Студентське самоврядування

Графік роботи Студентського секретаріату Міжнародного Класичного Університету ім. П. Орлика на 2018-2019 навчальний рік

Засідання Студентської ради згідно Положення про Студентське самоврядування відбувається чотири рази на місяць.

№ п/п Дата, час, місце проведення зібрання Відповідальний
1. Понеділок, 20.11.2018 р., 17:00,

аудиторія №9

Черниш А. Д.

Кабаненко І. С.

 

2. Пятниця, 23.11.2018 р., 14:30,

аудиторія №9

Черниш А. Д.

Кабаненко І. С.

 

3. Вівторок 27.11.2018 р., 17:00,

аудиторія №9

Черниш А. Д.

Кабаненко І. С.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни, використані в цьому Положенні

 Основні терміни, використані в цьому Положенні, мають таке значення:

Студентське самоврядування  –  це об’єднання студентської громади Міжнародного Класичного Університету імені Пилипа Орлика (далі – Університету) з правом та реальною здатністю самостійно або під відповідальність органів студентського самоврядування вирішувати питання студентського громадського життя, що належать до їхньої компетенції, у порядку, визначеному законодавством України та цим Положенням.

Студентська громада Університету – це студенти, аспіранти та слухачі Університету.

Студентський секретаріат  –  представницький орган студентського самоврядування Університету – виборний орган,  який складається з делегатів і має право представляти інтереси студентської громади та приймати від її імені рішення, а також створюється для здійснення виконавчих функцій і повноважень студентського самоврядування у межах, визначених законодавством України та цим Положенням;

Секретаріат  факультету,  коледжу  –  виконавчий орган студентського самоврядування,  який здійснює організаційне керівництво діяльністю студентського самоврядування на факультеті, коледжі.

 Стаття 2. Гарантії Студентського секретаріату

В Університеті визнано і гарантовано студентське самоврядування, відповідно до чинного законодавства України, Статуту Університету та цього Положення. Адміністрація Університету, факультету чи коледжу сприяє органам студентського самоврядування.

Рішення органів студентського самоврядування мають обов’язковий характер для адміністрації Університету,  факультету чи коледжу у випадках, передбачених законодавством України та цим Положенням.

Органи Студентського секратаріату є незалежними від громадських організації, релігійних об’єднань, політичних партій та рухів.

СтаттяСтаття 3. Принципи діяльності Студентського секретаріату в Університеті

Студентське самоврядування в Університеті здійснюється на основі:

 • законності;
 • виборності;
 • гласності;
 • колегіальності;
 • незалежності;
 • підзвітності та відповідальності перед студентською громадою;
 • інших демократичних принципів.

Стаття 4. Система студентського самоврядування в Університеті

Структура студентського самоврядування в Університеті включає (Додаток 1):

 • Студентську громаду;
 • Президента Студентського секретаріату;
 • Заступника Президента Студентського секретаріату;
 • Секретаря Студентського секретаріату;
 • Студентський секретаріат (представницький орган студентського самоврядування в Університеті);
 • Голів відділів Студентського секретаріату;
 • Керівників підрозділів Студентського секретаріату;
 • Представників секретаріату коледжу;
 • Секретаріат факультету.

Органи студентського самоврядування:

1) беруть участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, встановленому цим Законом та статутом вищого навчального закладу;

2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

3) проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;

5) захищають права та інтереси студентів (курсантів), які навчаються у вищому навчальному закладі;

6) делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;

7) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;

9) розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;

10) вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;

11) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого навчального закладу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

12) мають право оголошувати акції протесту;

13) виконують інші функції, передбачені цим Законом та положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу.

Згідно до плану роботи голови відділів та керівники Студентського секретаріату мають виконувати :

1) 25 % участь в організаціях від загальної кількості заходів Університету;

2) мають бути присутніми на 65 % від усіх заходів Університету (обов’язкова присутність на заходах,  які організовує адміністрація університету, керівники груп, факультетів, деканатів);

3) присутність на всіх засіданнях Студентського секретаріату;

4) вчасно виконувати звіти головам підрозділів  роботи за кожен місяць навчального року.

За погодженням з органом Студентського самоврядування вищого навчального закладу приймаються рішення про:

1) відрахування студентів (курсантів) з вищого навчального закладу та їх поновлення на навчання;

2) переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

3) переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

4) призначення заступника декана факультету, заступника директора інституту, заступника керівника вищого навчального закладу;

5) поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;

6) затвердження правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу в частині, що стосується осіб, які навчаються;

7) діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів (курсантів), які:

1) ухвалюють положення про студентське самоврядування вищого навчального закладу, визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;

2) заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;

3) затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

4) затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його виконання;

5) обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів (курсантів) для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування.

Адміністрація вищого навчального закладу не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

Керівник вищого навчального закладу забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.

 

РОЗДІЛ II
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА
СТУДЕНТСЬКОГО СЕКРЕТАРІАТУ

Глава I.  Студентський секретаріат Університету

Стаття 6. Правовий статус Студентського секретаріату Університету

Студентський секретаріат Університету є вищим органом студентського самоврядування в Університеті і обирається шляхом проведення щорічних виборів.

Повноваження Студентського секретаріату починаються від моменту першого засідання, яке має відбутися впродовж 10 робочих днів від дня оголошення результатів виборів, та закінчуються в момент першого засідання Студентського секретаріату наступного скликання.

Студентський відділ секретаріату повинен мати в своєму складі одного із представників коледжу. Даний представник в Студентському секретаріаті представляє інтереси коледжу та є відповідальним за їх дії.

Секритаріат коледжу має право вносити пропозиції щодо покращення коледжу згідно відділу в якому він знаходиться до голови відділу та президенту Студентського секретаріату.

Стаття 7. Компетенція Студентського секретаріату Університету

Студентський секретаріат правомочний розглядати і вирішувати питання, які згідно з законодавством України, Статутом Університету та цим Положенням віднесені до його видання. А саме:

– ухвалення Положення про студентське самоврядування в Університеті та ухвалення змін і доповнень до нього;

– обрання головуючого та секретаря Студентського секретаріату;

– обрання Президента Студентського секретаріату Університету;

– висловлення недовіри Президенту Студентського секретаріату, наслідком чого є відставка даного Президента Студентського секретаріату;

– заслуховування обов’язкового щорічного та поточних звітів Президента Студентського секретаріату Університету;

– прийняття рішень та актів відповідно до цього Положення в межах наданої компетенції;

‒ ухвалення та підпис «Листа-згоди голів підрозділів, керівників та представників Студентського секретаріату університету». (Додаток 2)

– інші повноваження, передбачені законодавством України, Статутом Університету та цим Положенням.

На засіданні Студентського секретаріату може виголосити доповідь Ректор Університету.

Стаття 8. Організація роботи Студентського секретаріату Університету.

Студентський секретаріат факультету висловлює пропозиції та не вподобання  щодо покращення Університету.

Секретаріат коледжу організовує роботу разом з головами підрозділів та керівниками в межах Університету, коледжу.

Підрозділ Студентського секретаріату організовує свою роботу відповідно до цього Положення та інших нормативно-правових актів України.

Студентський сектаріат засідає не менше одного разу протягом місяця.

Делегатів про скликання засідання інформується не пізніше, як за 7 календарних днів до засідання із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд засідання.

Рішення про:

– ухвалення Положення про студентське самоврядування Університету,

– ухвалення змін та доповнень до нього приймаються більшістю від повного складу делегатів Студентського секретаріату;

– рішення про обрання Президента Студентськогосекретаріату приймається шляхом – відкритого голосування більшістю студентів. У випадку, коли жоден кандидат не набирає більшість голосів, оголошується другий тур. Другий тур проводиться шляхом таємного голосування у цей же день. Рішення приймається більшістю від присутніх членів Студентського секретаріату;

‒ ухвалення «Листа – згоди голів підрозділів, керівників та представників Студентського секретаріату університету» на засіданні при виборі голів підрозділів студентського секретаріату;

‒ висловлення недовіри Президенту Студентського секретаріату Університету приймається 2/3 від повного складу делегатів Студентського секретаріату.

Формою діяльності Студентського секретаріату є засідання.

Засідання Студентського секретаріату є відкритими і правомірними, якщо на них присутні більшість членів Студентського секретаріату.  Головуючим на засіданнях є Президент Студентського секретаріату..

Президент Студентського секретаріату призначає своїх Заступників за згодою Студентського секретаріату.

Заступник Голови Студентської ради Університету:

– здійснює повноваження Президента Студентського секретаріату у разі його відсутності;

– здійснює керівництво роботою напрямів діяльності підрозділів  Студентського секретаріату, відповідно до розподілу обов’язків;

– здійснює інші повноваження за дорученням Президента Студентського секретаріату.

Заступник Президента Студентського секретаріату відповідальний перед адміністрацією Університету за функції, які на нього покладені.
Президент Студентського секретаріату  призначає з числа членів Студентського секретаріату секретаря Студентського секретаріату.
Секретар зобов’язаний вести протоколи засідання та відповідає за їх збереження.
Студентський секретаріат може створювати свої структурні підрозділи, керівниками яких є члени Студентського секретаріату.

Стаття 9. Права та обов’язки делегатів до Студентського секретаріату

Делегат Студентського секретаріату є представником інтересів студентської громади, яка їх обрала.

Повноваження делегата Студентського секретаріату починаються з моменту першого засідання Студентського секретарату і закінчуються в момент припинення повноважень Студентського секретаріату.

Повноваження делегата також припиняються у разі:

– складення повноважень за власним бажанням;

– завершення навчання в Університеті;

– виключення з Університету чи переведення до іншого навчального закладу,

‒ оформлення академічної відпустки;

– відкликання студентською громадою факультету;

– смерті.

Делегат зобов’язаний брати участь у засіданні Студентськоїго секретаріату. На час засідання делегат звільняється від участі у навчальному процесі.

Стаття 10. Повноваження Студентського секретаріату

До повноважень Студентського секретарату належать:

– аналіз та узагальнення зауважень та пропозицій студентів щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності Університету і звернення до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення;

– участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, представниками адміністрації та викладачами;

– спільно з адміністрацією – вирішення питань організації навчального процесу, крім випадків, що суперечать чинному законодавству України;

– сприяння виконанню студентами своїх обов’язків;

‒ представництво студентів у відносинах з адміністрацією Університету, факультету чи коледжу;

– сприяння впровадженню нових методів навчального процесу;

– надання рекомендацій адміністрації Університету, факультету чи коледжу щодо нагородження студентів за успіхи в науковій чи громадській діяльності та вручення їм відзнак чи премій;

– надання згоди на виключення студента з Університету за негідну поведінку, або порушення Правил внутрішнього розпорядку в Університету;

– створення своїх засобів масової інформації;

– сприяння проведенню серед студентів опитувань та соціологічних досліджень;

– співпраця з громадськими організаціями;

– організація вечорів відпочинку, конкурсів КВК, дебатів, днів університету, круглих столів, конференцій та ін. громадських заходів;

– сприяння створенню відповідних умов для навчання і відпочинку студентів;

– сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;

– участь у вирішенні питань студентського обміну з вищими навчальними закладами в Україні та за кордоном;

– забезпечення інформаційної, правової, психологічної допомоги студентам;

– розробка та подання для схвалення Студентського секретаріату змін та доповнень – до цього Положення;

– оголошення початку виборчого процесу.

– інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

Член Студентського секретаріату має право звернутись із запитом до адміністрації Університету з питань, віднесених до відання Студентського секретарату. Орган або посадова особа, до яких подано запит, зобов’язані дати усну чи письмову відповідь на запит відповідно до чинного законодавства. За результатами запиту Студентський секретаріат приймає рішення.

Стаття 11. Припинення повноважень члена Студентського секретаріату

Повноваження члена Студентського секретаріату припиняються за рішенням Студентського секретаріату у разі:

– складення повноважень за власним бажанням;

– завершення навчання в Університеті;

– виключення з Університету чи переведення до іншого навчального закладу, – оформлення академічної відпустки;

– систематичної неявки на засідання Студентського секретаріату  без поважної причини(відсутність на 4 засіданнях).

– відкликання студентською громадою факультету;

‒ смерті.

Стаття 12. Бальна система оцінювання роботи членів Студентського секретаріату.

Бальна система впроваджується для того , що б:

‒ оцінити досягнуті членами студентського  самоврядування результати;

‒ оцінити ступінь виконання посадових обов’язків;

‒ оцінити якість виконаної праці;

‒ забезпечити контроль і облік виконаної роботи.

Облік оцінювання проводиться в два етапи:

 1. Голови підрозділів Студентського секретарату протягом двох місяців аналізують роботу членів свого підрозділу та ведуть облік їх роботи . Кожні два місяця систематизують напрацювання у вигляді бальної системи, яку передають Президенту Студентського секретаріату.
 2. Президент Студентського секретаріату кожні два місяця аналізує роботу голів підрозділів студентського самоврядування та веде облік їх роботи . Кожні два місяця Президент Студентського секретаріату систематизує напрацювання голів та звіт роботи членів підрозділів та їх керівників у вигляді бального оцінювання.

Підбивання підсумків  відбувається 2 рази на рік за два тиждні до початку першого тиждня сесії.
Оголошення результатів бального оцінювання роботи членів студентського самоврядування оголошується на першому навчальному тиждні нового семестру.

Система оцінювання:

№ п/п Пункти оцінювання Система розрахунку
1. Участь у заходах   Всеукраїнського масштабу 5 балів * кількість заходів
2. Участь у заходах  обласного значення 4 бали*кількість заходів
3. Участь у заходах   міського значення 2 бали *кількість заходів
4. Участь  захода  університету 1 бал *кількість заходів
5. Організація заходів Всеукраїнського мастабу 20 балів*кількість заходів
6. Організація заходів обласного значення 15 балів*кількість заходів
7. Організація заходів міського значення 10 балів*кількість заходів
8. Організація заходів у університеті 5 балів *кількість заходів

*Участь у зборах студентського самоврядування(згідно графіку ) не підлягає до систематизації заходів університетського типу та є обов’язковим для усіх членів студентського самоврядування. За відхилення або пропуски засідань без поважної причини та попередження, від загальної суми балів віднімається по 1.5 балів*кількість засідань.

*Голови підрозділів  кожен місяць (за робочим календарем) зобов’язані надавати Президенту студентського самоврядування звіт про виконану роботу свого сектору, за не вчасне надання звіту (останній четверг кожного другого місяця) від загальної суми балів віднімається по 5 балів.

                                                                                                                  

Глава ІІ.  ПРЕЗИДЕНТ СТУДЕНТСЬКОГО СЕКРИТАРІАТУ

Стаття 13. Повноваження та обов’язки Президента Студентського секретаріату.

Президент Студентського секретаріату є відповідальною особою за:

– діяльність Студентського секретаріату;

– реалізацію програми діяльності;

– реалізацією бюджету студентського самоврядування;

– звітування за діяльність Студентського секретаріату.

Повноваження Президента Студентського секретаріату розпочинаються з моменту обрання на засіданні Студентського секретаріату терміном на 2 роки та закінчується у разі :

– закінчення терміну, на який його було обрано;

– складання повноважень;

– завершення навчання в Університеті;

– відрахування з Університету чи переведення до іншого навчального закладу;

– оформлення академічної відпустки;

– смерті.

ПрезидентПрезидент Студентського секретаріату:

– скликає засідання Студентського секретаріату;

– призначає та звільняє своїх заступників за згодою Студентського секретаріату, вносить свої пропозиції до адміністрації та керівництва підрозділів Університету з питань навчальної, наукової та культурної діяльності студентів;

– бере участь в організації міжвузівських та міжнародних зв’язків;

– затверджує регламент та інші нормативні документи і рішення про порядок виконання встановлених функцій його заступниками та іншими керівниками структурних підрозділів Студентського секретаріату.

Президент Студенського секретаріату представляє його в усіх відносинах з іншими структурами.
Президент Студентського секретаріату виконує свої обов’язки до вступу на пост новообраного Президента Студентського секретаріату.

 

Глава III. СТУДЕНТСЬКИЙ СЕКРЕТАРІАТ ФАКУЛЬТЕТУ ТА КОЛЕДЖУ

Стаття 14. Організація роботи Студентської ради

Студентський секретаріат діє на основі чинного законодавства України, даного Положення.

Формою діяльності Студентського секретаріату є засідання. Засідання Студентського секретаріату є відкритими і правомірними, якщо на них присутні більшість членів Студентського секретаріату.
Головуючим на засіданнях є  Президент Студентського секретаріату відповідного факультету чи коледжу.
Президент Студентського секретаріату призначає секретаря Студентського секретаріату та Заступників Президента Студентського секретаріату.
Секретар зобов’язаний вести протоколи засідання
Президент Студентського секретаріату відповідного факультету чи коледжу обирається терміном на один рік конференцією студентів факультету чи коледжу.
Делегатами на конференцію факультету, коледжу є два представники від кожної академічної групи денної форми навчання (На факультетах де кількість студентів перевищує 1500 по одному представнику від академічної групи)
Президент Студентського секретаріату факультету чи коледжу зобов’язаний особисто брати участь у засіданнях Студентського секретаріату Університету. В разі неспроможності взяти участь особисто він може делегувати уповноваженого заступника для участі в засіданнях Студентського секретаріату Університету.

Повноваження Президента Студентського секретаріату починаються з моменту його обрання і припиняються в разі:

– закінчення терміну, на який його було обрано;

– висловлення недовіри Студентським секретаріатом Університету;

– висловлення недовіри Студенського секретаріату відповідного факультету чи коледжу;

– відкликання студентською громадою факультету;

– складання повноважень;

– завершення навчання в Університеті;

– відрахування з Університету чи переведення до іншого навчального закладу;

–  припинення його повноважень як члена Студентського секретаріату Університету (рішення більше приймається не менше 2/3 складу уряду);

У разі припинення повноважень як члена Студентського секретаріату Університету проводить позачергові вибори на факультеті, коледжі.
До моменту обрання нового Президента Студентського секретаріату та члена Студентського секретаріату Університету, повноваження перекладаються на заступника Президент Студентського секретаріату.

 

РОЗДІЛ III. 

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 15. Порядок формування органів студентського самоврядування

Органи студентського самоврядування формуються шляхом проведення виборів.
Кандидатом до органів студентського самоврядування є член громади Університету. Кандидат може бути самовисуванцем чи висуватися від групи студентів.

Студентський секретаріат Університету формується з голів від одного факультету чи коледжу, а також з Президента, заступників та кандидаті

Стаття 16. Виборчий процес

Виборчий процес здійснюється на засадах:

– законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;

– гласності і відкритості виборчого процесу;

– неупередженості до кандидатів з боку адміністрації Університету, громадських організацій;

– свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації;

– рівності всіх кандидатів.

РОЗДІЛ IV. 

МАТЕРІАЛЬНОФІНАНСОВА ОСНОВА

Стаття 17. Матеріальна та фінансова основа студентського самоврядування

Для реалізації програми діяльності органи студентського самоврядування можуть використовувати різні джерела фінансування.
Органи студентського самоврядування можуть володіти матеріальними цінностями.
Студентський секретаріат Університету користується приміщенням та майном, яке надає йому адміністрація Університету. Для забезпечення своєї діяльності Студентський секретаріат Університету залучає кошти, передбачені бюджетом студентського самоврядування, які перераховуються на рахунок Університету зі спеціальним кодом для цільового використання зі спеціального фонду бюджету Університету, ісамоврядуванн

Стаття 18. Бюджет студентського самоврядування

Бюджет студентського самоврядування – це план надходження та використання коштів, необхідних для забезпечення реалізації функції та повноважень студентського самоврядування.

Дохідна частина бюджету студентського самоврядування формується з :

– коштів передбачених бюджетом Університету;

– спонсорських коштів;

– добровільних студентських внесків;

– коштів, які надходять у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань;

– цільових коштів, спрямованих на основну діяльність студентського самоврядування.

Бюджет студентського самоврядування складається Президентом Студентського секретаріату Університету  та затверджується Студентським секретаріато Університету. На Президента Студентського секретаріату Університету покладається обов’язок виконання даного бюджету. Президент Студентського секретаріату Університету зобов’язаний звітувати перед адміністрацією кожного кварталу за виконання бюджету студентського самоврядування.

 

 

 

 

РОЗДІЛ V

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 19. Порядок внесення змін і доповнень до даного положення

Положення не може бути змінено, якщо дані зміни передбачають скасування та обмеження прав і свобод студентів.
Проект про внесення змін до цього положення може бути поданий до Студентського секретаріату Університету, групою делегатів, що складає не менше 20 % від повного складу Студентського секретаріату Міжнародного Класичного Університету імені Пилипа Орлика.
Голови підрозділів та керівники повинні підтвердити своїм підписом та надати згоду з ознайомленням положення та дотримання всіх правил та зобов’язань.

Стаття 20. Органи студентського самоврядування на факультетах та у коледжах

Студентське самоврядування на факультетах та у коледжах діє на основі даного Положення про студентське самоврядування Міжнародного Класичного Університету імені Пилипа Орлика.

До положення прикріплюється  Додаток 1 «Структура студентського самоврядування в Університеті», а також Додаток 2 «Листа-згоди голів підрозділів, керівників та представників Студентського секретаріату Університету» на 1 аркуші.

З положенням Студентського самоврядування ознайомлені та надають згоду дотримуватися та виконувати всіх правила та зобов’язання вказані вище:

Президент Студентського секретаріату:            ______________________________________________

Заступник Президента Студентського секретаріату:___________________________________

Голова науково-навчального відділу Студентського секретаріату:___________________________________

Голова відділу зовнішніх зв’язків Студентського секретаріату:  ______________________________________________

Голова інформаційного відділу Студентського секретаріату:___________________________________

Голова культурно-масового відділу Студентського секретаріату:___________________________________

Голова спортивного відділу Студентського    секретаріату:_________________________________

(Оригінали документів знаходяться в архіві Студентського секретаріату або Президента Студентського секретаріату)

Додаток 2 до ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ «Лист-згоди голів підрозділів, керівників та представників Студентського секретаріату Університету»

 

Я, ______________________________________________________________,  як головний ______________________________________________________ Студентського секретаріату є представником інтересів студентської громади, яка їх обрала зобов’язуюсь дотримуватись таких правил, як:

 

 1. Вчасно виконувати поручення та надавати звіт згідно «Положенню про студентське с самоврядування».
 2. Дотримуватися моральних та етичних норм в ПОВНІЙ мірі.
 3. Несу відповідальність за свою присутність на скликання Студентського секретаріату. В разу відсутності надаю довідку делегуючи свої обов’язки керівнику (представнику) зі свого відділу.
 4. Надаю згоду дотримуватися та виконувати всі привила та зобов’язання вказані в «Положенні про студентське самоврядування».

 

 

В разі не виконання повноважень або попередження про недотримання від Президента Студентського секретаріату в кількості більше трьох разів припиняю складати зобов’язання за власним бажанням.

 

 

 

 

 

Дата ____________                                           Підпис________________

 

 

 

 

 

Додаток 1 до ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАНЯ  «Структура студентського самоврядування в Університеті»