Набір на підготовчі курси до НМТ триває!

Освітньо-наукова діяльність

Освітньо-наукова діяльність

Освітньо-наукова робота є невід’ємною складовою освітнього процесу у Коледжі ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика».

Викладачі коледжу використовують такий підхід до освітнього процесу, який забезпечує і формування компетентностей, і здатність до самостійного засвоєння нових досягнень науки. Викладачам важливо не стільки дати студентам у короткий термін максимум інформації, скільки навчити їх самостійно орієнтуватись у потоках інформації та ефективно її використовувати. А це стає можливим тільки через набуття досвіду творчої та наукової роботи в процесі навчання.

Зусилля викладачів коледжу спрямовані на з’ясування взаємовідносин між наукою і відповідними дисциплінами, обґрунтування критеріїв відбору навчального матеріалу, його систематизацію та класифікацію.

До організації науково-дослідної роботи залучений весь педагогічний колектив коледжу, серед штатних викладачів якого кандидат наук.

Центром науково-дослідної роботи студентів та викладачів є навчально-методичний кабінет. 

Основні напрямки діяльності навчально-методичного кабінету:

 • організує і проводить науково-практичні конференції, семінари;
 • презентує видавничу та науково-методичну діяльність викладачів;
 • пропагує передовий педагогічний досвід;
 • організує участь викладачів та студентів у регіональних, Всеукраїнських, Міжнародних наукових заходах;
 • організує співробітництво з науковцями ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» (науковими школами та їхніми керівниками, аспірантами);
 • організує навчання викладачів в магістратурі, аспірантурі; проходження курсів підвищення кваліфікації;
 • забезпечує поступове залучення студентів до науково-дослідної роботи в коледжі з урахуванням специфіки майбутньої професії.

З метою вдосконалення якості підготовки фахівців, підвищення педагогічної майстерності викладачів у коледжі створена навчально-методична рада.

Мета ради – керівництво навчальною і науково-методичною роботою щодо реалізації основоположних ідей в освітньому процесі, розвиток творчої особистості викладача і студента, підвищення їхнього інтелектуального потенціалу, упровадження в практику кращого досвіду, прогресивних технологій, інновацій, надбань психолого-педагогічної науки.

Створена у коледжі навчально-методична рада активно здійснює роботу зі студентами, а саме:

 • організує участь студентів в обласних, регіональних, університетських, Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, конференціях;
 • поступово залучає студентів до науково-дослідницької роботи в коледжі з урахуванням специфіки майбутньої професії;
 • організує участь у Днях науки ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»;
 • видає збірки кращих студентських науково-дослідницьких робіт;
 • організує роботу з обдарованими студентами;
 • організує і проводить Дні науки, наукові заходи у коледжі.

За останні роки на базі коледжу були проведені регіональні науково-практичні конференції за такими темами: «Формування національного менталітету», «Актуальні проблеми формування творчої особистості», «Формування всебічно розвинутої особистості», «Краєзнавство: дослідження, здобутки, проблеми», «Молодь для розвитку регіону», «Творча самореалізація майбутніх фахівців», «Особливості формування ціннісних орієнтацій студентської молоді», «Вплив мистецтва та культури на світогляд сучасної молоді», «Соціокультурні та професійні координати становлення особистості», «Професійні компетенції конкурентоспроможного фахівця в умовах євроінтеграції», за матеріалами яких було надруковано збірники.

Підсумком науково-дослідницької роботи є участь в обласних, Всеукраїнських конкурсах, загальноколеджних, обласних олімпіадах, виступи з доповідями на регіональних, обласних конференціях.

Щорічно студенти коледжу беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт «Мій науковий дебют», «Орликівські читання». Їх статті друкують у збірниках  праць за матеріалами конференцій та семінарів.

Участь у конференціях і конкурсах допомагає студентам здобути навички дослідницької роботи, ознайомитись з досягненнями науки, історії рідного краю й України, реаліями економічних перетворень в України і за її межами, розкрити власні творчі здібності та яскраву індивідуальність.

Для інтеграції навчальної і науково-дослідної роботи кожен рік студенти і викладачі нашого коледжу беруть участь у різноманітних конкурсах та виставках навчальних закладів.