Положення про апеляційну комісію

 1. Загальні положення

Дане Положення розроблено відповідно до Наказу Міністерства освіти науки України «Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України» від 15.10.2015 р. №1085.

1.1. Апеляційна комісія Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (далі – Апеляційна комісія) створюється для вирішення спірних питань, які виникли під час проведення вступних випробувань, і розгляду апеляцій абітурієнтів. Термін повноважень апеляційної комісії становить один рік.

1.2. Апеляційна комісія університету працює в умовах гласності відповідно до чинного законодавства України, Положення про Приймальну комісію та Правил прийому до Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика.

1.3. Розгляд апеляцій проводиться з метою виявлення об’єктивності виставленої оцінки, а не з метою перескладання вступних випробувань.

1.4. Положення про апеляційну комісію університету передбачає кількісний склад, необхідний для прийняття відповідних рішень. Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом, який підписується Головою і секретарем комісії.

1.5. Порядок подання і розгляду апеляцій доводиться через засоби наочної агітації до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань.

 

 1. Склад апеляційної комісії

2.1. Для вирішення спірних питань і розгляду апеляційних заяв абітурієнтів створюється апеляційна комісія Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика.

2.2. Склад та порядок роботи апеляційної комісії затверджується наказом ректора університету.

2.3. Кількісний склад апеляційної комісії визначається з урахуванням загальної кількості та переліку вступних випробувань відповідно до затверджених Правил прийому до Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика у поточному році.

Склад апеляційної комісії формується із числа провідних науково-педагогічних кадрів університету, кращих вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметних комісій університету за рекомендацією управління освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації.

До складу апеляційної комісії університету входять:

 • Голова;
 • заступник Голови;
 • секретар комісії;
 • члени комісії.

2.4. Головою апеляційної комісії призначається заступник голови приймальної комісії. Голова апеляційної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

2.5. Секретарем апеляційної комісії призначається відповідальний секретар приймальної комісії університету.

2.6. Відповідальний секретар:

 • подає на затвердження ректору університету розклад засідань апеляційної комісії;
 • приймає апеляційні заяви від абітурієнтів, які не згодні з отриманою на вступному випробуванні оцінкою;
 • здійснює безпосередню організацію роботи апеляційної комісії;
 • подає в приймальну комісію на затвердження результати роботи апеляційної комісії.

2.7. Оплата праці членів апеляційної комісії, за винятком тих, які входять до неї згідно з посадовими обов’язками, проводиться за нормами погодинної оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до затверджених нормативно-правових актів.

 

 1. Порядок подання заяв на апеляцію

3.1 Вступник має право подати письмову апеляційну заяву на ім’я ректора приватного вищого навчального закладу Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика про незгоду з оцінкою, отриманою ним на вступному тестуванні (далі – апеляцію).

3.2 Подана апеляція анулює результати тестування, на яке вона подається. За результатами розгляду апеляції робота оцінюється заново.

3.3 Апеляції на результати вступних тестувань повинні подаватись до приймальної комісії особисто абітурієнтом не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів відповідного тестування.

3.4 Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів абітурієнтів, не приймаються й не розглядаються.

3.5 Абітурієнт, який претендує на перегляд оцінки, отриманої на вступному тестуванні, повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу та подати екзаменаційний лист тестування.

3.6 Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.

3.7 Апеляції з питань вилучення з випробування не розглядаються.

3.8 Апеляції на результати університетських олімпіад для вступників не приймаються.

 1. Порядок розгляду апеляцій

4.1 Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія приватного вищого навчального закладу Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика у складі голови комісії та двох викладачів з відповідної дисципліни з числа затверджених відповідним наказом.

4.2 Апеляція розглядається тільки в присутності абітурієнта.

4.3 На засіданні апеляційної комісії можуть бути присутні голова відповідної предметної комісії та (або) його заступники в якості експертів. Вони мають право давати обґрунтовані пояснення абітурієнту та членам апеляційної комісії щодо відповідності виставлених балів затвердженим критеріям оцінювання.

4.4 Для ведення протоколу роботи апеляційної комісії університету на засіданні може бути присутній співробітник приймальної комісії університету.

4.5 Абітурієнти запрошуються на засідання апеляційної комісії по одній особі. Вони знайомляться зі своєю перевіреною роботою та отримують пояснення щодо помилок і зауважень.

4.6 Додаткове опитування абітурієнтів членами апеляційної комісії під час проведення апеляції не допускається.

4.7 За результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної комісії щодо оцінки за тестування, про що складається протокол апеляційної комісії.

У разі необхідності зміни оцінки (як у разі її збільшення, так і в разі зменшення), відповідне рішення вноситься до протоколу, а зміна оцінки відображається у роботі та екзаменаційному листі тестування.

4.8 Абітурієнту, апеляція якого розглядається, пропонується підписати протокол апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з рішенням апеляційної комісії.

Якщо після наданих пояснень абітурієнт не погоджується з отриманою оцінкою, члени апеляційної комісії складають докладну рецензію, яка разом з роботою розглядається та затверджується на найближчому засіданні приймальної комісії.

4.9 Протокол підписують члени апеляційної комісії (не менше двох осіб) та голова апеляційної комісії. Протоколи апеляційної комісії зберігаються в справах Приймальної комісії поточного року.

4.10. Розгляд кожної апеляції повинен продовжуватися не більше 1 академічної години.

4.11. Щорічна робота апеляційної комісії закінчується звітом, якій затверджується на підсумковому засіданні Приймальної комісії університету.