Набір на підготовчі курси до НМТ триває!

Умови та правила вступу

1.    Прийом на навчання до Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика (далі МКУ ім. П.Орлика) іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за №2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки від 11.08.2017 р. за № 1167).

2.    Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

3.    Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають МКУ ім. П.Орликаза акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Зарахування до МКУ ім. П.Орлика вступників з числа іноземців на навчання здійснюється за кошти фізичних та/або юридичних осіб може:

4.    Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

5.    Прийом документів іноземних громадян, які вступають на навчання для здобуття ступенів бакалавра та магістра без навчання на мовних курсах (Українська мова як іноземна) МКУ ім. П.Орлика, проводиться з 04 лютого до 22 лютого  та з 03 липня по 31 жовтня. Зарахування здійснюється відповідно до 01 березня та до 01 листопада.

6.    Іноземці, які закінчили пройшли мовні курси, зараховуються на навчання в межах загального ліцензійного обсягу. 

7.     Для прийому на навчання до  МКУ ім. П.Орлика іноземних громадян та осіб без громадянства за ступенем бакалавра, крім осіб які мають раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень або ступінь, проводиться вступне випробування.

8.    Вступне випробування проводиться з двох предметів з математики та української, англійської або російської мови.

9.    Для прийому на навчання до МКУ ім. П.Орлика іноземних громадян та осіб без громадянства за ступенем бакалавра або магістра на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня або ступеня вищої освіти, проводяться вступні випробування, що передбачені для вступників з українським громадянством.

10. Вступні випробування з іноземної мови для іноземних громадян та осіб без громадянства при вступі для здобуття ступеня магістра передбачає вступний іспит з української або російської мови як іноземної.

11. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до МКУ ім. П.Орлика на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиної державної електронної базі з питань освіти (ЄДЕБО).

12. При вступі до МКУ ім. П.Орлика іноземці особисто подають заяву у паперовій формі.

До заяви додається:
1) документ (оригінал та його копія) про раніше здобутий рівень освіти, на основі якого здійснюється вступ;
2) додаток (оригінал та його копія) до документа про раніше здобутий рівень освіти, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра;
5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
8) іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені цими Правилами та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.

Документи, зазначені у підпунктах 1–5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.


Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі вступників/студентів.

15. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між далі МКУ ім. П.Орлика та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань відповідних закладів вищої освіти.

16.Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту і вступають до закладів вищої освіти за правилами, передбаченими цими Умовами для громадян України.