Набір на підготовчі курси до НМТ триває!

Про нас

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

МІЖНАРОДНОГО КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА

Галузь знань: 22 «Охорона здоров’я»

Спеціальність: 226 «Фармація. Промислова фармація»

Адреса: м. Миколаїв, вул. Котельна, 2.

Телефон +380633173210

Електронна адреса: farmfk16@ukr.net

Підготовка фахівців на Факультеті здійснюється професорсько-викладацьким складом кафедр:

фармації;

    медико-білогічних дисциплін.

Створення факультету зумовлене постійним зростаючим попитом фармацевтичного ринку праці на висококваліфікованих фармацевтів, здатних фахово надавати якісну фармацевтичну допомогу. Поява в Україні потужних аптечних мереж, тенденції приросту кількості аптек, розширення і збільшення обсягів виробництва лікарських засобів вітчизняними виробниками дозволяють впевнено прогнозувати подальше зростання потреби у кваліфікованих фармацевтичних кадрах.

Факультет фармації здійснює підготовку здобувачів первинного ступеню освіти (молодших спеціалістів), фахівців за першим (бакалаврським) освітнім рівнем у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація. Промислова фармація», освітня програма «Фармація». Випускники матимуть змогу продовжити освіту за другим (магістерським) освітнім рівнем.

Навчання здійснюється за денною та заочною формами і відповідає всім стандартам, планам і програмам Міністерства охорони здоров’я України.

Випускники можуть займатися такими видами діяльності: офіційно працювати фармацевтами в аптеках та потужних аптечних мережах, завідувати аптеками та аптечними пунктами, займатися закупкою лікарських засобів для потреб аптечних мереж, здійснювати зберігання та відпуск лікарських препаратів і медичних виробів на оптових фармацевтичних фірмах, проводити розробку, виробництво, дослідження ліків на підприємствах фармацевтичного виробництва та в лабораторіях з контролю якості лікарських засобів.

Факультет опікується тим, щоб випустити у самостійне життя висококваліфікованих фармацевтів, які гідно представлятимуть професію, будуть конкурентоспроможними на ринку праці, приноситимуть користь державі, суспільству, працедавцеві і отримуватимуть належну оплату за свою працю.

Навчальний процес на Факультеті забезпечують доктори та кандидати наук, наукові здобутки яких підкріплені багаторічним досвідом практичної роботи на керівних посадах Державної служби лікарських засобів, вітчизняних фармацевтичних заводів, національних роздрібних аптечних мереж та лабораторій з контролю якості лікарських засобів.

Професійна та практична підготовка проводиться у сучасних хімічних і технологічних лабораторіях, анатомічних та патофізіологічних кабінетах. На Факультеті створено учбовий комплекс «Аптека», спеціально оснащені лабораторії і навчальні аудиторії. У спеціалізованих аудиторіях навчальної аптеки викладачі Факультету діляться секретами фахової майстерності в галузі хімії, технології лікарських засобів, фармакогнозії, фармакології, клінічної фармації, організації та економіки фармації.

Сучасний рівень навчального процесу забезпечується через упровадження прогресивних вітчизняних і зарубіжних форм організації освітнього процесу, використання сучасних інформаційних технологій та активних методів навчання, кейсів комплексних міждисциплінарних практичних ситуацій і контролю. Лекційний матеріал з дисциплін науково-природничого та професійного циклів подається у мультимедійному форматі. Матеріально-технічне забезпечення Факультету дозволяє проводити практичні заняття з максимальним унаочненням та візуалізацією.

Для закріплення здобутих навичок та знань студенти проходять практику в аптечних мережах, фармацевтичних компаніях.