Положення про студентське самоврядувння

РОЗДІЛ I  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни, використані в цьому Положенні

Основні терміни, використані в цьому Положенні, мають таке значення:

Студентське самоврядування – це об’єднання студентської громади Міжнародного Класичного Університету імені Пилипа Орлика (далі – Університету) з правом та реальною здатністю самостійно або під відповідальність органів студентського самоврядування вирішувати питання студентського громадського життя, що належать до їхньої компетенції, у порядку, визначеному законодавством України та цим Положенням.

Студентська громада Університету – це здобувачі вищої освіти Університету.

Студентський секретаріат  – представницький орган студентського самоврядування Університету – виборний орган, який складається з делегатів і має право представляти інтереси студентської громади та приймати від її імені рішення,а також створюється для здійснення виконавчих функцій і повноважень студентського самоврядування у межах, визначених законодавством України та цим Положенням;

Секретаріат  факультету, коледжу – виконавчий орган студентського самоврядування,  який здійснює організаційне керівництво діяльністю студентського самоврядування на факультеті, коледжі.

Стаття 2. Гарантії Студентського секретаріату

В Університеті визнано і гарантовано студентське самоврядування, відповідно до чинного законодавства України, Статуту Університету та цього Положення. Адміністрація Університету, факультету чи коледжу сприяє органам студентського самоврядування.

Рішення органів студентського самоврядування мають обов’язковий характер для адміністрації Університету, факультету чи коледжу у випадках, передбачених законодавством України та цим Положенням.

Органи Студентського секратаріату є незалежними від громадських організації, релігійних об’єднань, політичних партій та рухів.

Стаття 3. Принципи діяльності Студентського секретаріату в Університеті

Студентське самоврядування в Університеті здійснюється на основі:

 • законності;
 • виборності;
 • гласності;
 • колегіальності;
 • незалежності;
 • підзвітності та відповідальності перед студентською громадою;
 • інших демократичних принципів.

Стаття 4. Система студентського самоврядування в Університеті

Структура студентського самоврядування в Університеті включає(Додаток1):

 • Студентську громаду;
 • Голову Студентського секретаріату;
 • Заступника Голови Студентського секретаріату;
 • Секретаря Студентського секретаріату;
 • Студентський секретаріат представницький орган студентського самоврядування в Університеті);
 • Керівників підрозділів Студентського секретаріату;
 • Представників секретаріату коледжу;
 • Секретаріат факультету;
 • Секретаріат коледжу.

Органи студентського самоврядування:

1) беруть участь в управлінні закладом вищої освіти у порядку, встановленому цим Законом та статутом ЗВО;

2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

3) проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

4) беруть участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти;

5) захищають права та інтереси студентів які навчаються у вищому навчальному закладі;

6) делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;

7) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання у гуртожитках та організації харчування здобувачів вищої освіти;

9) розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;

10) вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;

11) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази ЗВО, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

12) мають право оголошувати акції протесту;

13) виконують інші функції, передбачені цим Законом та положенням про студентське самоврядування закладу вищої освіти.

За погодженням з органом Студентського самоврядування вищого навчального закладу приймаються рішення про:

1) відрахування студентів з закладу вищої освіти та їх поновлення на навчання;

2) призначення заступника декана факультету, заступника керівника закладу вищої освіти;

3) поселення осіб, які навчаються у ЗВО, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;

4) затвердження правил внутрішнього розпорядку закладу вищої освіти  в частині, що стосується осіб, які навчаються;

5) діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) здобувачів вищої освіти , які:

1)ухвалюють положення про студентське самоврядування закладу вищої освіти, визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;

2) обирають Голову Студентського секретаріату;

3) заслуховують звіти представницьких, виконавчих органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;

4) затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

5) затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його виконання;

Адміністрація закладу вищої освіти не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

Керівник закладу вищої освіти забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.

 

РОЗДІЛ II
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА
СТУДЕНТСЬКОГО СЕКРЕТАРІАТУ

Глава I.  Студентський секретаріат Університету

Стаття 6. Правовий статус Студентського секретаріатуУніверситету

Студентський секретаріат Університету є вищим органом студентського самоврядування в Університеті і обирається шляхом проведення щорічних виборів.

Повноваження Студентського секретаріату починаються від моменту першого засідання, яке має відбутися впродовж 10 робочих днів від дня оголошення результатів виборів, та закінчуються в момент першого засідання Студентського секретаріату наступного  скликання.

Студентський відділ секретаріату повинен мати в своєму складі одного із представників коледжу. Даний представник в Студентському секретаріаті представляє інтереси коледжу та є відповідальним за їх дії.

Секретаріат коледжу має право вносити пропозиції щодо покращення роботи щодо  відділу в якому він знаходиться до голови відділу та Голови  Студентського секретаріату.

Стаття 7. Компетенція Студентського секретаріатуУніверситету

Студентський секретаріат правомочний розглядати і вирішувати питання, які згідно з законодавством України, Статутом Університету та цим Положенням віднесені до його видання. А саме:

–– розподіл обов’язків серед членів Студентського секретаріату та вибори керівників підрозділів;

;

– висловлення недовіри Голові  Студентського секретаріату, наслідком чого є його відставка;

– заслуховування обов’язкового щорічного та поточних звітів Голови  Студентського секретаріатуУніверситету;

– прийняття рішень та актів відповідно до цього Положення в межах наданої компетенції;

– інші повноваження, передбачені законодавством України, Статутом Університету та цим Положенням.

На засіданні Студентського секретаріату може виголосити доповідь Ректор Університету.

Стаття 8. Організація роботи Студентського секретаріату Університету.

-Студентський  секретаріат організовує свою роботу відповідно до цього Положення та інших нормативно-правових актів України в межах Університету, коледжу.

-Формою діяльності Студентського секретаріату є засідання.

-Засідання Студентського секретаріату є відкритими і правомірними, якщо на них присутні більшість членів Студентського секретаріату. Головуючим на засіданнях є Голова Студентського секретаріату

-Студентський сектаріат засідає не менше одного разу протягом місяця, згідно розкладу

-Висловлення недовіри Голові  Студентського секретаріату Університету приймається 2/3 від повного складу делегатів Студентського секретаріату

-Голова  Студентського секретаріату призначає свого Заступника за згодою Студентського секретаріату.

Заступник Голови Студентської ради Університету:

– здійснює повноваження Голови  Студентського секретаріату у разі його відсутності;

– здійснює керівництво роботою напрямів діяльності підрозділів  Студентського секретаріату, відповідно до розподілу обов’язків;

– здійснює інші повноваження за дорученням Голови  Студентського секретаріату.

Заступник Голови  Студентського секретаріату відповідальний перед адміністрацією Університету за функції, які на нього покладені.

Голова  Студентського секретаріату  призначає з числа членів Студентського секретаріату секретаря Студентського секретаріату.

Секретар зобов’язаний вести протоколи засідання та відповідає за їх збереження.

Студентський секретаріат може створювати свої структурні підрозділи, керівниками яких є члени Студентського секретаріату.

 

Стаття 9 . Повноваження Студентського секретаріату

До повноважень Студентського секретаріату належать:

– аналіз та узагальнення зауважень та пропозицій здобувачів вищої освіти  щодо організації  навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності Університету і звернення до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення;

– участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між здобувачами  вищої освіти  , представниками адміністрації та викладачами;

– спільно з адміністрацією – вирішення питань організації навчального процесу, крім випадків, що суперечать чинному законодавству України;

– сприяння виконанню здобувачами  вищої освіти  своїх обов’язків;

‒представництво здобувачів вищої освіти  у відносинах з адміністрацією Університету, факультету чи коледжу;

– сприяння впровадженню нових методів навчального процесу;

– надання рекомендацій адміністрації Університету, факультету чи коледжу щодо нагородження здобувачів вищої освіти  за успіхи в науковій чи громадській діяльності та вручення їм відзнак чи премій;

– надання згоди на відрахування  здобувачів вищої освіти  з Університету за порушення Правил внутрішнього розпорядку в Університету;

– створення своїх засобів масової інформації;

– співпраця з громадськими організаціями;

– організація вечорів відпочинку, конкурсів КВК, дебатів, днів університету, круглих столів, конференцій та ін. громадських заходів;

– сприяння створенню відповідних умов для навчання і відпочинку здобувачів вищої освіти  ;

– сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;

– участь у вирішенні питань студентського обміну з  закладами вищої освіти  в Україні та за кордоном;

– забезпечення інформаційної, правової, психологічної допомоги студентам;

– розробка та подання змін та доповнень до цього Положення;

– оголошення початку виборчого процесу.

– інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

Член Студентського секретаріату має право звернутись із запитом до адміністрації Університету з питань, віднесених до відання Студентського секретарату. Орган або посадова особа, до яких подано запит, зобов’язані дати усну чи письмову відповідь на запит відповідно до чинного законодавства. За результатами запиту Студентський секретаріат приймає рішення.

  

Стаття 10. Припинення повноважень члена Студентського секретаріату

Повноваження члена Студентського секретаріату припиняються за рішенням Студентського секретаріату у разі:

– складення повноважень за власним бажанням;

– завершення навчання в Університеті;

– виключення з Університету чи переведення до іншого навчального закладу, – оформлення академічної відпустки;

– систематичної неявки на засідання Студентського секретаріату  без поважної причини(відсутність на 4 засіданнях).

– відкликання студентською громадою факультету;

                                                                                                                                                                                               

Глава ІІ  ГОЛОВА СТУДЕНТСЬКОГО СЕКРЕТАРІАТУ

Стаття 11. Повноваження та обов’язки  Голови  Студентського секретаріату.

Голова Студентського секретаріату є відповідальною особою за:

– діяльність Студентського секретаріату;

– реалізацію плана роботи;

– реалізацією бюджету студентського самоврядування;

– звітування за діяльність Студентського секретаріату.

Повноваження Президента Студентського секретаріату розпочинаються з моменту обрання на засіданні Студентського секретаріату терміном на 2 роки та закінчується у разі :

– закінчення терміну, на який його було обрано;

– складання повноважень;

– завершення навчання в Університеті;

– відрахування з Університету чи переведення до іншого навчального закладу;

– оформлення академічної відпустки;

Голова Студентського секретаріату:

– скликає засідання Студентського секретаріату;

– призначає та звільняє своїх заступників за згодою Студентського секретаріату, вносить свої пропозиції до адміністрації та керівництва підрозділів Університету з питань навчальної, наукової та культурної діяльності студентів;

– бере участь в організації міжвузівських та міжнародних зв’язків;

– затверджує регламент та інші нормативні документи і рішення про порядок виконання встановлених функцій його заступниками та іншими керівниками структурних підрозділів Студентського секретаріату.

Голова  Студенського секретаріату представляє його в усіх відносинах з іншими структурами.
Голова  Студентського секретаріату виконує свої обов’язки до вступу на пост новообраного Голови Студентського секретаріату.

Глава III. СТУДЕНТСЬКИЙ СЕКРЕТАРІАТ ФАКУЛЬТЕТУ ТА КОЛЕДЖУ

Стаття 12. Організація роботи Студентського секретаріату

Студентський секретаріат діє на основі чинного законодавства України, даного Положення.

Формою діяльності Студентського секретаріату є засідання. Засідання Студентського секретаріатує відкритими і правомірними, якщо на них присутні більшість членів Студентського секретаріату.

Головуючим на засіданнях є  Голова Студентського секретаріату відповідного факультету чи коледжу.

Голова  Студентського секретаріатупризначає секретаря Студентського секретаріату та Заступників Голови Студентського секретаріату.

Секретар зобов’язаний вести протоколи засідання

Голова  Студентського секретаріату відповідного факультету чи коледжу обирається терміном на один рік конференцією студентів факультету чи коледжу.

Делегатами на конференцію факультету, коледжу є два представники від кожної академічної групи денної форми навчання .

Голова  Студентського секретаріатуфакультету чи коледжу зобов’язаний особисто брати участь у засіданнях Студентського секретаріату Університету. В разі неспроможності взяти участь особисто він може делегувати уповноваженого заступника для участі в засіданнях Студентського секретаріатуУніверситету.

Повноваження Голови  Студентського секретаріатупочинаються з моменту його обрання і припиняються в разі:

– закінчення терміну, на який його було обрано;

– висловлення недовіри Студентським секретаріатом Університету;

– висловлення недовіри Студенського секретаріатувідповідного факультету чи коледжу;

– відкликання студентською громадою факультету;

– складання повноважень;

– завершення навчання в Університеті;

– відрахування з Університету чи переведення до іншого навчального закладу;

– припинення його повноважень як члена Студентського секретаріату Університету (рішення більше приймається не менше 2/3 складу уряду);

Уразі припинення повноважень як члена Студентського секретаріату Університету проводить позачергові вибори на факультеті, коледжі.

Домоменту обрання нового Голови  Студентського секретаріату та члена Студентського секретаріату Університету,повноваження перекладаються на заступника Голови  Студентського секретаріату.

РОЗДІЛ III. 

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 13. Порядок формування органів студентського самоврядування

Органи студентського самоврядування формуються шляхом проведення виборів.

Кандидатом до органів студентського самоврядування є член громади Університету. Кандидат може бути самовисуванцем чи висуватися від групи студентів.

Студентський секретаріат Університету формується з голів від одного факультету чи коледжу, а також з Голови , заступників та секретаря.

Стаття 14. Виборчий процес

Виборчий процес здійснюється на засадах:

– законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;

– гласності і відкритості виборчого процесу;

– неупередженості до кандидатів з боку адміністрації Університету,громадських організацій;

– свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації;

– рівності всіх кандидатів.

 

РОЗДІЛ IV. 

МАТЕРІАЛЬНОФІНАНСОВА ОСНОВА

Стаття 15. Матеріальна та фінансова основа студентського самоврядування

Для реалізації програми діяльності органи студентського самоврядування можуть використовувати різні джерела фінансування.

Органи студентського самоврядування можуть володіти матеріальними цінностями.

Студентський секретаріат Університету користується приміщенням та майном, яке надає йому адміністрація Університету. Для забезпечення своєї діяльності Студентський секретаріат Університету залучає кошти, передбачені бюджетом студентського самоврядування, які перераховуються на рахунок Університету зі спеціальним кодом для цільового використання зі спеціального фонду бюджету Університету, інші кошти.

Стаття 16. Бюджет студентського самоврядування

Бюджет студентського самоврядування – це план надходження та використання коштів, необхідних для забезпечення реалізації функції та повноважень студентського самоврядування.

Дохідна частина бюджету студентського самоврядування формується з :

– коштів передбачених бюджетом Університету;

– спонсорських коштів;

– добровільних студентських внесків;

– коштів, які надходять у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань;

– цільових коштів, спрямованих на основну діяльність студентського самоврядування.

Бюджет студентського самоврядування складається Головою  Студентського секретаріатуУніверситету  та затверджується Студентським секретаріато Університету. НаГолову  Студентського секретаріатуУніверситету покладається обов’язок виконання даного бюджету. Голова  Студентського секретаріату Університету зобов’язаний звітувати перед адміністрацією кожного кварталу за виконання бюджету студентського самоврядування.

РОЗДІЛ V

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 17. Порядок внесення змін і доповнень до даного положення

Положення не може бути змінено, якщо дані зміни передбачають скасування та обмеження прав і свобод студентів.

Проект про внесення змін до цього положення може бути поданий до Студентського секретаріату Університету, групою делегатів, що складає не менше 20 % від повного складу Студентського секретаріату Міжнародного Класичного Університету імені Пилипа Орлика.

Голови підрозділів та керівники повинні підтвердити своїм підписом та надати згоду з ознайомленням положення та дотримання всіх правил та зобов’язань.

Стаття 18. Органи студентського самоврядування на факультетах та у коледжах

Студентське самоврядування на факультетах та у коледжах діє наоснові даного Положення про студентське самоврядування Міжнародного Класичного Університету імені Пилипа Орлика.

До положення прикріплюється  Додаток 1«Структура студентського самоврядування в Університеті», а також Додаток 2 «Листа-згоди голів підрозділів, керівників та представників Студентського секретаріату Університету»на 1 аркуші.

З положенням Студентського самоврядування ознайомлені та надають згоду дотримуватися та виконувати всіх правила та зобов’язання вказані вище:

Голова  Студентського секретаріату:            ______________________________________________

Заступник Голови Студентського секретаріату:___________________________________

Керівник  науково-навчального відділу Студентського секретаріату:___________________________________

Керівник  відділу зовнішніх зв’язків Студентського секретаріату: ______________________________________________

Керівник інформаційного відділу Студентського секретаріату:___________________________________

Керівник культурно-масового відділу Студентського секретаріату:___________________________________

Керівник спортивного відділу Студентського секретаріату:_________________________________

Додаток 2

До  ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

«Лист-згода, керівників підрозділів  та представників Студентського секретаріату Університету»

Я, ______________________________________________________________,  як головний _______________________________ Студентського секретаріату є представником інтересів студентської громади, яка їх обрала зобов’язуюсь дотримуватись таких правил, як:

 1. Вчасно виконувати поручення та надавати звіт згідно «Положенню про студентське с самоврядування».
 2. Дотримуватися моральних та етичних норм в ПОВНІЙ мірі.
 3. Несу відповідальність за свою присутність на скликання Студентського секретаріату. В разу відсутності надаю довідку делегуючи свої обов’язки керівнику (представнику) зі свого відділу.
 4. Надаю згоду дотримуватися та виконувати всі правила та зобов’язання вказані в «Положенні про студентське самоврядування».

Дата ____________                                           Підпис________________