Спеціальності кафедри

Телефон +380633173210

Електронна адреса: farmfk16@ukr.net

Створення кафедри фармації зумовлене постійним зростаючим попитом фармацевтичного ринку праці на висококваліфікованих фахівців, здатних надавати якісну фармацевтичну допомогу. Поява в Україні потужних аптечних мереж, тенденції приросту кількості аптек, розширення та збільшення обсягів виробництва лікарських засобів вітчизняними виробниками дозволяють впевнено прогнозувати подальше зростання потреби у кваліфікованих фармацевтичних кадрах.

Кафедра  фармації здійснює підготовку фахівців за першим (бакалаврським) освітнім рівнем у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація. Промислова фармація», освітня програма «Фармація, промислова фармація». Випускники матимуть змогу продовжити освіту за другим (магістерським) освітнім рівнем.

Навчання здійснюється за денною та заочною формами і відповідає усім стандартам, планам та програмам Міністерства охорони здоров’я України.

Випускники можуть займатися такими видами діяльності: офіційно працювати фармацевтами в аптеках та потужних аптечних мережах, завідувати аптеками та аптечними пунктами, займатися закупкою лікарських засобів для потреб аптечних мереж, здійснювати зберігання та відпуск лікарських препаратів і медичних виробів на оптових фармацевтичних фірмах, проводити розробку, виробництво, дослідження ліків на підприємствах фармацевтичного виробництва та в лабораторіях з контролю якості лікарських засобів. Кафедра фармації опікується тим, щоб випустити у самостійне життя висококваліфікованих фармацевтів, які гідно представлятимуть професію, будуть конкурентоспроможними на ринку праці, приноситимуть користь державі, суспільству, працедавцеві і отримуватимуть належну оплату за свою працю.

Освітній процес на кафедрі забезпечують доктори та кандидати наук, наукові здобутки яких підкріплені багаторічним досвідом практичної роботи на керівних посадах Державної служби лікарських засобів, вітчизняних фармацевтичних заводів, національних роздрібних аптечних мереж та лабораторій з контролю якості лікарських засобів.

Професійна та практична підготовка проводиться у сучасних хімічних і технологічних лабораторіях, анатомічних та патофізіологічних кабінетах. На кафедрі створено учбовий комплекс «Аптека», спеціально оснащені лабораторії і навчальні аудиторії. У спеціалізованих аудиторіях навчальної аптеки викладачі діляться секретами фахової майстерності в галузі хімії, технології лікарських засобів, фармакогнозії, фармакології, клінічної фармації, організації та економіки фармації.

Сучасний рівень навчального процесу забезпечується через упровадження прогресивних вітчизняних і зарубіжних форм організації освітнього процесу, використання сучасних інформаційних технологій та активних методів навчання, кейсів комплексних міждисциплінарних практичних ситуацій і контролю. Лекційний матеріал з дисциплін науково-природничого та професійного циклів подається у мультимедійному форматі. Матеріально-технічне забезпечення кафедри дозволяє проводити практичні заняття з максимальним унаочненням та візуалізацією.

Для закріплення здобутих навичок та знань здобувачі вищої освіти проходять практику в аптечних мережах, фармацевтичних компаніях, представники приймають участь у перегляді та оновленні освітніх програм, допомагають у працевлаштуванні випускників.

Члени кафедри фармації впроваджують у освітній процес принципи науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій; широко використовують кредитно-модульне навчання, технології особистісно орієнтованого підходу під час аудиторних занять.

Навчальний процес на кафедрі організується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно-розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки. Використовується студентоцентроване та проблемноорієнтоване навчання, навчання через виробничу та науково-дослідну практику та самонавчання.

Зміст освіти визначається освітньою програмою підготовки, структурно – логічною схемою підготовки,  навчальними програмами   дисциплін, іншими нормативними актами органів державного управління освітою і  закладу вищої освіти та відображається у відповідних підручниках,  навчальних посібниках, методичних матеріалах, а також при проведенні навчальних занять та інших видів навчальної діяльності.

Для кожної навчальної дисципліни, що входить до освітньої  програми підготовки, на підставі навчального плану викладачі кафедри складають робочу навчальну програму дисципліни, яка є нормативним документом закладу вищої освіти.

Кафедра надає здобувачам вищої освіти можливість користування навчальними приміщеннями, навчальною, навчально-методичною та науковою літературою та іншими засобами навчання на умовах,  визначених правилами внутрішнього розпорядку.

За  відповідність  рівня  підготовки  здобувача вищої освіти  до вимог державних  стандартів освіти відповідає завідуючий кафедри.

Навчальний  процес на кафедрі здійснюється у таких формах: лекції, навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота здобувачів вищої освіти, практична підготовка, контрольні заходи, консультації, доповіді на науково-практичних конференціях, участь у семінарах спрямованих на підвищення кваліфікації за фахом.

Для підготовки висококваліфікованих спеціалістів фармацевтичної галузі викладачі підготували електронні навчально-методичні комплекси дисциплін, якими користуються здобувачі вищої освіти під час самостійного опрацювання освітніх компонентів.

Науково-методичне забезпечення навчального процесу на кафедрі фармації

 • навчальні плани
 • типові навчальні програми;
 • робочі навчальні програми з усіх учбових дисциплін;
 • програми навчальної, виробничої й інших видів практик;
 • підручники і навчальні посібники;
 • методичні розробки лекцій, семінарських та практичних занять;
 • індивідуальні  семестрові  завдання  для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін;
 • контрольні завдання до семінарських та практичних  занять;
 • контрольні роботи з навчальних дисциплін  для перевірки рівня засвоєння здобувачами вищої освіти навчального матеріалу;
 • методичні матеріали для здобувачів вищої освіти з питань самостійного опрацювання фахової літератури;
 • презентації лекцій.

СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТОРІНКИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»

Код та найменування спеціальності:

22 Охорона здоров’я   

226 Фармація, промислова фармація. 

БАКАЛАВР.

Ліцензійний обсяг: очна форма (денна) та  заочна форма навчання (дистанційна) – 120.

Випускник зможе працювати в:

 • аптеках та їх структурних підрозділах;
 • фармацевтичних компаніях;
 • фармацевтичних фірмах;
 • аптечних базах, складах;
 • контрольно-аналітичних лабораторіях;
 • фармацевтичних фабриках, заводах;
 • науково-дослідних інститутах;
 • хіміко-фармацевтичних підприємствах, підприємствах біотехнологічної, мікробіологічної та парфумерно-косметичної галузей.

NB! Дозволяє реалізувати найсміливіші плани та задовольнити будь-які творчі амбіції, надає широкі можливості для професійного росту.

Отримає кваліфікацію: бакалавр фармації

МАГІСТР

Ліцензійний обсяг: очна форма (денна) та  заочна форма навчання (дистанційна) – 30.

Придатність до працевлаштування випускників:

Фахівець, підготовлений до роботи за КВЕД ДК 009:2010 на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують у фармацевтичному секторі галузі охорона здоров’я – фармацевтичних підприємствах, науково-дослідних та організаційно-управлінських установах, закладах вищої освіти і галузевих установах різних відомств, дистриб’юторських компаніях, виконуючи відповідні функції професіонала в галузі промислової фармації:

Клас 01.28 Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур;

Клас 21.10 Виробництво основних фармацевтичних продуктів;

Клас 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів;

Клас 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами

Клас 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах;

Клас 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах;

Клас 73.20 Дослідження кон’юктури ринку та виявлення громадської думки;

Клас 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я.

Після підготовки в інтернатурі фахівець здатний виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну первинну посаду:

2224.2 провізор

2224.2 провізор клінічний

2224.2 провізор-аналітик

2224.2 провізор-косметолог

2224.2 провізор-токсиколог

2224.2 провізор-гомеопат

Крім того, магістр фармації може працювати на підприємствах хіміко-фармацевтичної промисловості, в судово-хімічних та токсикологічних лабораторіях, науково-дослідних інститутах, клінічних закладах охорони здоров’я, закладах вищої освіти і галузевих установах різних відомств, виконуючи відповідні функції.

Отримає кваліфікацію:

Кваліфікація освітня – Магістр фармації

Кваліфікація професійна – Провізор

Після закінчення навчання за освітньою програмою «Фармація, промислова фармація» фахівець має право вступати на програму післядипломної освіти (інтернатура), де здійснюється підготовка за освітніми програмами підготовки фахівця фармації певної спеціалізації (перелік затверджено наказом МОЗ України від 23.02.2005 № 81).

Після закінчення навчання за освітньою програмою «Фармація, промислова фармація» фахівець також може вступати на програму для здобуття ступеня доктора філософії з фармації