Циклова комісія із землевпорядкування та інформаційних технологій

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій

Кваліфікація фахівця – технік – землевпорядник

Термін навчання :

 • на основі базової загальної середньої освіти (9класів) – 4 роки
 • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) –3 роки

Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Сьогодні значно зростає роль державного земельного кадастру в Україні.

44444Кадастр – це система державних заходів всебічного вивчення правового, природного, господарського стану земель шляхом проведення реєстрації землеволодінь і землекористувань, обліку кількості і якості земель, бонітування грунтів і економічної оцінки земель, для  ефективного і раціонального використання та охорони земель на різних категоріях, видах і типах землекористування, адміністративно-територіальних утворень, по регіонах і країні в цілому.

 

Землевпорядкування –це процес пошуку оптимальних рішень організації використання  земель, формування правового режиму землекористування та інформації для прийняття управлінських рішень. Збільшення кількості земельних власників сприяло розширенню кола учасників земельних відносин, тому суттєвого значення набуває законодавча і нормативна база, механізми регулювання земельних відносин і управління земельними ресурсами.

На землекористування мають певний вплив історичні передумови – політика, технології господарювання, стан суспільства та економіки.

Основною метою землевпорядного проектування є прагнення досягнути загальносуспільного чи громадського інтересу та спланувати землекористування так, щоб урахувати інтереси суспільства, окремих груп чи осіб, щодо земельних відносин та гарантувати безпеку і загальний добробут громадян.

Виконання ролі державного зе333333мельного кадастру у суспільстві залежить від достовірності і повноти його даних, оперативності їх одержання і подання споживачу, а відповідно й рівня підготовки фахівців. Тому і потрібний такий спеціаліст як землевпорядник, який повинен вміти виконувати польові виміри та обчислення, оформлювати документи на земельні ділянки, складати проекти землеустрою.

 

Технік – землевпорядник – це спеціаліст, який володіє сукупністю знань про земельний кадастр, земельне право, землеустрій, геодезію, меліорацію, ґрунтознавство, управління земельними ресурсами, та іншими науками, спрямованими на повне використання землі та підвищення її родючості, а також має відповідну освіту та належну кваліфікацію.

Профіль його діяльності широкий, а потреба в таких спеціалістах дуже велика.

222222

Основні профільні  дисципліни:

 • Геодезія – наука про методи визначення фігури і розмірів Землі, зображення земної поверхні на планах і картах.
 • Земельний кадастр – являє собою єдину державну систему земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру визнання факту виникнення або припинення права власності і права користування земельними ділянками.
 • Землевпорядне проектування – вивчає основи теорії і практики землевпорядкування в Україні, набуття навичок складання схем і проектів землевпорядкування, організації, планування, фінансування і нормування землевпорядних робіт.
 • Земельне право – являє собою систему правових норм, що регулюють земельні відносини з метою раціонального використання земель.
 • Автоматизована  земельно – кадастрова інформаційна система – дає змогу більш детально ознайомитись з прикладними програмами, які використовують у землевпорядному виробництві.
 • Фотограмметрія – дисципліна, яка вирішує задачі визначення форми, розмірів та взаємного розміщення предметів в просторі за їх фотографіями.
 • Землевпорядне креслення та комп’ютерна графіка – це створення і обробка зображень топографічних та землевпорядних креслень за допомогою комп’ютера.
 • Геодезичні вимірювання при землеустрої – встановлення і відновлення меж землекористувань, геодезичні розмічувальні роботи при перенесені проектів землеустрою в натуру.

Посади випускників:

 • Технік – землевпорядник сільської, селищної, районної, обласної, міської Ради;
 • Радник голови адміністрації з питань земельного фонду та його використання.

 

 

Студенти, що навчаються за спеціальністю 5.08010102 «Землевпорядкування»  по закінченню навчання будуть вміти:

 • формувати та організовувати території адміністративно-територіальних утворень землеволодінь та землекористувань;
 • складати  схеми, експлікації, проекти землеустрою;
 • розробляти і вести кадастрову та земельнооблікову документації;
 • виконувати роботи по оцінці землі та іншого нерухомого майна;
 • виконувати геодезичні роботи в землевпорядкуванні;
 • проектувати заходи, щодо забезпечення охорони навколишнього середовища.

 

 

Спеціальність  123 Комп’ютерна інженерія

(3 роки, молодший спеціаліст (на базі 11 кл)

4 роки,  молодший спеціаліст (на  базі  9 кл)

 

Загальна інформація

В процесі навчання велика увага приділяється вивченню і проектуванню апаратної частини
комп’ютерних систем і комп’ютерних мереж. В той же час велика увага приділяється також вивченню і проектуванню програмного забезпечення як системного, так і прикладного.

Студенти спеціальності  “Компютерна інженерія” мають змогу вивчати такі базові комп’ютерні дисципліни, як «Архітектура комп’ютерів», «Операційні системи», «Програмування», «Комп’ютерні мережі», та багатьох інших.

З широким застосуванням обчислювальної техніки різних рівнів проводяться практичні і лабораторні заняття з дисциплін «Чисельні методи», «Системи управління базами даних», «Моделювання», «Операційні системи», «Комп’ютерна графіка», «Програмування мовою С» та інші.

 

Узагальнений об’єкт діяльності фахівців – це проектування апаратного та системного програмного забезпечення комп’ютерних систем і мереж, системи інтелектуальної обробки інформації, системи автоматичного проектування компонентів, управління базами даних.

Фахівець з даної спеціальності підготовлений до робіт, пов’язаних з:

N7fu06nWMLQ

 • Виробництвом;
 • Монтажем та ремонтом електронних обчислювальних машин та іншого устаткування для обробки інформації;
 • Створенням програмного забезпечення;
 • Роботами з базами даних;
 • Контролем та діагностуванням апаратних та програмних засобів комп’ютерних систем;
 • Аналіз існуючих та побудова нових комп’ютерних систем та мереж;
 • Розробка Інтернет – та WEB- технологій та сервісів;
 • Аналіз існуючих та побудова нових комп’ютерних систем та мереж.

Основний наголос останні роки зроблено на посилене використання в навчальному процесі сучасної електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення. Заняття проводяться в чотирьох великих комп’ютерних класах в яких встановлено найсучасніші персональні комп’ютери з операційними системами Windows 7 або Linux.

Перелік майбутніх посад спеціальності  “КІ”

К4

 • Керівником підрозділів комп’ютерних послуг;
 • Технічні фахівці в галузях електроніки та телекомунікації;
 • Оператори електронно-обчислювальної техніки;
 • Електромеханіки та електромонтажники;
 • Монтажники електронного устаткування;
 • Начальник зміни обчислювального центру;
 • Технік обчислювального центру;
 • Оператор електронно-обчислювальної машини;
 • Наладчик приладів, апаратури та систем автоматичного контролю;
 • Налагодження технологічного устаткування;
 • Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів;
 • Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів;
 • Слюсар механік з радіоелектронної апаратури;
 • Технічне обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки;
 • Виробництво електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;
 • Монтаж та ремонт ЕОМ та іншого устаткування для оброблення інформації;
 • Консультації з питань інформатизації, консультаційні послуги щодо типу та конфігурації комп’ютерних технічних засобів;
 • Діяльність в сфері інформатизації;
 • Консультації з питань програмного забезпечення і пов’язаного з ним технічного забезпечення.

Навчальнометодична роботаIMG_8312

Головне завдання циклової комісії   полягає у організації та проведенні на високому рівні навчальної та методичної роботи за закріпленими навчальними дисциплінами, наукових досліджень за профілем кафедри, у підготовці науково-педагогічних кадрів, підвищенні кваліфікації професорсько-викладацького складу. Цим завданням підпорядковується уся кафедральна діяльність.

З метою підвищення рівня викладання колектив циклової комісії керується такими завданнями: постійно розробляє та вдосконалює навчальні програми дисциплін, тексти лекцій, навчально-методичні рекомендації, методичні розробки, удосконалює структурно-логічні схеми та окремі методики викладання навчальних дисциплін тощо. У центрі повсякденної уваги колективу кафедри знаходяться організація і проведення аудиторних занять зі студентами, консультацій, контроль та аналіз успішності, допомога студентам з боку викладачів у самостійному здобутті наукових знань та набутті практичних навичок.

Основні дисципліни, які складають фахову підготовку спеціальності “КІ”DSC_0906

 • Арифметико-логічні основи ЕОМ
 • Програмне забезпечення
 • Програмування та алгоритмічні мови
 • Електрорадіовимірювання
 • Архітектура ЕОМ
 • Периферійні пристрої
 • Комп’ютерні мережі та телекомунікації
 • Системне програмування
 • Мікропроцесорні системи
 • Технічне обслуговування ЕОМ
 • Мікросхемотехніка
 • Соціальні комунікації та PR
 • Державна служба
 • Основи підприємництва
 • Дистанційне навчання
 • Основи економічної діяльності
 • Організація бізнесу
 • Менеджмент та адміністрування

Методичне забезпечення навчального процесу включає: навчальні і робочі програми, підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки щодо вивчення окремих тем навчальних дисциплін, завдання для проведення практичних/семінарських занять, виконання контрольних і курсових робіт, комплексних контрольних завдань, тестових програм тощо.

Для оптимізації навчального процесу та інтеграції студентів у сучасний інформаційний простір, по кожній дисципліні створений навчально-методичний комплекс, який представлений на внутрішньому сайті академії. Кожен із таких комплексів містить електронні папки викладачів по окремих дисциплінах.

Відповідно електронна папка викладача включає:

 • Навчальну та робочу програму дисципліни;
 • Опорний конспект лекцій курсу;
 • Плани семінарських/практичних занять;
 • Завдання для самостійної роботи студентів та індивідуальної науково-дослідної роботи;
 • Завдання та методичні вказівки щодо виконання контрольних та курсових робіт;
 • Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів та проведення практичних занять;
 • Завдання для тестового контролю знань студентів, представлених у вигляді комплексних контрольних завдань.

 14

Навчально-методичні рекомендації/вказівки до вивчення  окремих тем з навчальних дисциплін

Основні пріоритети циклової комісії на 2015-2016 н.р.:

 • Забезпечення загального контролю навчального процесу, дотримання вимог чинного законодавства, відповідних вимог МОН України щодо здійснення навчально-методичної діяльності;
 • Реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки фахівців;
 • Теоретична розробка і практичне втілення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, що викладаються кафедрою;
 • Орієнтація на глибоку фахову підготовку при збереженні високого рівня теоретичних знань. Розробка пропозицій щодо поліпшення організації навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців;
 • Спрямувати навчальний процес для педагогічних працівників на опанування нових пріоритетних напрямів, функцій, орієнтирів, технологій щодо забезпечення якості, доступності й ефективності освіти;
 • Використання сучасних систем контролю якості знань в студентів, проведення моніторингу якості освіти;
 • Координація діяльності циклової комісії, що забезпечують спеціальну фахову підготовку молодших спеціалістів  з напряму   «Компютерна інженерія»; забезпечення чіткої практичної спрямованості навчання у підготовці фахівців;
 • Впровадження в навчально-методичній роботі циклової комісії ідей та принципів Болонського процесу, елементів кредитно-модульної системи організації навчального процесу;
 • Удосконалення педагогічної діяльності щодо організації і проведення навчальних занять, позанавчальної роботи у відповідності з вимогами Державного стандарту;
 • Постійний обмін професійним досвідом і новітніми здобутками професійної роботи шляхом обговорення на засіданнях кафедри провідних проблем організації навчального процесу;
 • Забезпечення практичних занять «пакетами» реальних задач та індивідуальних завдань;
 • Посилення вмінь і навичок технології управління – збору і систематизації необхідної інформації, прогнозування, планування контролю соціально-економічних процесів та відповідної статистичної звітності;
 • Укладання угод та налагодження зв’язків і співпраці з відповідними підприємствами, установами та організаціями, з державними службами;
 • Збір та узагальнення передового досвіду, здобутого викладачами кафедри під час проведення занять і позанавчальної роботи шляхом відображення його в індивідуальних та колективних науково-методичних публікаціях;
 • Організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу в групових та індивідуальних формах роботи;
 • Розробка й затвердження засобів діагностики рівня знань, єдиних критеріїв оцінки;
 • Здійснення поточного й підсумкового контролю якості знань через проведення залікових та екзаменаційних сесій, державних екзаменів, захист курсових і дипломних робіт;
 • Підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення навчального процесу з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою; розвиток бази навчально-методичного забезпечення та всіх робочих навчальних програм та постійного оперативного оновлення їх змісту відповідно до змін економічного, нормативно-правового та ін. середовища;
 • Науково-методична розробка та впровадження інноваційних технологій навчання, робота щодо удосконалення організації навчального процесу;P08i4_wDLNk
 • Аналіз стану відповідності робочих програм нормативних та вибіркових навчальних дисциплін встановленим вимогам (співвідношення аудиторної та самостійної роботи, форми поточного контролю, дотримання вимог КМСОНП тощо). З метою удосконалення підготовки студентів аналізувати досвід самостійної роботи студентів різних форм навчання, визначати обсяг самостійної роботи студентів, впроваджувати нові форми контролю за цим видом роботи;
 • Впровадження електронних засобів навчання (підручників, посібників, каталогів, словників тощо), комп’ютерних навчальних програм;
 • Формування електронного банку підручників, навчальних посібників та опорних конспектів лекцій з дисциплін, які закріплені за кафедрою;
 • Підвищення вимог викладачів до оцінювання рівня знань та практичних навичок студентів;
 • Опрацювання різноманітних форм і методів виховної роботи зі студентами;
 • Керівництво науково-дослідною роботою студентів, організація роботи наукових гуртків, проведення олімпіад, конкурсів за профілем діяльності кафедри;
 • Організація науково-педагогічної діяльності кафедри з метою постійного підвищення професійної компетентності викладачів кафедри шляхом проведення й подальшого обговорення на засіданнях кафедри відкритих лекцій, практичних занять, взаємних відвідувань навчальних занять;
 • Виконання планів щодо наукової підготовки кадрів і підвищення кваліфікації викладачів, рекомендація їх для навчання в аспірантурі, стажування на споріднених кафедрах у провідних вищих навчальних закладах України та в зарубіжжі;
 • Керівництво підготовкою кандидатських дисертацій, рецензування, обговорення представлених досліджень на засіданнях кафедри, міжкафедральних семінарах та засіданнях Спеціалізованої ради з захисту кандидатських дисертацій;
 • Формування електронного банку власних монографій, наукових статей, рецензій з наукових напрямків діяльності кафедри;
 • Залучення студентів до проведення наукових досліджень та впровадження їх результатів, посилення ролі студентських олімпіад у науковому та професійному зростанні обдарованих студентів;
 • Організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, круглих столів, підготовка та видання наукової та навчально-методичної літератури;
 • Задоволення потреб студентів в отриманні нових знань про сучасні досягнення в теорії та практиці менеджменту, їх реалізацію у сфері фінансів;
 • Індивідуалізація навчально-виховного процесу, посилення ролі самостійної та індивідуальної науково-дослідної роботи студентів;
 • Підготовка і видання навчальної, наукової, методичної літератури з проблем теорії та галузей менеджменту й державного управління, розвитку наукових досліджень в сфері управління, опрацювання новітніх управлінських технологій;
 • Проведення спеціальних занять для учнів середніх загальноосвітніх шкіл та коледжів з метою здійснення профорієнтаційної роботи; організація виховних та просвітницьких заходів для дітей, підлітків та молоді.

15

Основні плюси навчання за спеціальністю “Комп’ютерна інженерія ”

 • Заощадження часу. Отримати професію і почати працювати за фахом можна вже через три-чотири роки.
 • Отримання практичних навичок. Оптимальне поєднання теорії і практики. Студенти, що поступили в Університет після 9-го класу, на спеціальність “КІ”, в перший рік вивчають предмети за курс середньої школи. Наступний рік включає вивчення загальних гуманітарних і соціально-економічних дисциплін і загальнопрофесійних предметів. В останній рік навчання додаються профільні дисципліни.
 • Практика починається з першого курсу: спочатку ознайомча, а на другому і третьому курсах виробнича – в IT -вітділах підприємств, інформаційних і телекомунікаційних компаній, компаній по просуванню і супроводу програмного забезпечення, провайдерів інтернет-послуг.
 • Здобути вищу освіту без ЗНО за скороченим терміном навчання. Середня професійна освіта, безумовно, послужить для вас сходинкою до вищого: випускники нашого університету продовжують навчання у внз за скороченою програмою, внаслідок чого реалізується система безперервної освіти. При цьому безперечною гідністю навчання у внз є оптимальне поєднання учбових планів середньої і вищої професійної освіти, що усуває непотрібне дублювання і дозволяє отримати значніші, систематизовані і глибокі професійні знання.

 

Спеціальність 061 Журналістика

 • Загальна інформація
 • Поєднання теорії та практики
 • Літературний клуб
  Книга є феноменом цивілізації. Через книгу людство передає досвід від одного покоління до іншого. Протягом життя ми переконуємось у тому, що світ книги – це найчарівніший світ. У ній є фантастика і пригоди, комедія і драма, в ній спогади і міркування, думки і почуття. Сьогодні переважна більшість молодих людей віддає перевагу електронній книзі: вона зручна в користуванні, її можна безкоштовно скачати. В суспільстві навіть існують думки про те, що паперова книга відмирає. Сміємо категорично заперечити цю гіпотезу і запрошуємо оволодіти професією книговидавця!фото-1

  Книга проходить великий шлях від задуму автора до книжкової полиці, і на цьому шляху її супроводжує людина, професія якої – спеціаліст з видавничої справи та редагування.

  фото-2 фото-3

  Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика запрошує тих, хто хоче брати участь у народженні геніальних книжок з цікавими ілюстраціями, рідкісними архівними матеріалами, сучасних періодичних видань, а саме: газет, журналів; їх редагуванні, виданні, а може і створенні власних матеріалів.  Ви навчитесь самостійно створювати новини, як для паперових, так і для електронних видань,  писати репортажі  про визначні події, брати інтерв’ю у видатних людей, оволодієте комп’ютерним дизайном і вміннями створювати різні види реклами, редагувати різні види видань. Отримані знання та вміння допоможуть вам знайти достойне місце на сучасному ринку праці.

  фото-4 фото5

  фото-6 фото-7

  Вас чекають книжкові видавництва, редакції газет і журналів, поліграфічні підприємства, друкарні, інформаційні агентства, прес-служби, рекламні служби.

  Чекаємо на Вас! Зробіть своє життя змістовним та прекрасним!!!

  фото-8 фото-12

  фото-10 фото-11

  фото-13 фото-9

  фото-14

 

фото 16

Що таке журналістика?

Як працюють редактори і видавці?

Коли береш до рук книгу або читаєш газету чи журнал, то звертаєш увагу на прізвище автора, але не замислюєшся, що за художніми та журналістськими творами стоїть праця редакторів і видавців. Саме вони дають книзі життя, випускають її в світ.

фото-2

Від авторського задуму до книжкової полиці книга проходить складний шлях. Видавнича справа і редагування включають верстку, редагування й розповсюдження продукції. Спочатку редактор видавництва працює з автором, узгоджує всі деталі авторського тексту, виправляє помилки, якщо вони є, обираються шрифт, папір, узгоджуються потрібні ілюстрації, фото, таблиці, схеми та ін.  Далі до справи беруться фахівці з верстки, саме вони вирішують, який вигляд матиме майбутня книга, вносять свої пропозиції, і , знову ж таки, узгоджують з автором. Паралельно з верстальниками працюють художники й ілюстратори, які опікуються оформленням обкладинки та самої книги.

Після створення макету книги вона потрапляє до друкарні, де оператори друкарських верстатів переносять усі задуми журналістів, письменників, художників, ілюстраторів і верстальників на папір.

Книга готова, але її ще треба прорекламувати,  і лише тоді – до магазину.  Завдяки непомітній праці людей всіх цих професій ми беремо до рук чудові книжки: літературні шедеври та шедеври поліграфічного мистецтва.

 

фото-5 фото-6

Якщо ви хочете зробити світ кращим, відчуваєте в собі творчі здібності, приходьте до нас, у колектив однодумців. На вас чекають якісне навчання, цікавий виховний процес, зустрічі з видавцями, письменниками, журналістами, просто цікавими людьми. У Вас є можливість залишити частинку свого інтелекту для розвитку людства!

 

фото-11 фото-10 фото-9

Відвідування виставки дитячої книги видавництва «Майстер-Клас»(Київ)

фото-12 Зустріч з журналістом Вахтангом Кіпіані, редактором інтернет-видання «Історична правда» (Київ).

Поєднання теорії та практики

Книга супроводжує людину протягом життя. Спочатку книги нам читають дорослі, а ставши дорослими, ми самі можемо створювати книги. Цієї майстерності можна навчитися, опанувавши спеціальність «Журналістика».

фото-1

Студентам МКУ імені Пилипа Орлика випала велика честь познайомитись із геніальним видавцем Іриною Гудим і проходити навчальну та виробничу практику під її керівництвом.

230215182105

Ірина Олександрівна – талановитий педагог, хороший психолог, мудрий порадник. Вона вміє знаходити підхід до людей, підбирає індивідуальні завдання кожному студентові, щоб робота була до душі. Видавець щоденно багато читає сама і спонукає до читання людей, які її оточують.

Видавництво Ірини Гудим випускає в світ багато історичної та краєзнавчої літератури.

230215182159

Студенти університету побували у Музеї партизанської слави, де відбулася презентація нової книги Людмили Ташлай «Війна і діти».

230215182222

Студенти МКУ імені Пилипа Орлика мають можливість проходити практику в редакціях газет «Южная правда», «Веченний Николаев», «Николаевские новости», «Рідне Прибужжя» та ін.

Літературний клуб: наші реалії

Ініціатива створити літературний клуб виникла спонтанно. Вона стала реальністю після відкриття в університеті Бук-кафе – сучасного трансформованого читального залу, в якому є місце для інтелектуального відпочинку.

DSC_0012 DSC_0025

Студенти, які пишуть вірші, оповідання, есе об’єдналися з метою спілкування та обміну думками. В літературному клубі студенти збагачують свої знання з теоріі літератури, обговорюють новинки сучасної літератури, знайомляться з новими жанрами сучасної культури. Дівчата та хлопці читають свої твори, аналізують та обговорюють їх.

Поступово межі спілкування розширювалися і ми звернулися за підтримкою до професіоналів. Інформаційну підтримку і допомогу в підборі літератури нам надають Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова, Миколаївська міська науково-педагогічна бібліотека, Центральна бібліотека ім. М.Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва.

Співпраця не обмежується лише консультуванням. Ми маємо змогу брати участь у цікавих виховних заходах. Лекцію-розповідь «Відео поезія як жанр сучасної культури» про незвичайний жанр сучасного мистецтва студенти слухали із задоволенням. Присутні побачили роботи миколаївських поетів та журналістів, роботи киян, представників інших міст та країн. Разом ми навчилися розрізняти види, жанри, стилі відео поезії, побачили використання у кліпах психологічних прийомів, різних способів самовираження, рекламних трюків. Відвідувачі Бук-кафе дізналися про фестивалі відео поезії та виявили бажання створити і показати свої роботи. А надав нам таку чудову можливість дізнатись про  все це методист Науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва Олексій Зімін.

230215194814 230215194837

Історія мала своє продовження. Напередодні Дня святого Валентина працівники Науково-педагогічної бібліотеки люб’язно запросили нас на літературний вечір «Закоханий Шекспір».

Якщо за вікнами морозний зимовий вечір, це саме той час, коли можна помріяти про полум’яне кохання. Геніальний Шекспір сам кохав і учить нас кохати крізь століття.

230215195359 230215195446

Хвилювались, поспішали, мріяли. На початку вечора сором’язливі студенти були трохи занепокоєні. Чим більше дізнавались вони про Шекспіра, тим більше були здивовані, бо відкривались все нові й нові, суперечливі сторінки життя поета.

230215195931 230215195947

230215200001 230215200018

Шокуючими були новини про те, що, можливо, автором всесвітньовідомих шедеврів була зовсім інша людина. Історія кохання Шекспіра змусила замислитись. Було помітно, як світлішають очі слухачів, а на їхніх обличчях з’являються усмішки. Закохані пари почали утворюватись прямо у залі.

Об’єднали всіх у єдиному бажанні краще вивчити творчість Шекспіра конкурси. І наступного ранку всі учасники літературного вечора добровільно були в читальному залі. Їх чекали кава, Шекспір, спілкування і кохання, яке витало у повітрі.

На цьому історія не закінчилась: дівчата та хлопці вирішили продовжити вивчення сучасних матеріалів про Шекспіра та провести літературний вечір для своїх друзів. Віримо, що в їхніх головах народжуватиметься ще багато геніальних думок і літературний клуб збиратиме все більше і більше друзів-однодумців!