Наукова діяльність НПП кафедри

З метою розвитку та поглиблення наукових досліджень молодих науковців та здобувачів кафедрою менеджменту та фінансів створено наукові гуртки. Керівництво науковими студентськими гуртками здійснюють НПП кафедри менеджменту та фінансів.

Основною метою гуртків є:

– виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової діяльності;

 • сприяння підвищення рівня наукової підготовки здобувачів;
 • формування у здобувачів інтересу та потреби до наукових досліджень;
 • розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення та закріплення отриманих у процесі навчання знань.

Основними завданнями гуртка є:

– формування у здобувачів інтересу до наукової творчості, навчання методиці й способам самостійного вирішування наукових завдань за науковими напрямками щодо фінансів, банківської справи та підприємництва:

– допомога здобувачам в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних наукових досліджень та розробки наукових проблем;

– обмін досвідом з організації й проведення наукової роботи серед членів наукового гуртка;

– забезпечення активної участі здобувачів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову роботу, наукових семінарів;

– сприяння поглибленому вивченню у більш широкому плані навчального матеріалу, залучення здобувачів до виконання науково-дослідної роботи кафедри.

Напрями роботи наукових гуртків:

 • виконання науково-дослідних робіт з проблематики тем наукових досліджень;
 • участь здобувачів в олімпіадах та конкурсах студентських робіт фахового спрямування;
 • виступи здобувачів з результатами власних наукових досліджень на міжнародних та всеукраїнських студентських наукових, науково-практичних конференціях, семінарах тощо;
 • підготовка до публікації наукових статей з проблемних питань теорії та практики фінансів;
 • робота здобувачів з провідними науковцями кафедри щодо підготовки та оприлюднення наукових доповідей, рефератів, повідомлень на засідання наукового гуртку, семінарах тощо.

Здобувачі, які відвідують засідання наукового гуртка мають можливість:

 • ознайомитися з принципами, методами, інструментарієм наукової та дослідницької роботи;
 • приймати участь у науковому житті кафедри (написання статей, тез доповідей, наукових робіт), що публікуються у різних наукових виданнях;
 • розвивати свої творчі здібності, виступаючи на наукових семінарах та конференціях, присвячених дослідженню найактуальніших питань;
 • брати участь у проведенні «круглих столів», дебатів, де обговорюються актуальні проблеми;
 • застосовувати набутий досвід дослідницької роботи у процесі навчання.

Основними формами роботи гуртка є засідання, зустрічі з провідними вченими та фахівцями-практиками, участь у наукових та методологічних семінарах, круглих столах, конференціях та конкурсах, заслуховування звітів здобувачів за підсумками виконаних наукових досліджень, обговорення наукових робіт, які рекомендуються до друку та інше.

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ»

План роботи наукового гуртка

№ п/пТематикаДата проведенняВідповідальний викладач
1.Вплив тіньової економіки на фінансову безпеку України21.09.2020р.Рябенко Г.М.
2.Причини банкрутства підприємств України та заходи по запобіганню їх неплатоспроможності05.10.2020 р.Рябенко Г.М.
3.Державний борг України в умовах загострення фінансових ризиків20.11 2020 р.Рябенко Г.М.
4.Проблеми розвитку автотранспортного страхування в Україні11.12.2020 р.Рябенко Г.М.
5.Страховий ринок України та його позиціонування серед провідних ринків світу17.03.2021 р.Рябенко Г.М.
6.Валютний ринок України: стан, проблеми та напрями їх вирішення14.04.2021 р.Рябенко Г.М.
7.Кредитний ринок України: стан, проблеми та напрями їх вирішення13.05.2021 р.Рябенко Г.М.

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ЕКОНОМІЧНА ДУМКА»

План роботи наукового гуртка «Економічна думка»

№ п/пТематикаДата проведенняВідповідальний викладач
1.Парадигальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.21.09.2020р.Жиленко В.П.
2.Філософсько-методологічні проблеми економічної теорії у вимірі історії та сучасності05.10.2020 р.Жиленко В.П.
3.Інтелектуальний капітал освітнього закладу.20.11 2020 р.Жиленко В.П.
4.Валовий внутрішній продукт територіальної громади.11.12.2020 р.Жиленко В.П.
5.Категорія «кадровий потенціал територіальної громади»17.03.2021 р.Жиленко В.П.
6.Трудова, “нетрудова” теорія вартості14.04.2021 р.Жиленко В.П.
7.Енергетична теорія вартості. Ознайомлення здобувачів із роботою М. Руденко “Енергія прогресу”.13.05.2021 р.Жиленко В.П.

НАУКОВИЙ ГУРТОК «БАНКІВСЬКИЙ АНАЛІТИК»

План роботи наукового гуртка «Банківський аналітик»

№ п/пТематикаДата проведенняВідповідальний викладач
1.Проблеми організації та діяльності банківської системи України21.09.2020р.Білов Г.О.
2.Банківські інноваційно-фінансові технології05.10.2020 рокуБілов Г.О.
3.Роль банківських родин Ротшильдів та Рокфеллерів у формуванні фінансової архітектури світу: минуле, сучасне і майбутнє20.11 2020 рокуБілов Г.О.
4.Дистанційне банківське обслуговування в умовах карантину11.12.2020 рокуБілов Г.О.
5.Ресурси комерційного банку: формування та управління17.03.2021 рокуБілов Г.О.
6.Забезпечення банківської безпеки України в умовах розвитку інформаційної економіки14.04.2021 рокуБілов Г.О.
7.Антикризове управління фінансовою діяльністю банків13.05.2021 рокуБілов Г.О.

НАУКОВИЙ ГУРТОК «МЕНЕДЖМЕНТ СЬОГОДЕННЯ»

План роботи наукового гуртка «Менеджмент сьогодення»

№ п/пТематикаДата проведенняВідповідальний викладач
1.Стратегії інноваційного розвитку підприємств та організацій у сучасних умовах21.09.2020р.Брайловський І.А.
2.Актуальні проблеми функціонування господарської системи України05.10.2020 р.Брайловський І.А.
3.Сучасний менеджмент: витоки, реалії та перспективи розвитку20.11 2020 р.Брайловський І.А.
4.Формування професійного менеджменту в Україні11.12.2020 р.Брайловський І.А.
5.Актуальні проблеми сучасного менеджменту17.03.2021 р.Брайловський І.А.
6.Сучасний менеджер в умовах цифрової трансформації14.04.2021 р.Брайловський І.А.
7.Креативний менеджмент як фактор успішності сучасного бізнесу13.05.2021 р.Брайловський І.А.

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ»

План роботи наукового гуртка «Проблеми бухгалтерського обліку»

№ п/пТематикаДата проведенняВідповідальний викладач
1.Проблеми сучасної системи нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку і оподаткування21.09.2020р.Верланов О.Ю.
2.Бухгалтерський облік і контроль як спосіб виявлення і попередження шахрайських операцій05.10.2020 р.Верланов О.Ю.
3.Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку20.11 2020 р.Верланов О.Ю.
4.Управлінський облік та контролінг на шляху до досягнення стратегічних цілей підприємства11.12.2020 р.Верланов О.Ю.
5.Організація обліку, аудиту та оподаткування в умовах сталого розвитку економіки17.03.2021 р.Верланов О.Ю.
6.Бухгалтерський облік та оподаткування: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку14.04.2021 р.Верланов О.Ю.
7.Проблемні питання з організації обліку оплати праці у бюджетних установах13.05.2021 р.Верланов О.Ю.

Проблемна група «Проблеми реформування фінансово-кредитної системи»

З метою організації наукової діяльності та залучення осіб до виконання науково-дослідних робіт, розвитку наукового мислення і творчого підходу до вирішення теоретичних та прикладних проблем кафедрою менеджменту та фінансів створено проблемну групу «Проблеми реформування фінансово-кредитної системи». Керівництво науковою студентською проблемною групою здійснює завідувач кафедри менеджменту та фінансів канд. екон. наук, доцент Рябенко  Г.М.

Основною метою проблемної групи «Проблеми реформування фінансово-кредитної системи» є:

– виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової діяльності;

 • сприяння підвищення рівня наукової підготовки здобувачів;
 • формування у здобувачів інтересу та потреби до наукових досліджень;
 • розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення та закріплення отриманих у процесі навчання знань.

Основними завданнями проблемної групи «Проблеми реформування фінансово-кредитної системи» є:

– формування у здобувачів інтересу до наукової творчості, навчання методиці й способам самостійного вирішування наукових завдань за науковими напрямками щодо фінансів, банківської справи та підприємництва:

– допомога студентам в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних наукових досліджень та розробки наукових проблем;

– обмін досвідом з організації та проведення наукової роботи серед членів проблемної групи;

– забезпечення активної участі здобувачів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову роботу, наукових семінарів;

– сприяння поглибленому вивченню у більш широкому плані навчального матеріалу, залучення здобувачів до виконання науково-дослідної роботи кафедри.

Напрями роботи проблемної групи:

 • виконання науково-дослідних робіт з проблематики тем наукових досліджень з фінансів, банківської справи та страхування;
 • участь здобувачів в олімпіадах та конкурсах студентських робіт фахового спрямування;
 • виступи здобувачів з результатами власних наукових досліджень на міжнародних та всеукраїнських студентських наукових, науково-практичних конференціях, семінарах тощо;
 • підготовка до публікації наукових статей з проблемних питань теорії та практики фінансів;
 • робота здобувачів з провідними науковцями кафедри щодо підготовки та оприлюднення наукових доповідей, рефератів, повідомлень на засідання проблемної групи, семінарах тощо.

Здобувачі, які відвідують засідання проблемної групи мають можливість:

 • ознайомитися з принципами, методами, інструментарієм наукової та дослідницької роботи;
 • приймати участь у науковому житті кафедри (написання статей, тез доповідей, наукових робіт), що публікуються у різних наукових виданнях;
 • розвивати свої творчі здібності, виступаючи на наукових семінарах та конференціях, присвячених дослідженню найактуальніших питань розвитку фінансів, банківської справи та страхування;
 • брати участь у проведенні «круглих столів», дебатів, де обговорюються актуальні проблеми щодо фінансів, банківської справи та страхування;
 • застосовувати набутий досвід дослідницької роботи у процесі навчання.

Основними формами роботи проблемної групи є засідання, зустрічі з провідними вченими та фахівцями-практиками у сфері фінансів, банківської справи та страхування, участь у наукових та методологічних семінарах, круглих столах, конференціях та конкурсах, заслуховування звітів здобувачів за підсумками виконаних наукових досліджень, обговорення наукових робіт, які рекомендуються до друку та інше.

План роботи проблемної групи

№ п/пТематикаДата проведенняВідповідальний викладач
1.Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку в Україні                                          22.09.2020р.Рябенко Г.М.
2.Девальвація гривні: уроки та нові загрози20.10.2020 р.Рябенко Г.М.
3.Причини виникнення дефіциту державного бюджету та методи його скорочення17.10.2020 р.Рябенко Г.М.
4.Проблемні питання розвитку фінансового ринку в Україні15.12.2020 р.Рябенко Г.М.
5.Проблеми підтримки малого бізнесу в Україні02.03.2021 р.Рябенко Г.М.
6.Проблеми банківського кредитування населення в Україні13.04.2021 р.Рябенко Г.М.
7.Проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні11.05.2021 р.Рябенко Г.М.