Студентське самоврядування

Графік роботи Студентської ради

Міжнародного класичного університету ім. П.Орлика

на 2016-2017 навчальний рік

Засідання Студентської ради згідно Положення про Студентське самоврядування відбувається один раз на місяць.

№ п/п Дата, час, місце проведення зібрання Відповідальний
1. Четвер, 08.09.2016 р., 12.30-13.30,  аудиторія №9 Славітінська М.В.,

Черниш А.Д.

2. Вівторок, 04.10.2016 р., 12.30-13.30, аудиторія №9 Славітінська М.В.,

Черниш А.Д.

3. Вівторок, 08.11.2016 р., 12.30-13.30, аудиторія №9 Славітінська М.В.,

Черниш А.Д.

4. Вівторок, 06.12.2016 р., 12.30-13.30, аудиторія №9 Славітінська М.В.,

Черниш А.Д.

5. Вівторок, 07.02.2017 р., 12.30-13.30, аудиторія №9 Славітінська М.В.,

Черниш А.Д.

6. Вівторок, 07.03.2017 р., 12.30-13.30, аудиторія №9 Славітінська М.В.,

Черниш А.Д.

7. Вівторок, 04.04.2017 р., 12.30-13.30, аудиторія №9 Славітінська М.В.,

Черниш А.Д.

8. Четвер, 04.05.2017 р., 12.30-13.30, аудиторія №9 Славітінська М.В.,

Черниш А.Д.

9. Вівторок, 06.06.2017 р., 12.30-13.30, аудиторія №9 Славітінська М.В.,

Черниш А.Д.

10. Вівторок, 04.07.2017 р., 12.30-13.30, аудиторія №9 Славітінська М.В.,

Черниш А.Д.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Стаття 1. Основні терміни, використані в цьому Положенні

 Основні терміни, використані в цьому Положенні, мають таке значення:

Студентське самоврядування – це об’єднання студентської громади Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (далі – Університету) з правом та реальною здатністю самостійно або під відповідальність органів студентського самоврядування вирішувати питання студентського громадського життя, що належать до їхньої компетенції, у порядку, визначеному законодавством України та цим Положенням.

Студентська громада Університету – це студенти, аспіранти та слухачі Університету.

Студентська рада – представницький орган студентського самоврядування Університету – виборний орган, який складається з делегатів і має право представляти інтереси студентської громади та приймати від її імені рішення,а також створюється для здійснення виконавчих функцій і повноважень студентського самоврядування у межах, визначених законодавством України та цим Положенням;

Студентська рада факультету, коледжу – виконавчий орган студентського самоврядування який здійснює організаційне керівництво діяльністю студентського самоврядування на факультеті, коледжі

 Стаття 2. Гарантії студентського самоврядування

 В Університеті визнано і гарантовано студентське самоврядування, відповідно до чинного законодавства України, Статуту Університету та цього Положення. Адміністрація Університету, факультету чи коледжу сприяє органам студентського самоврядування.

Рішення органів студентського самоврядування мають обов’язковий характер для адміністрації Університету, факультету чи коледжу у випадках, передбачених законодавством України та цим Положенням.

Органи студентського самоврядування є незалежними від громадських організації, релігійних об’єднань, політичних партій та рухів.

 

Стаття 3. Принципи діяльності студентського самоврядування в Університеті

Студентське самоврядування в Університеті здійснюється на основі:

  • законності;
  • виборності;
  • гласності;
  • колегіальності;
  • незалежності;
  • підзвітності та відповідальності перед студентською громадою;
  • інших демократичних принципів.

 Стаття 4. Система студентського самоврядування в Університеті

Система студентського самоврядування в Університеті включає:

Студентську громаду;

Студентську раду (представницький орган студентського самоврядування в Університеті);

Голову Студентської ради Університету;

Студентську раду відповідного факультету чи коледжу

 

Стаття 5. Основні завдання студентського самоврядування

Органи студентського самоврядування:

1) беруть участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, встановленому цим Законом та статутом вищого навчального закладу;

2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

3) проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;

5) захищають права та інтереси студентів (курсантів), які навчаються у вищому навчальному закладі;

6) делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;

7) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;

9) розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;

10) вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;

11) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого навчального закладу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

12) мають право оголошувати акції протесту;

13) виконують інші функції, передбачені цим Законом та положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу.

За погодженням з органом студентського самоврядування вищого навчального закладу приймаються рішення про:

1) відрахування студентів (курсантів) з вищого навчального закладу та їх поновлення на навчання;

2) переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

3) переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

4) призначення заступника декана факультету, заступника директора інституту, заступника керівника вищого навчального закладу;

5) поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;

6) затвердження правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу в частині, що стосується осіб, які навчаються;

7) діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.

 

РОЗДІЛ II
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА
ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава I Студентська рада Університету

Стаття 6. Правовий статус Студентської ради Університету

Студентська рада Університету є вищим органом студентського самоврядування в Університеті і обирається шляхом проведення щорічних виборів.

Повноваження Студентської ради починаються від моменту першого засідання, яке має відбутися впродовж 10 робочих днів від дня оголошення результатів виборів, та закінчуються в момент першого засідання Студентської ради  наступного скликання.

 

Стаття 7. Компетенція Студентської ради  Університету

Студентська рада правомочна розглядати і вирішувати питання, які згідно з законодавством України, Статутом Університету та цим Положенням віднесені до його відання. А саме:

– ухвалення Положення про студентське самоврядування в Університеті та ухвалення змін і доповнень до нього;

– обрання головуючого та секретаря Студентської ради;

– обрання Голови Студентської ради Університету;

– висловлення недовіри Голові Студентської ради, наслідком чого є відставка даного Голови Студентської ради;

– заслуховування обов’язкового щорічного та поточних звітів Голови Студентської ради Університету;

– прийняття рішень та актів відповідно до цього Положення в межах наданої компетенції;

– інші повноваження, передбачені законодавством України, Статутом Університету та цим Положенням.

На засіданні Студентської ради може виголосити доповідь Ректор Університету.

 

Стаття 8. Організація роботи Студентської ради Університету.

Студентська рада організовує свою роботу відповідно до цього Положення та інших нормативно-правових актів України.

Студентська рада засідає не менше одного разу протягом місяця.

Делегатів про скликання засідання інформується не пізніше, як за 7 календарних днів до засідання із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд засідання.

Рішення про:

– ухвалення Положення про студентське самоврядування Університету,

– ухвалення змін та доповнень до нього приймаються більшістю від повного складу делегатів Студентської ради;

– рішення про обрання Голови Студентської ради приймається шляхом -відкритого голосування більшістю студентів. У випадку, коли жоден кандидат не набирає більшість голосів, оголошується другий тур. Другий тур проводиться шляхом таємного голосування у цей же день. Рішення приймається більшістю від присутніх членів Студентської ради.

висловлення недовіри Голові Студентської ради Університету приймається 2/3 від повного складу делегатів Студентської ради.

Формою діяльності Студентської ради є засідання. Засідання Студентської ради є відкритими і правомірними, якщо на них присутні більшість членів Студентської ради. Головуючим на засіданнях є Голова Студентської ради.

Голова Студентської ради призначає своїх Заступників за згодою Студентської ради.

Заступник Голови Студентської ради Університету:

– здійснює повноваження Голови Студентської ради у разі його відсутності;

– здійснює керівництво роботою напрямів діяльності Студентської ради, відповідно до розподілу обов’язків;

– здійснює інші повноваження за дорученням Голови Студентської ради.

Заступник Голови Студентської ради відповідальний перед адміністрацією Університету за функції, які на нього покладені.

Голова Студентської ради призначає з числа членів Студентської ради секретаря Студентської ради.

Секретар зобов’язаний вести протоколи засідання та відповідає за їх збереження.

Студентська рада може створювати свої структурні підрозділи, керівниками яких є члени Студентської ради

 

Стаття 9. Права та обов’язки делегатів Студентської ради

Делегат Студентської ради є представником інтересів студентської громади, яка їх обрала.

Повноваження делегата Студентської ради починаються з моменту першого засідання Студентської ради і закінчуються в момент припинення повноважень Студентської ради.

Повноваження делегата також припиняються у разі:

– складення повноважень за власним бажанням;

– завершення навчання в Університеті;

– виключення з Університету чи переведення до іншого навчального закладу, -оформлення академічної відпустки;

– відкликання студентською громадою факультету;

-смерті.

Делегат зобов’язаний брати участь у засіданні Студентської ради. На час засідання делегат звільняється від участі у навчальному процесі.

 

Стаття 10. Повноваження Студентської ради

До повноважень Студентської  ради належать:

– аналіз та узагальнення зауважень та пропозицій студентів щодо організації

навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності Університету і звернення до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення;

– участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, представниками адміністрації та викладачами;

– спільно з адміністрацією – вирішення питань організації навчального процесу, крім випадків, що суперечать чинному законодавству України;

– сприяння виконанню студентами своїх обов’язків;

представництво студентів у відносинах з адміністрацією Університету, факультету чи коледжу;

– сприяння впровадженню нових методів навчального процесу;

– надання рекомендацій адміністрації Університету, факультету чи коледжу щодо нагородження студентів за успіхи в науковій чи громадській діяльності та вручення їм відзнак чи премій;

– надання згоди на виключення студента з Університету за негідну поведінку, або порушення Правил внутрішнього розпорядку в Університету; та надання згоди на виселення студента з гуртожитку з тих же підстав;

– створення своїх засобів масової інформації;

– сприяння проведенню серед студентів опитувань та соціологічних досліджень;

– співпраця з громадськими організаціями;

– організація вечорів відпочинку, конкурсів КВК, дебатів, днів університету, круглих столів, конференцій та ін. громадських заходів;

– сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;

– сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;

– участь у вирішенні питань студентського обміну з вищими навчальними закладами в Україні та за кордоном;

– забезпечення інформаційної, правової, психологічної допомоги студентам;

– розробка та подання для схвалення Студентською радою змін та доповнень -до цього Положення;

– оголошення початку виборчого процесу.

– інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

Член Студентської ради має право звернутись із запитом до адміністрації Університету з питань, віднесених до відання Студентської ради. Орган або посадова особа, до яких подано запит, зобов’язані дати усну чи письмову відповідь на запит відповідно до чинного законодавства. За результатами запиту Студентська рада приймає рішення.

  

Стаття 11. Припинення повноважень члена Студентської  ради

Повноваження члена Студентської ради припиняються за рішенням Студентської ради у разі:

– складення повноважень за власним бажанням;

– завершення навчання в Університеті;

– виключення з Університету чи переведення до іншого навчального закладу, – оформлення академічної відпустки;

– систематичної неявки на засідання Студентської ради без поважної причини(відсутність на 4 засіданнях).

– відкликання студентською громадою факультету;

-смерті.

 

Глава ІІ Голова Студентської ради

Стаття 12. Повноваження та обов’язки Голови Студентської ради

Голова Студентської ради є відповідальною особою за:

– діяльність Студентської ради;

– реалізацію програми діяльності;

– реалізацією бюджету студентського самоврядування;

– звітування за діяльність Студентську раду.

Повноваження Голови Студентської ради розпочинається з моменту обрання на засіданні Парламенту терміном на 2 роки та закінчується у разі :

– закінчення терміну, на який його було обрано;

– складання повноважень;

– завершення навчання в Університеті;

– відрахування з Університету чи переведення до іншого навчального закладу

– оформлення академічної відпустки;

– смерті.

Голова Студентської ради:

– скликає засідання Студентської ради;

– призначає та звільняє своїх заступників за згодою Студентської ради вносить свої пропозиції до адміністрації та керівництва підрозділів Університету з питань навчальної, наукової та культурної діяльності студентів;

– бере участь в організації міжвузівських та міжнародних зв’язків;

– затверджує регламент та інші нормативні документи і рішення про порядок виконання встановлених функцій його заступниками та іншими керівниками структурних підрозділів Студентської ради.

Голова Студентської ради представляє його в усіх відносинах з іншими структурами.
Голова Студентської ради виконує свої обов’язки до вступу на пост новообраного голови Студентської ради.

 

Глава III Студентська рада факультету чи коледжу

Стаття 13. Організація роботи Студентської ради

Студентська рада діє на основі чинного законодавства України, даного Положення.

Формою діяльності Студентської ради є засідання. Засідання Студентської ради є відкритими і правомірними, якщо на них присутні більшість членів Студентської ради. Головуючим на засіданнях є Голова Студентської ради відповідного факультету чи коледжу.

Голова Студентської ради призначає секретаря Студентського ради та Заступників Голови Студентської ради.

Секретар зобов’язаний вести протоколи засідання

Голова Студентської ради відповідного факультету чи коледжу обирається терміном на один рік конференцією студентів факультету чи коледжу.

Делегатами на конференцію факультету, коледжу є два представники від кожної академічної групи денної форми навчання (На факультетах де кількість студентів перевищує 1500 по одному представнику від академічної групи)

Голова Студентської ради факультету чи коледжу зобов’язаний особисто брати участь у засіданнях Студентської ради Університету. В разі неспроможності взяти участь особисто він може делегувати уповноваженого заступника для участі в засіданнях Студентської ради Університету.

Повноваження Голови студентської ради починаються з моменту його обрання і припиняються в разі:

– закінчення терміну, на який його було обрано;

– висловлення недовіри Студентською радою Університету;

– висловлення недовіри студентською радою відповідного факультету чи коледжу

– відкликання студентською громадою факультету;

– складання повноважень;

– завершення навчання в Університеті;

– відрахування з Університету чи переведення до іншого навчального закладу;

– припинення його повноважень як члена Студентської ради Університету (рішення більше приймається не менше 2/3 складу уряду);

У разі припинення повноважень як члена Студентської ради Університету проводить позачергові вибори на факультеті, коледжі.

До моменту обрання нового голови Студентської ради та члена Студентської ради Університету, голова Студентської ради Університету призначає виконувача обов’язків за Студентської ради Університету з числа Студентської ради факультету, коледжу; оформлення академічної відпустки; смерті.

 

РОЗДІЛ III ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 14. Порядок формування органів студентського самоврядування

Органи студентського самоврядування формуються шляхом проведення виборів.

Кандидатом до органів студентського самоврядування є член громади Університету. Кандидат може бути самовисуванцем чи висуватися від групи студентів.

Студентська ради Університету формується з голів студентської ради факультету, коледжу від одного факультету чи коледжу, а також з Голови, заступників та секретаря.

 

Стаття 15. Виборчий процес

Виборчий процес здійснюється на засадах:

законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;

гласності і відкритості виборчого процесу;

неупередженості до кандидатів з боку адміністрації Університету, громадських організацій;

свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації;

рівності всіх кандидатів.

 

РОЗДІЛ IV МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВА ОСНОВА

Стаття 16. Матеріальна та фінансова основа студентського самоврядування

Для реалізації програми діяльності органи студентського самоврядування можуть використовувати різні джерела фінансування.

Органи студентського самоврядування можуть володіти матеріальними цінностями.

Студентська рада Університету користується приміщенням та майном, яке надає йому адміністрація Університету. Для забезпечення своєї діяльності Студентська рада Університету залучає кошти, передбачені бюджетом студентського самоврядування, які перераховуються на рахунок Університету зі спеціальним кодом для цільового використання зі спеціального фонду бюджету Університету, інші кошти.

 

Стаття 17. Бюджет студентського самоврядування

Бюджет студентського самоврядування – це план надходження та використання коштів, необхідних для забезпечення реалізації функції та повноважень студентського самоврядування.

Дохідна частина бюджету студентського самоврядування формується з :

коштів передбачених бюджетом Університету;

спонсорських коштів;

добровільних студентських внесків;

коштів, які надходять у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань;

цільових коштів, спрямованих на основну діяльність студентського самоврядування.

Бюджет студентського самоврядування складається Головою Студентської ради Університету  та затверджується Студентською радою Університету. На Голову Студентської ради Університету покладається обов’язок виконання даного бюджету. Голова Студентської ради Університету зобов’язаний звітувати перед адміністрацією кожного кварталу за виконання бюджету студентського самоврядування.

 

РОЗДІЛ V ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 18. Порядок внесення змін і доповнень до даного положення

Положення не може бути змінено, якщо дані зміни передбачають скасування та обмеження прав і свобод студентів.

Проект про внесення змін до цього положення може бути поданий до Студентської ради Університету, групою делегатів, що складає не менше 20 % від повного складу Студентської ради Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика.

Стаття 19. Органи студентського самоврядування на факультетах та у коледжах

Студентське самоврядування на факультетах та у коледжах діє на основі даного Положення про студентське самоврядування Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика.