Кафедра медико – біологічних дисциплін

Кафедру медико-біологічних дисциплін створено згідно рішення Вченої Ради ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»  № 1  від 31.08.2019 року.


 
Науково-методичне забезпечення навчального процесу на кафедрі медико-біологічних дисциплін

 • державні стандарти освіти (ОП);
 • навчальні плани
 • типові навчальні програми;
 • робочі навчальні програми з усіх учбових дисциплін;
 • програми навчальної, виробничої й інших видів практик;
 • підручники і навчальні посібники;
 • методичні розробки лекцій, семінарських та практичних занять;
 • індивідуальні семестрові  завдання  для самостійної роботи здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін;
 • контрольні завдання до семінарських та практичних занять;
 • контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння здобувачами вищої освіти навчального матеріалу;
 • методичні матеріали для здобувачів вищої освіти з питань самостійного опрацювання фахової літератури;
 • презентації лекцій.

    

        Навчальний процес на кафедрі базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій; організується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно-розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

         Зміст освіти визначається освітньою програмою підготовки, структурно – логічною схемою підготовки,  навчальними програмами   дисциплін,   іншими   нормативними   актами   органів державного управління освітою  та  вищого  навчального  закладу  і відображається  у відповідних підручниках,  навчальних посібниках, методичних матеріалах, а також при проведенні навчальних занять та інших видів навчальної діяльності.

Для  кожної  навчальної  дисципліни,  яка   входить   до освітньої  програми підготовки, на підставі навчальної програми дисципліни та навчального плану на кафедрі складається   робоча   навчальна   програма   дисципліни,   яка  є нормативним документом  закладу вищої освіти.

          Робоча навчальна    програма    дисципліни   містить   виклад конкретного   змісту   навчальної    дисципліни,    послідовність, організаційні  форми  її  вивчення та їх обсяг,  визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю.

         Кафедра  надає  студентам   можливість користування навчальними приміщеннями,  навчальною, навчально-методичною   і   науковою   літературою та  іншими засобами навчання на умовах,  визначених правилами внутрішнього розпорядку.

За  відповідність  рівня  підготовки  студента  до вимог державних  стандартів  освіти  відповідає  завідуючий  кафедри.

         Навчальний   процес   на кафедрі здійснюється   у   таких   формах: лекції,  навчальні  заняття,  виконання індивідуальних завдань,  самостійна  робота  студентів,  практична підготовка, контрольні заходи, консультації.