Науково-методична діяльність кафедри

Науковий гурток «Проблеми розвитку фінансових відносин в Україні»

З метою розвитку та поглиблення наукових досліджень молодих науковців та здобувачів кафедрою менеджменту та фінансів створено наукові гуртки. Керівництво науковими студентськими гуртками здійснюють НПП кафедри менеджменту та маркетингу. 

Основною метою наукових гуртків є:

– виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової діяльності;

 • сприяння підвищення рівня наукової підготовки здобувачів;
 • формування у здобувачів інтересу та потреби до наукових досліджень;
 • розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення та закріплення отриманих у процесі навчання знань. 

Основними завданнями наукових гуртків є:

– формування у здобувачів інтересу до наукової творчості, навчання методиці й способам самостійного вирішування наукових завдань за науковими напрямками щодо фінансів, банківської справи та підприємництва:

– допомога здобувачам в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних наукових досліджень та розробки наукових проблем;

– обмін досвідом з організації й проведення наукової роботи серед членів наукового гуртка;

– забезпечення активної участі здобувачів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову роботу, наукових семінарів;

– сприяння поглибленому вивченню у більш широкому плані навчального матеріалу, залучення здобувачів до виконання науково-дослідної роботи кафедри.

Напрями роботи наукових гуртків:

 • виконання науково-дослідних робіт з проблематики тем наукових досліджень з фінансів, банківської справи та страхування;
 • участь здобувачів в олімпіадах та конкурсах студентських робіт фахового спрямування;
 • виступи здобувачів з результатами власних наукових досліджень на міжнародних та всеукраїнських студентських наукових, науково-практичних конференціях, семінарах тощо;
 • підготовка до публікації наукових статей з проблемних питань теорії та практики фінансів;
 • робота здобувачів з провідними науковцями кафедри щодо підготовки та оприлюднення наукових доповідей, рефератів, повідомлень на засідання наукового гуртку, семінарах тощо.

Здобувачі, які відвідують засідання наукових гуртків мають можливість:

 • ознайомитися з принципами, методами, інструментарієм наукової та дослідницької роботи;
 • приймати участь у науковому житті кафедри (написання статей, тез доповідей, наукових робіт), що публікуються у різних наукових виданнях;
 • розвивати свої творчі здібності, виступаючи на наукових семінарах та конференціях, присвячених дослідженню найактуальніших питань розвитку фінансів, банківської справи та страхування;
 • брати участь у проведенні «круглих столів», дебатів, де обговорюються актуальні проблеми щодо фінансів, банківської справи та страхування;
 • застосовувати набутий досвід дослідницької роботи у процесі навчання.

Основними формами роботи гуртків є засідання, зустрічі з провідними вченими та фахівцями-практиками у сфері фінансів, банківської справи та страхування, участь у наукових та методологічних семінарах, круглих столах, конференціях та конкурсах, заслуховування звітів здобувачів за підсумками виконаних наукових досліджень, обговорення наукових робіт, які рекомендуються до друку та інше.

Науковий гурток «Проблеми розвитку фінансових відносин в Україні»

План роботи наукового гуртка

№ п/пТематикаДата проведенняВідповідальний викладач
1.Вплив тіньової економіки на фінансову безпеку України21.09.2020р.Рябенко Г.М.
2. Державний борг України в умовах загострення фінансових ризиків20.10.2020 р.Рябенко Г.М.
3. Проблеми розвитку автотранспортного страхування в Україні20.11 2020 р.Рябенко Г.М.
4. Причини банкрутства підприємств України та заходи по запобіганню їх неплатоспроможності11.12.2020 р.Рябенко Г.М.
5. Страховий ринок України та його позиціонування серед провідних ринків світу17.03.2021 р.Рябенко Г.М.
6. Валютний ринок України: стан, проблеми та напрями їх вирішення15.04.2021 р.Рябенко Г.М.
7. Кредитний ринок України: стан, проблеми та напрями їх вирішення13.05.2021 р.Рябенко Г.М.

Науковий гурток «Економічна думка»

План роботи наукового гуртка «Економічна думка»

№ п/пТематикаДата проведенняВідповідальний викладач
1.Парадигальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.22.09.2020р.Жиленко В.П.
2. Філософсько-методологічні проблеми економічної теорії у вимірі історії та сучасності06.10.2020 р.Жиленко В.П.
3. Інтелектуальний капітал освітнього закладу.18.11 2020 р.Жиленко В.П.
4. Валовий внутрішній продукт територіальної громади.09.12.2020 р.Жиленко В.П.
5. Категорія «кадровий потенціал територіальної громади»15.03.2021 р.Жиленко В.П.
6. Трудова, “нетрудова” теорія вартості13.04.2021 р.Жиленко В.П.
7. Енергетична теорія вартості. Ознайомлення здобувачів із роботою М. Руденко “Енергія прогресу”.13.05.2021 р.Жиленко В.П.

Науковий гурток «Банківський аналітик»

План роботи наукового гуртка «Банківський аналітик»

№ п/пТематикаДата проведенняВідповідальний викладач
1.Проблеми організації та діяльності банківської системи України23.09.2020р.Білов Г.О.
2. Банківські інноваційно-фінансові технології08.10.2020 р.Білов Г.О.
3. Роль банківських родин Ротшильдів та Рокфеллерів у формуванні фінансової архітектури світу: минуле, сучасне і майбутнє24.11 2020 р.Білов Г.О.
4. Дистанційне банківське обслуговування в умовах карантину16.12.2020 р.Білов Г.О.
5. Ресурси комерційного банку: формування та управління15.03.2021 р. Білов Г.О.
6. Забезпечення банківської безпеки України в умовах розвитку інформаційної економіки14.04.2021 р.Білов Г.О.
7. Антикризове управління фінансовою діяльністю банків14.05.2021 р.Білов Г.О.

                               Науковий гурток «Менеджмент сьогодення»

План роботи наукового гуртка «Менеджмент сьогодення»

№ п/пТематикаДата проведенняВідповідальний викладач
1.Стратегії інноваційного розвитку підприємств та організацій у сучасних умовах17.09.2020р.Брайловський І.А.
2. Актуальні проблеми функціонування господарської системи України14.10.2020 р.Брайловський І.А.
3. Сучасний менеджмент: витоки, реалії та перспективи розвитку17.11 2020 р.Брайловський І.А.
4. Формування професійного менеджменту в Україні14.12.2020 р.Брайловський І.А.
5. Актуальні проблеми сучасного менеджменту18.03.2021 р.Брайловський І.А.
6. Сучасний менеджер в умовах цифрової трансформації 08.04.2021 р.Брайловський І.А.
7. Креативний менеджмент як фактор успішності сучасного бізнесу05.05.2021 р.Брайловський І.А.

Науковий гурток «Проблеми бухгалтерського обліку»

План роботи наукового гуртка «Проблеми бухгалтерського обліку»

№ п/пТематикаДата проведенняВідповідальний викладач
1.Проблеми сучасної системи нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку і оподаткування11.09.2020р.Верланов О.Ю.
2. Бухгалтерський облік і контроль як спосіб виявлення і попередження шахрайських операцій12.10.2020 р.Верланов О.Ю.
3. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку12.11 2020 р.Верланов О.Ю.
4. Управлінський облік та контролінг на шляху до досягнення стратегічних цілей підприємства10.12.2020 р.Верланов О.Ю.
5. Організація обліку, аудиту та оподаткування в умовах сталого розвитку економіки11.03.2021 р.Верланов О.Ю.
6. Бухгалтерський облік та оподаткування: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку20.04.2021 р.Верланов О.Ю.
7. Проблемні питання з організації обліку оплати праці у бюджетних установах19.05.2021 р.Верланов О.Ю.

Проблемна група «Проблеми реформування фінансово-кредитної системи»

З метою організації наукової діяльності та залучення осіб до виконання науково-дослідних робіт, розвитку наукового мислення і творчого підходу до вирішення теоретичних та прикладних проблем кафедрою менеджменту та фінансів створено проблемну групу «Проблеми реформування фінансово-кредитної системи». Керівництво науковою студентською проблемною групою здійснює завідувач кафедри менеджменту та фінансів канд. екон. наук, доцент Рябенко  Г.М.

Основною метою проблемної групи «Проблеми реформування фінансово-кредитної системи» є:

– виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової діяльності;

 • сприяння підвищення рівня наукової підготовки здобувачів;
 • формування у здобувачів інтересу та потреби до наукових досліджень;
 • розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення та закріплення отриманих у процесі навчання знань. 

Основними завданнями проблемної групи «Проблеми реформування фінансово-кредитної системи» є:

– формування у здобувачів інтересу до наукової творчості, навчання методиці й способам самостійного вирішування наукових завдань за науковими напрямками щодо фінансів, банківської справи та підприємництва:

– допомога студентам в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних наукових досліджень та розробки наукових проблем;

– обмін досвідом з організації та проведення наукової роботи серед членів проблемноїгрупи;

– забезпечення активної участі здобувачів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову роботу, наукових семінарів;

– сприяння поглибленому вивченню у більш широкому плані навчального матеріалу, залучення здобувачів до виконання науково-дослідної роботи кафедри.

Напрями роботи проблемної групи:

 • виконання науково-дослідних робіт з проблематики тем наукових досліджень з фінансів, банківської справи та страхування;
 • участь здобувачів в олімпіадах та конкурсах студентських робіт фахового спрямування;
 • виступи здобувачів з результатами власних наукових досліджень на міжнародних та всеукраїнських студентських наукових, науково-практичних конференціях, семінарах тощо;
 • підготовка до публікації наукових статей з проблемних питань теорії та практики фінансів;
 • робота здобувачів з провідними науковцями кафедри щодо підготовки та оприлюднення наукових доповідей, рефератів, повідомлень на засідання проблемної групи, семінарах тощо.

Здобувачі, які відвідують засідання проблемної групи мають можливість:

 • ознайомитися з принципами, методами, інструментарієм наукової та дослідницької роботи;
 • приймати участь у науковому житті кафедри (написання статей, тез доповідей, наукових робіт), що публікуються у різних наукових виданнях;
 • розвивати свої творчі здібності, виступаючи на наукових семінарах та конференціях, присвячених дослідженню найактуальніших питань розвитку фінансів, банківської справи та страхування;
 • брати участь у проведенні «круглих столів», дебатів, де обговорюються актуальні проблеми щодо фінансів, банківської справи та страхування;
 • застосовувати набутий досвід дослідницької роботи у процесі навчання.

Основними формами роботи проблемної групи є засідання, зустрічі з провідними вченими та фахівцями-практиками у сфері фінансів, банківської справи та страхування, участь у наукових та методологічних семінарах, круглих столах, конференціях та конкурсах, заслуховування звітів здобувачів за підсумками виконаних наукових досліджень, обговорення наукових робіт, які рекомендуються до друку та інше.

План роботи проблемної групи

№ п/пТематикаДата проведенняВідповідальний викладач
1.Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку в Україні                                          23.09.2020р.Рябенко Г.М.
2.Причини банкрутства підприємств України та заходи щодо запобіганню їх неплатоспроможності 05.10.2020 р.Рябенко Г.М.
3. Антикризові заходи подолання  наслідків пандемії та створення передумов до сталого економічного зростання  підприємств України 04.11.2020 р.Рябенко Г.М.
4.Причини виникнення дефіциту державного бюджету та методи його скорочення15.12.2020 р.Рябенко Г.М.
5. Проблемні питання розвитку фінансового ринку в Україні02.03.2021 р.Рябенко Г.М.
6. Девальвація гривні: уроки та нові загрози13.04.2021 р.Рябенко Г.М.
7.Проблеми та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні11.05.2021 р.Рябенко Г.М.

Разом із викладачами кафедри менеджменту та фінансів, здобувачі вищої освіти регулярно приймають участь у науково-практичних конференціях, тренінг-практикумах, освітніх семінарах, круглих столах, що регулярно проводяться на кафедрі. 

У рамках плану роботи 21 вересня 2020 року на кафедрі менеджменту та фінансів проведено засідання наукового гуртка «Проблеми розвитку фінансових відносин в Україні». У його роботі взяли участь керівник наукового гуртка, канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту та фінансів Рябенко Галина Миколаївна та здобувачі вищої освіти. Зустріч була присвячена актуальній темі – «Вплив тіньової економіки на фінансову безпеку України», тож учасники  наукового гуртка поділилися результатами наукових досліджень щодо даної теми та обговорили такі питання як причини тонізації економіки, тіньові джерела доходів населення України, вплив тіньового сектору  на стан української економіки та ін.

22 вересня 2020 року відбулася відкрита лекція для здобувачів вищої освіти на тему: «Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України», яку провела Валентина Сокур – начальник відділення у м. Миколаїв Одеської філії Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова компанія». Валентина Вікторівна зазначила, що досконала система страхового захисту є підґрунтям забезпечення більш високого рівня стабільності народногосподарського відтворювального процесу, досягнення соціальної злагоди, а також гарантом високого рівня життя населення. Створення дієвої системи захисту інтересів громадян, підприємців, держави, підтримання соціальної стабільності суспільства неможливе без ефективного функціонування ринку страхових послуг. Сокур В. В. розкрила низку проблем, які стримують розвиток страхового ринку. Сокур Валентина Вікторівна відмітила, що для підвищення попиту громадян України на страхові послуги потрібно вдосконалювати страхову систему, налагоджувати нормативно-правову базу страхування, заслуговувати довіру унаселення та посилювати маркетингові заходи. Вона зазначила, що обов’язковим є створення конкурентного середовища для стимулювання і розвитку страхового посередництва, а такожактуальним є регулювання розвитку регіональних страхових ринків, з метою усунення помітних територіальних диспропорцій. Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика дякує Валентині Сокур за змістовну лекцію та сподівається на подальшу плідну співпрацю.

Відповідно до плану роботи  05 жовтня 2020 року проведено засідання проблемної групи. У його роботі взяли участь керівник проблемної групи, канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту та фінансів Рябенко Галина Миколаївна та здобувачі вищої освіти університету.

Зустріч була присвячена актуальній темі – «Причини банкрутства підприємств України та заходи щодо запобіганню їх неплатоспроможності», тож учасники проблемної групи поділилися результатами наукових досліджень щодо даної теми та обговорили такі питання як причини банкрутства підприємств України, механізми визначення ознак та ймовірності банкрутства підприємств, наслідки банкрутства вітчизняних підприємств у сучасних умовах, заходи щодо попередження, запобігання та подолання банкрутства підприємства та ін. У цілому засіданняпроблемної групи пройшло у жвавій дискусії та у дружній атмосфері.

Возможно, это изображение (2 человека, люди стоят и текст «mижHapoAH BepcиTeT opлиKa SHOT ON REDMI 7 AI DUAL CAMERA»)

Возможно, это изображение (2 человека и люди стоят)

20 жовтня 2020 року на кафедрі менеджменту та фінансів відбулося чергове засідання наукового студентського гуртка «Проблеми розвитку фінансових відносин в Україні». У його роботі взяли участь керівник наукового гуртка, завідувач кафедри менеджменту та фінансів, канд. екон. наук, доцент Рябенко Галина Миколаївна та здобувачі вищої освіти.  

Зустріч була присвячена актуальній темі – «Державний борг України в умовах загострення фінансових ризиків», тож учасники гуртка поділилися результатами наукових досліджень щодо даної теми та обговорили такі питання як вплив державного боргу України на економічну безпеку держави, причини зростання державного боргу в Україні, напрями ефективного управління борговою політикою та скорочення державного боргу та ін. 

 Засідання наукового гуртка пройшло у жвавій дискусії щодо питань та проблем, які були предметом обговорення.

Відповідно до плану роботи 04 листопада 2020 року проведено засідання проблемної групи під керівництвом завідувача кафедри менеджменту та фінансів, канд. екон. наук, доцента Рябенко Галини Миколаївни. Засідання було проведено в онлайн-режимі за допомогою сервісу Zoom. Зустріч була присвячена актуальній темі – Антикризові заходи подолання  наслідків пандемії та створення передумов до сталого економічного зростання  підприємств України. Засідання проблемної групи пройшло у жвавій дискусії щодо питань та проблем, які були предметом обговорення.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НПП КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ФІНАНСІВ

РЯБЕНКО ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА

Підручники, навчальні посібники або монографії:

Рябенко Г.М., Сіренко Н.М., Кравченко А.С. Страхування : навчальний посібник. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 425 с.;

Шебаніна О.В., Клочан В.В., Рябенко Г.М. Податковий атлас: особливості податкових систем країн світу : підручник.—  Миколаїв : МНАУ, 2017. — 233 с.

Шебаніна О.В., Рябенко Г.М. Страхування: дивовижний світ страхування : навчальний посібник. —  Миколаїв : МНАУ, 2019. — 225 с.

Наукові публікації:

1. Рябенко Г.М. Гриб А.М., Вєтрова А.В. Ретроспективний аналіз спрoщеної системи оподаткування українських aгрoвирoбників. Міжнародна науково-практична конференція:«Problems of modern science» 30.03.2018 р. Namur, Belgium. – С.83 – 87. Міжнародне видання.URL: http://conferencii.com/files/archive/2018-03.pdf

2.Рябенко Г.М., Коршунова Н.В., Кравченко Ю.С.  Оцінка економічної безпеки сільськогосподарських підприємств Баштанського району Миколаївської області. Міжнародна науково-практична конференція «Problems of the development of modern science: theoryand practice» 27.04.2018 р.Madrid, Spain.  С. 105 – 108.Міжнародне видання.URL: http://conferencii.com/files/archive/2018-04.pdf

3..Шебаніна О.В., Рябенко Г.М., Бондаренко М.О., Шатова О.А. Aнтикризoвe упрaвлiння пiдприємcтвaми в aгрaрнiй cфeрi Микoлaївcькoї oблacтi. Міжнародна науково-практична конференція «Perspectives of modern scientific research» 25.05.2018 р.Lisbon, Portugal. – С. 53 – 56.Міжнародне видання.URL: URL: http://conferencii.com/files/archive/2018-05.pdf

4. Рябенко Г.М., Табунщик О.М., Самойлова Є.К., Рудь А.А. Визначення рівня економічної безпеки підприємств. Міжнародна науково-практична конференція:: «Education, Law, Business» 26.04.2019 р.Madrid, Spain– С. 63 – 67.Міжнародне виданняhttp://conferencii. com/files/archive/2019-04.pdf

5.Рябенко Г.М.,  Борян Л.О., Норенко Т.Ю. Удосконалення механізму антикризового упрaвлiння територіальних громадМіжнародна науково-практична конференція «Scienceand innovation» 30.05.2019 р.Steyr, Austria. – С.20 – 24.  Міжнародне видання. URL:http://conferencii.com/files/archive/2019-05.pdf

6. Рябенко Г.М., Гриценко В.О., Шерстюченко О.О. Упрaвлiння соціальним та економiчним розвитком аграрних підприємств Микoлaїcькoгo рaйoну у сучасних умовах. Міжнародна науково-практична конференція «Education and Global Studies» 29.11.2019 р.Romе, Italy. – С. 20 – 24. Міжнародне видання.URL:http://conferencii.com/files/archive/2019-11.pdf

7. Рябенко Г.М., Радзевич С.В., Шутяк О.М. Нaпрями вдосконалення управління економiчним розвитком аграрних пiдприємcтв. Міжнародна науково-практична конференція «Science and society» 27.03.2020 р. Namur, Belgium. – С. 80- 84. Міжнародне видання.URL:http://conferencii.com/files/archive/2020-03.pdf

Навчально-методичні посібники/посібники для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/рекомендацій:

1. Рябенко Г.М. Фінанси: методичні рекомендації для практичних занять здобувачів вищої освіти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання/ уклад. Г.М. Рябенко. – Миколаїв : МНАУ, 2020. – 30 с.

2.  Рябенко Г.М. Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Фінанси” для здобувачів вищої освіти спеціальності  072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. – 35 с.

3.  Рябенко Г.М. Методичні рекомендації щодо проходження, написання та захисту виробничої практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. – 62 с.

4.  Рябенко Г.М. Методичні рекомендації щодо проходження, написання та захисту виробничої практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування». – Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. – 30 с.

5.  Рябенко Г.М. Методичні рекомендації щодо проходження, написання та захисту навчальної практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування». – Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. – 27 с.

БІЛОВ  ГОРДІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Підручники, навчальні посібники або монографії:

Білов Г.О. Креативна економіка: монографія, Миколаїв : МФКНУКіМ, 2013р. – 60 ст.

Навчально-методичні посібники/посібники для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/рекомендацій:

1. Білов Г.О. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботиз навчальної дисципліни «Банківська система» для здобувачів вищої освіти.– Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. 16 с.

2. Білов Г.О. Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Банківська система» для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. – 52 с.

3. Білов Г.О. Робочий зошит з дисципліни «Банківська система» для здобувачів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. – 65 с.

БРАЙЛОВСЬКИЙ ІЛЛЯ АРКАДІЙОВИЧ

Наукові публікації:

1. Брайловський І. А. Засоби держави стосовно зниження ризиків державно-приватного партнерства. Інноваційна економіка. 2013.  № 5 (43).  С. 21–24. 

2. Брайловський І. А. Засоби зниження наслідків ризиків державно- приватного партнерства.Економіка та держава.  2013.  № 9.  С. 26–28.

3. Брайловський І. А. Передача активів – роздержавлення як одна з моделей державно-приватного партнерства. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право. 2013. № 1 (12).  Харків : Право, 2013.  С. 92– 99.

4. Брайловський, І. А. Характеристика орендно-концесійних моделей державно-приватного партнерства. Економіка і організація управління.  2013.  № 1 (15).  2 (16).  С. 166–172.

5. Брайловський І. А. Теоретичні засади взаємодії суспільного і приватного секторів економіки в рамках державно-приватного партнерства. Економіка і управління.  2014.  №3 (63).  С. 68– 72.

Навчально-методичні посібники/посібники для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/рекомендацій:

1. Брайловський І.А. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни “Глобальна економіка” для здобувачів вищої освіти.– Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. 16 с.

2. Брайловський І.А. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Глобальна економіка» – Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. – 50 с.

3. Брайловський І.А. Курс лекцій з дисципліни “Глобальна економіка”.– Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2019. – 74 с.

ЖИЛЕНКО ВАЛЕРІЙ ПАВЛОВИЧ

Наукові публікації:

1. Жиленко В.П. Критерій якості освіти «Логос.  Науково-методичний, інформаційно-освітній журнал «Вересень».  Миколаїв,  МОІППО, 2014. № 1. С. 53 – 58.

2. Жиленко В.П., Навроцький В.А., Шаповалова Г.А. До оновлення технології освіти.  Науково-методичний, інформаційно-освітній журнал «Вересень».  Миколаїв,  МОІППО, 2014. № 2, С. 87 -90.

3.  Жиленко В.П., Шаповалова Г.А. Алгоритм поєднання інформальної, неформальної та формальної освіти. Наукове зібрання “III Орликівські читання” . Збірник матеріалів 5-6 квітня 2016 р., м. Миколаїв. С.26-30. 

4. Жиленко В.П., Назар І.В., Шаповалова Г.А. Сталий розвиток територіальної громади. Збірник наукових праць «ІІІ Орликівські читання». 8-10 квітня 2017 р., м.Миколаїв. С. 45 – 49. 

5. Жиленко В. П., Драбенюк Н. П., Кошкін К. П., Шаповалова Г. А. Цифрова технологія економічної освіти. С. 441 – 444. Prioritydirections of science and technology development Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference Kyiv, Ukraine 20-22 February 2021 с.441 -444. The 6th International scientific and practical conference “Priority directions of science and technology development” (February 20-22, 2021) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kyiv, Ukraine. 2021. 987 p.

Навчально-методичні посібники/посібники для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/рекомендацій:

1.  Жиленко В.П. Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни “Економічна теорія” для здобувачів вищої освіти. Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2019. 16 с.

2. Жиленко В.П. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Економічна теорія» – Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020.  50 с.

3.  Жиленко В.П. Курс лекцій з дисципліни «Економічна теорія». Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2019. 74 с.

КЛИМЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Підручники, навчальні посібники або монографії:

1. Клименко  С. О. Підходи до забезпечення платоспроможності підприємства у кризових умовах розвитку економіки. Сучасні технології управління розвитком підприємств України: механізми, реалії, перспективи.  Монографія. Дніпропетровськ, 2016. С. 394 – 402

2. Клименко  С. О. Розвиток інноваційних процесів в управлінні освітньою діяльністю. Соціально-філософські аспекти розвитку економіки, управління та освіти в умовах формування сучасного суспільства. Монографія. Черкаси, 2017. С. 440 – 450

3. Клименко С. О. Конкурентність навчального закладу як складова системи управління. Менеджмент XXI століття: глобалізаційні виклики. Монографія. Полтава-Київ-Прага, 2017.  С. 275 – 280 

Наукові публікації:

1.Viktoriia HarkavaSvitlana KlimenkoThe use of economic retroresearch for the methodological provision of the capitalization of enterprises // Baltic Journalof Economic Studies,  Volume 3 Number 5. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2017, 79-83 (Наукометричне видання WebofScience)

2.Клименко  С. О., Сімонян Л. А. Зростання капіталу комерційного банку шляхом залучення субординованого боргу.Економіка і суспільство. 2018.  № 19. URL: http://ecjnjmyandsociety.in.ua

3. Клименко  С. О., Сімонян С. А. Принципи фінансової діяльності підприємств малого бізнесу в умовах конкуренції. Економіка і суспільство. 2018.  № 19.URL: http://ecjnjmyandsociety.in.ua

4. Клименко  С. О. Аналітичне забезпечення моніторингу фінансового стану вищого навчального закладу. Економіка і суспільство. 2016.   № 2.  Режим доступу: http://ecjnjmyandsociety.in.ua

5. Клименко  С. О. Фінансово-аналітичне моделювання стану виробничих запасів підприємства. Науковий збірник МНУ ім. В. О. Сухомлинського  Економічні науки. 2016 р. № 3.   С. 45- 53 

6. Клименко С. О.Особливості   дослідження  стану інформаційно-аналітичного  забезпечення виробничих запасів підприємства.Електронне наукове Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.  «Глобальні та національні проблеми економіки». Випуск № 11. Червень 2016 р.

7. Атанасій О. В., Клименко С. О., Шаповалова А. А. Вдосконалення структури капіталу підприємства шляхом формування боргових зобов»язань. Економічні студії. Науково-практичний журнал, № 2(24), червень 2019, С. 13-16. IndexCopernicus

8 .Бєляєв Д. В.,  Клименко С. О., Шаповалова А. А. Зростання прибутку як важлива мета діяльності підприємства. Економічні студії. Науково-практичний журнал, № 2(24). Червень 2019.  С. 21 – 24. IndexCopernicus

9.Борискіна Т. М., Клименко С. О., Шаповалова А. А,  особливості формування і використання капіталу банківської установи. Економічні студії. Науково-практичний журнал, № 2(24). Червень 2019.  С. 35 – 38. IndexCopernicus

10.Грабко В. В., Клименко С. О., Шаповалова А. А,  Визначальні аспекти оцінки платоспроможності позичальника комерційного банку. Економічні студії. Науково-практичний журнал, № 2(24). Червень 2019.  С. 75 – 77. IndexCopernicus

11 Пальчевська І. Ю. , Клименко С. О., Шаповалова А. А, Банківська стратегія на ринку цінних паперів. Економічні студії. Науково-практичний журнал, № 2(24). Червень 2019. С.155 – 158. IndexCopernicus

12. Бандурко В. В.., Клименко С. О., Шаповалова А. А.  Проблеми дослідження фінансового стану підприємства. Економічні студії. Науково-практичний журнал, № 1(27). Березень 2020. С. 9-12. IndexCopernicus

13.Бондаренко П. В.,  Клименко С. О., Шаповалова А. А. Фінансова стійкість як важливий індикатор розвитку підприємства. Економічні студії. Науково-практичний журнал, № 1(27). Березень 2020. С. 39 – 42. IndexCopernicus

14 .Христич О. І., Клименко С. О., Шаповалова А. А Визначення оптимальної кредиторської заборгованості підприємства. Економічні студії. Науково-практичний журнал, № 1(27). Березень 2020. С. 217 – 220. IndexCopernicus

Навчально-методичні посібники/посібники для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/рекомендацій:

1.Клименко С. О. Наукові дослідження в обліку і аналізі. Методичні вказівки. Миколаїв : СПД Румянцева Г. В. 2016. 67 с.

2. Клименко С. О. Наукові дослідження в обліку і аналізі. Навчальний посібник. Миколаїв : СПД Румянцева Г. В. 2016. 104 с.

3. Клименко С. О.. Облікова політика підприємств. Методичні вказівки. Миколаїв : СПД Румянцева Г. В. 2016. 58 с.

ВЕРЛАНОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Підручники, навчальні посібники або монографії:

1. Верланов Ю. Ю., Бурлан С. А., Верланов О. Ю. Управлінський облік: сучасна теорія і практика : навчальний посібник  Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2015.  340 с. 

URL :  https://lib.chmnu.edu.ua/index.php?m=2&b=357

2. Верланов Ю. Ю., Верланов О. Ю. Бізнес-планування: теорія та практика : навчальний посібник. Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. –244 с. 

URL :  https://lib.chmnu.edu.ua/index.php?m=2&b=343

Наукові публікації:

1. Верданов О.Ю. Причини та наслідки міграції молоді україни. Соціально-економічний аспект. Zbior artykulow naukowych. Economy. Zarzadzanie. Badania Podstawowe Istosowane: wyzwania I wyniki. Gdansk. 30.05 – 31. 05 2017 р. С. 29 – 35. 

2. Верданов О.Ю.Особливі підходи до організації курсу. Управлінський облік у контексті освітнього менеджменту і сучасних потреб економіки. Zbior artykulow naukowych. Economy. Zarzadzanie. Nowoczesne Badania Podstawowe Istosowane. Sopot. 29.04- 30.04. 2017 р. С.17 – 21.

3. Верланов О.Ю. Основні проблеми страхування  фермерських господарств в Україні. Ольвійський форум – 2019: Стратегії країн Причорноморського регіонів геополітичному просторі. 8 – 1 червня  2017 року. М. Миколаїв. ЧНУ імені Петра Могили.С.25-29.

4. Верданов О.Ю. Some aspects of marine insurance in Ukraine. Ольвійський форум – 2019: Стратегії країн Причорноморського регіонів геополітичному просторі. 6 – 9 червня  2019 року. Миколаїв. ЧНУ імені Петра Могили. С.9-14.

5. Верланов О.Ю. Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовою стійкістю промислових підприємств. Ольвійський форум – 2019: Стратегії країн Причорноморського регіонів геополітичному просторі. 7 – 10 червня  2018 року. Миколаїв. ЧНУ імені Петра Могили. С.30-34.

Навчально-методичні посібники/посібники для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/рекомендацій:

1. Верланов О.Ю.Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси підприємств» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» для денної та заочної форми навчання. – Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. – 60 с.

2. Верланов О.Ю.Робочий зошит з дисципліни «Фінанси підприємств» для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. – 63 с.

          3. Верланов О.Ю. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни«Фінанси підприємств» для здобувачів вищої освіти.– Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. 16 с.