Склад кафедри

Гарькава В.Ф.

 завідувач кафедри інженерних технологій

Освіта:

 1. Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика, 2021 р., спеціальність – комп’ютерна інженерія,   кваліфікація – магістр з комп’ютерної інженерії.
 2. Паризький університет “Сорбона”, 2021 р., спеціальність – транспорт і логістика, кваліфікація – магістр з транспорту і логістики.
 3. Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика, 2016 р., спеціальність – геодезія, картографія та землеустрій кваліфікація – інженер з геодезії, картографії та землеустрою.
 4. Національний  університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2011р., спеціальність – облік і аудит, кваліфікація – магістр з обліку і аудиту

Сертифікат на рівень володіння іноземною мовою (англ) В-2 № 59/17/18/K від 30.10.17р.

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Спеціальність 08.00.11 –математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Вчене звання : Доцент кафедри економіки та інформаційної безпеки

Сфера наукових інтересів – розробка методологічних та науково-практичних засад математичного моделювання транспортних процесів, перевезень.

Публікації:

 1. ЄГАНОВ О.Ю., ДУМЕНКО К.М., БАНДУРА В.М., ГАЙША О.О., АРАМЯН А.М., КАІРОВ О.С., КАІРОВ В.О., ПИЛИПЕНКО С.М., ГАРЬКАВА В.Ф. Транспортні системи та логістика монографія Варшава: RS Global Sp. z O.O., 2021.
 2. The use of economic retro research for the methodological provision of the capitalization of enterprises // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 3 Number 5. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2017, 79-83 (Наукометричне видання Web of Science)
 3. Harkava, V. ., Pylypenko, O. ., Haisha, O. ., Aramyan, A. ., & Kairov, V. . (2021). Modelagem e tendências de desenvolvimento do transporte rodoviário nos países do leste europeu. Laplage Em Revista7(1), p.285-292. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202171724p.285-292
 4. Гарькава В.Ф. Чайка Д.О. Проблеми інформаційних технологій: наукове фахове видання Херсонського національного технічного університету. Херсон, 2016, 2(020), 132-139 (фахове видання)
 5. Гарькава В.Ф., Мишелов М.В. ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ/ Держава та регіони Серія Економіка та підприємництво 1 (112) 2020  С.183-188 (фахове видання)
 6. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ/ Проблеми системного підходу в економіці, Випуск 4 (72)2019 C.136-141
 7. Гарькава В. Ф., Єганов О. Ю., Бандура В. М., Арамян А. М. Моделювання сучасних комп’ютерних систем: монографія. – Варшава: RS Global Sp. z O.O., 2020. – 73 с. (розділи: МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ПРИ РОЗРОБЦІ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ; ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ)
 8. Гарькава В.Ф., Мишелов М.В. ВИКЛИКИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ / Держава та регіони Серія: Економіка та підприємництво 2020 р., № 5 (116), С. 129-133.

Ел. адреса: ab011089@gmail.com


Думенко К.М

професор кафедри

Освіта:

 1. Миколаївський державний аграрний університет, 2003, кваліфікація-магістр інженер-механік
 2. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Центр післядипломної освіти, 2009, спеціальність-транспортні технології, кваліфікація – інженер з транспорту

Науковий ступінь: Доктор технічних наук.

Спеціальність 05.05.11 машини і засоби механізації

Вчене звання : Доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін

Відзнаки в сфері освітньої діяльності: Нагрудний знак «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ — ступеня.

Державна премія України в галузі науки і техніки Кабінету Міністрів України для молодих вчених віком до 35 років 2011-2013 р.р.; Почесна грамота відділення Польської академії наук у Люблені за плідну співпрацю з Польською академією наук у Люблені 02.12.2012 р .

Сфера наукових інтересів: програми розвитку та удосконалення транспортних засобів.

Публікації:

 1. ЄГАНОВ О.Ю., ДУМЕНКО К.М., БАНДУРА В.М., ГАЙША О.О., АРАМЯН А.М., КАІРОВ О.С., КАІРОВ В.О., ПИЛИПЕНКО С.М., ГАРЬКАВА В. Ф. Транспортні системи та логістика: монографія. – Варшава: RS Global Sp. z O.O., 2021.
 2. Теоретичний аналіз структурних та кінематичних параметрів удар-пілінгу пристрою для транспортного засобу/ Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК / Редкол. : C. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К., 2016. – Вип. 251. – 266-273 с.
 3. Experimental research of rectilinear translational vibrations of a screen box excited by a ball balancer Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies – 2016. – Vol. 3(81). №7. – P. 47–52.
 4. Studying the peculiarities of balancing of flexible double-support rotors by two passive automatic balancers placed near supports Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies – 2016. – Vol. 4(82). №7. – P. 4–8.
 5. Empirical criterion for the occurrence of auto-balancing and its application for axisymmetric rotor with a fixed point and isotropic elastic supportEastern-European Journal of Eenterprise Technologies – 2016. – Vol. 5(83). №7. – P. 11–18.
 6. Experimental research of rectilinear translational vibrations of a screen box excited by a ball balancer Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies – 2017. – Vol. 2(86). №7. – P. 23–29.
 7. Methods of balancing of an axisymmetric flexible rotor by passive auto-balancers Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies – 2017. – Vol. 3(87). №7. – P. 22–27.
 8. Equations of motion of vibration machines with a translational motion of platforms and a vibration exciter in the form of a passive autobalancerEastern-European Journal of Eenterprise Technologies – 2017. – Vol. 5(89). №7. – P. 19–25.
 9. Search for two-frequency motion modes of single-mass vibratory machine with vibration exciter in the form of passive auto-balancer Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies – 2017. – Vol. 5(89). №7. – P. 19–25.
 10. Search for the conditions for the occurrence of auto-balancing in the framework of a planar model of the rotor mounted on anisotropic viscous-elastic supports Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies – 2017. – Vol. 5(89). №7. – P. 19–25.
 11. Search for the dual-frequency motion modes of a dual-mass vibratory machine with a vibration exciter in the form of passive auto-balancer Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies – 2018. – Vol. 1(91). №7. – P. 47–54.

Ел. адреса: dumenkokm@gmail.com


Озерова О. О.

старший викладач

Освіта:

 1. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2011 спеціальність «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті», кваліфікація – науковий співробітник в транспортній галузі
 2. Державний університет інфоструктури та технологій, аспірантура, спеціальність 05.22.01 – Транспортні системи. Тема десертації: “Удосконалення транспортних пасажирських систем великих міст”. Захист відбувся 26 квітня 2021 р.

Сфера наукових інтересів: транспортні системи.

Публікації:

 1. Озерова О. О. Сучасні особливості організації приміських перевезень європейських країн / П. О. Яновський, Г. І. Нестеренко, О. О. Озерова // Залізничний транспорт України. 2012. №5. С.45–47. Особистий внесок: визначено особливості організації приміських перевезень європейських країн.
 2. Озерова О. О. Прогнозування пасажирських потоків у великих транспортних вузлах // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту 2013. №6 (48) С. 72– 80. (журнал індексується в базах УІНЦ, Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus, Google Scholar, eLibrary.ru та ін.)
 3. Озерова О. О. Проблеми стану сучасної транспортної інфраструктури м. Дніпропетровськ // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна. Дніпропетровськ, 2013. Вип. 7. С.51-53. (журнал індексується в базах УІНЦ, РІНЦ).
 4. Озерова О. О. Проблеми функціонування транспорту при обслуговуванні пасажирів у великих транспортних вузлах // Залізничний транспорт України. 2013. №5/6. С.75–79.
 5. Озерова О. О. Оптимізація технології перевезень пасажирів у великих містах з використанням математичного моделювання / Г. І. Нестеренко, П. О. Яновський, О. О. Озерова // Вісник Університету митної справи та фінансів. Збірник наукових праць. Серія: Технічні науки. 2014. №1(51) С.41–47. (журнал індексується в базах УІНЦ, РІНЦ). Особистий внесок: розрахунок розвитку пасажирського пересадочного пункту на основі теорії нечітких множин.
 6. Ozerova O., Yanovsky P., Yanovska V., Lytvynenko S., Lytvynenko L., Martseniuk S. Estimation of the interaction level between urban passenger transport and city train // MATEC Web of Conferences 294, 04008 (2019) (журнал індексується в базі Web of Science). Особистий внесок: запропоновано систему ефективного використання засобів міського транспорту, здійснено моделювання часових витрат міських пасажирів.
 7. Озерова О. О. Організація приміських перевезень Європейських країн / Г.І. Нестеренко, О.О. Озерова // Маркетинг і логістика в системі менеджменту пасажирських перевезень на залізничному транспорті: Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. Київ: ДАЗТУ, 2012. С. 69–70. Особистий внесок: охарактеризовано організацію приміських перевезень європейських країн.
 8. Озерова О. О. Підвищення ефективності транспортних пасажирських систем великих міст / О. О. Озерова, Г. І. Нестеренко // тези допов. 72-ї міжнар. наук.-практ. конф. «Проблемы и перспективы развития ж/д транспорта». Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2012. С.135– 136. Особистий внесок: визначено шляхи підвищення ефективності транспортних пасажирських систем великих міст.
 9. Озерова, О. А. Использование эффективных моделей прогнозирования пассажирских потоков в крупных узлах / П. А. Яновский, О. А. Озерова // Труды XIV науч.-практ. конф. «Безопасность движения поездов». Москва: МИИТ, 2013. Вып.140. С.65–66. Особистий внесок: запропоновано моделі прогнозування пасажирських потоків у великих вузлах.
 10. Ozerova O. O. The issue of transport systems of Ukraine // тези допов. XII Міжнар. студ. наук. конф. «Engineer of the 3-rd Millenniums». Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2013. С.59–60.
 11. Озерова О. О. Удосконалення транспортних пасажирських систем великих міст / П. О. Яновський, О. О. Озерова // тези допов. 73-ї міжнар. науково-практ. конф. «Проблемы и перспективы развития ж/д транспорта». Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2013. С. 175– 176. Особистий внесок: визначено передумови удосконалення транспортних пасажирських систем великих міст.
 12. Озерова О. О. Проблеми взаємодії видів транспорту при обслуговуванні пасажирів у великих транспортних вузлах / П.О. Яновський, О.О. Озерова // тези допов. 3-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Перстепктиви взаємодії залізниць та промислових підприємств». Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2014. С.74-75. Особистий внесок: охарактеризовано проблеми взаємодії видів транспорту при обслуговуванні пасажирів у великих транспортних вузлах.
 13. Озерова . А. Использование эффективных моделей прогнозирования пассажирских потоков в крупных узлах / П. А. Яновский, Г. И. Нестеренко, О. А. Озерова // тезисы докл. 3-й Межд. науч.-практ. конференции «Современные проблемы развития интеллектуальных систем транспорта». Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2014. С.98-99. Особистий внесок: визначено шляхи використання ефективних моделей прогнозування пасажирських потоків в крупних вузліх.
 14. Озерова О. О. Удосконалення транспортних пасажирських систем великих міст / О. О. Озерова. П.О. Яновський // тези допов. наук.-техн. конф. молодих вчених, магістрантів та студентів «Удоскконалення технології та технічного оснащення транспртних систем». Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2014. С.42-43. Особистий внесок: запропоновано шляхи удосконалення транспортних пасажирських систем великих міст.
 15. Озерова О. А. Функционирование различных видов транспорта в крупных городах / О. А. Озерова. Г. И. Нестеренко, П. А. Яновский // тезисы докл. Междунар. науч.-практ. конференции «Совремные проблемы развития интеллектуальных систем транспорта». Дніпропетровськ: ДНУЖТ, 2014. С.98-99. Особистий внесок:визначено умови функціонування різних видів транспорту у великих містах.
 16. Озерова О. О. Доцільність розвитку пункту стикування залізниці та метрополітену / Г. І. Нестеренко, С. І. Музикіна, М. І. Музикін, О. О. Озерова // тези допов. Міжнар. науково-практичної конференції «Макетинг і логістика в системі менеджменту на залізничному транспорті». Київ, 2015. С.63 –65. Особистий внесок: розрахунок доцільності розвитку пункту стикування залізниці та метрополітену.

Рижова В.Ю.

асистент кафедри

Освіта:

 • Миколаївський технікум залізничного транспорту імені академіка В.М. Образцова за спеціальністю «обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», 2007, кваліфікація – технік -механік
 • Миколаївський державний аграрний університет, 2011, спеціальність – механізація сільського господарства, кваліфікація – інженер – дослідник з механізації сільського господарства (магістр)
 • Харківський національний автомобільно-дорожній університет аспірантура за спеціальністю 05.22.20 –  експлуатація та ремонт засобів транспорту

Публікації:

 1. Волков В. П., Мастепан С. М., Фоменко І. М., Рижова В. Ю. Проблеми розвитку виробничих процесів технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів на підприємствах автомобільного транспорту. Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Збірник наукових праць. Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси. Х.: НТУ “ХПІ”. 2015 р. №52 (1161). С. 100-103 (Особистий внесок автора – розроблена узагальнена структура виробничих і технологічних процесів технічного обслуговування і ремонту автомобілів на підприємствах автомобільного транспорту)
 2. Волков В. П., Мастепан С. М., Фоменко І. М., Рижова В. Ю. Формування напрямків розвитку нормативного забезпечення виробничих процесів на ПАТ. Наукові нотатки, Міжвузівський збірник (за галузями знань “Технічні науки” Випуск 55 (липень-вересень) 2016 р. Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2016. С. 59–63 (Особистий внесок автора – розроблена структурна схема законодавчого та нормативно-правового забезпечення підприємств автосервісу та визначено склад системи нормативного забезпечення процесів ТО та ремонту автомобілів).
 3. Рижова В.Ю. Аналіз існуючих методів коригування норм показників діяльності підприємств автомобільного транспорту. Вісник Житомирського Державного Технологічного Університету. Серія “Технічні науки”. Житомир: Вид-во ЖДТУ. 2018 р. № 2 (82). С. 127–135.
 4. Рижова В. Ю. Щодо проблеми відповідності реального проходження технічного обслуговування та ремонту до нормативного забезпечення надання послуги в автосервісі. Науковий журнал, Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. Випуск 16, 2019 р. Харків: Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 2019. С. 48 – 60
 5. Рижова В. Ю. Нормативне забезпечення використання основних фондів підприємств автотранспорту. Науковий журнал, Вісник машинобудування та транспорту. Випуск № 2 (10), 2019 р. Вінниця: Вінницький національний технічний університет, 2019. С. 102 – 107

Дащенко О. Ф.

професор кафедри

Освіта:

Одеський політехнічний інститут, 1971 р., спеціальність – технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти, кваліфікація – інженер механік.

Науковий ступінь – доктор технічних наук, спеціальність – 01.02.04  механіка деформованого твердого тіла, спеціальність – 01.02.06  динаміка, міцність машин, приладів і апаратури.

Вчене звання – професор по кафедрі підйомно-транспортного і робототехнічного обладнання.

Публікації:

1. Dashchenko A.F. Method of measuring stress and strain of  massive engineering designs taking  into account operational factors / A. Dashchenko, L. Kolomiets, A. Limarenko // Metallurgical and Mining Industry, 2016, № 12. – р.24-30.

2. Лимаренко А.М. Методика расчета рулевого управления с применением модуля программы Solid Works  / А.М. Лимаренко, В.В. Хамрай А.А. Дащенко // Материалы 9 международной НПК “Современные исследования и развитие” Болгария, София. – 2015. – Том 16. – С. 11-13.

3. Limarenko A.M. Calculation of the telescopic boom truck cranes / Limarenko A.M., Dashchenko O.F. // Science and civilization 2015 – Construction and architecture Physics Technical sciences, England, Sheffield № 24 с. 69-73.

4. Оробєй В.Ф., Коломієць Л.В., Дащенко О.Ф., Діденко В.Д., Лимаренко О.М., Овчаров Ю.В. Розрахунок машинобудівних конструкцій чисельними методами. Том 1. – Одеса: АПРЕЛЬ, 2017, 600 с.

5. Оробєй В.Ф., Коломієць Л.В., Дащенко О.Ф., Діденко В.Д., Лимаренко О.М., Овчаров Ю.В. Розрахунок машинобудівних конструкцій чисельними методами. Том 2. – Одеса: АПРЕЛЬ, 2017, 340 с.

6. Боряк К.Ф., Ганєва Т.І., Коломієць Л.В., Лимаренко О.М., Лопатін О.О. Проектування механічних пристроїв для транспортної галузі. – Одеса: Бондаренко М.О., 2017, 200 с.

7. V. Orobey, O. Daschenko, L. Kolomiets, O. Lymarenko, Y. Ovcharov. Mathematical modeling of the stressed-deformed state of circular arches of specialized cranes. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774, N 5/7 (89) 2017. – pp. 4 – 10.

8. Оrobej, А.  Dashchenko, L. Kolomiets, A. Limarenko, R.S. Lodus. Estimation of cone-shaped beams of special cranes on stability. Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості. – Одеса: ОДАТРЯ, 2017, № 1(10). – с.54 – 58.

9. V.F. Orobey, O.F. Daschenko, A.M. Lymarenko. Automation of arches calculation. Праці ОНПУ. – Одеса : ОНПУ, 2017. c.10 – 17

10. Orobey V Stability of structural elements of special lifting mechanisms in the form of circular arches (Scopus) Orobey V Daschenko O., Lymarenko O. Eastern European Journal of Enterprise Technologies. – 2018 – № 2/7 (92).–С.4–11

11. Orobey V. Investigation of Force Factor and Stresses at singular Points of Plate elements in special Cranes (Scopus) Orobey V. Daschenko O., Lymarenko O. Eastern European Journal of Enterprise Technologies. – 2018.–№ 5/7(95).–С.6–12

12. Коломієць Л.В., Лимаренко О.М., Оробєй В.Ф., Дащенко О.Ф. Навчальний посібник «Основы расчета элементов машиностроительных конструкций» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88147 від 02.05.2019

Ел. адреса: dachenko68@gmail.com


Гайша О.О.

доцент кафедри

Освіта:

 1. Миколаївський Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2004 р. Спеціальність – захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки в комп’ютерних системах та мережах, Кваліфікація – інженер-конструктор.
 2. Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, 2016 p. Спеціальність «Середня освіта (Математика)». Кваліфікація – математик, вчитель математики, вчитель інформатики.

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук,

Спеціальність: 05.13.06 інформаційні технології

Вчене звання : доцент кафедри фізики

Лауреат Премії Президента України для молодих науковців 2013 р.

Лауреат Міжнародного академічного рейтингу популярності «Золота фортуна» у номінації «Вища освіта» 2003 р.

Переможець Всеукраїнського конкурсу патентів «Кращий винахід України»

Сфера наукових інтересів – розвиток та впровадження сучасних інформаційних технологій у практику транспорту України.

Публікації:

 1. ЄГАНОВ О.Ю., ДУМЕНКО К.М., БАНДУРА В.М., ГАЙША О.О., АРАМЯН А.М., КАІРОВ О.С., КАІРОВ В.О., ПИЛИПЕНКО С.М., ГАРЬКАВА В. Ф. Транспортні системи та логістика: монографія. – Варшава: RS Global Sp. z O.O., 2021.
 2. Harkava, V. ., Pylypenko, O. ., Haisha, O. ., Aramyan, A. ., & Kairov, V. . (2021). Modelagem e tendências de desenvolvimento do transporte rodoviário nos países do leste europeu. Laplage Em Revista7(1), p.285-292. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202171724p.285-292
 3. Oleksandr Gaisha, Elena Gaisha. Use of Non-Normalized Fuzzy Sets Membership Functions in Automated Control Tasks // Proc. of Int. Conf. “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments”. – Kyiv: National Aviation University, 2017. (SCOPUS)
 4. Гайша О.О., Жиров Б.Г., Стьопін Є.В., Сальникова О.Ф. Дослідження можливості несанкціонованого відтворення програмного забезпечення. // Зб. наук. праць ВІ КНУ. – К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2015. – №34. – С.78-81.
 5. Гайша О.О., Гайша О.О. Аналіз можливостей використання ненормованих функцій належності в теорії нечітких множин // Сб. науч. трудов «Актуальные научные исследования в современном мире» №4 (24). – Ч.9. – Переяслав-Хмельницкий, 2017 г. – С.92-95. (Index Copernicus).

Ел. адреса: oleksandrgaysha1982@gmail.com


Верланов О. Ю.

доцент кафедри

Освіта:

 1. Національний університет «Києво-Могилянська академія» (бакалавр- КВ № 21202403 від 03 липня 2002 року), Напрям підготовки «Економіка і підприємництво», кваліфікація  бакалавра економіки і підприємництва.
 2. Миколаївський гуманітарний університет імені Петра Могили (магістр – МК № 231057789), Спеціальність – Фінанси, кваліфікація магістра з фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Спеціальність 08.00.09 бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

Тема десертаційного дослідження: “Аналіз фінансового стану підприємств з виробництва машин і устаткування: питання методології і методики”

Вчене звання : Доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту

Сфера наукових інтересів: оцінка фінансового стану та ефективності інвестування в автотранспортну галузь регіону.

Публікації:

 1. Рябенко Г. М. Автотранспортне страхування : навч. посіб. / Г. М. Рябенко, О. Б. Звягінцева, А. В. Богославська, С. М. Пилипенко, О. Ю. Верланов. Миколаїв : Іліон, 2021.
 2. ІТ-сектор України: розвиток заради розвитку. Наукові праці – Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу Києво-Могилянська академія.
 3. Система методологічних компонент оцінки фінансового стану підприємств. Наукові праці ХНУРЕ, 77-85

Ел. адреса: verlanov@yahoo.com


Каіров В. О.

доцент кафедри

Освіта:

 1. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова , 2011, спеціальність – технологія машинобудування, кваліфікація – магістр з інженерної механіки
 2. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,  2011 спеціальність – економіка підприємства, кваліфікація – спеціаліст з економіки.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук.

Спеціальність 01.02.04 механіка деформованого твердого тіла

Сфера наукових інтересів: проєктування будівель та споруд в транспортних системах.

Публікації:

 1. ЄГАНОВ О.Ю., ДУМЕНКО К.М., БАНДУРА В.М., ГАЙША О.О., АРАМЯН А.М., КАІРОВ О.С., КАІРОВ В.О., ПИЛИПЕНКО С.М., ГАРЬКАВА В. Ф. Транспортні системи та логістика: монографія. – Варшава: RS Global Sp. z O.O., 2021.
 2. Harkava, V. ., Pylypenko, O. ., Haisha, O. ., Aramyan, A. ., & Kairov, V. . (2021). Modelagem e tendências de desenvolvimento do transporte rodoviário nos países do leste europeu. Laplage Em Revista7(1), p.285-292. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202171724p.285-29
 3. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни «Проектування будівель та споруд в транспортних системах» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань  27 «Транспорт»/ ПВНЗ «МКУ ім.. Пилипа Орлика» – 38 с.
 4. Методичні вказівки щодо підготовки до практичних та самостійних  робіт з дисципліни «Математичне моделювання транспортних процесів і систем» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань  27 «Транспорт»/ ПВНЗ «МКУ ім.. Пилипа Орлика»/, 42 с., 2020 р.
 5. Методичні вказівки щодо підготовки до практичних та самостійних  робіт з дисципліни «Ергономіка» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань  27 «Транспорт»/ ПВНЗ «МКУ ім.. Пилипа Орлика»/, 44 с., 2020 р.
 6. Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань  27 «Транспорт» спеціальності 275 «Транспортні технології» / ПВНЗ «МКУ ім.. Пилипа Орлика» – 50с.

Ел. адреса: alex-kairov@yandex.ua


Пилипенко С. М.

доцент кафедри

Освіта:

 1. Кемеровський технологічний інститут харчової промисловості, 1985 спеціальність – машини і апарати, кваліфікація – інженер-механік
 2. ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2007, спеціальність – комерційна діяльність, кваліфікація – магістр з комерційної діяльності

Підвищення кваліфікації: Стажування   з дисципліни «Логістика», Одеська національна академія харчових технологій, (термін стажування з 26.10.2017 р. по 26.02.2018 р., обсяг 6 кредитів ЕКТС) Довідка №232/Р1 від 15.03.2018

Науковий ступінь: кандидат технічних наук.

Вчене звання : Доцент

Сфера наукових інтересів: транспортна логістика.

Публікації:

 1. ЄГАНОВ О.Ю., ДУМЕНКО К.М., БАНДУРА В.М., ГАЙША О.О., АРАМЯН А.М., КАІРОВ О.С., КАІРОВ В.О., ПИЛИПЕНКО С.М., ГАРЬКАВА В. Ф. Транспортні системи та логістика: монографія. – Варшава: RS Global Sp. z O.O., 2021.
 2. Harkava, V. ., Pylypenko, O. ., Haisha, O. ., Aramyan, A. ., & Kairov, V. . (2021). Modelagem e tendências de desenvolvimento do transporte rodoviário nos países do leste europeu. Laplage Em Revista7(1), p.285-292. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202171724p.285-292
 3. Пилипенко С.М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Логістика» для здобувачів вищої освіти галузі знань 27 транспорт спеціальності 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт) освітнього ступеня бакалавр– Миколаїв: ПЗВО МКУ ім.П.Орлика, 2019. – 55 с.
 4. Пилипенко С.М. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Транспортна логістика» для здобувачів вищої освіти галузі знань 27 транспорт спеціальності 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт) освітнього ступеня бакалавр– Миколаїв: ПЗВО МКУ ім.П.Орлика, 2019. – 20 с.
 5. Пилипенко С.М. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» для здобувачів вищої освіти галузі знань 27 транспорт спеціальності 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт) освітнього ступеня бакалавр– Миколаїв: ПЗВО МКУ ім.П.Орлика, 2019. – 44 с.

Ел. адреса: pylypenkoslana@gmail.com


Бандура В.М.

 професор кафедри

Освіта:

 1. Миколаївський кораблебудівний інститут, 1959, спеціальність- механіка, кваліфікація – інженер-механік

Науковий ступінь: Доктор технічних наук

Спеціальність: 21.05.01. інформаційна безпека держави

Вчене звання : Доцент кафедри фізики

Сфера наукових інтересів – підвищення економічної ефективності теплосилових двигунів у транспортних системах

Основні наукові праці:

 1. Особливості збереження інформації в базах даних //Сучасні проблеми інформаційних технологій // Збірник наукових праць «Вісник Херсонського національного технічного університету». – 2014.- 0,8 д.а.
 2. Методи впорядкування даних в дослідженні якості захисту даних // Інвестиції: практика та досвід. – 2015 – № 5. – 0,3 д.а.
 3. Використання комп’ютерного програмування при вивченні нерозгалуженого електричного кола змінного струму  //Актуальні проблеми фізики та методики навчання фізики //– 2016.- №2.- 0,6 д.а.
 4. Врахування першого та другого граничних станів при дослідженні несучої здатності бісталевих стержнів за межею пружності/  В.М.Бандура / Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип.2 – Миколаїв, 2015. – С.31-33.
 5. Удосконалення навчального процесу на кафедрі вищої та прикладної математики в умовах інтеграції до Європейського освітнього простору В.М.Бандура// Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип.3. – Миколаїв, 2014. – С.39-45.

Ел. адреса: bandura.mku.edu@i.ua


Єганов О.Ю.

Освіта:

 професор кафедри

 • Миколаївський ордена Трудового Червоного прапору кораблебудівний інститут ім. адм. С.Й. Макарова, кваліфікація – інженер-кораблебудівник

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук,

Ел. адреса: eganov.mku.edu@i.ua

Спеціальність: 05.08.03 – проектування і конструкції суден

Вчене звання : профессор кафедри морських транспортних технологій

Заслужений працівник народної освіти України, 1997

Сфера наукових інтересів – побудова автоматизованих систем управління та їх практичне застосування в транспортних системах

Основні наукові праці:

 1. Моделювання розв’язання прикладних задач програмними методами для автоматизованих систем управління/ О. Ю. Єганов // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. –  2015. – №8. – С. 81–87.
 2. Можливості застосування сучасних інформаційних технологій в автоматизованих систем управління / О. Ю. Єганов // Матер. круглого столу  “Актуальні проблеми розвитку інформаційних технологій”. Київ, 2015. – С. 66–68.
 3. Автоматизація процесів в роботі конструкторських бюро/ О. Ю. Єганов // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського, 2015, Вип. 2 (75). – С.90 –94 
 4. Наукова дискусія як форма колективної творчої праці (методичні рекомендації до підготовки практичного заняття з дисципліни «Основи наукових досліджень») // Миколаїв, НУК,  2014. – 46 с.
 5. Сучасна електронна комерція/ О. Ю. Єганов // Вісник НТУ „ХПІ”. Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Х.: НТУ „ХПІ”. – 2015. – №44 (1017) – С. 44-48.
 6. Програмне забезпечення системи дистанційного тестування /Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського, 2016, Вип. 10. – С.61-75.
 7. Використання вільного програмного забезпечення у наукових дослідженнях та освіти // Актуальні тренди економічного розвитку України Вісник НУК ім..ад.Макарова. Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Миколаїв.: НУК. – 2015. – №37 – С. 180-185.

Арамян А М.

доцент кафедри

Ел. адреса: l.afa6466@gmail.com

Спеціальність 01.01.01 математичний аналіз

Сфера наукових інтересів: математичний аналіз засобами ЕОМ в сфері транспортних технологій

Освіта: Єреванський ордена Трудового Червоного прапора державний університет, спеціальність-математика, кваліфікація – математик, викладач

Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук

Основні наукові праці:

 1. Математична обробка та оцінювання точності вимірів // Нові технології навчання. — К., 2016. — Вип.14.
 2. Булева логіка для розробки апаратного забезпечення комп’ютерів /Зб. наук. праць “Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта та наука” – Луцьк, 2015. Випуск №7. – 0,5 д.а.
 3. Алгебра для розробки апаратного забезпечення комп’ютерів — // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського, 2016, Вип. 12. – С.86 –92. 
 4. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика». Лабораторний практикум. – Миколаїв. – 2016. 
 5. Універсальна схема передачі даних / Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського, 2017, Вип. 1. – С.87-92

Бєлослудцева В.М.

доцент кафедри

Освіта: Воронежський сільськогосподарський інститут ім.К.Д.Глинки, кваліфікація – інженер – землевпорядник

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат економічних наук

Освіта: Воронежський сільськогосподарський інститут ім.К.Д.Глинки, кваліфікація – інженер – землевпорядник

 1. Площі поширення і характер використання солонцевих і засолених ґрунтів в Україні  // Україна: аспекти праці. – 2018- №8. – 0,3 д.а.
 2. Результати дослідження способів відновлення техногенно засолених чорноземних ґрунтів  // Вісник аграрної науки Причорномор’я, 2018. – №1. – 1,2 д.а.
 3. Екологія туризму: стан, перспективи, шляхи розвитку  // Економіка і управління, 2019. – №2. – 0,8 д.а.

Почесний землевпорядник України

Сфера наукових інтересів: геодезія та картографія.

Основні наукові праці:

Ел. адреса:belosludzeva.mku.edu.ua@i.ua


Мась А.Ю.

Старший викладач

Освіта: Харківський сільськогосподарський інститут ім..В.В.Докучаєва, кваліфікація – інженер – землевпорядник

Почесний землепорядник України

Основні наукові праці:

Навроцький В. А.

 1. Управління землекористуванням. Підручник. Гриф МОНУ Миколаїв: вид-во «Іліон» 2014. – 388с.
 2. Основи ведення сільського господарства та охорона земель. Підручник. Гриф МОНУ. Київ: вид-во «Професіонал», 2015 – 496с.
 3. Управління землекористуванням: друге відомче. Підручник. Гриф МОНУ. Вид-во «Іліон», 2014. – 97с.
 4. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни «Інженерне обладнання будівель». – Миколаїв. – 2015. – 2,9 д.а.
 5. Економічні особливості управління проектування житлової забудови міст // Бізнес-навігатор. – 2017. № 17. – 0,4 д.а. 
 6. Сучасний стан гармонізації національних стандартів України з документами і рекомендаціями OIML  // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2017. – № 4. – 0,3 д.а.

Ел. адреса:mas.mku.edu.ua@i.ua


Старший викладач

Відзнаки в галузі освітньої діяльності: Грамота Міністерства освіти і науки України

Освіта:

 1. Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», кваліфікація – магістр з комп’ютерних систем та мереж.
 2. Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», магістр з економічної кібернетики.

Магістр комп’ютерних систем та мереж, економічної кібернетіки, викладач вищої категорії

Основні наукові праці:

 1. Особливості збереження інформації в базах даних  //Сучасні проблеми інформаційних технологій // Збірник наукових праць «Вісник Херсонського національного технічного університету». – 2016.- 0,8 д.а.
 2. Методи впорядкування даних в дослідженні якості захисту даних // Інвестиції: практика та досвід. – 2016 – № 5. – 0,3 д.а.
 3. Використання комп’ютерного програмування при вивченні нерозгалуженого електричного кола змінного струму  //Актуальні проблеми фізики та методики навчання фізики //– 2016.- №2.- 0,6 д.а.
 4. Проблеми використання ІС-технологій для цілей управління в Україні // Україна та глобальні процеси: географічний вимір. — К.; Луцьк, 2017. — Ч.2.- 0,5 д.а.
 5. Використання комп’ютерного моделювання при паралельних обчисленнях: колективна монографія.-Одеса: Одеський національний університет, 2016.-210 с
 6. Методичні рекомендації до підготовки практичних занять з дисципліни «Комп’ютерні мережі» // Миколаїв, МКУ ім. Пилипа Орлика  2018. – 46 с.

Ел. адреса: naval@meta.ua


Каіров О. С.

професор кафедри

Науковий ступінь : доктор технічних наук

Вчене звання : професор кафедри технології машинобудування

Сфера наукових інтересів у галузі математичного моделювання, динамічної міцності та надійності машин та складних технічних систем.