Науково-методичні досягнення

 1. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Тунтула О. С. Інновації юриспруденції і законодавства в фармацевтичній діяльності : монографія. Варшава : RS Global Sp.z О.О., 2020. 97 с.
 2. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Тунтула О. С. Інновації юриспруденції та законності у сфері транспорту і транспортних технологій : монографія. Варшава : RS Global Sp.z О.О., 2021. 108 с.
 3. Кириченко О. А., Тунтула О. С., Ткач Ю. Д. Інновації юриспруденції в забезпеченні журналістської галузі права та медіабезпеки : монографія. Варшава : RS Global Sp.z О.О., 2021. 108 с.
 4. КириченкоО.А., Ткач Ю.Д., ТунтулаО.С. Методичні вказівки та курс лекцій зі спецкурсу «Інноваційні засоби подолання господарських кримінальних та інших правопорушень» : навч.-метод. посіб. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 232 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»), укр., рос. URL: http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/999-kirichenko-o-a-tkach-yu-d-tuntula-o-s-metodichni-vkazivki-ta-kurs-lektsij-zi-spetskursu-innovatsijni-zasobi-podolannya-gospodarskikh-kriminalnikh-ta-inshikh-pravoporushen-navchalno-metodichnij-posibnik
 5. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Ткач Ю. Д., Тунтула О. С. Методичні вказівки та курс лекцій зі спецкурсу «Правовий статус та можливості суб’єктів подолання господарських кримінальних та інших правопорушень» : навч.-метод. посіб. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 580 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»), укр., рос. URL: http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/1000-kirichenko-o-a-lantsedova-yu-o- tkach-yu-d-tuntula-o-s-metodichni-vkazivki-ta-kurs-lektsij-zi-spetskursu-pravovij-status-ta- mozhlivosti-sub-ektiv-podolannya-gospodarskikh-kriminalnikh-ta-inshikh-pravoporushen- navchalno-metodichnij-posibnik
 6. КириченкоО.А., ТунтулаО.С., ТкачЮ.Д. Методичні вказівки та курс лекцій зі спецкурсу «Юридична відповідальність за правопорушення у сфері інформаційних технологій»: навч.-метод. посіб. Київ: Видавець НазаровО.А., 2020. 324с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»), укр., рос. URL: https://expertize- journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/2436-kirichenko-o-a-tuntula-o-s-tkach-yu-d-metodichni- vkazivki-ta-kurs-lektsij-zi-spetskursu-yuridichna-vidpovidalnist-za-pravoporushennya-u-sferi- informatsijnikh-tekhnologij-navch-metod-posib
 7. Терроризм: определения и сущность: монография / [А.В. Коростиленко, Б.Д. Леонов, И.И. Мусиенко, В.А. Глушков, И.Н. Рыжов и др.]; под. общ. ред. В.В. Крутова, И.И. Мусиенко, В.А. Глушкова. К.: Центр уч.-науч. и науч.-практ. изданий НА СБ Украины, 2014. 192 с.
 8. Тероризм: визначення і сутність: монографія / [А.В.Коростиленко, Б.Д.Леонов, І.М.Рижов та ін.]; за. за. ред. В.В. Крутова, І.І. Мусієнка, В.П. Ємельянова. К.: Нац. акад.. СБУ, 2015. 192 с.
 9. Леонов Б.Д. Запобігання тероризму: кримінологічний аспект : монографія / Б.Д. Леонов. Київ.: Видавничий дім «АртЕк». 2015. 435 с.
 10. Протидія терористичній діяльності: кримінально-правові, кримінологічні та криміналістичні аспекти : монографія / Б.Д. Леонов (розділ третій) / За заг. наук. ред. кан. юрид. наук, старшого наукового співробітника О.В. Шамара. Київ.: Видавничий дім «АртЕк»: 2016. 450 с.
 11. Leonov B.D. Provisions on terrorist offences: European standards and ways of implementation. С. 139-145 / Human security in the context of globalization: modern legal paradigm [monograph] / Under the General editorship Iryna Sopilko. Slovak Republic. 2017. 278 c.
 12. Стременовський С.М. Местное самоуправление г. Одессы в середине XIX столетия: Историко-правовое исследование; Юридична література, Одеса, 2002; 220 стр.
 13. ідей О.М. Навчальний посібник «Організація діяльності міліції громадської безпеки» За загальною редакцією доктора юридичних наук, профессора, члена – кореспондента НАПрН України Олефіра В.І, Київ, 2012.
 14. Константинов С. Ф, Братель С. Г, Бідей О. М. Навчально-методичний комплекс з курсу «Основи міграційного права». Київ: МВС України академія МВД, 2014.
 15. Квітка Я. М, Константинов С. Ф, Бідей О. М. Методичні рекомендації до порядку розробки плану комплексного використання сил та засобів, задіяних на охорону громадського порядку в системі єдиної дислокації. Київ: МВС України академія МВД, 2014.
 16. Бідей О. М. Методичні рекомендації до курсу «Адміністративне судочинство» Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2014.
 17. Нормативно-правове регулювання забезпечення інформаційної безпеки України (Розділ 7.) // Забезпечення інформаційної безпеки держави: підручник; за заг. ред. О.А. Семченка та В.М. Петрика / [В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк, Д.С. Мельник та ін.]. – Київ: ДНУ «Книжкова палата України», 2015. 672 с. С. 234 – 308.
 18. Функції системи суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки України (Розділ 8.) // Забезпечення інформаційної безпеки держави: підручник; за заг. ред. О.А. Семченка та В.М. Петрика / [В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк, Д.С. Мельник та ін.]. Київ: ДНУ «Книжкова палата України», 2015. 672 с. С. 309 – 402.
 19. Система забезпечення інормаційної безпеки Сполучених Штатів Америки (Розділ 2.) // Забезпечення інформаційної безпеки держави: підручник; за заг. Ред. О.А. Семченка та В.М. Петрика / [В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк, Д.С. Мельник та ін.]. Київ: ДНУ «Книжкова палата України», 2015. 672 с. С. 26 – 68.
 20. Функції державних суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки України (Розділ 1. Частини 3. «Система забезпечення інформаційної безпеки України») // Інформаційна безпека держави: підручник / [В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк, Д.С. Мельник та ін.]; в 2 томах. Т. 1 / за заг. Ред. В.В. Остроухова. Київ; ДНУ «Книжкова палата України», 2016. 264 с. С. 195 – 257.
 21. Загальна характеристика правопорушень в інформаційній сфері, за які передбачена кримінальна відповідальність (Розділ 4. «Юридична відповідальність за правопорушення у сфері інформаційної безпеки» Частини 4. «Інформаційно-технічні аспекти інформаційної безпеки держави») // Інформаційна безпека держави: підручник / [В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк, Д.С. Мельник та ін.]; в 2 томах. Т. 2 / за заг. Ред. В.В. Остроухова. Київ; ДНУ «Книжкова палата України», 2016. 328 с. – С. 61 – 88.
 22. Средства массовой информации и неправительственные организации как инструменты воздействия на информационное пространство (Мельник Д.С., Уфимцева Е.С.) Раздел 3. // Информационно-психологическое противоборство: учебник Издание четвёртое переработанное, дополненное / [Петрик В. М., Кононович В. Г., Присяжнюк Н. Н. и др.]; под ред. В.Г. Кононовича, В.М.Петрика. К.: ДНУ «Книжная палата Украины», 2019. 392 с. С. 201 – 228.
 23. Засоби масової інформації як засіб впливу на інформаційний простір (Мельник Д.С., Уфімцева О.С.) Розділ 3. // Інформаційно-психологічне протиборство: підручник. Видання третє доповнене та перероблене / [В.М. Петрик, В.В. Бедь, М.М. Присяжнюк та ін.]; за заг. ред. В.В. Бедь, В.М. Петрика. К.: ПАТ «ВІПОЛ», 2018. 388 с. С. 184-200.
 24. Методичні рекомендації з організації виявлення, блокування та припинення каналів фінансування терористичної та сепаратистської діяльності [Д.С. Мельник, М.Л. Пальчик] / Навчально-методичні рекомендації для курсантів ВВНЗ та співробітників практичних підрозділів, Київ: НА СБУ, 2017. 48 с.
 25. Юрченко А.Ю. Формування та оцінка економічної стійкості борошномельних підприємств південного регіону / В.В. Юрченко, А.Ю. Юрченко // Економіка південного регіону: проблеми, стратегії, моніторинг: колективна монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. Ушкаренко Ю.В. Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2017. С. 33–60.
 26. Юрченко А.Ю. Особливості розробки системи управління економічною стійкістю борошномельних підприємств / А.Ю. Юрченко // Еast European Scientifik Journal (Warsaw, Poland). 2017. No10 (26), part 3. P. 44-48.
 27. Юрченко А.Ю. Практикум з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів зі спеціальності 051 Економіка (Економічна кібернетика). – МКУ імені Пилипа Орлика. 136 с.
 28. Юрченко А.Ю. Програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів зі спеціальності 242 «Туризм». МКУ імені Пилипа Орлика. 12 с.
 29. Юрченко А.Ю. Робоча програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів зі спеціальності 051 Економіка (Економічна кібернетика). – МКУ імені Пилипа Орлика. 21 с.
 30. Мірошкіна Н.В. Волонтерська діяльність як складова професійної підготовки студентів. Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах трансформації: монографія. Opole: Publishing House «Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu», 2020. С. 273-281.
 31. Мірошкіна Н.В., Мазур В.М. Регіональний ринок освітніх послуг в умовах трансгресивності: загально-соціологічний аспект. Концептуальні засади та тенденції розвитку соціально-економічних процесів: монографія. Publishing House «Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu», 2019. С.29-36
 32. Мірошкіна Н.В. Психологічні особливості стратегії і тактики професійного зростання особистості. Професійний розвиток особистості в евроінтеграційному просторі: монографія. Університет «Україна», 2018. С. 80-100.
 33. Мірошкіна Н.В. Проблема буття та пізнання у філософії: методичні рекомендації до виконання обов’язкової самостійної роботи студентів спеціальності 081 «Право». Миколаїв, 2021. 91 с.
 34. Мірошкіна Н.В. Людина та суспільство у філософському вимірі: методичні рекомендації до виконання обов’язкової самостійної роботи студентів спеціальності 081 «Право». Миколаїв, 2021.85 с.
 35. Мірошкіна Н.В. Філософія науки. Методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 201 «Агрономія», 204 «ТВППТ» та ступеня магістр спеціальності 201 «Агрономія» денної форми навчання. 2021. 96 с.
 36. Підберезних І. Є. Сполучені Штати Америки в Південно-Східній Азії: партнерство в умовах сучасних викликів (1990 – початок 2000-х рр.): [монографія]. Миколаїв: Іліон, 2018. 474 с.
 37. Підберезних І. Є. International Education Strategy in the ASEAN Countries’ Policies. Theoretical and Applied Aspects of Sustainable Development. Monograph 33. Katowice. 2020. P. 195-207.
 38. Підберезних І. Є. Країни Південно-Східної Азії: історичний, політичний, культурний екскурс: [довідник]. Миколаїв: ЧНУ ім. Петра Могили, 2016. 264 с.
 39. Правознавство. Навч. посіб. Автори-упорядники: В.В. Галунько, М.І. Іншин, О.Г. Мурашин, Ю.О. Фрицький та ін..; За заг. ред. В.І. Олефіра; вид. 2-ге доповнене і перероблене. К.: Університет «Україна», 2013. 324 с. Галунько В.В, Єщук О.М, Фрицький Ю.О., Мурашин О.Г., Іншин М.І., Олійник О.О. та інші, всього 25 осіб.
 40. Олійник О.О. Адміністративно-правове регулювання судово-експертної діяльності. Монографія. Херсон: Грінь Д.С., 2015. 224 с.
 41. Олійник О.О. Методичні рекомендації підготовки та оформлення курсової роботи з кримінального права (кримінального процесу). Методичні рекомендації. Миколаїв: ММІРЛ, 2017. 71 с.
 42. Олійник О.О. Методичні рекомендації підготовки та оформлення курсової роботи з «теорія держави і права». Методичні рекомендації. Миколаїв: ММІРЛ, 2017. 22 с.
 43. Олійник О.О. Криміналістична методика розслідування окремих видів злочинів. Посібник. Миколаїв: ММІРЛ, 2018. 43 с.