Циклова комісія Фармація

Люди, які зайняті поверненням здоров’я іншим людям, виявляючи дивне єднання майстерності і людяності, перебувають вище всіх великих на цій землі.

Вольтер

 

Спеціальність «Фармація»

Слово «фармація» походить від давньоєгипетського слова «фар маки», що означає «той, що дарує видужання і безпеку», чи від грецького слова «фармакон» – ліки.

Фармація – це комплекс наук та напрямків діяльності (технологія ліків, фармацевтична хімія, фармакологія, фармакогнозія, організація і економіка фармації, менеджмент і маркетинг), які вивчають питання, що стосуються лікознавства, а саме:

 1. Синтез і аналіз лікарських засобів.
 2. Розробка нових теорій і методів виготовлення лікарських форм.
 3. Вивчення природних ресурсів рослинного, тваринного, мінерального походження і переробка їх у лікарські препарати.
 4. Взаємодія лікарських засобів з організмами.
 5. Розробка нових обладнань і апаратів, засобів малої механізації і модернізація вже існуючих для промислового й аптечного виробництва ліків.
 6. Контроль якості, зберігання і відпуск лікарських препаратів.
 7. Вивчення питань планування, організації і управління фармацевтичною справою, менеджменту, маркетингу.
 8. Удосконалення навчально-методичної роботи фармацевтичних навчальних закладів і підготовка висококваліфікованих кадрів.

Сучасна фармацевтична наука повинна випереджати практику, відкриваючи нові шляхи удосконалення лікарського забезпечення населення України.

DSC_0089

Значення фармації для охорони здоров’я населення визначається тією роллю ліків, яку вони відіграють у сучасній системі лікувально-профілактичних заходів.

І. П. Павлов ще в 1895 р. відзначав, що ліки є «універсальною зброєю лікаря», і надавав величезного значення їх вивченню.

Стає очевидним, що широке застосування лікувально-профілактичних заходів (фізіотерапія, рентгенотерапія, гідротерапія і т.п.) жодною мірою не знижує значення цінності ліків, тому що попередження багатьох захворювань і лікування їх без застосування ліків немислиме. Справді, важко уявити собі сучасну хірургію без застосування наркозу, знеболюючих або знезаражуючих лікарських засобів. Немислима і серйозна боротьба з інфекціями без застосування сульфаніламідів, антибіотиків та дезінфікуючих засобів.

З появою нових ефективних лікарських засобів підвищилася необхідність у сучасному науковому обґрунтуванні способів виготовлення й удосконалення технології лікарських форм з метою одержання стабільних лікарських препаратів з оптимальним терапевтичним ефектом.

Застосування лікарських засобів – універсальний метод надання медичної допомоги хворим. Завдяки досягнення фармакології стало можливим лікування пацієнтів з більшістю тяжких інфекційних захворювань, цукровим діабетом, інфарктом міокарда тощо. Водночас слід відзначити, що сучасні високоактивні лікарські засоби можна порівняти зі скальпелем хірурга. Ще давньоіндійський лікар-філософ Сушрута (VI ст. до н. е.) писав: «Ми живемо у світі ліків. У руках обізнаної людини – це напій безсмертя, а в руках невігласа – ніж». Тому вивчення фармакодисциплін в системі підготовки фармацевтів посідає особливе місце.

Фармацевтичний сектор України невпинно росте і розвивається. Ряд передових підприємств галузі вже сертифіковані у відповідності зі світовими стандартами. Перехід на якісно новий рівень функціонування фармацевтичної служби тісно пов’язаний з кадровою політикою, удосконалення системи фармацевтичної освіти, підготовкою професійно грамотного та творчо активного спеціаліста. Якісна підготовка фахівців – це основне завдання усього педагогічного колективу університету.

Сьогодні фармацевтична спеціальність повсякденно необхідна і соціально важлива для суспільства, адже достатній рівень забезпеченості якісними і доступними ліками є основою підтримання здоров’я населення.

Якісна підготовка фахівців фармації забезпечується оптимальною організацією навчального процесу, змістом навчання.

Випускники спеціальності «Фармація» успішно працюють в аптеках, фармацевтичних компаніях на фармацевтичних заводах і фабриках тощо.

Підготовка фахівців проводиться за освітньо-кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст.

Навчально – виховний процес здійснюють висококваліфіковані викладачі, куратори навчальних груп, які, окрім професійних умінь та навичок, формують у студентів чітко визначену громадську позицію. Студенти стають дійсно високоосвіченими людьми, носіями високої загальної культури. Моніторинг якості підготовки випускників свідчить про достатньо високий рівень їх знань.

Традиційно проводяться цікаві і змістовні заходи, спрямовані як на підвищення успішності студента, так і їх дозвілля: аналіз успішності, підведення підсумків навчання, предметні олімпіади, конкурси, тижні наук. Проводяться науково-практичні конференції, які є результатом пошуково-дослідницької роботи студентів і які формують у них науковий світогляд. Студенти залучаються до різних заходів: виховних годин, Днів відділення, спортивно-масової роботи, культурно-просвітницької тощо.

Відділення «Фармації» – це команда, робота якої спрямована на позитивний результат, якість навчально-виховного процесу.

Навчальна робота

Non scholae, sed vitae discimus.

Учимось не заради школи, а для життя. Сенека

DSC_0440

Метою діяльності університету є професійна підготовка студентів, комплексний вплив на їх свідомість і поведінку, результатом чого має бути набуття професійних компетенцій, визначених стандартами вищої освіти, формування професійної культури та інших певних якостей особистості, відношень до творчого саморозвитку та інших, які у комплексі визначаються як компетентність фахівця. Головна мета – якість підготовки фахівців досягається завдяки ефективній організації навчально-виховного процесу.

Серед основних пріоритетів освітньої діяльності важливим є модернізація вищої освіти відповідно до положень Болонської декларації, орієнтація на кінцевий результат: підготовку висококваліфікованих випускників. Впровадження болонських ініціатив здійснюється згідно з відповідними наказами МОН та МОЗ України, для реалізації яких було прийнято низку заходів у підготовці фахівців.

 • Розроблені нові навчальні плани, адаптовані до кредитно-модульної системи організації навчального процесу;
 • Впроваджено індивідуальний навчальний план студента;
 • Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою;
 • Розроблено відповідне навчально-методичне забезпечення.

З метою врегулювання впровадження нових технологій організації навчального процесу та системи оцінювання розроблено та затверджено. Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою та Положення про модульно-рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень студентів.

Фармация. Александр Александрович Шмалько

Відповідно до концепції фармацевтичної освіти з 2015 року, в умовах навчально-науково-виробничих комплексів буде здійснюватись підготовка фахівців напряму «Фармація» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра з подальшим здобуттям рівня спеціаліста та магістра у ВНЗ III-IV рівня акредитації.

Така модель дає можливість отримати якісну базову вищу освіту в коледжі та повну вищу освіту в університеті не тільки в Україні, а й у європейському вищому фармацевтичному навчальному закладі зі значною економією коштів.

Випускники – молодші спеціалісти також в умовах навчально-науково-виробничих комплексів з Одеським університетом ім.. Мечникова, Одеським національним медичним університетом за скороченим терміном.

Навчально-науково-виробничі комплекси створені для реалізації основних принципів реформування фармацевтичної освіти і функціонування ефективної моделі ступеневої підготовки спеціалістів.

Функціонування навчально-науково-виробничих комплексів передбачає:

 • Узгодження усіх складових навчального процесу, в результаті чого майбутній фахівець має послідовно оволодіти усіма видами кожного етапу професійної підготовки;
 • Спільні інтегровані освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-професійні програми, навчальні плани, які дають можливість розглядати безперервну професійну підготовку майбутніх фахівців як логічний послідовний процес;
 • Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу;
 • Розробку навчально-методичного забезпечення інноваційного рівня вищого ступеня ефективності;
 • Створення системи багаторівневої професійної підготовки, за якої стає можливим вплив на ефективність і якість підготовки компетентного фахівця.

Навчально-виробнича робота

Usus est optimus mogister

Практика – найкраще навчання

DSC_0436

Особливої відзнаки заслуговує практична підготовка студентів, яка ґрунтується на підвищенні мотивації до оволодіння знаннями, розвитку самоорганізації, формування професійних навичок та закріплення знань, отриманих на теоретичних заняттях.

Для проведення всіх видів практичних занять створено навчальні кабінети та лабораторії, які постійно вдосконалюються, оновлюються, укомплектовуються сучасним обладнанням та літературою. Підвищена увага до оснащеності кабінетів і лабораторій є одним із засобів постійного підвищення якості підготовки спеціалістів.

Організація та проведення практик регламентується наказом МОЗ України від 07.12.2005 р. №690 «Про затвердження Положення про організацію та проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів I-II рівня акредитації», Положенням про проведення практики студентів навчальних закладів України затвердженим наказом МОН від 8. 04.1993 р. № 93.

Для реалізації чіткої організації всіх видів практичного навчання та створення студентам умов для професійної самореалізації особистості в університеті підготовлені методичні рекомендації до практичних занять з усіх дисциплін та проходження всіх видів практики. Виробничі та переддипломні практики студентів проходять на базах міських та обласних аптечних закладів.

Методичні керівники постійно підтримують тісний зв’язок зі студентами на базах практик і здійснюють контроль за порядком проходження практики.

Фундаментальні знання, відповідальність, згуртованість, професійне прагнення до зростання – ось ті якості, які характеризують викладачів та випускників.

Кураторська робота

Духовний світ колективу і духовний світ особистості формуються завдяки взаємному впливу

В. Сухомлинський

Реалізація виховної роботи у студентських групах здійснюється через кураторів. Це управлінська ланка, яка взаємодіє з іншими у системі поза кураторської виховної роботи. Результатом діяльності куратора є набуття молодою людиною соціального досвіду поведінки, формування національної самосвідомості, ціннісних орієнтацій і розвиток індивідуальних якостей особистості.

Куратори тісно співпрацюють із заступником директора з питань гуманітарної освіти та виховання, завідувачами відділення.

Кураторство – це найбільш творча і кропітка ділянка роботи педагога, але разом з тим і надзвичайно почес

на.

Науково-методична робота

Метод важливіший за відкриття, тому що правильний метод приведе до нових, ще цінніших відкриттів.

Л. Ландау

DSC_0423

Науково-методична робота ведеться відповідно до нової моделі системи управління закладами освіти, яка ґрунтується на удосконаленні професійної педагогічної майстерності викладачів, які спроможні працювати зі зростаючими потоками науко-методичної інформації, вивчати і впроваджувати інноваційні освітні технології.

Головною метою науково-методичної роботи є надання реальної, дієвої допомоги викладачам у формуванні професійної майстерності, активізації науково-творчого потенціалу кожного викладача.

Здійснюється методична робота через діяльність циклової методичної комісії з фармації.

Планує і координує науково-методичну роботу методичний кабінет, основними напрямами діяльності якого є:

 • Науково-інформаційно-методичне забезпечення системи освіти;
 • Трансформування наукових ідей у навчально-виховний процес, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в фармацевтичній освіті, наукові пошуки та творча робота викладачів;
 • Вивчення, узагальнення і впровадження педагогічного досвіду кращих викладачів;
 • Накопичення і систематизація методичних матеріалів педагогічного колективу та відповідних матеріалів періодичних видань;
 • Надання інформаційно-методичної допомоги викладачам;
 • Спрямування і координація роботи циклових методичних комісій;
 • Сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення організаційних умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації викладачів;
 • Допомога у підготовці викладачів до атестації;
 • Організація виставок навчально-методичних матеріалів;
 • Організація та проведення: конференцій; педагогічних читань; методичних семінарів; школи молодого викладача.

Основними формами методичної роботи є:

Методична рада – визначає основні напрями методичної роботи, сприяє впровадженню. Прогресивних форм і методів навчання і виховання процесу і підвищення якості підготовки спеціалістів, надає допомогу щодо ефективної організації методичної роботи, здійснює контроль прийнятих рішень і заходів.

Циклові методичні комісії – забезпечують організацію методичної, навчальної та виховної роботи, підвищення педагогічної майстерності викладачів, вивчення і впровадження новітніх педагогічних технологій, удосконалення навчально-виховного процесу.

Методичні семінари і конференції – сприяють практичному застосуванню у навчально-виховному процесі сучасних досягнень педагогічної науки і практики.

Педагогічні читання – проводяться за певною тематичною програмою з узагальненим висвітленням актуальних питань педагогіки; є ефективним способом залучення викладачів до вивчення, узагальнення передового педагогічного досвіду; є масовою формою творчої діяльності викладачів.

Школа молодого викладача – сприяє швидкій та ефективній адаптації молодих викладачів до особистостей навчально-виховної та методичної роботи в навчальному закладі.

Обласні та регіональні методичні об’єднання – проводяться з метою поширення кращого педагогічного досвіду.

Відкриті заняття – проводяться з метою демонстрації передових методик викладання, досвіду роботи викладача; виявлення рівня професійної компетенції та педагогічної майстерності викладача з метою подальшого удосконалення викладацької діяльності.

DSCN1953

Пріоритетним напрямом методичної роботи є впровадження таких сучасних педагогічних технологій:

 • Особистісно-орієнтоване навчання;
 • Індивідуалізація навчання;
 • Інтерактивні методи;
 • Модульна технологія навчання;
 • Модульно-рейтингова технологія навчання;
 • Алгоритмізація навчання;
 • Комп’ютерні технології (навчальні, контролюючі, тренувальні програми, тестові завдання, електроні довідники та посібники);
 • Використання відео (навчальні фільми, відео сюжети у комплексі з первинними завданнями та вправами);
 • Застосування мультимедійних середовищ;
 • Ігрові технології навчання;
 • Проблемно-пошукове навчання.

Готуючи фахівців для роботи в сучасних умовах, викладачі застосовують нові форми організації навчального процесу та створення сучасного методичного забезпечення з використанням інформаційних, комп’ютерних технологій:

 • Мультимедійного забезпечення;
 • Навчальних відеофільмів;
 • Комп’ютерних програм;
 • Інтерактивних дощок і програмного забезпечення до них;
 • Електронних посібників;
 • Локальної мережі

Викладачі циклової комісії з фармації – це потужний професійний колектив з індивідуальними методиками викладання з досвідом наукової та видавничої діяльності. Тому один із напрямків роботи методичного кабінету є вивчення, систематизація і пропаганда передового педагогічного досвіду.