Кафедра психології

У психології довге минуле, але коротка історія.

Г. Еббінгауз, німецький психолог

 

Психологія

Наукову діяльність кафедра спрямовує на дослідження проблем духовно-емоційного стану людини, зміцнення її стресостійкості психологічної та соціальної реабілітації.

Пріоритетними напрямами наукової діяльності кафедри є: розробка програм емоційного відновлення здоров’я літніх людей; новітні підходи до   застосування анімалотерапії та зоотерапії як одного із ефективних методів психології; екопсихологічна та медико-екологічна реабілітація; розробка програм рухової активності; новітні психологічні програми для різних категорій населення та ін. А також психофізіологічні проблемі профорієнтаційної роботи та профвідбору.

Співробітники кафедри психології, надають науково-методичну допомогу загальноосвітнім навчальним закладам Миколаєва і області з питань консультативної та комплексної психологічної допомоги дітям з особливими потребами.

У навчальному процесі професорсько-викладацький склад використовує активні, проблемні та інтерактивні форми та методи навчання. На заняттях часто використовуються технічні засоби, роздатковий матеріал, аудіовізуальне супроводження, використовуються тренінгові технологій, організаційно-діяльнісні, ділові ігри, ситуаційні завдання тощо.

Cernigov-gruppa

Студенти проходять навчальну та виробничі практики. При проходженні практики вивчаються організаційні, професійно-етичні аспекти діяльності практичних психологів, посадові інструкції, інформаційна база, освоєння методів психодіагностики та психокорекції, особливостей консультативної та тренінгової діяльності, засвоюється специфіка роботи із різними віковими категоріями та різними формами психопатології.

Одним із пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку вищої освіти, як визначено в Національній доктрині розвитку освіти в Україні, є підготовка кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження науковоємних та інформаційних технологій, конкурентноспроможних на ринку праці.

Викладачі систематично видають наукові статті, методичні розробки, навчальні посібники, монографії, беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях.

Кафедра «Психології» МКУ ім. П.Орлика готує бакалаврів за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія», виходячи із принципів:

  • Орієнтованості на розвиток особистості майбутніх фахівців;
  • Відповідності змісту освіти сучасним тенденціям розвитку науки
  • Індивідуального підходу в освіті;
  • Раціонального застосування сучасних методів і засобів навчання;
  • Відповідності змісту підготовки фахівців вимогам конкретного напряму професійної діяльності та забезпечення їх конкурентноздатності.

Викладачі кафедри — висококваліфіковані спеціалісти своєї галузі, прикладний аспект діяльності яких стосується практичного застосування психологічних знань, проведення психологічного консультування, надання психологічної та психотерапевтичної допомоги, а також здійснення активної громадської роботи і постійне підвищення професійної кваліфікації.

“З усіх наук, створених людиною, найважливіша наука – про неї саму”

(Йоганн Вольфґанґ фон Ґете)

 

Наукова діяльність кафедри

Результатом навчання у системі вищої освіти повинна бути здатність фахівця адекватно діяти в різних проблемних ситуаціях. Таким є головний принцип роботи кафедри психології. Її головним завданням є забезпечення студентів знаннями про  суть та закономірності протікання, а також знаннями про те, як потрібно будувати та здійснювати професійну діяльність в майбутньому.

У рамках кафедральної тематики проводяться науково-дослідні роботи та дослідження за напрямками:

  • розробка професіограм і кваліфікаційних характеристик студентів та викладачів ВНЗ, а також працівників інших виробничих організацій;
  • діагностика якостей окремих груп працівників в системі народної освіти країни та у промисловості;
  • дослідження механізмів дії інформації на людей для підвищення результативності психолого-педагогічних впливів;
  • розробка методів підвищення мотивації до праці засобами психології управління;

Таким чином, інтегральний напрямок науково-дослідницьких та практичних робіт кафедри психології – це дослідження в галузі покращення кадрового потенціалу різних верств працюючих і, у першу чергу, в системі освіти України.

З метою підвищення професійної кваліфікації, розширення інформаційних можливостей та заслуховування і обговорення наукових досліджень, за якими працюють викладачі, на кафедрі працює науково-методичний семінар.

ДІАГНОСТИЧНА І КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

Діагностична, лікувальна і консультативна робота виконується у відділеннях Миколаївської обласної психіатричної лікарні ,«Гранд-Гіпаніс» та школі «Гіпаніс-Еос», медичному центрі «РеаМед».

Це дає змогу студентам-психологам опанувати навики організації та проведення соціально-психологічних тренінгів; індивідуального і сімейного психологічного консультування; психодіагностичного обстеження осіб різних вікових категорій; психокорекції та психотерапії з використанням різних методик (психодрама, пісочна терапія, арт-терапія тощо).

Ґрунтовна база теоретичних знань, широкий спектр практичних умінь і навиків, а також глибинна робота щодо особистісного зросту та самовдосконалення в процесі професійної підготовки, дозволяє випускникам кафедри успішно реалізовуватися у якості спеціаліста та бути конкурентоспроможними на сучасному ринку праці.

Виховна робота

Робота з молоддю на кафедрі є пріоритетною. Вона охоплює усі сфери життєдіяльності: навчально-виховну, науково-дослідну, спортивно-оздоровчу, побут, відпочинок, дозвілля.

86806aad7dc489959c3191da88eb86f30883dbff_858

Чималу роботу з молоддю проводять керівники творчих колективів Центру культури і виховання через участь їх в різних гуртках, працівники Наукової бібліотеки, куратори академічних груп, Рада студентського самоврядування.

Питання по роботі зі студентською молоддю постійно заслуховується на ректораті, вчених радах університету, факультетів.

Безумовно, тема виховної роботи є невичерпаною. Потрібно привчати молодих людей до самостійного вирішення непростих життєвих питань, на які так багате наше сьогодення.

Спеціальність «Психологія» на сьогоднішні день є актуальною та популярною. Майже всі сфери соціальної взаємодії потребують професійного психологічного забезпечення: освіта та виховання, охорона здоров’я, силові структури: МВД, СБУ, ЗСУ; сфера обслуговування, продажу, організації дозвілля тощо.