь період навчання. Вивчення вибіркових навчальних дисциплін починається з першого навчального семестру.

Процедура вибору дисциплін здобувачами, які були зараховані за скороченою програмою навчання (за результатами попередньої освіти), при умові формування нових академічних груп:

1 крок – при вступі на навчання здобувач ознайомлюється з каталогами вибіркових дисциплін, які надаються йому в приймальній комісії. Викладачі, які чергують у приймальній комісії або фахівці приймальної комісії надають консультації щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії.

2 крок – за результатами вибору, здобувач вищої освіти надає заяву про вибір навчальних дисциплін з Каталогу для подальшого формування груп для вивчення дисциплін та формування робочих планів на весь період навчання. Вивчення вибіркових навчальних дисциплін починається з першого навчального семестру.

В разі неможливості формування навчальних груп для вивчення певної дисципліни або блоку дисциплін згідно нормативної чисельності, здобувачеві надається можливість здійснити повторний вибір, приєднавшись до сформованих навчальних груп, або за обґрунтованою заявою та рішенням кафедри надається можливість опанувати обрану дисципліну за допомогою інших форм навчання (індивідуальні консультації та завдання, змішана форма навчання тощо)

Якщо здобувач із поважної причини не зміг обрати дисципліни вчасно, або виявив помилку щодо свого волевиявлення, він звертається до деканату із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін, надавши відповідні документи або якщо здобувач знехтував своїм правом вибору, то в цьому разі завідувач випускової кафедри розглядає можливість обрання дисциплін з урахуванням оптимізації навчальних груп та потоків.

Окрім вибору навчальних дисциплін з циклу вибіркових відповідного навчального плану своєї спеціальності, здобувач може формувати свою індивідуальну освітню траєкторію, обираючи деякі компоненти з інших освітніх програм (зокрема і тих, спеціальності яких напряму  не пов’язані із спеціальністю здобувача).

Процедура вибору додаткових дисциплін здобувачами:

1 крок – здобувач може ознайомитись з каталогами вибіркових дисциплін, які надаються йому на кафедрах інших спеціальностей та отримати консультації від фахівців кафедри або завідувача профільної кафедри щодо формування додаткових знань та компетентностей. Вибір відбувається наприкінці семестру, з подальшим вивченням дисципліни в наступному навчальному семестрі.

2 крокза результатами вибору, здобувач вищої освіти надає заяву про вибір навчальних дисциплін в профільний деканат для подальшого формування груп для вивчення дисциплін

За результатами вивчення додаткових навчальних дисциплін, здобувач вищої освіти може отримати сертифікат, який підтверджує набутті додаткові знання та вміння.