Набір на підготовчі курси до НМТ триває!

Науково-методична діяльність кафедри

ВЕРЛАНОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Підручники, навчальні посібники або монографії:

1. Верланов Ю. Ю., Бурлан С. А., Верланов О. Ю. Управлінський облік: сучасна теорія і практика : навчальний посібник  Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2015.  340 с. 

URL :  https://lib.chmnu.edu.ua/index.php?m=2&b=357

2. Верланов Ю. Ю., Верланов О. Ю. Бізнес-планування: теорія та практика : навчальний посібник. Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. –244 с. 

URL :  https://lib.chmnu.edu.ua/index.php?m=2&b=343

Наукові публікації:

1. Верданов О.Ю. Причини та наслідки міграції молоді україни. Соціально-економічний аспект. Zbior artykulow naukowych. Economy. Zarzadzanie. Badania Podstawowe Istosowane: wyzwania I wyniki. Gdansk. 30.05 – 31. 05 2017 р. С. 29 – 35. 

2. Верданов О.Ю.Особливі підходи до організації курсу. Управлінський облік у контексті освітнього менеджменту і сучасних потреб економіки. Zbior artykulow naukowych. Economy. Zarzadzanie. Nowoczesne Badania Podstawowe Istosowane. Sopot. 29.04- 30.04. 2017 р. С.17 – 21.

3. Верланов О.Ю. Основні проблеми страхування  фермерських господарств в Україні. Ольвійський форум – 2019: Стратегії країн Причорноморського регіонів геополітичному просторі. 8 – 1 червня  2017 року. М. Миколаїв. ЧНУ імені Петра Могили.С.25-29.

4. Верданов О.Ю. Some aspects of marine insurance in Ukraine. Ольвійський форум – 2019: Стратегії країн Причорноморського регіонів геополітичному просторі. 6 – 9 червня  2019 року. Миколаїв. ЧНУ імені Петра Могили. С.9-14.

5. Верланов О.Ю. Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовою стійкістю промислових підприємств. Ольвійський форум – 2019: Стратегії країн Причорноморського регіонів геополітичному просторі. 7 – 10 червня  2018 року. Миколаїв. ЧНУ імені Петра Могили. С.30-34.

Навчально-методичні посібники/посібники для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/рекомендацій:

1. Верланов О.Ю.Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси підприємств» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» для денної та заочної форми навчання. – Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. – 60 с.

2. Верланов О.Ю.Робочий зошит з дисципліни «Фінанси підприємств» для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. – 63 с.

          3. Верланов О.Ю. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни«Фінанси підприємств» для здобувачів вищої освіти.– Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. 16 с.

РЯБЕНКО ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА

Підручники, навчальні посібники або монографії:

Рябенко Г.М., Сіренко Н.М., Кравченко А.С. Страхування : навчальний посібник. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 425 с.;

Шебаніна О.В., Клочан В.В., Рябенко Г.М. Податковий атлас: особливості податкових систем країн світу : підручник.—  Миколаїв : МНАУ, 2017. — 233 с.

Шебаніна О.В., Рябенко Г.М. Страхування: дивовижний світ страхування : навчальний посібник. —  Миколаїв : МНАУ, 2019. — 225 с.

Рябенко Г. М.,  Звягінцева О. Б., Богославська А. В., Пилипенко С. М., Верланов О. Ю. Автотранспортне страхування : навч. посіб. Миколаїв : Іліон, 2021. 403 с.

Наукові публікації:

1. Рябенко Г.М. Ретроспективний аналіз спрoщеної системи оподаткування українських aгрoвирoбників. Міжнародна науково-практична конференція: «Problems of modern science» 30.03.2018 р. Namur, Belgium. – С.83 – 87. Міжнародне видання.URL: http://conferencii.com/files/archive/2018-03.pdf

2.Рябенко Г.М. Оцінка економічної безпеки сільськогосподарських підприємств Баштанського району Миколаївської області. Міжнародна науково-практична конференція «Problems of the development of modern science: theory and practice» 27.04.2018 р.Madrid, Spain.  С. 105 – 108.Міжнародне видання.URL: http://conferencii.com/files/archive/2018-04.pdf

3..Шебаніна О.В. Aнтикризoвe упрaвлiння пiдприємcтвaми в aгрaрнiй cфeрiМикoлaївcькoї oблacтi. Міжнародна науково-практична конференція «Perspectives ofmodern scientific research» 25.05.2018 р.Lisbon, Portugal. – С. 53 – 56.Міжнародне видання.URL: URL: http://conferencii.com/files/archive/2018-05.pdf

4. Рябенко Г.М. Фінансове забезпечення розвитку територіальних громад / Г.М. Рябенко // Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічна політика та адміністрування у сфері регіонального розвитку України» (м. Миколaїв, 25 – 26 січня 2018 р.). – Миколаїв: МНАУ, 2018.

5. Рябенко Г.М. Антикризові заходи управління аграрних підприємств / Г.М. Рябенко // V-а Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції” (9 – 11 травня 2018 р. м. Миколаїв МНАУ). –  2018 р. – Миколаїв : МНАУ, 2018.

6. Рябенко Г.М. Фінансова безпека сільськогосподарських підприємств / Г.М. Рябенко // Всеукраїнська Інтернет-конференція «Економічна кібернетика: стратегічні завдання та перспективи розвитку України» (10 травня 2018 р. м. Миколаїв МНАУ). –  2018 р. – Миколаїв : МНАУ, 2018.

7. Рябенко Г.М. Визначення рівня економічної безпеки підприємств. Міжнародна науково-практична конференція:: «Education, Law, Business» 26.04.2019 р.Madrid, Spain– С. 63 – 67.Міжнародне виданняhttp://conferencii. com/files/archive/2019-04.pdf

8.Рябенко Г.М. Удосконалення механізму антикризового упрaвлiння територіальних громадМіжнародна науково-практична конференція «Science and innovation» 30.05.2019 р.Steyr, Austria. – С.20 – 24.  Міжнародне видання. URL:http://conferencii.com/files/archive/2019-05.pdf

9. Рябенко Г.М. Упрaвлiння соціальним та економiчним розвитком аграрних підприємств Микoлaїcькoгo рaйoну у сучасних умовах. Міжнародна науково-практична конференція «Education and Global Studies» 29.11.2019 р.Romе, Italy. – С. 20 – 24. Міжнародне видання.URL:http://conferencii.com/files/archive/2019-11.pdf

10. Рябенко Г.М. Особливості сплати єдиного податку платниками четвертої групи / Г.М. Рябенко // Причорноморська регіональна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу. –  2019 р. – Миколаїв : МНАУ

11. Рудь А.А. Рябенко Г.М. Дoсвід нeдeржaвнoї вищoї oсвіти  у зaрубіжних крaїнaх / А.А. Рудь, Г.М. Рябенко // Міжнародна науково-практична конференція  «Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики»  (11 квітня 2019 р. м. Київ). –  2019 р. – Київ : МАУП.

12. Рябенко Г.М. Упрaвлiння cоцiaльно-економiчним розвитком ciльcькогоcподaрcьких пiдприємcтв / Г.М. Рябенко // Всеукраїнська інтернет-конференція «Формування конкурентоспроможного і соціально-орієнтованого розвитку підприємницьких структур аграрного сектора економіки»  (11 жовтня 2019 р.). –  2019. – Миколаїв: МНАУ.

13. Рябенко Г.М. Теоретичні аспекти антикризового управління підприємств / Г.М. Рябенко // Всеукраїнська інтернет-конференція «Економічна політика та адміністрування у сфері регіонального розвитку України»  (19-22 листопада 2019 р.). –  2019. – Миколаїв: МНАУ.

14. Рябенко Г.М. Щодо сутності економічної безпеки підприємств / Г.М. Рябенко // Причорноморська регіональна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу «Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні». –  2020 р. – Миколаїв : МНАУ.

15. Рябенко Г.М. Нaпрями вдосконалення управління економiчним розвитком аграрних пiдприємcтв. Міжнародна науково-практична конференція «Science and society»27.03.2020 р. Namur, Belgium. – С. 80-84. Міжнародне видання.URL:http://conferencii.com/files/archive/2020-03.pdf

16. Riabenko H.,  Brailovsky I., Bilov G. Impact of external factors on the company’s crisis camp. Міжнародна науково-практична конференція«Research and Practice» 25.06.2021.Paris, France. – С.21 – 26. Міжнародне видання. URL:http://conferencii.com/files/archive/2021-06.pdf

17. Рябенко Г.М. Методи боротьби з тіньовою економікою в Україні. Науково-практичний симпозіум: ОРЛИКІАНА-2021:  Проблеми та перспективи сучасної освіти, Миколаїв, 13 жовтня 2021 року URL:  https://mku.edu.ua/orlykiana-2021/

18. Рябенко Г.М. Економічна освіта як платформа підвищення фінансової  грамотності  територіальних громад. Науково-практична конференція «Сучасна освіта в територіальних громадах: виклики і перспективи». 09 грудня 2021 року с. Григорівка Каховського району Херсонської області.

Навчально-методичні посібники/посібники для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/рекомендацій:

1. Рябенко Г.М. Фінанси: методичні рекомендації для практичних занять здобувачів вищої освіти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання/ уклад. Г.М. Рябенко. – Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2021. – 30 с.

2.  Рябенко Г.М. Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Фінанси” для здобувачів вищої освіти спеціальності  072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. – 35 с.

3.  Рябенко Г.М. Методичні рекомендації щодо проходження, написання та захисту виробничої практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. – 62 с.

4.  Рябенко Г.М. Методичні рекомендації щодо проходження, написання та захисту виробничої практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування». – Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. – 30 с.

5.  Рябенко Г.М. Методичні рекомендації щодо проходження, написання та захисту навчальної практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування». – Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. – 27 с.

БІЛОВ  ГОРДІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Підручники, навчальні посібники або монографії:

Білов Г.О. Креативна економіка: монографія, Миколаїв : МФКНУКіМ, 2013р. – 60 ст.

Навчально-методичні посібники/посібники для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/рекомендацій:

1. Білов Г.О. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботиз навчальної дисципліни «Банківська система» для здобувачів вищої освіти.– Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. 16 с.

2. Білов Г.О. Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Банківська система» для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2021. – 52 с.

3. Білов Г.О. Робочий зошит з дисципліни «Банківська система» для здобувачів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2021. – 65 с.

Наукові публікації:

Bilov G., Riabenko H.,  Brailovsky I., Impact of external factors on the company’s crisis camp. Міжнародна науково-практична конференція«Research and Practice» 25.06.2021. Paris, France. – С.21 – 26. Міжнародне видання.URL: http://conferencii.com/files/archive/2021-06.pdf

БРАЙЛОВСЬКИЙ ІЛЛЯ АРКАДІЙОВИЧ

Наукові публікації:

1. Брайловський І. А. Засоби держави стосовно зниження ризиків державно-приватного партнерства. Інноваційна економіка. 2013.  № 5 (43).  С. 21–24. 

2. Брайловський І. А. Засоби зниження наслідків ризиків державно- приватного партнерства.Економіка та держава.  2013.  № 9.  С. 26–28.

3. Брайловський І. А. Передача активів – роздержавлення як одна з моделей державно-приватного партнерства. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право. 2013. № 1 (12).  Харків : Право, 2013.  С. 92– 99.

4. Брайловський, І. А. Характеристика орендно-концесійних моделей державно-приватного партнерства. Економіка і організація управління.  2013.  № 1 (15).  2 (16).  С. 166–172.

5. Брайловський І. А. Теоретичні засади взаємодії суспільного і приватного секторів економіки в рамках державно-приватного партнерства. Економіка і управління.  2014.  №3 (63).  С. 68– 72.

6. Brailovsky I., Bilov G., Riabenko H.  Impact of external factors on the company’s crisis camp. Міжнародна науково-практична конференція«Research and Practice» 25.06.2021. Paris, France. – С.21 – 26. Міжнародне видання.URL: http://conferencii.com/files/archive/2021-06.pdf

Навчально-методичні посібники/посібники для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/рекомендацій:

1. Брайловський І.А. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни “Глобальна економіка” для здобувачів вищої освіти.– Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2021. 16 с.

2. Брайловський І.А. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Глобальна економіка» – Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2021. – 50 с.

3. Брайловський І.А. Курс лекцій з дисципліни “Глобальна економіка”.– Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020. – 74 с.

ЖИЛЕНКО ВАЛЕРІЙ ПАВЛОВИЧ

Наукові публікації:

1. Жиленко В.П. Критерій якості освіти «Логос.  Науково-методичний, інформаційно-освітній журнал «Вересень».  Миколаїв,  МОІППО, 2014. № 1. С. 53 – 58.

2. Жиленко В.П., Навроцький В.А., Шаповалова Г.А. До оновлення технології освіти.  Науково-методичний, інформаційно-освітній журнал «Вересень».  Миколаїв,  МОІППО, 2014. № 2, С. 87 -90.

3.  Жиленко В.П., Шаповалова Г.А. Алгоритм поєднання інформальної, неформальної та формальної освіти. Наукове зібрання “III Орликівські читання” . Збірник матеріалів 5-6 квітня 2016 р., м. Миколаїв. С.26-30. 

4. Жиленко В.П., Назар І.В., Шаповалова Г.А. Сталий розвиток територіальної громади. Збірник наукових праць «ІІІ Орликівські читання». 8-10 квітня 2017 р., м.Миколаїв. С. 45 – 49. 

5. Жиленко В. П., Драбенюк Н. П., Кошкін К. П., Шаповалова Г. А. Цифрова технологія економічної освіти. С. 441 – 444. Prioritydirections of science and technology development Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference Kyiv, Ukraine 20-22 February 2021 с.441 -444. The 6th International scientific and practical conference “Priority directions of science and technology development” (February 20-22, 2021) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kyiv, Ukraine. 2021. 987 p.

Навчально-методичні посібники/посібники для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/рекомендацій:

1.  Жиленко В.П. Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни “Економічна теорія” для здобувачів вищої освіти. Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2019. 16 с.

2. Жиленко В.П. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Економічна теорія» – Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2020.  50 с.

3.  Жиленко В.П. Курс лекцій з дисципліни «Економічна теорія». Миколаїв : МКУ ім. Пилипа Орлика, 2021. 74 с.

КЛИМЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Підручники, навчальні посібники або монографії:

1. Клименко  С. О. Підходи до забезпечення платоспроможності підприємства у кризових умовах розвитку економіки. Сучасні технології управління розвитком підприємств України: механізми, реалії, перспективи.  Монографія. Дніпропетровськ, 2016. С. 394 – 402

2. Клименко  С. О. Розвиток інноваційних процесів в управлінні освітньою діяльністю. Соціально-філософські аспекти розвитку економіки, управління та освіти в умовах формування сучасного суспільства. Монографія. Черкаси, 2017. С. 440 – 450

3. Клименко С. О. Конкурентність навчального закладу як складова системи управління. Менеджмент XXI століття: глобалізаційні виклики. Монографія. Полтава-Київ-Прага, 2017.  С. 275 – 280 

Наукові публікації:

1.Viktoriia HarkavaSvitlana KlimenkoThe use of economic retroresearch for the methodological provision of the capitalization of enterprises // Baltic Journalof Economic Studies,  Volume 3 Number 5. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2017, 79-83 (Наукометричне видання WebofScience)

2.Клименко  С. О., Сімонян Л. А. Зростання капіталу комерційного банку шляхом залучення субординованого боргу.Економіка і суспільство. 2018.  № 19. URL: http://ecjnjmyandsociety.in.ua

3. Клименко  С. О., Сімонян С. А. Принципи фінансової діяльності підприємств малого бізнесу в умовах конкуренції. Економіка і суспільство. 2018.  № 19.URL: http://ecjnjmyandsociety.in.ua

4. Клименко  С. О. Аналітичне забезпечення моніторингу фінансового стану вищого навчального закладу. Економіка і суспільство. 2016.   № 2.  Режим доступу: http://ecjnjmyandsociety.in.ua

5. Клименко  С. О. Фінансово-аналітичне моделювання стану виробничих запасів підприємства. Науковий збірник МНУ ім. В. О. Сухомлинського  Економічні науки. 2016 р. № 3.   С. 45- 53 

6. Клименко С. О.Особливості   дослідження  стану інформаційно-аналітичного  забезпечення виробничих запасів підприємства.Електронне наукове Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.  «Глобальні та національні проблеми економіки». Випуск № 11. Червень 2016 р.

7. Атанасій О. В., Клименко С. О., Шаповалова А. А. Вдосконалення структури капіталу підприємства шляхом формування боргових зобов»язань. Економічні студії. Науково-практичний журнал, № 2(24), червень 2019, С. 13-16. IndexCopernicus

8 .Бєляєв Д. В.,  Клименко С. О., Шаповалова А. А. Зростання прибутку як важлива мета діяльності підприємства. Економічні студії. Науково-практичний журнал, № 2(24). Червень 2019.  С. 21 – 24. IndexCopernicus

9.Борискіна Т. М., Клименко С. О., Шаповалова А. А,  особливості формування і використання капіталу банківської установи. Економічні студії. Науково-практичний журнал, № 2(24). Червень 2019.  С. 35 – 38. IndexCopernicus

10.Грабко В. В., Клименко С. О., Шаповалова А. А,  Визначальні аспекти оцінки платоспроможності позичальника комерційного банку. Економічні студії. Науково-практичний журнал, № 2(24). Червень 2019.  С. 75 – 77. IndexCopernicus

11 Пальчевська І. Ю. , Клименко С. О., Шаповалова А. А, Банківська стратегія на ринку цінних паперів. Економічні студії. Науково-практичний журнал, № 2(24). Червень 2019. С.155 – 158. IndexCopernicus

12. Бандурко В. В.., Клименко С. О., Шаповалова А. А.  Проблеми дослідження фінансового стану підприємства. Економічні студії. Науково-практичний журнал, № 1(27). Березень 2020. С. 9-12. IndexCopernicus

13.Бондаренко П. В.,  Клименко С. О., Шаповалова А. А. Фінансова стійкість як важливий індикатор розвитку підприємства. Економічні студії. Науково-практичний журнал, № 1(27). Березень 2020. С. 39 – 42. IndexCopernicus

14 .Христич О. І., Клименко С. О., Шаповалова А. А Визначення оптимальної кредиторської заборгованості підприємства. Економічні студії. Науково-практичний журнал, № 1(27). Березень 2020. С. 217 – 220. IndexCopernicus

Навчально-методичні посібники/посібники для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, конспектів лекцій/ практикумів/ методичних вказівок/рекомендацій:

1.Клименко С. О. Наукові дослідження в обліку і аналізі. Методичні вказівки. Миколаїв : СПД Румянцева Г. В. 2016. 67 с.

2. Клименко С. О. Наукові дослідження в обліку і аналізі. Навчальний посібник. Миколаїв : СПД Румянцева Г. В. 2016. 104 с.

3. Клименко С. О.. Облікова політика підприємств. Методичні вказівки. Миколаїв : СПД Румянцева Г. В. 2016. 58 с.