Наукова діяльність кафедри

Реєстраційна картка НДДКР

Державний реєстраційний номер: 0120U105614 Відкрита
Дата реєстрації: 
19-12-2020
Статус виконавця: 17 – головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 – власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця

НДР або безкоштовно)

КПКВК:
Напрям фінансування: 
2.2 – прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7706 – безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо) Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0
У тому числі по роках (тис. грн.):

Рік Фінансування 2. Замовник

Назва організації: Приватний заклад вищої освіти Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика Код ЄДРПОУ/ІПН: 37992250
Адреса: вул. Карла Лібкнехта, буд. 12, м. Миколаїв, Миколаївський р-н., Миколаївська обл., 54001, Україна Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Телефон: 380512574862 Телефон: 380512550736 E-mail: info@mku.edu.ua

3. Виконавець

Назва організації: Приватний заклад вищої освіти Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика Код ЄДРПОУ/ІПН: 37992250
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Карла Лібкнехта, буд. 12, м. Миколаїв, Миколаївський р-н., Миколаївська обл., 54001, Україна Телефон: 380512574862

Телефон: 380512550736 E-mail: info@mku.edu.ua

Назва роботи (укр)

Лінгво-комунікативні концепти, стратегії тактики сучасного медійного та публіцистичного дискурсу

Назва роботи (англ)

Linguistic and Communicative Concepts, Strategies and Tactics of Modern Mass Media and Publicistic Discourse

Мета роботи (укр)

– у розрізі дослідити концептуальні особливості структурних одиниць публіцистичного та медійного дискурсів у р соціокультурної спадщини національного масмедійного простору; – провести обґрунтування та апробацію системи чинників ефективності, дієвості та впливогенності медіадоробків сучасних ЗМІ; – репрезентувати мовну особистість журналіста, його когнітивну здатність, світосприйняття та інтелектуальний рівень, як основу медіате запропонувати якісні моделі текстотворчих стратегій і тактик, що відповідатимуть національній системі цінностей та європейському досвіду й розробити пропозиції щодо впровадження етичних, правових, професійних норм у медієвістиці, які відповідатимуть світовим стандартам.

Мета роботи (англ)

– to investigate conceptional features of structural units of publicistic and mass media discourses in the frame of social and cultural inheritance of national mass media environment; – to carry out substantiation and approbation of system of factors of efficiency,effectiveness and influentiality of modern mass media products; – to represent language personality of journalist, his/her cognitive abilities, world outlook and intellectual level as a background of media text; – to suggest qualified patterns of text creation strategies and tactics corresponding to national systems of values and European experience; – to deve propositions concerning introduction of ethical, legal and professional norms relative to world standards into mass medi environment.

Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: 
Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки
Вид роботи: 39 – фундаментальна
Очікувані результати: Методичні документи, Аналітичні матеріали Галузь застосування: 061- Журналістика

Коди тематичних рубрик НТІ: 19, 19.01.11 Індекс УДК: , 316.77:001.12/.18; 070:001.12/.18НАУКОВА ШКОЛА

доктора  філософських наук, професора, професора кафедри журналістики та філології медико-соціономічного факультету

ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»

Берегової Галини Дмитрівни

«Філософія освіти»

ORCID https://orcid.org/0000-0002-2418-7178

ResearcherID https://publons.com/researcher/1409170/halyna-berehova/AAD-7453-2020

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=hsIRk2sAAAAJ&hl=ru

Academia education https://independent.academia.edu/HalynaBerehova

Е-mailgberegova@meta.uagberegova7@gmail.com

Діяльність школи спрямована на розвиток вищої освіти України.

Науково-дослідна тема школи

«Професійна освіта як складова системи вищої освіти України» (0119U101641).

Пріоритетні тематичні напрями 

Удосконалення методики навчання майбутніх фахівців у вищих закладах освіти.

Розробка системи підвищення якості вищої освіти в Україні.

Інноваційні методи навчання, учіння та викладання в закладах вищої освіти.

Формування особистості майбутнього фахівця.

Формування культури мовлення майбутніх фахівців.

Дослідницька діяльність молодих вчених

 1. Публікація наукових статей у міжнародних наукових збірниках.
 2. Публікація наукових статей у фахових виданнях України.
 3. Участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях.
 4. Проведення університетської науково-практичної конференції.
 5. Видання збірників з тезами та статтями за результатами роботи університетської конференції.
 6. Публікація підручників і навчальних посібників з навчальних дисциплін.
 7. Видання колективної монографії з філософсько-освітнього спрямування.
 8. Створення філософсько-освітніх (просвітницьких) студій для здобувачів вищої освіти усіх рівнів навчання. 

Опубліковані в межах наукової школи науково-методичні праці:

 1. Берегова Г.Д., Дробітько А.І., Дубовик Л. П. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. Херсон: Олді-плюс,  2019. 162 с.
 2. Берегова Г.Д., Дробітько А.І., Дубовик Л. П. Основи наукових досліджень: Практикум. Херсон: Олді-плюс,  2020. 216 с.
 3. Берегова Г. Д. Культура мовлення у структурі професійної підготовки молоді: Монографія. Херсон: ,  2021. 216 с.

Опубліковані в межах наукової школи наукові праці: 

 1. Берегова Галина. Філософія освіти: прагматистсько-інструменталістська концепція формування людини майбутнього у вищій школі. Міжнародний журнал «Future human image». 2016. №3(6). С. 31-45 (WOS). 
 2. Berehova Halyna. The Philosophy of  Unity and Development of  Harmony as an Option of the Anthropocosmic WorldView. The Academic Journal «Philosophy and Cosmology». Volume 18. Kyiv: International Society of Philosophy and Cosmology, 2017. p. 104-111 (WOS).
 3. Берегова Г.Д. Сучасна освіта: між консерватизмом і лібералізмом. Virtus: Scientific Journal. February # 31. Канада: Монреаль, 2019. С.53-56.
 4. Берегова Г.Д. Журналістська освіта: загальні тенденції та спрямування.  Стратегії та модуси соціального буття сучасної людини: захист та допомога. К.: НПУ імені М.П.Драгоманова; Чернігів: НУ Чернігівський колегіум ім. Т.Г. Шевченка, 2019. С.139-144.
 5. Берегова Г.Д.Міждисциплінарний статус і багатовимірність категорії «особистість».  Збірник наукових праць Sophia Prima: діалог вічного повернення. К.: Вид-во ВІР УАН, 2019. №1 (1). С. 20-25.
 6. Берегова Г.Д. Інтелектуальне пізнання як енергетична взаємодія. Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». Випуск №153. 2020. С. 238-243.
 1. Берегова Г.Д., Герасименко М.В.  Суспільне буття як екстраполяція ідей. Практична філософія. 2020. № 1. С. 19-23.
 2. Berehova, Halyna. Philosophy of Education: Cosmism in the System of Philosophical Knowledge.  FILOSOFIJA. SOCIOLOGIJA. T. 31. Nr. 1. Lietuvos mokslų akademija, 2020. p. 43-50 (WOS)

Захищені дисертації:

 1. Герасименко М. В. Ідея як фактор суспільного функціонування, кандидат філософських наук:  09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, 31 травня 2016 р., спеціалізована вчена рада Д 26.456.01, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України.
 2. Костючков С.К. Біофілософська домінанта освітньої концепції в умовах становлення громадянського суспільства: доктор філос. наук: 09.00.10 – філософія освіти, 31 січня 2019 року, спеціалізована вчена рада Д 26.053.16 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Керівництво науковими дослідженнями:

 1. Павєл Н. В. «Формування медіа-культури майбутніх журналістів».
 2. Дробітько А. І. «Універсалістська етика дискурсу розуміння в контексті модернізації вітчизняної освіти».
 3. Романова О. Б. «Допрофесійна підготовка у системі вищої освіти України».

Наукова діяльність кафедри журналістики та філології здійснюється відповідно до: Положення про наукову діяльність ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» (https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Polozhennya-pro-naukovu-diyalnist-1.docx), Положення про академічну доброчесність здобувачів вищої освіти і науково- педагогічних працівників ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» (https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Polozhennya-pro-akadem-dobrochesnyst.docx), Положення про систему виявлення та запобігання академічного плагіату у ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» (https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Polozhennya-zapobigannya-akademichnogo-plagiatu.docx) та виступає системотвірним чинником навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності суб’єктів учіння, і спрямована на розвиток дослідницької компетентності суб’єктів освітнього процесу, їхнього аналітичного і критичного мислення.

З метою реалізації стратегій сучасної української освіти щодо наукової  діяльності (у тому числі на міжнародному рівні)  викладачі кафедри журналістики та філології працюють за різними напрямками.

Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика – єдиний недержавний заклад вищої освіти України, який є дійсним членом Міжнародної асоціації університетів (IAU) при ЮНЕСКО (www.iau-aiu.net).

Зокрема, кафедра журналістики та філології має свої переваги у міжнародній діяльності з МАУ:

 • доступ до грантів програми LEADHER  (Програма розвитку лідерських якостей для проведення реформ у галузі вищої освіти);
 • можливість отримати нагороду IAU / Palgrave у галузі дослідження політики вищої освіти;
 • право брати участь у голосуванні під час виборів президента асоціації та членів правління;
 • можливість взяти участь у заходах, які проводить Асоціація, а саме: щорічні конференції, загальна Конференція один раз в чотири роки, круглі столи, семінари, практичні заняття та інші види зустрічей за тематикою відділів МАУ;
 • вільний доступ до наукових статей та доповідей заходів IAU.

Науково-педагогічні працівники кафедри (доктори наук – 1, професори – 1, кандидати наук – 5, доценти – 1, Заслужений вчитель – 1, викладачі – 8) спрямовують свою діяльність на виконання досліджень за ініціативною науково-дослідною темою «Лінгво-комунікативні концепти, стратегії, тактики сучасного медійного та публіцистичного дискурсу» (№ держреєстрації 0120U105614. Керівник теми – к. н. соц. ком. Стєкольщикова В. А.).

Наукове співробітництво кафедри журналістики та філології засноване на принципах партнерства та обміну досвідом наукових інтересів із закладами вищої освіти та установами: 

 • Міжнародним благодійним фондом «Академія української преси»;
 • ПВНЗ  «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»;
 • Університетом державної фіскальної служби України;
 • Тернопільським національним педагогічним університетом імені В. Гнатюка;
 • Ужгородським національним університетом, Одеським національним морським університетом. 

Предметом договору про наукову співпрацю між університетами є пріоритетні напрямки досліджень журналістикознавства та соціальних комунікацій з метою сприяння високого науково-методичного рівня наукових досліджень, а також підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів.  

На кафедрі журналістики та філології функціонує науковий гурток «MEDIAORLYK» (керівник: канд. н. соц. ком. Стєкольщикова В. А.), дослідницька діяльність якого пов’язана з тематикою наукових досліджень кафедри. Результати проведених досліджень викладачі кафедри спільно зі здобувачами вищої освіти презентують у монографіях та виданнях, що входять до переліку МОН України та до наукометричних баз даних: Index Copernicus, Web of Science, Scopus, а також на Всеукраїнських та Міжнародних конференціях .

Викладачі кафедри журналістики та філології активно співпрацюють із місцевими телерадіокомпаніями, редакціями, видавництвами, науковими бібліотеками (ПП «Рідне Прибужжя», ТОВ «Інформаційна агенція Українська медіа група» (Преступности.нет), ТОВ «Інформаційне агенство InsheTV», ТОВ «Інформаційне агенство «Новий регіон», ТОВ  Медіагрупа «Миколаївські вісті», ТОВ «Наш город Николаев», незалежна громадсько-політична газета «Южная правда», КП Телерадіокомпанія «МАРТ», ТОВ «Іліон», Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека).

У рамках наукового гуртка «MEDIAORLYK» к. н. соц. ком. Стєкольщикова  В. А. є спікером круглих столів: «Регіональний медіапростір: ретроспективний і перспективний погляд» (грудень 2020), «Інструменти фактчекера у інвестигативній роботі: науковий, навчальний та практичний розрізи» (березень, 2021 р.)

Фасилітатор освітніх програм, член громадської організації «Глобальний погляд» (http://globalny-poglyad.com.ua/pro-nas/nasha-komanda.html), д. філос. н., проф. Берегова Г. Д. із січня 2021 р. є науковим консультантом інтернет-порталу «Преступности.нет», зокрема, з питань формування та оцінки громадської думки, зав’язків із громадськістю, філософії поширення інформації та ін.   

Дійсний член Центру україно-європейського наукового співробітництва (https://cuesc.org.ua/chlenstvo/novini-chlenstva/u-serpni-2020-roku-do-chlenstva-v-tsentri-ukrayinsko-yevropejskogo-naukovogo-spivrobitnitstva-priyednalosya-dvadtsyat-shist-novih-chleniv/), канд. філол. н. Грищенко О. В. є постійним науковим консультантом розмовного клубу української мови «СловоТворення», що діє на базі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки, у рамках реалізації Стратегії популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова – успішна держава» та за підтримки Миколаївського міжрайонного осередку «Просвіта імені Миколи Аркаса». У рамках наукового співробітництва ним проведено такі заходи: zoom-дискусія «Інтелектуальна публіцистика Лесі Українки як джерело культурно-літературного життя зламу ХІХ – ХХ ст.» (22.02.2021 р.), онлайн засідання-практикум «Формування навичок сучасного правопису» (09.11.2020 р.), присвячене Дню української писемності та мови, лекція «Від Миколаєва до Гонолулу: правопис географічних назв» (06.10.2020 р.), лекція-дискусія «Новий український правопис: стислий огляд основних змін» (04.02.2020 р.), доповідь-обговорення «Дебютанти сучасної української літератури: версія #26BookForum (проза, поезія, публіцистика)» (27.09.2019 р.). 

Інокореспондент, к. психол. н. Маскалева Л. А. із січня 2021 р. є науковим консультантом інтернет-порталу «Преступности.нет», зокрема, з питань медіапсихології, формування та оцінки громадської думки, соціопсихології медіатекстів онлайн ЗМІ. 

У рамках науково-дослідної теми «Лінгво-комунікативні концепти, стратегії, тактики сучасного медійного та публіцистичного дискурсу» викладачі кафедри беруть участь у міжнародних програмах підвищення кваліфікації та міжнародного стажування. Зокрема: 

к. н. соц. ком. Стєкольщикова В.А. – науково-педагогічне стажування у Венеціанському університеті Ка Фоскарі «Організація освітнього процесу в галузі філологічних наук: світовий досвід і національна практика» (180 год.) (16 листопада – 28 грудня 2020 р., м. Венеція, Італія), сертифікат № FSI-162824-CaF;

к. філол. н. Грищенко О. В. – науково-педагогічне стажування у Венеціанському університеті Ка Фоскарі «Організація освітнього процесу в галузі філологічних наук: світовий досвід і національна практика» (180 год.) (16 листопада – 28 грудня 2020 р., м. Венеція, Італія), сертифікат № FSI-162805-CaF;

к. філол. н. Бабич В. І. – науково-педагогічне стажування у Північному університетському центрі у Бая-Маре «Innovative Methods of Teaching in Higher Education Institutions of Ukraine: Borrowing of EU Experience» (180 год.) (18 листопада – 27 грудня 2019 р., м. Бая-Маре, Румунія);

д. філос. н., проф. Берегова Г. Д. – стажування на базі інтернет-видання «Николаевские известия» ТОВ Медіа-група «Миколаївські вісті» (5 січня – 5 квітня 2021 р., м. Миколаїв),стажування у Вищій соціально-економічній школі за програмою «Modern university in the systemof European education: methods of teaching, scientific and pedagogical development, distanceeducation and internationalization of the educational process» (120 год) (3 квітня – 18 квітня 2018 р., м. Пшеворськ, Польща), сертифікат № IFC-WSSG/WK/2018-92, а також наукове стажування у літній школі при Інституті міжнародного академічного та наукового співробітництва (27 липня – 3 серпня 2018 р., м. Байя Доміція, Італія), сертифікат № BD–42/07.

к. психол. н. Маскалева Л. А. – стажування на базі інтернет-видання «Николаевские известия» ТОВ Медіа-група «Миколаївські вісті» (5 січня – 5 квітня 2021 р., м. Миколаїв).

Із повним переліком підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу кафедри журналістики та філології можна ознайомитися за посиланням посилання

Науково-педагогічні працівники кафедри є активними учасниками Всеукраїнських таМіжнародних конференцій:

к. н. соц. ком. Стєкольщикова В. А.:

Міжнародні: науково-практична конференція «Засоби масової інформації в умовах інформаційно-психологічної і військової агресії Російської Федерації проти України» (01-02 березня 2019 р., м. Львів), V науково-практична конференція «Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації» (27-29 березня 2019 р., м. Одеса), ІІІ наукова конференція «Українські медіа в Європейському інформаційно-комунікаційному просторі: історія, стан, перспективи», (10-12 вересня 2019 р., м. Ужгород), науково-практична конференція з нагоди  205 річчя з Дня народження Тараса Григоровича Шевченка «Орликівські читання» (24 квітня 2019 р., м. Миколаїв), XХІ научно-практическая конференция «Журналистика-2019: состояние, проблемы, перспективы» (14-15 ноября 2019 г., г. Минск, Беларусь), VI науково-практична конференція «Dynamics Of the Development of WorldScience» (19-21 лютого 2020 р., м. Ванкувер, Канада), III научно-практическая конференция «Корпоративные стратегические коммуникации: тренды в профессиональной деятельности» (9–10 апреля 2020 г., г. Минск, Беларусь), науково-практична конференція  «Журналістика в епоху цивілізаційних трансформацій» (20 листопада 2020 р., м. Харків), науково-практична конференція «Журналістика, PR, медіа і комунікації: традиції та нові підходи» (26–27 лютого 2021 р., м. Влоцлавек, Республіка Польща), науково-практична конференція «Регіональна журналістика: реалії, виклики, перспективи» (15 квітня 2021 р., м. Тернопіль).

д. філос. н., проф. Берегова Г. Д.: 

Всеукраїнські: науково-практична online конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки (11-15 травня 2020 р., м. Житомир), науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (17 жовтня 2019 р., м. Переяслав-Хмельницький). 

Міжнародні: I науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути» (6-7 лютого 2020 р., м. Дніпро), VІІ науково-практична конференція «Філософські обрії сьогодення» (21-22 листопада 2019 р., м. Херсон), науково-практична конференція «Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення» (13-14 червня 2019 р., м. Херсон), науково-практична конференція «Стратегії та модуси соціального буття сучасної людини: захист та допомога» (17 травня 2019 р., м. Чернігів), науково-практична конференція «Роль наук про землю в народному господарстві: стан і перспективи» (20 березня 2019 р., м. Херсон), науково-практична конференція «Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства» (9 листопада 2018 р., м. Чернігів).

канд. філол. н. Грищенко О. В.:

Всеукраїнські: VІІІ науково-практична конференція «Актуальні питання методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи» (25-26 березня 2021 р., м. Суми), наукова конференція «Література й історія» (08-11 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя), XXVIІ педагогічні інтернет-читання «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Ідеї Василя Сухомлинського крізь призму сучасних освітніх практик: набутий досвід і перспективи» (30 вересня 2020, м. Київ), науково-практична конференція «Ґендерні студії» (25 квітня 2019 р., м. Глухів), науково-практична конференція «Шевченко і сучасність» (06 березня 2019 р., м. Миколаїв).

Міжнародні: International scientific and practical conference «Challenges of philological sciences, intercultural communication and translation studies in Ukraine and EU countries» (October 30-31, 2020), VІІ азіатський конгрес української панелі «Освіта та наука у глобальному конкурентному лідерстві» (22 жовтня 2020 р., Україна, Китай).

к. філол. н. Бабич В.І.:

Міжнародні: науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку філологічних наук у ХХІ столітті» (26–27 березня 2021 р., м. Одеса), науково-практична конференція «Філологія: сучасний погляд на вивчення актуальних проблем» (19-20 лютого 2021 р., м. Запоріжжя).

На кафедрі журналістики та філології організовано та впроваджено наукові медіапроєкти. Під керівництвом завідувачки кафедри, канд. н. соц. ком. у проєкті «Медіамайстерня» (https://mku.edu.ua/mediamajsternya/) здобувачі відвідують заходи, вивчають актуальні теми, аналізують, засвоюють різні жанри, публікують власні матеріали. Тільки з вересня 2020 р. до квітня 2021 р. здобувачі кафедри журналістики та філології відвідали і опублікували дослідження понад із 300 заходів.

Головною метою проєкту «Готові запитати!» (https://mku.edu.ua/ready-to-ask/) є інтерв’ювання здобувачами кафедри журналістики та філології відомих особистостей м. Миколаєва (з вересня 2020 р. до квітня 2021 р. уже проінтервйовано понад 20 гостей із різних сфер життя: бізнесу, освіти, медицини, культури, спорту). Відеопроєкт «Світ НОН-СТОП» (https://mku.edu.ua/svit-non-stop/) – це запис та озвучування коротеньких відео, де здобувачі стисло викладають ключову інформацію щодо певної події. 

Програма медійного «занурення» – «Стань на один день журналістом ЗМІ» дозволила здобувачам стати телевізійниками телеканалу «Март», учасниками прямого ефіру на «Суспільному», журналістами принт-видання «Рідне Прибужжя», кореспондентами інтернет-видання «Миколаївські вісті», бути в команді різних прес-служб політичних діячів.

Проєкт із інтернет-виданням «Преступности.нет» – «Школа інтернет журналістики»працює під керівництвом головного редактора видання Анатолія Чубаченка. У рамках проєкту «Inspektor ОРЛИК» (https://mku.edu.ua/inspektor-orlik/) здобувачі на легітимних підставах інспектують різні установи м. Миколаєва. Цей проєкт позиціонується як один із нетрадиційних підходів до вирішення суспільних завдань міста.

Здобувачі вищої освіти під керівництвом викладачів кафедри щорічно беруть участь у різноманітних конкурсах наукових та соціально-культурних робіт. У 2020-2021 н.р. здобувачка кафедри Шликова Діана стала лауреатом Конкурсу «Молода людина Миколаєва – 2020» у номінації «Кращий молодий соціальний партнер». На Конкурсі PenAll презентували свої публікації Альбещенко Олександра «Втрачене покоління, або Життя після війни» (https://www.penall.net/post/1482) та Галичановська Лілія «Хвіст крутить собакою» (https://www.penall.net/post/1535), де Лілія стала призером конкурсу. Здобувачка Басовська Анастасія є учасником Всеукраїнського конкурсу есе «Українське волонтерство – унікальне явище сьогодення». 

2019 р. у Конкурсі наукових робіт перемогу виборола здобувачка Банникова Юлія за темою «Жанровий депозитарій сучасного медіатексту: ефективність класичних  та мультимедійних моделей» (науковий керівник – к. н. соц. ком. Стєкольщикова В. А.). 

Новим відкриттям кафедри журналістики та філології став здобувач першого року навчання – Мінєєв Денис, який взяв активну участь у Міжнародному благодійному християнському проєкті,  спрямований на допомогу людям із обмеженими можливостями, у тому числі і в Україні, – озвучці проєкту «Повсякденне життя і побут Ніка Вуйчича».

Щорічно здобувачі беруть активну участь у щорічних науково-практичних кафедральних конференціях: «Журналістська термінологія в часи новітніх комунікативних технологій» (04 – 05 жовтня 2018 р.), «Інтернет-журналістика як нова форма універсального мультимедіа» (03 – 04 жовтня 2019 р.), «Медіатекст у сучасному комунікативному дискурсі» (05 – 06 жовтня 2020 р.), а також загальноуніверситетських – «Мій науковий дебют» та «Орликівські читання», на яких представляють свої наукові здобутки, результати роботи наукового гуртка та індивідуальних досліджень. За результатами конференцій видаються збірники тез https://mku.edu.ua/konferentsiyi/

Здобувачі кафедри журналістики та філології є активними учасниками різноманітних наукових медійних заходів:

 • онлайн-конференцій: «Social Media Marketing» (16 грудня 2020 р.), «GoGlobal: У світі має бути більше українського» (17 грудня 2020 р.);
 • семінарів-практикумів: «Сторітелінг 2.0: Креативний сценарій від А до Я» (14 вересня 2020 р.), «Дезінформація як інструмент гібридної війни: особливості поширення та можливості протидії» (24 вересня 2020 р.), «Влогінг. Лайфхаки для інтерв’ю» (5 – 6 жовтня 2020 р.). «Як створити і розкрутити власний блог» (13 листопада 2020 р.);
 • онлайн-дискусій: «Як не стати овочем?» під гаслом «Як маніпулює телебачення?» (4 листопада 2020 р.), «Чи є межа популізму та чому ми обираємо «не тих»?» (8 листопада 2020 р.), «Етичні виклики для розслідувань та розслідувачів» (17 листопада 2020 р.), «Роботи не плачуть. 4 важливі правила успішної журналістики «Журналістика в часи пандемії: як бути корисним, цікавим та обережними одночасно?» від Комісії з журналістської етики (24 листопада 2020 р.), «Як журналісту дбати про ментальне здоров’я та корпоративні комунікації: асиметричні рішення» (27 листопада 2020 р.), «Робота журналіста в часи локдауну: як редакціям зберегти солідарність» (18 грудня 2020 р.), «Робота журналіста в часи локдауну: як редакціям зберегти солідарність» (19 грудня 2020 р.);
 • проєктів: «Качка дезінформачка: політична просвіта» (15 жовтня 2020 р.), «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» (13 листопада 2020 р.), «Школа стратегічних комунікацій та антифейку» (20 листопада 2020 р.);
 • онлайн лекторіїв: від Академії Української Преси  «Як правильно читати зображення, які ми бачимо у мультфільмах чи кінофільмах?» (12 листопада 2020 р.), «Пошук інформації, джерела, експерти, мультимедійні інструменти для журналістів» у рамках роботи тренінгу «Регіональної мережі журналістів за сталий розвиток на Донбасі» (27 листопада 2020 р.), «Регіональна медіашкола журналістів за сталий розвиток на Донбасі» (листопад – грудень 2020);
 • вебінарів: «Школа фактчекерів: викривати фейки, протидіяти дезінформації» (8 червня – 9 червня 2020 р.), «Сторітелінг для початківців. Як створювати вірусний контент» (18 червня – 19 червня 2020 р.), «Стандарти журналістики в умовах пандемії та кризи» (22 червня – 23 червня 2020 р.), «Мобільна журналістика: оперативно, креативно, відповідально» (16 липня – 17 липня 2020 р.), серія вебінарів «Ігри експертів: мистецтво маніпуляції» (15 жовтня – 30 жовтня 2020 р.), «Як писати історії успіху: покрокова інструкція» (5 листопада – 6 листопада 2020 р.), «Журналістика рішень: новий інструмент для висвітлення COVID-19» (3 грудня – 4 грудня 2020 р.), «Лайфхаки з формування індивідуального стилю автора»  від проєкту Youth MediaLab за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (13 грудня 2020 р.), «Як почати робити якісний контент за допомогою білого аркуша смартфона: 20 кроків» (21 грудня 2020 р.);
 • онлайн тренінгів: «Гендерно чутлива журналістика: як писати на чутливі теми і теми «мови ворожнечі» (5 вересня 2020 р.), «Жінки в медіа і журналістика даних» (10 вересня 2020 р.), «Миколаївська школа медичної журналістики. Час обирати здоров’я» (18 вересня 2020 р.), «Прикладні інструменти цифрової безпеки у журналістиці» (21 вересня 2020 р.), «Особливості роботи журналіста з правовою тематикою: як розуміти, про що говорять судді, та верифікувати судову інформацію» (29 жовтня 2020 р.), «Особливості роботи журналіста з правовою тематикою: як розуміти, про що говорять судді, та верифікувати судову інформацію» (30 жовтня 2020 р.);
 • медійних майстерень: «Як не стати плагіатором мимоволі» (26 листопада 2020 р.), «Медіа і права людини: як змінюється журналістська освіта в Україні?» (10 грудня 2020 р.); 
 • презентацій представництва Фонду Фрідріха Науманна за Свободу та Академії української преси «Медіаосвіта в школі та на уроці» (19 грудня 2020 р.);
 • майстер-класів: «Соціальні мережі» (1 березня 2020 р.), «Ефективна реклама у Google» (13 грудня 2020 р.); 
 • онлайн-фестивалів: «Цифрова трансформація: молодь за краще майбутнє»;
 • телемарафоні громадського суспільства «Імунітет до ілюзій».
[:en]

Наукова діяльність кафедри журналістики та філології здійснюється відповідно до: Положення про наукову діяльність ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» (https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Polozhennya-pro-naukovu-diyalnist-1.docx), Положення про академічну доброчесність здобувачів вищої освіти і науково- педагогічних працівників ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» (https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Polozhennya-pro-akadem-dobrochesnyst.docx), Положення про систему виявлення та запобігання академічного плагіату у ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» (https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Polozhennya-zapobigannya-akademichnogo-plagiatu.docx) та виступає системотвірним чинником навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності суб’єктів учіння, і спрямована на розвиток дослідницької компетентності суб’єктів освітнього процесу, їхнього аналітичного і критичного мислення.

З метою реалізації стратегій сучасної української освіти щодо наукової  діяльності (у тому числі на міжнародному рівні)  викладачі кафедри журналістики та філології працюють за різними напрямками.

Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика – єдиний недержавний заклад вищої освіти України, який є дійсним членом Міжнародної асоціації університетів (IAU) при ЮНЕСКО (www.iau-aiu.net).

Зокрема, кафедра журналістики та філології має свої переваги у міжнародній діяльності з МАУ:

 • доступ до грантів програми LEADHER  (Програма розвитку лідерських якостей для проведення реформ у галузі вищої освіти);
 • можливість отримати нагороду IAU / Palgrave у галузі дослідження політики вищої освіти;
 • право брати участь у голосуванні під час виборів президента асоціації та членів правління;
 • можливість взяти участь у заходах, які проводить Асоціація, а саме: щорічні конференції, загальна Конференція один раз в чотири роки, круглі столи, семінари, практичні заняття та інші види зустрічей за тематикою відділів МАУ;
 • вільний доступ до наукових статей та доповідей заходів IAU.

Науково-педагогічні працівники кафедри (доктори наук – 1, професори – 1, кандидати наук – 5, доценти – 1, Заслужений вчитель – 1, викладачі – 8) спрямовують свою діяльність на виконання досліджень за ініціативною науково-дослідною темою «Лінгво-комунікативні концепти, стратегії, тактики сучасного медійного та публіцистичного дискурсу» (№ держреєстрації 0120U105614. Керівник теми – к. н. соц. ком. Стєкольщикова В. А.).

Наукове співробітництво кафедри журналістики та філології засноване на принципах партнерства та обміну досвідом наукових інтересів із закладами вищої освіти та установами: 

 • Міжнародним благодійним фондом «Академія української преси»;
 • ПВНЗ  «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»;
 • Університетом державної фіскальної служби України;
 • Тернопільським національним педагогічним університетом імені В. Гнатюка;
 • Ужгородським національним університетом, Одеським національним морським університетом. 

Предметом договору про наукову співпрацю між університетами є пріоритетні напрямки досліджень журналістикознавства та соціальних комунікацій з метою сприяння високого науково-методичного рівня наукових досліджень, а також підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів.  

На кафедрі журналістики та філології функціонує науковий гурток «MEDIAORLYK» (керівник: канд. н. соц. ком. Стєкольщикова В. А.), дослідницька діяльність якого пов’язана з тематикою наукових досліджень кафедри. Результати проведених досліджень викладачі кафедри спільно зі здобувачами вищої освіти презентують у монографіях та виданнях, що входять до переліку МОН України та до наукометричних баз даних: Index Copernicus, Web of Science, Scopus, а також на Всеукраїнських та Міжнародних конференціях .

Викладачі кафедри журналістики та філології активно співпрацюють із місцевими телерадіокомпаніями, редакціями, видавництвами, науковими бібліотеками (ПП «Рідне Прибужжя», ТОВ «Інформаційна агенція Українська медіа група» (Преступности.нет), ТОВ «Інформаційне агенство InsheTV», ТОВ «Інформаційне агенство «Новий регіон», ТОВ  Медіагрупа «Миколаївські вісті», ТОВ «Наш город Николаев», незалежна громадсько-політична газета «Южная правда», КП Телерадіокомпанія «МАРТ», ТОВ «Іліон», Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека).

У рамках наукового гуртка «MEDIAORLYK» к. н. соц. ком. Стєкольщикова  В. А. є спікером круглих столів: «Регіональний медіапростір: ретроспективний і перспективний погляд» (грудень 2020), «Інструменти фактчекера у інвестигативній роботі: науковий, навчальний та практичний розрізи» (березень, 2021 р.)

Фасилітатор освітніх програм, член громадської організації «Глобальний погляд» (http://globalny-poglyad.com.ua/pro-nas/nasha-komanda.html), д. філос. н., проф. Берегова Г. Д. із січня 2021 р. є науковим консультантом інтернет-порталу «Преступности.нет», зокрема, з питань формування та оцінки громадської думки, зав’язків із громадськістю, філософії поширення інформації та ін.   

Дійсний член Центру україно-європейського наукового співробітництва (https://cuesc.org.ua/chlenstvo/novini-chlenstva/u-serpni-2020-roku-do-chlenstva-v-tsentri-ukrayinsko-yevropejskogo-naukovogo-spivrobitnitstva-priyednalosya-dvadtsyat-shist-novih-chleniv/), канд. філол. н. Грищенко О. В. є постійним науковим консультантом розмовного клубу української мови «СловоТворення», що діє на базі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки, у рамках реалізації Стратегії популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова – успішна держава» та за підтримки Миколаївського міжрайонного осередку «Просвіта імені Миколи Аркаса». У рамках наукового співробітництва ним проведено такі заходи: zoom-дискусія «Інтелектуальна публіцистика Лесі Українки як джерело культурно-літературного життя зламу ХІХ – ХХ ст.» (22.02.2021 р.), онлайн засідання-практикум «Формування навичок сучасного правопису» (09.11.2020 р.), присвячене Дню української писемності та мови, лекція «Від Миколаєва до Гонолулу: правопис географічних назв» (06.10.2020 р.), лекція-дискусія «Новий український правопис: стислий огляд основних змін» (04.02.2020 р.), доповідь-обговорення «Дебютанти сучасної української літератури: версія #26BookForum (проза, поезія, публіцистика)» (27.09.2019 р.). 

Інокореспондент, к. психол. н. Маскалева Л. А. із січня 2021 р. є науковим консультантом інтернет-порталу «Преступности.нет», зокрема, з питань медіапсихології, формування та оцінки громадської думки, соціопсихології медіатекстів онлайн ЗМІ. 

У рамках науково-дослідної теми «Лінгво-комунікативні концепти, стратегії, тактики сучасного медійного та публіцистичного дискурсу» викладачі кафедри беруть участь у міжнародних програмах підвищення кваліфікації та міжнародного стажування. Зокрема: 

к. н. соц. ком. Стєкольщикова В.А. – науково-педагогічне стажування у Венеціанському університеті Ка Фоскарі «Організація освітнього процесу в галузі філологічних наук: світовий досвід і національна практика» (180 год.) (16 листопада – 28 грудня 2020 р., м. Венеція, Італія), сертифікат № FSI-162824-CaF;

к. філол. н. Грищенко О. В. – науково-педагогічне стажування у Венеціанському університеті Ка Фоскарі «Організація освітнього процесу в галузі філологічних наук: світовий досвід і національна практика» (180 год.) (16 листопада – 28 грудня 2020 р., м. Венеція, Італія), сертифікат № FSI-162805-CaF;

к. філол. н. Бабич В. І. – науково-педагогічне стажування у Північному університетському центрі у Бая-Маре «Innovative Methods of Teaching in Higher Education Institutions of Ukraine: Borrowing of EU Experience» (180 год.) (18 листопада – 27 грудня 2019 р., м. Бая-Маре, Румунія);

д. філос. н., проф. Берегова Г. Д. – стажування на базі інтернет-видання «Николаевские известия» ТОВ Медіа-група «Миколаївські вісті» (5 січня – 5 квітня 2021 р., м. Миколаїв),стажування у Вищій соціально-економічній школі за програмою «Modern university in the systemof European education: methods of teaching, scientific and pedagogical development, distanceeducation and internationalization of the educational process» (120 год) (3 квітня – 18 квітня 2018 р., м. Пшеворськ, Польща), сертифікат № IFC-WSSG/WK/2018-92, а також наукове стажування у літній школі при Інституті міжнародного академічного та наукового співробітництва (27 липня – 3 серпня 2018 р., м. Байя Доміція, Італія), сертифікат № BD–42/07.

к. психол. н. Маскалева Л. А. – стажування на базі інтернет-видання «Николаевские известия» ТОВ Медіа-група «Миколаївські вісті» (5 січня – 5 квітня 2021 р., м. Миколаїв).

Із повним переліком підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу кафедри журналістики та філології можна ознайомитися за посиланням посилання

Науково-педагогічні працівники кафедри є активними учасниками Всеукраїнських таМіжнародних конференцій:

к. н. соц. ком. Стєкольщикова В. А.:

Міжнародні: науково-практична конференція «Засоби масової інформації в умовах інформаційно-психологічної і військової агресії Російської Федерації проти України» (01-02 березня 2019 р., м. Львів), V науково-практична конференція «Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації» (27-29 березня 2019 р., м. Одеса), ІІІ наукова конференція «Українські медіа в Європейському інформаційно-комунікаційному просторі: історія, стан, перспективи», (10-12 вересня 2019 р., м. Ужгород), науково-практична конференція з нагоди  205 річчя з Дня народження Тараса Григоровича Шевченка «Орликівські читання» (24 квітня 2019 р., м. Миколаїв), XХІ научно-практическая конференция «Журналистика-2019: состояние, проблемы, перспективы» (14-15 ноября 2019 г., г. Минск, Беларусь), VI науково-практична конференція «Dynamics Of the Development of WorldScience» (19-21 лютого 2020 р., м. Ванкувер, Канада), III научно-практическая конференция «Корпоративные стратегические коммуникации: тренды в профессиональной деятельности» (9–10 апреля 2020 г., г. Минск, Беларусь), науково-практична конференція  «Журналістика в епоху цивілізаційних трансформацій» (20 листопада 2020 р., м. Харків), науково-практична конференція «Журналістика, PR, медіа і комунікації: традиції та нові підходи» (26–27 лютого 2021 р., м. Влоцлавек, Республіка Польща), науково-практична конференція «Регіональна журналістика: реалії, виклики, перспективи» (15 квітня 2021 р., м. Тернопіль).

д. філос. н., проф. Берегова Г. Д.: 

Всеукраїнські: науково-практична online конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки (11-15 травня 2020 р., м. Житомир), науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (17 жовтня 2019 р., м. Переяслав-Хмельницький). 

Міжнародні: I науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути» (6-7 лютого 2020 р., м. Дніпро), VІІ науково-практична конференція «Філософські обрії сьогодення» (21-22 листопада 2019 р., м. Херсон), науково-практична конференція «Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення» (13-14 червня 2019 р., м. Херсон), науково-практична конференція «Стратегії та модуси соціального буття сучасної людини: захист та допомога» (17 травня 2019 р., м. Чернігів), науково-практична конференція «Роль наук про землю в народному господарстві: стан і перспективи» (20 березня 2019 р., м. Херсон), науково-практична конференція «Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства» (9 листопада 2018 р., м. Чернігів).

канд. філол. н. Грищенко О. В.:

Всеукраїнські: VІІІ науково-практична конференція «Актуальні питання методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах розбудови сучасної школи» (25-26 березня 2021 р., м. Суми), наукова конференція «Література й історія» (08-11 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя), XXVIІ педагогічні інтернет-читання «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Ідеї Василя Сухомлинського крізь призму сучасних освітніх практик: набутий досвід і перспективи» (30 вересня 2020, м. Київ), науково-практична конференція «Ґендерні студії» (25 квітня 2019 р., м. Глухів), науково-практична конференція «Шевченко і сучасність» (06 березня 2019 р., м. Миколаїв).

Міжнародні: International scientific and practical conference «Challenges of philological sciences, intercultural communication and translation studies in Ukraine and EU countries» (October 30-31, 2020), VІІ азіатський конгрес української панелі «Освіта та наука у глобальному конкурентному лідерстві» (22 жовтня 2020 р., Україна, Китай).

к. філол. н. Бабич В.І.:

Міжнародні: науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку філологічних наук у ХХІ столітті» (26–27 березня 2021 р., м. Одеса), науково-практична конференція «Філологія: сучасний погляд на вивчення актуальних проблем» (19-20 лютого 2021 р., м. Запоріжжя).

На кафедрі журналістики та філології організовано та впроваджено наукові медіапроєкти. Під керівництвом завідувачки кафедри, канд. н. соц. ком. у проєкті «Медіамайстерня» (https://mku.edu.ua/mediamajsternya/) здобувачі відвідують заходи, вивчають актуальні теми, аналізують, засвоюють різні жанри, публікують власні матеріали. Тільки з вересня 2020 р. до квітня 2021 р. здобувачі кафедри журналістики та філології відвідали і опублікували дослідження понад із 300 заходів.

Головною метою проєкту «Готові запитати!» (https://mku.edu.ua/ready-to-ask/) є інтерв’ювання здобувачами кафедри журналістики та філології відомих особистостей м. Миколаєва (з вересня 2020 р. до квітня 2021 р. уже проінтервйовано понад 20 гостей із різних сфер життя: бізнесу, освіти, медицини, культури, спорту). Відеопроєкт «Світ НОН-СТОП» (https://mku.edu.ua/svit-non-stop/) – це запис та озвучування коротеньких відео, де здобувачі стисло викладають ключову інформацію щодо певної події. 

Програма медійного «занурення» – «Стань на один день журналістом ЗМІ» дозволила здобувачам стати телевізійниками телеканалу «Март», учасниками прямого ефіру на «Суспільному», журналістами принт-видання «Рідне Прибужжя», кореспондентами інтернет-видання «Миколаївські вісті», бути в команді різних прес-служб політичних діячів.

Проєкт із інтернет-виданням «Преступности.нет» – «Школа інтернет журналістики»працює під керівництвом головного редактора видання Анатолія Чубаченка. У рамках проєкту «Inspektor ОРЛИК» (https://mku.edu.ua/inspektor-orlik/) здобувачі на легітимних підставах інспектують різні установи м. Миколаєва. Цей проєкт позиціонується як один із нетрадиційних підходів до вирішення суспільних завдань міста.

Здобувачі вищої освіти під керівництвом викладачів кафедри щорічно беруть участь у різноманітних конкурсах наукових та соціально-культурних робіт. У 2020-2021 н.р. здобувачка кафедри Шликова Діана стала лауреатом Конкурсу «Молода людина Миколаєва – 2020» у номінації «Кращий молодий соціальний партнер». На Конкурсі PenAll презентували свої публікації Альбещенко Олександра «Втрачене покоління, або Життя після війни» (https://www.penall.net/post/1482) та Галичановська Лілія «Хвіст крутить собакою» (https://www.penall.net/post/1535), де Лілія стала призером конкурсу. Здобувачка Басовська Анастасія є учасником Всеукраїнського конкурсу есе «Українське волонтерство – унікальне явище сьогодення». 

2019 р. у Конкурсі наукових робіт перемогу виборола здобувачка Банникова Юлія за темою «Жанровий депозитарій сучасного медіатексту: ефективність класичних  та мультимедійних моделей» (науковий керівник – к. н. соц. ком. Стєкольщикова В. А.). 

Новим відкриттям кафедри журналістики та філології став здобувач першого року навчання – Мінєєв Денис, який взяв активну участь у Міжнародному благодійному християнському проєкті,  спрямований на допомогу людям із обмеженими можливостями, у тому числі і в Україні, – озвучці проєкту «Повсякденне життя і побут Ніка Вуйчича».

Щорічно здобувачі беруть активну участь у щорічних науково-практичних кафедральних конференціях: «Журналістська термінологія в часи новітніх комунікативних технологій» (04 – 05 жовтня 2018 р.), «Інтернет-журналістика як нова форма універсального мультимедіа» (03 – 04 жовтня 2019 р.), «Медіатекст у сучасному комунікативному дискурсі» (05 – 06 жовтня 2020 р.), а також загальноуніверситетських – «Мій науковий дебют» та «Орликівські читання», на яких представляють свої наукові здобутки, результати роботи наукового гуртка та індивідуальних досліджень. За результатами конференцій видаються збірники тез https://mku.edu.ua/konferentsiyi/

Здобувачі кафедри журналістики та філології є активними учасниками різноманітних наукових медійних заходів:

 • онлайн-конференцій: «Social Media Marketing» (16 грудня 2020 р.), «GoGlobal: У світі має бути більше українського» (17 грудня 2020 р.);
 • семінарів-практикумів: «Сторітелінг 2.0: Креативний сценарій від А до Я» (14 вересня 2020 р.), «Дезінформація як інструмент гібридної війни: особливості поширення та можливості протидії» (24 вересня 2020 р.), «Влогінг. Лайфхаки для інтерв’ю» (5 – 6 жовтня 2020 р.). «Як створити і розкрутити власний блог» (13 листопада 2020 р.);
 • онлайн-дискусій: «Як не стати овочем?» під гаслом «Як маніпулює телебачення?» (4 листопада 2020 р.), «Чи є межа популізму та чому ми обираємо «не тих»?» (8 листопада 2020 р.), «Етичні виклики для розслідувань та розслідувачів» (17 листопада 2020 р.), «Роботи не плачуть. 4 важливі правила успішної журналістики «Журналістика в часи пандемії: як бути корисним, цікавим та обережними одночасно?» від Комісії з журналістської етики (24 листопада 2020 р.), «Як журналісту дбати про ментальне здоров’я та корпоративні комунікації: асиметричні рішення» (27 листопада 2020 р.), «Робота журналіста в часи локдауну: як редакціям зберегти солідарність» (18 грудня 2020 р.), «Робота журналіста в часи локдауну: як редакціям зберегти солідарність» (19 грудня 2020 р.);
 • проєктів: «Качка дезінформачка: політична просвіта» (15 жовтня 2020 р.), «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» (13 листопада 2020 р.), «Школа стратегічних комунікацій та антифейку» (20 листопада 2020 р.);
 • онлайн лекторіїв: від Академії Української Преси  «Як правильно читати зображення, які ми бачимо у мультфільмах чи кінофільмах?» (12 листопада 2020 р.), «Пошук інформації, джерела, експерти, мультимедійні інструменти для журналістів» у рамках роботи тренінгу «Регіональної мережі журналістів за сталий розвиток на Донбасі» (27 листопада 2020 р.), «Регіональна медіашкола журналістів за сталий розвиток на Донбасі» (листопад – грудень 2020);
 • вебінарів: «Школа фактчекерів: викривати фейки, протидіяти дезінформації» (8 червня – 9 червня 2020 р.), «Сторітелінг для початківців. Як створювати вірусний контент» (18 червня – 19 червня 2020 р.), «Стандарти журналістики в умовах пандемії та кризи» (22 червня – 23 червня 2020 р.), «Мобільна журналістика: оперативно, креативно, відповідально» (16 липня – 17 липня 2020 р.), серія вебінарів «Ігри експертів: мистецтво маніпуляції» (15 жовтня – 30 жовтня 2020 р.), «Як писати історії успіху: покрокова інструкція» (5 листопада – 6 листопада 2020 р.), «Журналістика рішень: новий інструмент для висвітлення COVID-19» (3 грудня – 4 грудня 2020 р.), «Лайфхаки з формування індивідуального стилю автора»  від проєкту Youth MediaLab за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) (13 грудня 2020 р.), «Як почати робити якісний контент за допомогою білого аркуша смартфона: 20 кроків» (21 грудня 2020 р.);
 • онлайн тренінгів: «Гендерно чутлива журналістика: як писати на чутливі теми і теми «мови ворожнечі» (5 вересня 2020 р.), «Жінки в медіа і журналістика даних» (10 вересня 2020 р.), «Миколаївська школа медичної журналістики. Час обирати здоров’я» (18 вересня 2020 р.), «Прикладні інструменти цифрової безпеки у журналістиці» (21 вересня 2020 р.), «Особливості роботи журналіста з правовою тематикою: як розуміти, про що говорять судді, та верифікувати судову інформацію» (29 жовтня 2020 р.), «Особливості роботи журналіста з правовою тематикою: як розуміти, про що говорять судді, та верифікувати судову інформацію» (30 жовтня 2020 р.);
 • медійних майстерень: «Як не стати плагіатором мимоволі» (26 листопада 2020 р.), «Медіа і права людини: як змінюється журналістська освіта в Україні?» (10 грудня 2020 р.); 
 • презентацій представництва Фонду Фрідріха Науманна за Свободу та Академії української преси «Медіаосвіта в школі та на уроці» (19 грудня 2020 р.);
 • майстер-класів: «Соціальні мережі» (1 березня 2020 р.), «Ефективна реклама у Google» (13 грудня 2020 р.); 
 • онлайн-фестивалів: «Цифрова трансформація: молодь за краще майбутнє»;
 • телемарафоні громадського суспільства «Імунітет до ілюзій».