Кафедра фінансів і кредиту

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Загальна інформація

 

Кафедра  функціонує у складі  факультету економіки та права, акумулює в собі високий науково-педагогічний потенціал університету, є випускною з підготовки фахівців галузі знань  за освітньо-кваліфікаційними рівнями  молодший спеціаліст,  бакалавр та магістр  зі спеціальності:  072 Фінанси, банківська справа та страхування

Ekonomika

 Кафедра має вагомий науково-методичний, дидактичний і навчально-виховний потенціал для збереження, збагачення класичної спадщини минулого та підняття її на вищу, адекватну новим інноваційним вимогам, ступінь.

Забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців для галузей економіки, маркетингу, міжнародної діяльності. Система освіти на кафедрі спрямована на вирішення завдань успішного пошуку випускниками свого місця у реальній соціально-економічній ситуації, надання можливості працювати на посадах керівників підприємств різних галузей та організаційно-правових форм, керівників і спеціалістів економічних, фінансових, планових та адміністративних підрозділів.

 

Освітньо-професійна установка  студентів кафедри:

– «Вчусь на керівника!»

Зміст  спеціальностей  кафедри регламентований галузевими стандартами  вищої освіти «Освітньо-кваліфікаційна характеристика»  і «Освітньо-професійна програма».

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAРахувати гроші – це математика. Робити гроші – мистецтво. Цим мистецтвом і оволодівають фінансисти. Вони повинні вміти виконувати найрізноманітніші організаційно-управлінські функції в кожній сфері економічної діяльності.

Навіть просто перерахування цих функцій, а це: планування,
прогнозування, координація, фінансування і кредитування, аналіз, ревізія, контроль, інвестування – говорить про те, наскільки залежить від такого спеціаліста успішна діяльність виробництва, організації, фірми. Тому фінансисти завжди ціні.

Фахівці даного профілю орієнтовані на економічну, організаційно-управлінську, аналітичну, аудиторську, науково-дослідну діяльність у сфері

державних фінансів, в установах Національного і комерційних банків, на рівні підприємств і об’єднань різних галузей господарства України, незалежно від форм власності.

 

Професійні профілі фахівців:

 • організація фінансування поточної діяльності підприємств;
 • здійснення фінансового контролю за операціями підприємства з комерційними банками;
 • обґрунтування доцільності та розрахунок ефективності випуску цінних паперів, проведення діяльності щодо управління портфелем цінних паперів підприємства;
 • здійснення брокерської (маклерської), а також дилерської діяльності на ринку цінних паперів, управління процесами біржових оборотів;
 • здійснення фінансового обліку виробничих і невиробничих фондів; проведення обліку усіх платників податків та інформування, консультування.

Навчально-методична робота

21314512Кафедра фінанів і кредиту  — центр навчально-методичної діяльності, спрямованої на забезпечення високого освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки студентів спеціальностей  «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», “Маркетинг”,  який дозволить їм досягти успіхів у навчанні, науковій та практичній діяльності, сприятиме підвищенню авторитету даних спеціальностей в Україні.

Зазначене потребує від викладачів кафедри забезпечення високого науково-теоретичного, методичного і професійного рівня викладання та інноваційного супроводу навчального процесу.

Досягнення окресленої мети передбачає здійснення наступних заходів:

 1. DSC_0433Поліпшення якості навчання студентів шляхом  запровадження новітніх активних інформаційних та телекомунікаційних технологій, інтерактивних форм і методів навчання.
 2. Науково-методичне та навчально-організаційне забезпечення підготовки самостійної роботи студентів з дисциплін кафедри.
 3. Забезпечення високої якості рукописів підручників, посібників та інших навчально-методичних розробок, підготовлених викладачами кафедри до видання.

 

Традиційне навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців доповнюється утворенням цифрових книг в форматі електронних таблиць із розрахунковими завданнями і заздалегідь визначеними оцінками в балах.

Таким чином навчально-методична робота персоніфіковано набуває гнучкості з налаштуванням на пріоритет інтересів студента.

Освітня технологія productive learningпередбачає  інтенсифікацію  особистого спілкування в позааудиторному режимі.

Кафедра проводить персональні консультації в режимі «coaching»  з використанням можливостей Skype.

Це є свідченням реального поєднання теорії і практики освітнього процесу.

Режим відкритого спілкування є  постійно діючим стимулом професійного вдосконалення викладацького складу кафедри.

Кафедра започаткувала принципово нову технологію  підтримки  конструктивної співпраці випускників.

Каталог авторських проектів робочих місць в статусі нематеріальних активів зберігається на кафедрі.

Кафедра, виконуючи функцію захисту авторських прав, здійснює програму комерційного використання проектів.

Таким чином інтереси автора і кафедри  об’єднуються і  скеровують співпрацю на зростання саме інтелектуального  потенціалу.

 

Наукова діяльність

ДАРЬЯ_КОВАЛЕНКОКафедра фінансів і кредиту — команда фахівців вищої кваліфікації, що здійснює фундаментальні і прикладні наукові дослідження, затребувані суспільством.

Наукова діяльність кафедри планується, організовується і здійснюється відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та є невід’ємною складовою навчального процесу, її науковим підґрунтям. Планування та організація наукової роботи здійснюється з урахуванням персональних наукових інтересів викладачів кафедри, потреб університету та вимог бізнесу.

Кафедрою постійно здійснюється різнопланова за тематикою та формами наукова робота. Результати наукових досліджень кафедри впроваджуються в практику діяльності підприємств шляхом проведення регулярних конференцій, круглих столів, семінарів, обміну інформацією, практичної допомоги спеціалістам, а також завдяки впровадженню у навчальний процес нових дисциплін, оновленню навчально-методичного забезпечення дисциплін, що викладаються.

Викладачі систематично видають наукові статті, методичні розробки, навчальні посібники, монографії, беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях.

Кафедрою систематично проводиться науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні», яка має велике значення для поглиблення взаємодії науки, бізнесу і держави; стимулювання державної підтримки малого бізнесу в Україні.

1322142142 123

З метою підвищення якості освіти та приведення її у відповідність з світовими та європейськими стандартами, потребами ринкової економіки і суспільства приділяється значна увага студентській науково-дослідній роботі.

До науково-дослідної роботи кафедри активно залучаються студенти. Залучення студентів до НДР кафедри здійснюється у таких формах:

 • вибір тем дослідження та підготовка наукових рефератів ;
 • наукові розробки студентів у період підготовки курсових робіт;
 • наукові доповіді за матеріалами досліджень на студентських кон­фе­ренціях;
 • участь студентів у роботі дискусійного клубу «Підприємець»;
 • участь студентів у конкурсах бізнес-планів;
 • участь студентів у всеукраїнських предметних олімпіадах, конкурсах наукових робіт, конференціях;
 • наукові публікації.

20141108110647

У контексті співпраці з державними інституціями та бізнес-структурами для студентів університету кафедрою систематично організовуються та проводяться ряд проблемних лекцій із залученням представників різних установ та підприємств, на яких обговорюються актуальні питання розвитку бізнесу.

Пріоритетні напрями науково-дослідних робіт кафедри:

 • забезпечення інноваційної моделі розвитку підприємства;
 • управління потенціалом і розвитком  підприємств;
 • результативність діяльності підприємства, шляхи та методи її підвищення;
 • організаційне проектування  підприємств;
 • формування та діагностика бізнес-моделі підприємства;
 • забезпечення конкурентоспроможності підприємства та системи управління господарськими ризиками;
 • економічна безпека бізнесу;
 • управління антикризовою діяльністю підприємства;
 • теоретико-прикладні аспекти капіталоутворення на підприємстві;
 • економічне обґрунтування інноваційних проектів розвитку підприємств;
 • управління розвитком внутрішнього споживчого ринку України та окремих регіонів;
 • фінансово-економічні проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні;
 • фінансовий, інвестиційний, інноваційний та антикризовий менеджмент підприємства;
 • розвиток фінансово-економічної підготовки фахівців для сфери підприємництва.

IMG_20140520_155655437

Кафедра сповідує принципи гуманної педагогіки і скеровує  наукову діяльність на дотримання  принципу  конструктивної співпраці  із студентом.

Впроваджені два принципи:

 1. Відмова від викладацького авторитаризму засобами організаційного програмування і автоматизації  обліку успішності подолання навчального плану
 2. «Вчись торгуючи», здобувай компетентності і пропонуй на торги, здійснюй капіталізацію авторських інтелектуальних продуктів.

Науково-практична діяльність студентів  набуває форму «Авторських проектів робочих місць», які обліковуються, як нематеріальні активи кафедри і долучаються до «Каталогу робочих місць»  бакалаврів галузі знань  «Управління та адміністрування».

Кафедра продуктивно здійснює дослідження технології реформування бюджетної системи. Фундаментальні дослідження С. Подолинського, М. Руденка в сучасних українських реаліях надзвичайно актуальні і набувають унікальну цінність для планування бюджетів територіальних громад.

       Практика презентації авторських проектів робочих місць із грошовою оцінкою і торгами додає студентам нових якісних властивостей  і може бути визначена, як науково-практичний симпозіум постійної дії.

         Здобуття компетенцій,  тренінги,   презентації, орієнтація на реальний  бізнес

Поєднання теорії та практики
1234Практика студентів економічного факультету є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців.

Головне завдання практики це поглиблення та закріплення теоретичних знань, оволодіння студентами сучасними методами і формами організації праці в фаховій галузі, підбір фактичного матеріалу для виконання кваліфікаційної роботи, формування у них професійних умінь та навичок.

Метою практики є формування та розвиток у студентів професійного
вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, набуття практичних навичок і умінь працювати за спеціальністю на вітчизняних підприємствах приватної і державної форм власності, та в сучасних організаціях різних галузей економіки, у сфері науки, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі та державного  управління.

Навчальним планом також передбачено проходження студентами 4468864виробничої практики, яка є невіддільною складовою освітньо-професійної підготовки фахівців. Основне завдання виробничої практики полягає в якісній практичній підготовці випускника. Мета проходження виробничої практики – закріплення і вдосконалення отриманих під час навчання теоретичних знань, оволодіння студентами сучасними методами, формами організації професійної діяльності, формування у студентів професійних вмінь та навичок, підготовка майбутніх спеціалістів до самостійного виконання службових обов’язків на посаді операціоніста з фінансів і кредиту; максимальне ознайомлення з конкретними ділянками роботи, апробація теоретичної підготовки, виховання потреби систематичного поновлювання своїх знань та творчого застосування їх у практичній професійній діяльності.
Сьогодні, студенти факультету проходять практику в банках, фінансових управліннях, страхових компаніях, управліннях Пенсійного фонду, туристичних агентствах, готельно-ресторанних комплексах, торгових фірмах, відділах маркетингу, збуту, матеріально-технічного забезпечення підприємств, планово-економічних, фінансових відділах, відділах бухгалтерської служби підприємств різних форм власності і організаційно-правових форм господарювання рекрутингових агентствах, міських державних адміністраціях і т.д.

 

Міжнародна співпраця

Кафедра в рамках реалізації проекту «Україна-Норвегія» – «Професійна перепідготовка звільнених у запас кадрових військовослужбовців Збройних Сил України та інших силових структур, членів їх сімей та сприяння їх працевлаштуванню» підтримує науково-навчальні зв’язки із  Університетом Нурланда  (Норвегія).
Міжнародна співпраця проявляється через:
– організацію  спільних науково-практичних конференцій та симпозіумів;

SONY DSC

–   обмін досвідом, використання нових інформаційних технологій у навчальному та науковому процесі;
–  обмін друкованою продукцією для формування фондів бібліотек, публікаціями, навчальними програмами;
– підготовку спільних проектів для фінансування через національні та міжнародні фонди.