Кафедра здоров’я людини

Пріоритетними напрямами наукової діяльності кафедри є: розробка програм медичної реабілітації та відновлення здоров’я літніх людей; новітні підходи до застосування анімалотерапії та зоотерапії як одного із ефективних методів фізичної реабілітації; екопсихологічна та медико-екологічна реабілітація; розробка програм рухової активності; новітні оздоровчі програми для різних категорій населення та ін., а також психофізіологічні проблемі профорієнтаційної роботи та профвідбору.
Започатковано проведення щоквартальних круглих столів за участю представників органів влади, науковців, психологів, філософів, богословів, громадських діячів та журналістів, під час яких аналізується світогляд, філософія молоді, чинники, що впливають на молодіжне середовище, обговорюються шляхи подолання негативних проявів. Особливою цінністю таких круглих столів є студентські відчуття: «Мене почули», «Мою думку поважають».

DSC_0546

DSC_0494

 

 

 

Співробітники кафедри здоров’я людини надають науково-методичну допомогу загальноосвітнім навчальним закладам Миколаєва і області з питань валеодіагностики та комплексної реабілітації дітей з особливими потребами.

На кафедрі створена цілісна система підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів.

Створення кафедри пов’язано з вимогами сучасності – модернізацією професійної підготовки і забезпеченням здоров’язберігаючої компетентності майбутніх реабілітологів. Важливими завданнями кафедри з перших днів її існування є вирішення проблем відновлення, збереження та зміцнення здоров’я різних категорій населення, розробка концепції здорового способу життя і здоров’язберігаючих технологій та їх активне впровадження в практику.

DSC_0565

Кафедра  забезпечує викладання дисциплін відповідно до державних стандартів підготовки бакалаврів за напрямом  6.030102 «Психологія»  та 6.010203 «Здоров’я людини».  Оскільки у вирішенні проблеми збереження та розвитку здоров’я провідна роль належить освіті, саме підготовка майбутнього фахівця з напряму «Здоров’я людини»  до такої роботи і є основним завданням нашої кафедри.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
Підготовка студентів на кафедрі базується на принципах забезпечення методичної та інформаційної організації навчального процесу з елементами самостійної роботи, а також на впроваджені нових ефективних форм контролю знань та умінь.

Для ліцензійного тестування створено банк тестових завдань.

Згідно з навчальним планом створено робочі програми з усіх навчальних дисциплін.
Оригінальні лекції викладаються з використанням мультимедійних технологій.

Діяльність колективу кафедри пов’язана з постійним пошуком нових форм роботи, вдосконаленням психолого-педагогічної підготовки вчителів та фахівців із вищою освітою: регулярно проводяться наукові та науково-практичні конференції, науково-методичні семінари.

На сьогоднішній день важливо виховати у підростаючого покоління, молоді та зрілих людей відповідальне ставлення до здоров’я як найвищої цінності та біологічного фундаменту життя людини, важливого трудового ресурсу, основи творчої самореалізації кожної особистості. Тому, якщо раніше увага медиків та педагогів концентрувалася на відновленні здоров’я хворої людини, то сьогодні вона спрямовується на збереження і зміцнення здоров’я здорової людини.  У цьому зв’язку дуже важливим є педагогічний аспект, сутність якого полягає у формуванні в людини мотивації до здорового способу життя. З іншого боку, необхідна розробка новітніх профілактичних заходів та здоров’язберігаючих технологій із залученням широких верств населення до їх реалізації, що стане вагомим завданням колективу кафедри на найближчу перспективу.

SONY DSC

Лікувальна справа

Термін підготовки:

на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки;

на основі базової загальної середньої освіти – 4 роки.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ

 

Фельдшер призначається для роботи в міських і районних фельдшерсько-акушерських пунктах, здоровпунктах, лікувально-профілактичних установах на первинних посадах фельдшера, завідуючого фельдшерським, фельдшерсько-акушерським пунктом, здоровпунктом, а також на посадах, які заміщуються молодшими спеціалістами з вищою освітою до типових, галузевих та інших номенклатурних посад.

Праця зв’язана із значними фізичними навантаженнями, нервовими стресами (необхідність надання екстреної допомоги, правильної постановки діагнозу, робота з людьми, що знаходяться в різному психічному стані).IMG_6914

Фельдшер – фахівець із неповною вищою освітою (молодший спеціаліст), який має право проводити діагностику (встановлювати діагноз), проводити самостійне лікування чи направляти пацієнта до лікаря-спеціаліста. За посадовими обов’язками та стандартами роботи в місцях, віддалених від лікарської допомоги, принципово не відрізняється від дільничого терапевта і лікаря швидкої допомоги. Спеціаліст фельдшер підготовлений до професійної діяльності в галузі охорони здоров’я для надання долікарської лікувально–профілактичної допомоги населенню, першої медичної допомоги при гострих захворюваннях і нещасних випадках.
Слово “фельдшер” ( нім. Feldscher ) походить від слова “Фельд” Feld – Поле, тобто “польовий (лікар)”. Так, у середні століття в Німеччині називали військового лікаря, який лікував поранених у польових умовах. 

 

Зміст виробничих функцій зі спеціальності «Лікувальна справа»:

 • діагностична;
 • лікувальна;
 • догляд за хворими;
 • виписування, зберігання та застосування фармакологічних засобів;
 • реабілітаційна (використання фізіотерапевтичних засобів);
 • профілактична (попередження виникнення захворювань та їх ускладнень);
 • огранізаційно-методична (організація роботи ФАПу, здоровпункту);
 • технічна (оформлення медичної документації).IMG_6969

Повинен знати:
хімію;
анатомію і фізіологію людини;
основні симптоми захворювань дорослих і дітей;
інструкції по застосуванню медикаментів, правила їх обліку і зберігання;
принципи медичної етики.

gA3BS4L5D3c

БЛИЗЬКІ ПРОФЕСІЇ (спеціальності)
Лікар
медична сестра
викладач в медичному училищі
фармацевт.

iAlOjhDHdhI 

ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ
фізична витривалість;
стійкість до дії стресогенних чинників;
хороша довготривала і оперативна пам’ять;
здібність до швидкої оцінки і ухвалення оперативних рішень;
спостережливість;
відповідальність;
дисциплінованість;
акуратність.

 

Під час навчання фельдшер повинен оволодіти наступними знаннями, вміннями та навичками:

 • знати чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я;
 • основи права в медицині;
 • права, обов’язки та відповідальність фельдшера;
 • міжнародну класифікацію хвороб;
 • основи терапії, педіатрії, хірургії, акушерства, інфекційних захворювань, травматології, урології тощо;
 • етіологію та патогенез найпоширеніших захворювань, методи їх діагностики та принципи лікування;
 • організацію акушерсько-гінекологічної допомоги, механізм нормальних і патологічних пологів;
 • основи експертизи працездатності населення;
 • профілактику промислового травматизму;
 • принципи санітарно-протиепідемічного і лікувально-охоронного режиму;
 • фармакологічну дію найпоширеніших лікарських речовин, їх сумісність, дозування, методи введення;
 • методи забору, доставки, зберігання матеріалу для лабораторних досліджень
 • сучасну медичну апаратуру фізіотерапевтичного кабінету та кабінету функціональної діагностики;
 • правила безпеки під час користування медичною апаратурою, медичним інструментарієм і обладнанням;
 • правила оформлення медичної документації;
 • сучасну літературу за фахом.
 • Професійно важливі риси:
 • співчутливість;
 • спостережливість;
 • акуратність;
 • хороші пам’ять, зір і слух.PXokGNsUK34

Медичні протипоказання:

 • серйозні порушення зору і слуху;
 • захворювання опорно-рухового апарату;
 • зниження рухових функцій рук і пальців;
 • психічні й інфекційні захворювання.DSC_0300

Організація навчального процесу зі спеціальності «Лікувальна справа» відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту» та чинному «Положенню про організацію навчального процесу в вищих навчальних закладах»

Підготовка фахівців проводиться згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою галузі «Медицина». Зміст підготовки фахівців-фельдшерів відповідає державним вимогам, потребам ринку праці та особистості.

Спеціальність  5. 12010102

«СЕСТРИНСЬКА СПРАВА»

сс3

Кваліфікація спеціаліста: Медична сестра

Нормативний термін навчання (денна форма) –

-після 11 класів – 3 роки,

-після 9 класів – 4 роки.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Очолює відділення старший викладач вищої кваліфікаційної категорії, гінеколог-

Сметюк Олена Анатоліївна. На відділенні навчається 100 осіб медсестер.

Сестринська справа  є  наукою, мистецтвом, галуззю професійної діяльності, напрямом підготовки та  спеціальністю.

Сестринська справа – мистецтво надання допомоги пацієнтові у досягненні максимального потенціалу здоров’я протягом усього життя.

  На спеціальності 5. 12010102“Сестринська справа” проводиться тестовий ліцензійний іспит “Крок М – сестринська справа”. Це стимулює і викладачів, і студентів активніше використовувати тестовий контроль для визначення проміжного рівня знань

Місія сестринської справи у відношенні до суспільства – допомогти людям, сім’ям та громадам покращити свій фізичний, психологічний і соціальний потенціал здоров’я, підтримувати його на сприйнятливому рівні в умовах того середовища, в якому вони мешкають і працюють.FXoOhS5gSXU - копия

Виробничі цілі зі спеціальності :

 • допомога пацієнтові, його родині чи громаді у досягненні задовільного здоров’я;
 • максимальне залучення кожного пацієнта до піклування про своє здоров’я;
 • профілактика порушень у стані здоров’я;
 • задоволення потреб пацієнта у випадку захворювання чи немічності.YFhs2WXTb3I

Зміст  виробничих функції з спеціальності 5. 12010102 «Сестринська справа» :

 1. Забезпечення сестринського догляду за пацієнтами або керівництво доглядом, а саме:
  – догляд за здоровими –  підтримання у здорової людини стану, коли хвороба не може виникнути;
  – догляд за хворими – допомога хворій людині, котра намагається жити повноцінним життям, яке приносить задоволення;
 2. Навчання пацієнтів та їхніх родичів або інших доглядальників;
 3. Виконання обов’язків члена команди, що забезпечує медико-санітарну та медико-соціальну допомогу, зокрема надання первинної та невідкладної медичної допомоги, виконання призначень лікаря, виконання профілактичних та протиепідемічних заходів;
 4. Участь у науковій та інноваційній діяльності з метою удосконалення медико-соціальної допомоги пацієнтам.

Медична сестра – це кваліфікований фахівець, котрий має спеціальну сестринську освіту і відповідні професійні компетенції, визнає  філософію сестринської справи та керується її принципами у повсякденній діяльності,   здібний самостійно, а також у співробітництві з іншими медичними працівниками забезпечити населення необхідною медико-санітарною допомогою у межах своєї компетенції.

Медичні сестри призначені для виконання своїх професійних обов’язків у лікувально-профілактичних закладах усіх рівнів надання лікувально-профілактичної допомоги. DSC_0499

Вони займають посади медичних сестер:

 • загальної практики-сімейної медицини центрів та амбулаторій загальної-практики-сімейної медицини;
 • педіатричних і терапевтичних дільниць, патронажних медичних сестер поліклінік;
 • пунктів невідкладної медичної допомоги та станції швидкої  (екстреної) медичної допомоги;
 • дитячих садків,   шкіл,  ПТУ, ВНЗ,   інтернатів,   дитячих будинків,   здоровпунктів,
 • медичних пунктів;
 • медико-соціальних закладів (будинків дитини, будинків інвалідів, будинків ветеранів праці, хоспісів, будинків сестринського догляду, реабілітаційних центрів, притулків, медико-соціальної та судово-медичної експертизи тощо);
 • консультативних поліклінік, діагностичних центрів, лікарень, шпиталів, диспансерів, пологових будинків, перинатальних центрів, територіально-медичних об’єднань, клінік, стаціонарів науково-дослідних інститутів та медичних університетів.F4OTl0FaVVk

 Метою діяльності медсестринського відділення є: формування гармонійно розвинених компетентних фахівців сестринської справи, здатних до самоосвіти, які критично мислять, здійснюють пошук та опрацювання різноманітної інформації, мають активну громадянську позицію.

y4APaX2VC-MОсновними  завданнями медсестринського відділення є:

 • забезпечення якісної підготовки компетентних медичних сестер згідно з Галузевим стандартом вищої медичної освіти, здатних надавати медсестринську допомогу всім верствам населення, які її потребують;
 • виховання всебічно розвинутої особистості, здатної до самоосвіти в умовах інформатизації суспільства;
 • формування у студентів гуманістичного світогляду та  толерантного ставлення до представників інших культур;
 • запровадження у освітній процес новітніх технологій сестринської допомоги і догляду;
 • формування компетентного викладацького складу відділення;
 • впровадження у навчальний процес сучасних освітніх технологій;
 • впровадження оптимальних форм і методів навчально-виховної роботи зі студентською молоддю;
 • сприяння здоровому способу життя студентів;
 • створення умов для формування соціально зрілої особистості, виховання активної життєвої позиції громадянина та фахівця сестринської справи, готового брати активну участь у модернізації галузі, а також відстоювати незалежність  сестринської професії та її гідне місце у вітчизняній системі охорони здоров’я.