Набір на підготовчі курси до НМТ триває!

Циклова комісія обслуговування

Розвиток ринкових відносин у нашій країні витіснив багаторічну монополію на сферу ресторанного та готельного бізнесу. Україна стрімко ввійшла в ХХІ століття, яке надає чимало нових можливостей. Економічні зміни обумовили відродження вітчизняного готельного та ресторанного господарств. Крім цього стрімкі темпи сфери обслуговування населення. Не уникла таких тенденцій і Україна.

 В умовах національного і культурного відродження України туристська галузь виступає важливим засобом не тільки формування національної свідомості громадян, а й організації їхнього відпочинку та оздоровлення.

Спеціальність  5.14010101“Готельне обслуговування ”

7Випускники спеціальності «Готельне обслугов
ування» підготовлені для здійснення цілеспрямованої організаційно-технологічної діяльності в сфері гостинності і здатні вирішувати виробничі завдання, на яких ґрунтується процес обслуговування вітчизняних та іноземних гостей.

Відповідно до класифікатора професій випускники є фахівцями з готельного обслуговування і можуть займати посади адміністратора, портьє, оператора механізованого розрахунку, покоївки, чергової по поверху в готелі, туристичному комплексі, мотелі, кемпінгу, пансіонаті. До їх виробничих завдань відноситься: підготовка до зустрічі, прийому, розміщенню, обслуговуванню гостей, робота по утриманню житлового фонду і його обладнання, підтриманню комфортних умов проживання в готелі і забезпечення виконання побажань і потреб клієнтів, вирішення усіх видів проблем, що в них виникають, формування культури обслуговування.

Для здійснення складного і багатоступеневого процесу надання послуг у сучасному готелі, студентів навчають по затвердженим Міністерством освіти, молоді та спорту України стандартам.

Дисциплінами професійного спрямування є «Організація та технологія обслуговування в готелях», «Організація та технологія обслуговування в закладах ресторанного господарства», «Інформаційні системи в готельному господарстві», «Професійний етикет», «Будівлі і споруди готелів», «Санітарія і гігієна в підприємствах готельного типу». Студенти вивчають дві іноземні мови, знайомляться з основами менеджменту, маркетингу, психології.

8Навчальний процес забезпечений належною матеріально-технічною базою: спеціалізованими кабінетами і лабораторіями, бібліотекою з читальним залом.

Для проведення усіх видів практичних занять функціонує навчальна лабораторія готельного господарства та лабораторія ресторанної справи, де студенти мають можливість отримувати практичні знання та навички.

Успішний розвиток готельного бізнесу неможливий без висококваліфікованих фахівців і цей факт здійснює свій вплив на підвищення попиту спеціалістів у даній області.

 

Спеціальність 5.14010102 “Ресторанне обслуговування”

 

Ресторанний ринок України наближається до європейської моделі. Все більше уваги ресторани приділяють тому, щоб навіть в дрібних деталях відповідати тим високим стандартам, які надає Європа. Наш навчальний заклад пропонує вам навчання за актуальною на сьогоднішній день спеціальністю “Ресторанне обслуговування”.

5
Навчальний процес на відділенні організовується шляхом проведення:

– лекційних, практичних, лабораторних і семінарських занять;6

– групових та індивідуальних консультацій;

– навчальної та технологічної практик.

Студенти відділення проходять практику в провідних закладах ресторанного господарства м. Миколаїв.
Молодший спеціаліст з даного фаху виконує спеціальні роботи, пов’язані з організацією діяльності закладів ресторанного господарства.

Молодший спеціаліст повинен знати:

-класифікацію закладів ресторанного господарства, їх характеристику;

-характеристику приміщень для обслуговування споживачів;

-види меню, вимоги до складання;

-форми та методи обслуговування, задачі підвищення якості обслуговування в залежності від споживчого попиту та контингенту;

-види попередньої сервіровки столів та їх призначення;

-основні елементи обслуговування в залі закладу ресторанного господарства;67н

-види роздрібної торговельної мережі, її спеціалізацію, типізацію;

-основні операції торговельно-технологічних процесів в магазині та організацію складських операцій;

-джерела товаропостачання;

-як логістика впливає на підвищення конкурентоспроможності підприємства;

-фундаментальні принципи інтегрованого підходу до менеджменту замовлень;

-основні технологічні стандарти торговельної логістики;

-сучасний рівень інформаційної та комп’ютерної культури;

-технологію роботи у мережі Internet;

-основні правила оформлення найважливіших документів, відповідні терміни з фаху для грамотного оформлення ділових паперів;

-ситуації, які пов’язані з обслуговуванням споживачів та наданням послуг;

-іноземну мову і розвивати практичні навички професійного спілкування;

-безпечні та нешкідливі умови праці, різні види небезпек на підприємствах;

-основи знань у галузі маркетингу щодо просування товарів на ринку з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.

Молодший спеціаліст повинен вміти:

3

-вносити пропозиції щодо впровадження конкурентоспроможних видів послуг;

-організовувати робочі місця працівників залу;

-пропонувати заходи з удосконалення матеріально-технічного оснащення торговельного залу;

-вносити пропозиції щодо оформлення інтер’єру залу, реклами, музичних програм;

-організовувати і керувати роботою підлеглих, організовувати підвищення їх кваліфікації;

-вносити пропозиції щодо корегування обсягів та асортименту товарів і страв з урахуванням кон’юктури ринку;7666666

-приймати та оформляти замовлення на обслуговування;

-консультувати споживачів з питань наявності товарів та страв в асортименті, їх якості та ціни;

-створювати комфортні умови обслуговування;

-запобігати і ліквідовувати конфліктні ситуації, що виникають під час обслуговування;

-розглядати претензії споживачів, що пов’язані з обслуговуванням та приймати обґрунтовані рішення;

-дотримуватися правил міжнародного етикету;

-враховувати специфіку і застосовувати техніку обслуговування іноземних споживачів;

-забезпечувати правові та організаційні норми охорони праці, керуючись нормативними актами;

-вносити пропозиції щодо організації, нормування праці, планування чисельності працівників, удосконалення матеріального стимулювання;

-застосовувати організаційно-розпорядчі, соціально-психологічні методи управління в роботі з персоналом;

-сприяти підвищенню рівня корпоративної культури працівників;

-проводити підготовку торговельного залу та бару до роботи в закладах ресторанного господарства;

-здійснювати попереднє сервірування столів залежно від форми обслуговування;

-проводити підготовку зони обслуговування до роботи;

-виконувати операції з підготовки товарів до продажу, дотримуючись принципів мерчандайзингу;

-здійснювати логістичні операції в торговельному залі;

-брати участь у проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, оформляти необхідну документацію;

-виявляти попит споживачів на товари і страви шляхом спостереження для внесення пропозицій щодо формування асортименту;

-дотримуватись правил виробничої санітарії та особистої гігієни;

-застосовувати спеціальні форми обслуговування споживачів;

-запроваджувати р аціональні прийоми та методи обслуговування споживачів;

-відпускати товари, подавати страви, напої та виконувати розрахункові операції;

-дотримуватись порядку ведення необхідного обліку та звітності;

-володіти технікою використання прикладних програм для забезпечення технологічних операцій;

-забезпечувати ефективне та культурне обслуговування споживачів;

-здійснювати контроль за додержанням встановлених норм обслуговування;

-контролювати дотримання правил культури обслуговування;

-контролювати виконання працівниками вказівок керівництва підприємства щодо обслуговування споживачів;

-контролювати правильність проведення розрахунків зі споживачами;

-контролювати дотримання правил охорони праці та протипожежної безпеки;

-здійснювати контроль за надходженням товарів та сировини для забезпечення

-задоволення попиту споживачів і товарообігу.

 

Здобуття студентами необхідних знань і вмінь, підготовка їх до самостійної професійної діяльності забезпечуються необхідними навчально-методичними, інформаційними, фінансовими й матеріальними ресурсами.