Набір на підготовчі курси до НМТ триває!

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти

Органічною складовою цілісної системи професійної підготовки фахівців з вищою освітою в університеті є науково-дослідна робота здобувачыв вищої освіти. Її головним координуючим органом є Наукове товариство здобувачів вищої освіти та молодих учених ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика».

Основними завданнями Наукового товариства здобувачів вищої освіти та молодих учених ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» є:

 • залучення здобувачів вищої освіти до наукової діяльності на різних етапах навчання в університеті;
 • мотивування науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти, ознайомлення їх з науковими методами пізнання, забезпечення творчого засвоєння навчального матеріалу;
 • пропаганда серед здобувачів різних форм наукової творчості відповідно до принципу єдності науки і практики, формування інтересу до науково-педагогічних досліджень як основи опанування новими знаннями;
 • формування творчого ставлення до професії шляхом залучення здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності;
 • озброєння здобувачів вищої освіти різноманітними методами і прийомами самостійного розв’язання науково-дослідних завдань;
 • залучення обдарованих здобувачів до цілеспрямованої науково-дослідної роботи в різних наукових гуртках і школах університету, освоєння нових технологій дослідження;
 • виховання патріотичного ставлення молоді до досягнень вітчизняних наукових шкіл та наукових шкіл університету на основі спадкоємності між поколіннями;
 • співпраця з іншими закладами вищої освіти та науковими установами, вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду організації науково-дослідної роботи з упровадженням передових форм і методів наукового дослідження в роботу університету;
 • організаційно-методична робота щодо підвищення ефективності функціонування студентських наукових гуртків та проблемних груп, що діють в університеті;
 • організація й проведення різних заходів з науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти (наукових семінарів і конференцій, конкурсів студентських наукових робіт, олімпіад з різних дисциплін і спеціальностей, презентацій курсових, магістерських та навчально-дослідницьких робіт).

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти поділяється на три основні види залежно від змісту і характеру проведення:

 • науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти, яка передбачена навчальними планами і освітніми програмами та є обов’язковою;
 • науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти, що доповнює освітній процес (поза межами безпосередньої освітньої програми);
 • дослідження здобувачів, які проводяться в позааудиторний час разом з науковцями університету.

Основними формами науково-дослідної роботи здобувачів в університеті є: студентські наукові гуртки; проблемні групи; науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти на базі освітніх закладів та підприємств Миколаївської, Одеської та Херсонської областей; участь у олімпіадах, наукових конференціях і конкурсах різного рівня; виконання пошуково-дослідницьких проєктів під час написання курсових і магістерських робіт.

Досвід організації науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти в університеті засвідчив, що сучасні умови й економічна ситуація в країні вимагають модернізації та динамічного вдосконалення їхньої науково-пошукової діяльності, використання нових методичних підходів, організаційних форм та позитивних стимулів, обов’язкового аналізу й упровадження передового досвіду у практику роботи з обдарованою молоддю.

В університеті відбувається перебудова системи організації науково-дослідної роботи здобувачів, яка здійснюється відповідно до нових умов до випускників закладів вищої освіти, базується на використанні багаторічного вітчизняного й зарубіжного досвіду і спрямована на забезпечення високого рівня підготовки фахівців за світовими стандартами освіти.