Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму


Иногда один день, проведенный в других местах,
Дает больше, чем десять лет жизни дома.

 А. Франс 

 luchshie_oteli_turcii_2012Туризм та готельно-ресторанна справа – одні з найперспективніших спеціальностей на сучасному етапі розвитку світової економіки.

Розвиток готельно-туристичної галузі сьогодні є надзвичайно актуальним, оскільки туризм є одним із важливих чинників виходу нашої економіки з кризи, позитивного впливу на стан справ у багатьох галузях народного господарства, підвищення зайнятості населення.

Основною складовою туристичної галузі є готельне господарство. Адже саме готельні господарства виконують одну із найважливіших функцій у сфері обслуговування туристів:

5.0.2забезпечують їх сучасним житлом і побутовими послугами. Готельне господарство вважається однією із найважливіших галузей світового господарства.
Готельно-ресторанний бізнес є галуззю з високим рівнем конкуренції, що має за мету максимально задовольнити потреби споживачів, забезпечити високий рівень комфорту, задовольнити найрізноманітніші побутові, господарські і культурні запити гостей.

;lasihdjkghasdgsajhf«Готельне обслуговування» – одна з актуальних і перспективних спеціальностей, яка необхідна для забезпечення роботи готельної та ресторанної інфраструктури. Фахівці з готельного ТА ресторанного  обслуговування повинні вміти організовувати діяльність щодо надання основних видів послуг, організовувати виробництво і обслуговування у закладах ресторанного господарства, процес виробництва і надання готельних послуг, забезпечувати охорону праці та техніку безпеки, належний рівень якості продукції, опануванні чинної законодавчо-нормативної бази з питань функціонування підприємств готельно-ресторанної галузі, володінні практичними навичками роботи з комп’ютерною технікою та у сфері інформаційних технологій та ін. До фахівця з готельного обслуговування висуваються такі індивідуальні вимоги як креативне мислення, гарний етикет та високий рівень культури, творчі здібності, комунікабельність, дисциплінованість.

Напрями підготовки «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» – це цікаво, перспективно та вигідно для успішної реалізації Вашої кар’єри!

Туризм

Тут працює команда фахівців, що здійснює фундаментальні і прикладні наукові дослідження, затребувані суспільством.

Island-life
Наукова діяльність кафедри планується, організовується і здійснюється відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та є невід’ємною складовою навчального процесу, її науковим підґрунтям. Планування та організація наукової роботи здійснюється з урахуванням персональних наукових інтересів викладачів кафедри, потреб університету та вимог розвитку туристичного бізнесу у регіоні.

Кафедрою постійно здійснюється різнопланова за тематикою та формами наукова робота. Результати наукових досліджень кафедри впроваджуються в практику діяльності туроператорів і турагенцій шляхом проведення регулярних конференцій, круглих столів, семінарів, обміну інформацією, практичної допомоги спеціалістам, а також завдяки впровадженню у навчальний процес нових дисциплін, оновленню навчально-методичного забезпечення дисциплін, що викладаються.

Викладачі систематично видають наукові статті, методичні розробки, навчальні посібники, монографії, беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях.

Кафедрою систематично проводиться науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку туроператорів і турагенцій в Миколаївському регіоні», яка має суттєве значення для поглиблення взаємодії науки, бізнесу і держави, стимулювання співпраці держави і малого бізнесу на півдні Україні.

З метою підвищення якості освіти та приведення її у відповідність з світовими та європейськими стандартами, потребами суспільства і регіональної економіки приділяється значна увага студентській науково-дослідній роботі.

 

До науково-дослідної роботи кафедри активно залучаються студенти. Залучення студентів до НДР кафедри здійснюється у таких формах:

− вибір тем дослідження та підготовка наукових рефератів ;

− наукові розробки студентів у період підготовки курсових робіт;

− наукові доповіді за матеріалами досліджень на студентських конференціях;

− участь студентів у роботі дискусійного клубу «Туристична агенція»;

− участь студентів у конкурсах бізнес-планів;

− участь студентів у всеукраїнських предметних олімпіадах, конкурсах наукових робіт, конференціях;

− наукові публікації.

09

У контексті співпраці з туроператорами і турагенціями для студентів університету кафедрою систематично організовуються та проводяться ряд проблемних лекцій із залученням фахівців, на яких обговорюються актуальні питання розвитку туристичного бізнесу.466_pic

Пріоритетними напрямами науково-дослідноцької роботи кафедри туризму є:

– теоретичні та практичні засади функціонування ринку туристичних послуг;

– маркетингова діяльність на ринку туристичних послуг.

Наукова діяльність кафедри невід’ємна від вдосконалення навчального процесу.

Кафедра сповідує принципи гуманної педагогіки і скеровує  наукову діяльність на дотримання  принципу  конструктивної співпраці  із студентом. Викладачі кафедри туризму проводять постійну роботу з активізації науково-дослідної роботи студентів університету, яка покликана залучати здібну та талановиту молодь до наукової творчості з метою їх всебічного розвитку, належної реалізації інтелектуального потенціалу та підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати не тільки виробничі, але і наукові проблеми сьогодення.

6.140103 «Туризм»

т 2 т 3
Концептуальна модель підготовки фахівців з туризму полягає у забезпеченні економіки, зокрема сфери обслуговування України, кваліфікованими фахівцями, компетентними у застосуванні новітніх форм організації діяльності туристичного бізнесу, зі здатністю до системного аналізу складних соціально-економічних процесів та явищ.
Програма підготовки фахівців бакалаврського освітньо-кваліфікаційного рівня за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» у ПВНЗ «Миколаївський класичний університет імені П .Орлика» відрізняється від програм інших вищих навчальних закладів практичною спрямованістю на потреби економіки та туристичного бізнесу зокрема. Навчальний план містить такі дисципліни (науки), як «Організація туристичних подорожей», «Організація екскурсійної діяльності», «Організація готельного господарства», «Організація ресторанного господарства», «Туроперейтинг», «Правове регулювання туристичної діяльності», «Страхування», «Статистика туризму», «Маркетинг у туризмі», «Менеджмент у туризмі», «Міжнародний туризм», «Реклама в туризмі», «Маркетингові комунікації», «Копірайтинг», «Бренд-менеджмент», «Паблік-рилейшнз у бізнесі», «Туристична логістика», «Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу», «Економіка підприємства», «Облік і аудит», «Фінанси туристичного підприємства».
Важливою перевагою програми підготовки бакалаврів з туризму у ПВНЗ «Миколаївський класичний університет імені П .Орлика» є особливий акцент на поглибленому вивченні студентами кількох іноземних мов. Це забезпечуватиме високий рівень підготовки та конкурентоспроможності на ринку праці фахівців бакалаврського освітньо-кваліфікаційного рівня занапрямом підготовки «Туризм».

т 7 т 6
Отже, випускники за кваліфікацією «бакалавр з туризму» зможуть:
• ефективно діяти в умовах міжнародної конкуренції;
• знатимуть основні принципи й норми туристичного бізнесу, тактику діяльності й методи просування на світові ринки конкурентоспроможних туристичних послуг;
• володітимуть знаннями з маркетингу та менеджменту туризму, організації готельного та ресторанного господарства, туроперейтингу;
• матимуть практичні навички в галузі логістики, реклами та PR-технологій туристичної галузі;
• знатимуть декілька іноземних мов;
• вивчати ринок готельних послуг, відстежувати тенденцій і нововведення в сфері готельної справи, ринку попиту і пропозиції в сфері туризму;
• створювати і розробляти туристичні продукти – набору товарів, послуг, необхідних туристові під час здійснення подорожі;
• консультувати клієнтів з питань туристичного продукту;
• забезпечувати виконання зобов’язань по проданій продукту: контакт з готелями, транспортними компаніями, екскурсійними бюро і т.д.
• просувати своїх послуги через сучасні технології: Інтернет, соціальні мережі;
• організовувати роботи готелю: служби розміщення, транспорту, харчування і т.д.
• планувати і здійснювати розвиток готелю і її послуг;
• покращувати процеси управління готельними службами;
• впроваджувати і застосовувати інформаційні технології в організації роботи готелю;
• оперативно вирішувати складні ситуації, що виникають в готелі

т 5т 4
На основі здобутих теоретичних знань і практичних компетенцій бакалаври з туризму зможуть працювати: у сфері внутрішнього та міжнародного туризму на посадах менеджерів з напрямів пізнавального лікувального, «зеленого», спортивного туризму, туризмознавцями, гідами-екскурсоводами, аніматорами, маркетологами та керівниками маркетингових відділів і рекламних служб туристичних агенцій, працювати на різних посадах у закладах готельного та ресторанного бізнесу тощо.
6.140101 – Готельно-ресторанна справа

грс 5Готельно-ресторанний справа – одна з найперспективніших спеціальностей на сучасному етапі світової економіки, яка є галуззю з високим рівнем конкуренції, що має за мету максимально задовольнити потреби споживачів, забезпечити високий рівень комфорту, задовольнити найрізноманітніші побутові, господарські і культурні запити гостей. З кожним роком вимоги до рівня цих послуг зростають. Чим вищі культура та якість обслуговування відвідувачів, тим вищий імідж готелю й ресторану, тим привабливіші вони для клієнтів, як в нашій країні так і за кордоном.
Основною складовою туристичної галузі є готельне господарство. Адже саме готельні господарства виконують одну із найважливіших функцій у сфері обслуговування туристів: забезпечують їх сучасним житлом і побутовими послугами. Готельне господарство вважається однією із найважливіших галузей світового господарства.
Готельно-ресторанний бізнес є галуззю з високим рівнем конкуренції, що має за мету максимально задовольнити потреби споживачів, забезпечити високий рівень комфорту, задовольнити найрізноманітніші побутові, господарські і культурні запити гостей.
На спеціальності «Готельно-ресторанна справа» значна увага приділяється вивченню організації обслуговування в готелях, туристичних комплексах, спортивно-оздоровчих комплексах, технології ресторанної справи та міжнародного сервісу. Фахівці у сфері готельно-ресторанного обслуговування проводять організацію святкових заходів, надають кейтерингові послуги та послуги харчування туристів, впливають на настрій гостей, демонструють високу культуру обслуговування.

грс 2 грс 4

Підготовку фахівців з напряму «Готельно-ресторанна справа» здійснює кафедра туризму та готельно-ресторанної справи
Підготовка фахівців здійснюється за наступним освітньо-кваліфікаційним рівнем:
6.140101 – Готельно-ресторанна справа. Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр (на базі повної загальної середньої освіти, або на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» з відповідного напрямку підготовки), кваліфікація – бакалавр готельно-ресторанної справи.
Основні сферами діяльності бакалавра з готельно-ресторанної справи є такі:
– туристична діяльність: управління підприємствами туристичної галузі, інформаційна діяльність у сфері управління технологіями в туризмі, управління місцями для короткострокового проживання (молодіжні турбази, гірські притулки), інфраструктурне управління комплексами, операції з нерухомістю, здавання в найм та послуги юридичним особам, діяльність у сфері інформатизації, консультації з питань інформатизації, роботи з базами даних;
– допоміжна діяльність у сфері державного управління, патентна діяльність, міжнародні відносини, стосовно керівництва, функціонування та підтримки інформаційних служб
– громадська діяльність, організація промисловців та підприємців (основні послуги: розповсюдження інформації, зв’язок з громадськістю, переговори тощо), професійні організації, інші громадські організації, політичні організації, інша діяльність у сфері культури, діяльність архівів.
Фахівці готуються для організаційно-управлінської, господарської, комерційної, інвестиційної та науково-дослідної діяльності у сфері ресторанного господарства, готельного господарства та виставкової діяльності.

грс 1Бакалаври з готельно-ресторанної справи можуть працюватиу сфері готельно-ресторанного бізнесу директорами, управляючими топ-менеджерами, менеджерами, адміністраторами, керівниками різноманітних відділів туристичного комплексу, таких як готельне господарство, ресторанна справа, транспортне обслуговування туристів (авіаційні, залізничні та інші траспортні компанії) тощо

 

 

 

Спеціальність 5.14010101 «Готельне обслуговування»

го 3 го 1

Сфера надання послуг гостинності є однією з найперспективніших секторів туристичного бізнесу, які швидко розвиваються. Готельний бізнес – це система управління та організації діяльності з розробки, створення, просування та продажу послуги, спрямована на задоволення потреб споживача і забезпечення досягнення поставлених цілей керівництва готелю.
Роль спеціальності полягає в тому, щоб привести діяльність готельного бізнесу у відповідність із попитом, зусилля спрямовані на створення такого готельного продукту, що відповідає сучасному попиту. Наші спеціалісти готельного обслуговуваня отримують серйозні фундаментальні знання в області сучасного готельного бізнесу і маркетингу. Вони знают складну і багатофункціональну структуру готельного бізнесу, основні цілі і види діяльності в цій сфері, оскільки готель впливає на різні непов`язані між собою сектори сучасного господарства, які в підсумку виконують єдине завдання – задоволення потреб споживачів для відпочинку та відновлення сил.
Зараз відбулися серйозні еволюційні зміни не тільки в принципах і способах управління готелями, але й у самому готельному продукті. Він став високотехнологічним і повністюорієнтованим на споживача. Розвиток світової готельної індустрії характеризується певними сучасними тенденціями. Відбувається поширення сфери інтересів у готельному бізнесі на продукти, які раніше надавалися фірмами інших галузей (наприклад, організації харчування, дозвілля, розваг та ін.).
Студенти спеціальності “Готельне обслуговування” вивчають загальноекономічні дисципліни: економіка підприємств, фінанси підприємств, бухгалтерський облік, основи підприємницької діяльності, основи менеджменту, маркетингу і фахові дисципліни: організація і технологія обслуговування в готелях, естетичне оформлення готелів, санітарія і гігієна в підприємствах готельного типу, будівлі і обладнання готелів, організація і обслуговування в закладах ресторанного типу, інформаційні системи в готельному господарстві, професійний етикет, мистецтво вербального спілкування.

го 2 го 4
Спеціалізація готельного бізнесу дозволяє краще орієнтуватися на певні сегменти споживачів з урахуванням різних ознак. На сьогодні у зв’язку з розвитком готельного бізнесу, розширенням мережі готелів у містах виникає відчутна потреба у спеціалістах готельного обслуговування, а зі зростанням міжнародних відносин України і збільшенням кількості іноземних туристів спостерігається ріст вимог до якості роботи фахівців готельного бізнесу.
Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу студентів готельного обслуговування (електронна бібліотека, фахова відеотека, тематичні презентації лекційного та практичного матеріалу, навчальні кабінети,комп’ютерний центр), широке впровадження нових засобів комунікації та інформаційних технологій, дозволяють проводити глибоку й системну економічну діагностику. Результати діагностики дають можливість здійснити повний самоаналіз і аналіз конкурентів в області застосовуваних цінових і маркетингових стратегій, проаналізувати ступінь активності на ринку, виявити прибутковість розроблювальних сегментів, скоординувати попит та пропозицію готельних продуктів. Впровадження нових технологій у ділову стратегію готелів, зокрема широке використання мережі Інтернет з метою просування готельних продуктів.
Студенти спеціальності “Готельне обслуговування” проходять виробничу практику у готелях і готельних комплексах міста і області. Під час навчальної практики у коледжі студенти оволодівають практичними навичками і вміннями кваліфікації молодшого спеціаліста.

го 5
Випускники спеціальності “Готельне обслуговування” можуть обіймати наступні посади:
– завідувач поверхом готелю;
– черговий по поверху,
– керівник туристичної групи,
– організатор подорожей (екскурсій);
– агент з організації туризму,
– адміністратор;
– адміністратор чергового;
– портьє;
– помічник менеджера;
– покоївка;
– начальник зміни адміністраторів;
– завідуючий корпусом або управляючий готелем, власник готелю.
У професіонала високого класу існує можливість відкрити свою справу.

 

Спеціальність 5.14010102 “Ресторанне обслуговування”
Ресторанний ринок України наближається до європейської моделі. Все більше уваги ресторани приділяють тому, щоб навіть в дрібних деталях відповідати тим високим стандартам, які надає Європа. Наш навчальний заклад пропонує вам навчання за актуальною на сьогоднішній день спеціальністю “Ресторанне обслуговування”. Навчальний процес на відділенні організовується шляхом проведення: лекційних, практичних, лабораторних і семінарських занять, групових та індивідуальних консультацій, навчальної та технологічної практик.
Студенти відділення проходять практику в провідних закладах ресторанного господарства також студенти виїжджають на літню практику до санаторіїв.
Молодший спеціаліст з даного фаху виконує спеціальні роботи, пов’язані з організацією діяльності закладів ресторанного господарства.
Під час навчального процесу вивчається характеристика продукції ресторанного господарства, вимоги до якості й безпеки сировини й готової продукції, особливості приготування ресторанної продукції, товарознавча характеристика продуктів харчування, питання керування якістю. Основна увага зосереджена на сучасних технологічних процесах готування блюд, напоїв, кулінарних і кондитерських виробів на підприємствах харчування готельних і ресторанних комплексів. Студенти також вивчають асортименти страв закордонної кухні, що допоможе в підготовці фахівців менеджерів ресторанного сервісу поглиблено вивчити питання асортиментів і приготування страв не тільки для вітчизняного споживача, але й для іноземних гостей.
Молодший спеціаліст повинен знати:
-класифікацію закладів ресторанного господарства, їх характеристику;
-характеристику приміщень для обслуговування споживачів;
-види меню, вимоги до складання;
-форми та методи обслуговування, задачі підвищення якості обслуговування в залежності від споживчого попиту та контингенту;
-види попередньої сервіровки столів та їх призначення;
-основні елементи обслуговування в залі закладу ресторанного господарства;
-види роздрібної торговельної мережі, її спеціалізацію, типізацію;
-основні операції торговельно-технологічних процесів в магазині та організацію складських операцій;
-джерела товаропостачання;
-як логістика впливає на підвищення конкурентоспроможності підприємства;
-фундаментальні принципи інтегрованого підходу до менеджменту замовлень;
-основні технологічні стандарти торговельної логістики;
-сучасний рівень інформаційної та комп’ютерної культури;
-технологію роботи у мережі Internet;
-основні правила оформлення найважливіших документів, відповідні терміни з фаху для грамотного оформлення ділових паперів;
-ситуації, які пов’язані з обслуговуванням споживачів та наданням послуг;
-іноземну мову і розвивати практичні навички професійного спілкування;
-безпечні та нешкідливі умови праці, різні види небезпек на підприємствах;
-основи знань у галузі маркетингу щодо просування товарів на ринку з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.
Молодший спеціаліст повинен вміти:
-вносити пропозиції щодо впровадження конкурентоспроможних видів послуг;
-організовувати робочі місця працівників залу;
-пропонувати заходи з удосконалення матеріально-технічного оснащення торговельного залу;
-вносити пропозиції щодо оформлення інтер’єру залу, реклами, музичних програм;
-організовувати і керувати роботою підлеглих, організовувати підвищення їх кваліфікації;
-вносити пропозиції щодо корегування обсягів та асортименту товарів і страв з урахуванням кон’юктури ринку;
-приймати та оформляти замовлення на обслуговування;
-консультувати споживачів з питань наявності товарів та страв в асортименті, їх якості та ціни;
-створювати комфортні умови обслуговування;
-запобігати і ліквідовувати конфліктні ситуації, що виникають під час обслуговування;
-розглядати претензії споживачів, що пов’язані з обслуговуванням та приймати обґрунтовані рішення;
-дотримуватися правил міжнародного етикету;
-враховувати специфіку і застосовувати техніку обслуговування іноземних споживачів;
-забезпечувати правові та організаційні норми охорони праці, керуючись нормативними актами;
-вносити пропозиції щодо організації, нормування праці, планування чисельності працівників, удосконалення матеріального стимулювання;
-застосовувати організаційно-розпорядчі, соціально-психологічні методи управління в роботі з персоналом;
-сприяти підвищенню рівня корпоративної культури працівників;
-проводити підготовку торговельного залу та бару до роботи в закладах ресторанного господарства;
-здійснювати попереднє сервірування столів залежно від форми обслуговування;
-проводити підготовку зони обслуговування до роботи;
-виконувати операції з підготовки товарів до продажу, дотримуючись принципів мерчандайзингу;
-здійснювати логістичні операції в торговельному залі;
-брати участь у проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, оформляти необхідну документацію;
-виявляти попит споживачів на товари і страви шляхом спостереження для внесення пропозицій щодо формування асортименту;
-дотримуватись правил виробничої санітарії та особистої гігієни;
-застосовувати спеціальні форми обслуговування споживачів;
-запроваджувати раціональні прийоми та методи обслуговування споживачів;
-відпускати товари, подавати страви, напої та виконувати розрахункові операції;
-дотримуватись порядку ведення необхідного обліку та звітності;
-володіти технікою використання прикладних програм для забезпечення технологічних операцій;
-забезпечувати ефективне та культурне обслуговування споживачів;
-здійснювати контроль за додержанням встановлених норм обслуговування;
-контролювати дотримання правил культури обслуговування;
-контролювати виконання працівниками вказівок керівництва підприємства щодо обслуговування споживачів;
-контролювати правильність проведення розрахунків зі споживачами;
-контролювати дотримання правил охорони праці та протипожежної безпеки;
-здійснювати контроль за надходженням товарів та сировини для забезпечення
-задоволення попиту споживачів і товарообігу.
Первинні посади, які може займати фахівець:
– Адміністратор (господар) залу
– Бармен
– Метрдотель
– Офіціант
– Продавець непродовольчих товарів
– Продавець продовольчих товарів
– Завідуючий секції (відділу)
– Завідуючий складу