Кафедра медико – біологічних дисциплін

Кафедра розташована за адресою: головний корпус ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» (за адресою м. Миколаїв, вул. Котельна, 2)

Завідувач кафедри: кандидат біологічних наук, доцент кафедри Прозорова Галина Олександрівна

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА:

Кафедру медико-біологічних дисциплін створено згідно рішення Вченої Ради ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»  № 1  від 31.08.2019 року.

З вересня 2019 року кафедру очолила Прозорова Галина Олександрівна, яка  У 2011 р. здобула наукову ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальності 14.03.05 – фармакологія,темою: «Нейротрофічні церебропротектори у фармакокорекції енергетичних процесів головного мозку при моделюванні інтрацеребрального крововиливу»відповідно до плану науково-дослідницьких робіт кафедри фармакології Запорізького державного медичного університету “Вивчення механізмів нейропротективної активності та її взаємозв’язку з параметрами молекулярної будови у ряду похідних N– та S– замісних азогетероциклів у дослідах in vitro та в умовах моделювання ішемічних пошкоджень головного мозку” (№ держ. реєстрації 0107U005112; шифр ІН 14.03.05.04) під керівництвом д.б.н. Бєленічева І.Ф. Автор 34 статей, 6 патентів. Приймала участь у роботі  73 коференцій.

Загальна кількість  штатних викладачів кафедри:  

 • професорів -1
 • докторів наук – 2                                
 • доцентів – 4
 • кандидатів наук –  4                                                                     
 • асистентів – 0                                       
 • старших викладачів –   0
 • викладач – 1                
 • без наукового ступеня – 1                                      

Загальна кількість  осіб, що працюють за сумісництвом:

 • докторів наук – 1                                 
 • кандидатів наук -1                              
 • без наукового ступеня – 1

Загальна чисельність осіб професорсько-викладацького складу__6__ (__67_% із вченими ступенями і __33__% із вченими званнями).

На кафедрі викладається 21 дисципліни для здобувачів вищої освіти фармацевтичного, медико-природничого факультетів та факультету економіки і права.

Фармацевтичний факультет

Курс Дисципліна Форма навчання
1 Анатомія людини (за професійним спрямуванням) Денна / заочна
2 Біологічна хімія Денна/заочна
1 Біологія з основами генетики Денна/заочна
2 Біологічна фізика (за професійним спрямуванням)  Денна/заочна
1 Екологія (за професійним спрямуванням) Денна/заочна
2 Екстремальна медицина Денна/заочна
3 Лабораторна діагностика Денна/заочна
2 Мікробіологія (за професійним спрямуванням) Денна/заочна
2 Патофізіологія та патоморфологія Денна/заочна
3 Фармакотерапія з основами фармакокінетики Денна/заочна
2 Фізична та колоїдна хімія Денна/заочна
2 Фізіологія (за професійним спрямуванням) Денна/заочна

Медико-соціономічний факультет

Курс Дисципліна Форма навчання
1 Анатомія (за професійним спрямуванням) Денна/заочна
2 Анатомія та еволюція нервової системи Денна/заочна
2 Біологічна хімія Денна/заочна
1 Біологія з основами генетики Денна/заочна
2 Вірусологія та паразитологія Денна/заочна
2 Екологія людини: токсикологія, фізіологія та біохімія стресових факторів зовнішнього середовища Денна/заочна
2 Епідеміологічний нагляд та оцінка стану здоров’я та благополуччя Денна
2 Епідеміологія Денна
2 Медико-біологічні основи відновлення у фізичній культурі, спорті та здоров’ї  людини Денна
2 Мікробіологія (за професійним спрямуванням) Денна/заочна
3 Обстеження стану здоров’я та функціональна діагностика людини Денна
2 Патофізіологія та патоморфологія Денна/заочна
2 Ріст та розвиток людини Денна/заочна
3 Соціально значимі та особливо небезпечні інфекційні хвороби Денна
2 Фізіологія (за професійним спрямуванням) Денна/заочна

Факультет економіки та права

Курс Дисципліна Форма навчання
1 Екологія (за професійним спрямуванням) Денна/заочна

Науково-методичне забезпечення навчального процесу на кафедрі медико-біологічних дисциплін

 • державні  стандарти освіти (ОПП та ОКХ);
 • навчальні плани
 • типові навчальні програми;
 • робочі навчальні програми з усіх учбових дисциплін;
 • програми навчальної, виробничої й інших видів практик;
 • підручники і навчальні посібники;
 • методичні розробки лекцій, семінарських та практичних занять;
 • індивідуальні  семестрові  завдання  для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін;
 • контрольні завдання до семінарських та практичних  занять;
 • контрольні роботи з навчальних дисциплін  для перевірки рівня засвоєння здобувачами вищої освіти навчального матеріалу;
 • методичні матеріали для здобувачів вищої освіти з питань самостійного опрацювання фахової літератури;
 • презентації лекцій.

Навчальний процес на кафедрі базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій; організується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно-розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

         Зміст освіти визначається освітньо-професійною програмою підготовки, структурно – логічною схемою підготовки,  навчальними програмами   дисциплін,   іншими   нормативними   актами   органів державного управління освітою  та  вищого  навчального  закладу  і відображається  у відповідних підручниках,  навчальних посібниках, методичних матеріалах, а також при проведенні навчальних занять та інших видів навчальної діяльності.

Для  кожної  навчальної  дисципліни,  яка   входить   до освітньо-професійної  програми підготовки, на підставі навчальної програми дисципліни та навчального плану на кафедрі складається   робоча   навчальна   програма   дисципліни,   яка  є нормативним документом вищого навчального закладу.

          Робоча навчальна    програма    дисципліни   містить   виклад конкретного   змісту   навчальної    дисципліни,    послідовність, організаційні  форми  її  вивчення та їх обсяг,  визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю.

         Кафедра  надає  здобувачам вищої освіти   можливість користування навчальними приміщеннями,  навчальною, навчально-методичною   і   науковою   літературою та  іншими засобами навчання на умовах,  визначених правилами внутрішнього розпорядку.

За  відповідність  рівня  підготовки  здобувача вищої освіти  до вимог державних  стандартів  освіти  відповідає  завідуючий  кафедри.

         Навчальний   процес   на кафедрі здійснюється   у   таких   формах: лекції,  навчальні  заняття,  виконання індивідуальних завдань,  самостійна  робота  здобувачів вищої освіти,  практична підготовка, контрольні заходи, консультації.