Набір на підготовчі курси до НМТ триває!

Кафедра геодезії та землевпорядкування

Привітання  завідуючого кафедри!

rektor

С давних времен народ Украины был земледельческим, украинские села утопали в зелени, а поля вокруг были вспаханы и засеяны. Уважение к земле вошло в кровь и плоть каждого, рожденного украинцем, а разумное пользование земельными богатствами есть и будет одним из приоритетов нации.

День землеустроителя – 14 марта,  является национальным профессиональным праздником. Впервые праздник был введен в двухтысячном году. Землеустроители – это одна из редких и ценных профессий, ведь именно благодаря им охраняются и сберегаются природные ресурсы. Кроме этого, землеустроители следят за тем, чтобы территория использовалась рационально и была передана потомкам в целости и сохранности. Вышеназванная профессия всегда пользовалась уважением, как в Украине, так и во многих других странах. Уважение к своей Родине, сохранность ее территории для передачи потомкам – вот что играет сегодня важную роль.

Студенты  специальности «Землеустроитель»! Вы выбрали очень уважаемую и нужную профессию. Деятельность землеустроителя представляет собой работу с применением знаний об основных направлениях развития вопросов землепользования и землеустройства, технологии проведения землеустроительных работ, способах освоения и улучшения земель, системе противоэрозийных мероприятий, законодательстве об охране природы.

Желаю преподавателям  здоровья, терпения в обучении и передаче знаний. А студентам крепкого усвоения   лекций и практических занятий   для своей профессии.

С уважением

Заведующий кафедрой , д.е.н., профессор                  Валентин Вьюн.

 


Уважаемые студенты специальности геодезия и картография!

5 апреля 2015 года – профессиональный праздник  геодезистов и картографов Украины.

 

Поздравляем вас  с Днем геодезиста и картографа! Ваше будущее дело требует ювелирной точности и досконального знания местности. Разве проложили бы мы новые дороги, возвели бы города без вас? Позвольте пожелать вам упорства и терпения в овладении знаниями и умениями создавать   крепкие и устойчивые  небоскребы, европейские дороги, новые  карты, которые разойдутся многомиллионными тиражами по всей Земле!

 

Вас поздравляет стихами профессорско-преподавательский

состав кафедры геодезии, картографии и землеустройства.

 

Привітання з днем працівників геодезії і картографії

 

Вітаємо картографів, геодезистів,

У справах дивовижних фахівців.

Вони усі майданчики для будівництв готують,

Де після об’єкти різні будують.

 

Спочатку об’єкт розбивають на мережу.

Промірив усю місцевість,

Повинні усе врахувати:

Можливість наступних змін,

Осад землі й різних зсувів.

 

Потім сітку у вигляді тріангуляції,

Для будівель висотних – трилатерації,

Все знову прорахувавши, переносять в проект,

І тільки тоді можна будувати об’єкт.

 

Потрібні нам картографи, геодезисти,

Умілі, розумні фахівці,

Вороги деформацій і різних зсувів.

Вони не залишать своїх спостережень!

 

Завдяки таким працівникам прекрасним

Ми бачимо світ таким, яким він є.

Ми знаємо про нерівності планети різні,

Яких так не перелічити –

Ви всю країну, весь світ до нитки вивчили

І особисто нам на карту грамотно перенесли.

 

Нелегко, хлопці, карти складати.

На око можна в них відзначати рівнини.

І без геодезії, і без картографії

Прямо вам скажу, хлопці, ми погано б жили.

 

Наш вірш хочемо, щоб отримали

І свято ідеально провели!


 

Що таке геодезія? Геодезіст.

 

06 

bur10Геодезія (грец. geodaisía, від ge – Земля і daio – ділю, розділяю), наука про визначення положення об’єктів на земній поверхні, про розміри, форму і гравітаційне поле Землі і інших планет. Це наука про вимірювання, яка вивчає способи вимірювання відстаней, кутів і сили тяжіння за допомогою різних приладів. Геодезичні вимірювання лежать в основі картографування країни, тобто в створенні всіляких карт і планів місцевості. Вони лежать також в основі вивчення гравітаційного поля Землі.

Велике значення геодезія має у військовій справі. Без неї неможлива дія артилерії, ракетних військ, оскільки розташування знарядь і ракет, відстаней до цілей і їхнє положення на місцевості визначається геодезичними методами. Ведення військових операцій, які спочатку розігруються на топографічних картах, які є “очима армії” і створювані геодезистами, розташування протиборчих військ також пов’язані з геодезією.

Ще з минулого століття геодезію як науку було прийнято підрозділяти на дві основні гілки – власне геодезію або топографію і вищу геодезію. У ХХ столітті до цього підрозділу додалася ще одна її гілка, яка бурхливо розвивається, – інженерна або прикладна геодезія, яка набула великого поширення під час вирішення різних інженерних завдань.

Якщо стисло освітити ці напрями, то треба відзначити їхні наступні особливості.bur7

У власне геодезії, або топографії, вивчаються невеликі ділянки земної поверхні, які приймаються за плоскі. При цьому досліджуються властивості різних геометричних фігур з використанням формул тригонометрії і їхній додаток до вирішення різних завдань на місцевості. Вивчаються також методи проведення топографічного знімання, створення планів і карт, конструювання необхідних при цьому приладів.

На відміну від власне геодезії у вищій геодезії вивчаються великі ділянки земної поверхні з врахуванням їхньої кривизни і всієї Землі в цілому. Саме створені у вищій геодезії методи дозволили вирішити одну з важливих проблем природознавства – визначити розміри і форму Землі, детально вивчити різні фізичні чинники, які визначають її життя як планети (зміна розмірів з часом, рух полюсів, зсув берегових ліній і частин земної поверхні, зміна рівнів морів і океанів). Методи створення загальнодержавної системи геодезичних пунктів, які є основою карт, вибір місця для будівництва різних інженерних споруд і способи зображення опуклої поверхні Землі на площині також створюються у вищій геодезії.

bur9Інженерна або прикладна геодезія, яка розвинулася з описаних геодезичних гілок, перетворилася на обширну науку, яка успішно вирішує завдання різних галузей народного господарства.

Так, наприклад, у сільському господарстві в основі земного і лісового кадастру лежать роботи, які виконуються інженерною геодезією за визначенням посівних площ, межземельних ділянок, які відводяться під іригацію і меліорацію, водних площ, лісових вирубок та інших об’єктів, які визначають науково обґрунтовану постановку землекористування.

На транспорті під час будівництва залізних і шосейних доріг методи інженерної геодезії дозволяють здійснити вибір траси дороги і знімання смуги місцевості уздовж неї, забезпечують потрібний напрямок під час прокладання тунелів, будівництва мостів і шляхопроводів.

Прокладання трубопроводів, нафтопроводів і газопроводів також не обходяться без геодезичних вимірювань.

У річковому судноплавстві на долю геодезії припадає завдання щодо вивчення річки як водного geodezist фото сайтшляху, а саме, проведення знімання долини річки та її русла, визначення падіння (нахилу) дна річки, визначення поперечних перетинів і рельєфу русла річки, визначення швидкості течії води у річці на різних глибинах, спостереження за рівнем води.bur6

Геодезичні роботи допомагають перед розвідкою корисних копалин скласти карту районів їхнього вірогідного залягання, проводити геологічну і геофізичну розвідку за визначенням місць і кількості їхніх запасів, а також здійснювати наземне і підземне знімання, що дозволяє правильно і економічно проектувати гірські роботи.

 

Велика роль геодезичних робіт у міському будівництві і будівництві різних інженерних споруд. У теперішній час розвиток міст і населених пунктів не є можливий без детального топографічного плану, на який наносяться усі наземні, підземні і надземні споруди і за яким здійснюється планування вулиць, кварталів, будинків. На плані, крім того, детально показується рельєф місцевості.

Під час будівництва заводів, фабрик, висотних будівель та інших інженерних об’єктів геодезичні вимірювання проводяться з початку і до кінця робіт з їхнього спорудження, а саме: вони передують проектуванню, беруть участь у дослідженнях на місцевості під час вибору майданчика під будівництво, супроводжують монтажні роботи, контролюючи правильність їхнього проведення, а після закінчення будівництва фіксують осідання і деформації окремих частин створених конструкцій.

Велике значення мають геодезичні вимірювання під час проектування і будівництва гідротехнічних споруд – дамб, водосховищ, гідроелектростанцій, судноплавних шлюзів, водозабірних і водоспускових споруд. Вимірювання за визначенням осідань гідротехнічних споруд і спостереження за їхнім технічним станом проводяться як у процесі, так і по закінченні робіт.

 


 

 Хто такий геодезіст?

Виробничі функції,  якими повинен володіти

бакалавр з геодезії, картографії та землевпорядкування.

 

Використовуючи діючі інструкції, фотоплани, технічні завдання на виконання робіт за допомогою геодезичних приладів, вміти:-виконувати комбіновану мензульну зйомку з нанесенням на фотоплан горизонталей;-викреслювати і оформляти фотоплани з топографічним навантаженням.

Використовуючи планово-картографічний матеріал фотозйомки та фотограмметричні прилади, дотримуючись галузевих стандартів, інструкцій та технічних завдань на виконання робіт, вміти:-виконувати роботи з оновлення карт матеріалів;-виконувати роботи щодо знімання і уточнення контурів, які змінилися, різними способами;

-складати, викреслювати і оформляти оновлені плани.

Використовуючи нормативно-довідкову літературу,  планово-картографічний та інформаційний матеріал галузі картографування, знання про форму і розміри Землі, геодезичні проекції, номенклатуру та зміст топографічних і цифрових карт і планів, способи зображення елементів місцевості та рельєфу на топографічних і цифрових  картах і планах, за допомогою комп’ютерної техніки, сканування,  обчислень, узагальнень, генералізації контурів та викреслювання, вміти:-виконувати обчислення та побудову картографічних сіток;-складати тематичні, у тому числі у цифровому варіанті, карти адміністративних районів і областей;

-викреслювати і оформляти  карти й атласи, у тому числі з використанням комп’ютерної техніки і плотерра.

Використовуючи аерофото- і космічні знімки, фотосхеми, фотоплани, планово-картографічні матеріали, нормативно-технічну документацію, за допомогою геодезичних інструментів і приладів, вміти:-виконувати прив’язку аерофотознімків;

-виконувати камеральне та  польове дешифрування аерофотознімків, фотосхем і фото планів;.

-використовувати аерофотознімки і  фотоплани для оновлення планово-картографічних матеріалів зйомок минулих років, обстежень та інвентаризації земель, розробки проектів землеустрою і перенесення їх на місцевість  для цілей земельного кадастру;.-виконувати фотограмметричну та цифрову обробку аерознімків  і складання фотопланів і цифрових планів.

Використовуючи методи картографічного,  фотограмметричного і геодезичного введення в ГІС графічних (топографічних) даних, математико-картографічного моделювання, нормативно-технічну базу за допомогою комп’ютерної і обчислювальної техніки, вміти:-створювати топографічні та тематичні бази даних в ГІС;-цифрувати топографічну і тематичну геоінформацію;

-використовувати автоматизовану систему при веденні державного кадастру;

-обробляти  дані вимірювань, які одержані з реєстраторів інформації електронних тахеометрів і методами дистанційного зондування землі з використанням автоматизованих систем.

Використовуючи матеріали зйомок, інвентаризації та обстеження земель, методи автоматизованого ведення земельного кадастру, дотримуючись класифікації земельних угідь, встановлених форм ведення обліку земель, за допомогою обладнаних робочих місць та відповідних правил, вміти:-вести якісний облік земель за типами грунтів, їхнім механічним складом, забезпеченістю  поживними речовинами, ерозованістю, меліоративним станом тощо;-вести земельно-кадастрові книги та чергові плани на територію області, району, сільської (селищної) ради.

Використовуючи планово-картографічний матеріал і результати геодезичних вимірювань,   дотримуючись інструкцій і методик виконання робіт за допомогою геодезичних інструментів та обчислювальної техніки, в умовах польових і камеральних робіт, вміти:-виконувати розпланування осей споруд та передачу їх на різні монтажні горизонти та геодезичний контроль геометричних параметрів споруд у процесі будівництва;-виконувати спостереження за деформацією і осіданням інженерних споруд.

Використовуючи планово-картографічний матеріал, технічне завдання на виконання робіт для інвентаризації земель, розміщення об’єктів соціально-побутового, адміністративного призначення, матеріали геодезичних, землевпорядних, топографічних робіт, які виконувалися на даній території, технічні звіти щодо встановлення зовнішніх меж, проекти внутрішньогосподарського землеустрою тощо, вміти:-поновити зовнішні межі населених пунктів та скласти технічне завдання на проведення інвентаризації земель;-виконувати камеральні роботи з опрацювання результатів натурних топографо- геодезичних і землевпорядних робіт;

-виконувати зонування території населених пунктів.

На основі законодавчих актів про землю та рішень місцевих органів, використовуючи планово-картографічні матеріали, земельно-облікові дані за допомогою геодезичних приладів і обладнання робочих місць, вміти:-виготовляти планово-картографіний матеріал на земельні ділянки, які приватизуються;-встановлювати з необхідною точністю  межі у натурі і погоджувати їх.

Використовуючи науково-технічну документацію, знання теорії GPS-вимірів,  за допомогою GPS-приймачів, вміти:-виконувати зйомку статичним та кінематичним методами;-обчислювати планові координати і висоти.

При виконанні спеціальних маркшейдерських робіт, використовуючи геодезичну основу великомасштабних топографічних знімань, за допомогою геодезичних і маркшейдерських приладів, вміти:-вести маркшейдерську документацію та виконувати маркшейдерські роботи при будівництві шахт, розробці розсипів та видобутку корисних копалин у родовищах.

При здійсненні спеціальних гідрографічних робіт, використовуючи  державну геодезичну мережу, за допомогою геодезичних приладів, вміти:-встановлювати нуль глибин на річках, озерах, водосховищах і морях та визначати межі дії рівневих постів.

Використовуючи дані кількосного і якісного обліку земель, бонітування грунтів, економічної оцінки земель, матеріали і проекти планування  та забудови населених пунктів, а також  інші нормативні матеріали Держкомзему , вміти:-виконувати розрахунки вартості земель на основі нормативних показників і експертним шляхом;-виконувати грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення, промисловості , транспорту, зв”язку, оборони та іншого призначення, а також розраховувати грошову і експертну оцінку окремої земельної ділянки, території сільськогосподарських угідь, які знаходяться у власності або у користуванні юридичних і фізичних осіб.

Використовуючи  знання картографії  і нормативно-технічну  документацію , вміти:-визначати технологічні схеми та процеси підготовки карт до видання , а також засто-совувати процеси репродукції штрихових, напівтонових та багатоколірних оригіналів;-застосовувати копіювальні процеси в технології видання карт та застосовувати технології друкування карт у картографічному виробництві з використанням видавничих комп’ютерних систем та у малотиражному виданні.

Використовуючи знання про форму і розміри Землі, геодезичні проекції, системи координат, довідкову та нормативно-технічну документацію тощо, вміти:-створювати проекти планово-висотної  геодезичної мережі методами тріангуляції,  полігонометрії, трилатерації та нівелювання;

-складати проекти методів фотограмметричних робіт.

На основі земельного законодавства і рішень компетентних органів про створення відповідних об”єктів та використовуючи планово-картографічні матеріали (розробки схем землеустрою, протиерозійної організації території, матеріали проектів роздержавлення і відведення земель),  з урахуванням перспектив розвитку, за допомогою геодезичних

приладів,  правил проектування, обчислювальної техніки і нормативної бази, вміти:

-розробляти проекти землекористувань, організації території та планування забудови, а також розробляти проекти земельно-господарського устрою населеного пункту;

-виконувати роботи по перенесенню проектів на місцевість.

Використовуючи законодавчі акти про землю, планово-картографічні матеріали та земельно-облікові дані на основі спостережень і аналізу, вміти:

-вести моніторинг меліорованих земель, земель, які зазнають ерозії, пестицидного та радіаційного забруднення, вчасно робити попередження про кризові явища;

-наносити на картографічний матеріал земельні ділянки, які піддаються ерозії, забрудненню та іншим негативним явищам шляхом ведення моніторингу з дистанційного зондування земель.

Використовуючи науково-технічну літературу, астрономічні щорічники, знання добового руху світил і систем вимірювання часу, способів астровизначень, приладів та устаткувань, вміти:

-визначити час і координати світил у кульмінаціях і при перетині першого вертикалу над горизонтом, а також при сході і заході їх та визначити видимі координати Полярної зірки і Сонця;

-визначити наближену широту і наближений азимут за зенітними віддалями і за часовим кутом Полярної зірки.

Використовуючи основні законодавчі акти, земельний кодекс України, методики земельної оцінки сільськогосподарських угідь та населених пунктів, знати:

-категорії цільового переліку земель та право державної,  колективної і особистої власності, а також порядок надання інвестицій;

-права і обов’язки співвласників землекористувачів та призупинення прав власників і прав користувачів на земельні ділянки.

Використовуючи нормативно-довідкову документацію, збірники норм праці, накази та інструкції, за допомогою обчислювальної техніки, вміти:

-готувати договори та кошториси на виконання землевпорядних і земельно- кадастрових робіт,  складати наряди на виконану роботу та оформляти акти приймання готової продукції;

-оформляти документацію щодо розгляду, погодження і затвердження землевпорядних і земельно-кадастрових робіт; складати земельно-кадастрову звітність та здійснювати авторський нагляд за освоєнням проектів землеустрою.

Використовуючи технологічні процеси і робочі проекти при виконанні топогеодезичних робіт,  а також  нормативну документацію і літературу, вміти:

-складати кошторис на конкретні об”єми робіт та вести оперативний облік і фінансову звітність;

-організувати забезпечення робочих місць обладнанням, інвентарем, інструментами, засобами індивідуального захисту.

 

 


 

Хто такий землеупорядник? 

 

Професійні компетенції

Загально-професійні

– Базові уявлення про сучасні технології обробітку землі та вирощування сільськогосподарських культур.
– Сучасні уявлення про застосування сільськогосподарської техніки у рослинництві і тваринництві.
– Базові уявлення про системи і способи утримання сільськогосподарських тварин, годівлі та структури стада.
– Базові уявлення про походження і будову Землі, ґрунтоутворюючі породи, склад і властивості ґрунтів та їхню класифікацію.
– Знання методики проведення бонітування ґрунтів і застосування агровиробничого групування ґрунтів у землеустрої.
– Сучасні уявлення про принципи моніторингу, оцінки стану природного середовища і охорони живої природи
– Знання організаційно-економічних складових раціонального природокористування.
– Володіння знаннями щодо будови меліоративних систем та особливостей ведення сільського господарства на меліорованих землях і  впливу зрошувальних і осушувальних меліорацій на поліпшення земель
– Уміння застосовувати агролісомеліоративні, культуртехнічні та протиерозійні заходи з елементами ландшафтознавства при організації сільськогосподарських угідь і сівозмін
– Уміння визначати економічну ефективність запропонованих заходів та здійснювати агроекономічне обґрунтування проектів землеустрою
– Здатність визначати економічну оцінку земель
– Володіння сучасними знаннями щодо раціонального використання землі та організації сільськогосподарських підприємств різної форми власності.
– Здатність володіти навичками роботи з комп’ютером. Використовувати інформаційні технології та прикладні програми для рішення практичних завдань в галузі геодезії, землеустрою та земельного кадастру.
–          Здатність організовувати роботи відповідно до вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці.
– Здатність до ділових комунікацій у професійній діяльності, знання основ ділового спілкування, володіння навичками роботи у колективі.
спеціалізовано-професійні
– Здатність до застосування Державних та галузевих стандартів при розробці землевпорядної документації.
– Здатність виконувати креслення, елементи графіки, складати та оформляти планово-картографічні матеріали на паперових та електронних носіях.
– Здатність виконувати топографо-геодезичні роботи з метою одержання планово-картографічного матеріалу для цілей землеустрою, земельного кадастру, гідрографії, будівництва та промисловості.
– Здатність використовувати професійно-орієнтовані знання з математичної обробки результатів польових вимірювань, при визначенні площ та складанні експлікацій.
– Здатність виконувати коректування планово-картографіч­ного матеріалу зйомок минулих років.
– Здатність встановлення і відновлення меж землекористу­вань та перенесення проектів землеустрою  у натуру.
– Здатність проведення геодезичних робіт при інвентаризації (кадастрових зйомках) та приватизації земельних ділянок.
– Здатність виконувати аерофотогеодезичні роботи з прив’язки і дешифрування аерофотознімків, складати фотоплани та здійснювати комбіновану зйомку.
– Здатність використовувати матеріали аерофотозйомки при встановленні і відновленні меж землекористувань, при коректуванні планів, перенесенні проектів у натуру та проведенні кадастрових робіт.
– Здатність виконувати роботи з територіального земле­устрою та брати участь у розробці документації з утворення нових та реформування існуючих землекористувань.
– Здатність виконувати проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі подання, передачі, вилучення (викупу), відчуження земельних ділянок.
 Здатність виконувати проекти землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів.
– Здатність виконувати проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів та підприємств, установ і організацій.
– Здатність виконувати проекти землеустрою,які забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування с-г підприємств різних форм власності; організація і планування землевпорядних робіт, авторський нагляд за впровадженням проектів.
– Здатність виконувати робочі проекти щодо охорони земель, їхнього використання та поліпшення.
– Здатність розробляти технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок у натурі землевласників і землекористувачів.
– Здатність застосовувати знання з земельного права, земельних правовідносин з метою забезпечення права власності та користування землею і здійснювати операції з нерухомістю.
– Здатність використовувати земельне законодавство з метою вирішення земельних спорів та юридичних оформлень землевпорядної документації.
– Здатність застосовувати теоретичні знання і практичні навички у реалізації компетенції державних органів у галузі ведення державного земельного кадастру та реєстрації земель.
– Здатність виконувати складові частини земельного кадастру, а саме: реєстрацію землекористувань, кадастрове зонування, кадастрові зйомки, ведення кадастрової книги, бонітування ґрунтів, облік земель, економічну і грошову оцінку.
– Здатність здійснювати державний контроль за використанням і охороною земель та їхній моніторинг, складати необхідну документацію та вести звітність.
– Володіти законодавчою базою про охорону праці з метою проведення різних видів інструктажу з охорони праці, організовувати польові і камеральні роботи з дотриманням вимог техніки безпеки, пожежної безпеки та виробничої санітарії.
– Здатність застосовувати законодавчу базу про Державне управління земельним фондом, його суть і завдання.
– Здатність регулювання земельних відносин у межах сільських (міських) рад базового рівня.
– Здатність визначати нормативну та експертну грошову оцінку земель і нерухомості.
– Здатність проведення картографічних робіт для цілей землеустрою, земельного кадастру та будівництва.
– Здатність використовувати планово-картографічні матеріали та вносити зміни до них.
– Здатність здійснювати контроль якості виконання польових, камеральних, геодезичних і землевпорядних робіт.- Здатність розробляти технічну документацію щодо проектування дорігмісцевого значення

 

День відкритих дверей на кафедри геодезії та землевпорядкування.  

 1

 

“Вибір професії значною мірою визначає весь подальший шлях людини, тому до цього

важливого кроку треба підходити дуже виважено. Правильно обрана професія перетворює вибір у долю”. (Народна мудрість).

 

Запрошуемо абітурієнтів  до нас на кафедру для зустрічі  з викладачами та нашими студентами  на честь– День землеустроителя (День землепорядника) Украины (14 марта 2015року о 10.00), та на честь  Дня профессионального праздника работников геологии, геодезии и картографии (5 апреля 2015 року о 10.00)


 

Історія кафедри.

Кафедра геодезії та землевпорядкування створена наказом по університету № 21 від  04.11.2014 року на підставі нової редакції Статуту університету від 30.10.2014 року та на базі кафедри економіки та підприємництва.

Завідувачем кафедри наказом №22 від 04.112014 року призначений доктор економічних наук, професор Вьюн Валентин Георгійович.

Освітянська діяльність, навчально-методична, науково-дослідна та організаційно-виховна  робота виконується на підставі Закону України «Про вишу освіту», Статуту університету та ліцензій про освітянську діяльність , ліцезій на спеціальність  та відповідних акредитацій.Структура кафедри.

Структура  кафедри складається з  таких складових : групи персонального складу викладачів, навчально-методичної  лабораторії, трьох науково-дослідних лабораторій, кабінету імені Івана Опанасовича Стрельбицького, циклової  комісії  з землеупорядкування, сектора навчальних і виробничих практик, сектора працевлаштування.


 

Група персонального складу.

 

фото3 гео На кафедрі працюють 5 викладачів, 1 методист кафедри та 1 лаборант навчально-наукової лабораторії. Усього 8 осіб. Усі науково-педагогічні працівники кафедри викладають дисципліни згідно з ОПП (освітньо- професійною програмою) та ОКХ (освітньо-кваліфікаційною характеристикою)  і за спеціальностями і кваліфікаціями персоналу , які підтверджуються документами вищої атестаційної комісії Міністерства освіти та науки України, кваліфікаційною  комісією Департамента освіти і науки  Миколаївської облдержадміністрації.


 

Навчально-наукова та виробнича діяльність викладачів кафедри

Вьюн Валентин  Георгійович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри.

Зміст навчально-наукової  та виробничої  діяльності.

Народився 18 жовтня 1943 року у селі Носачово Смілянського району Черкаської області, Україна, у сім’ї вчителів.

Освіта вища, біолог-хімік, вчений-агроном, еколог, економіст (Дніпропетровський аграрний університет і Державний університет ім. Гончара).

Свою трудову діяльність розпочав у 1963 році техніком-дозиметристом Державної водної Інспекції УРСР по річці Дніпро, далі працював на організаційних  та технологічних посадах у низових, районних та обласних рівнях народного господарства, першим заступником генерального директора  «Молдвинпрому» Республіки Молдова.

З 1988 року перейшов на викладацьку роботу у вищі навчальні заклади м. Миколаєва. Був старшим викладачем, доцентом, завідувачем кафедри, деканом, проректором з фінансів, проректором з наукової роботи. Зараз є ректором Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика у м. Миколаєві.

Доктор економічних наук, професор, академік Української екологічної Академії наук, Міжнародної Академії наук екології та безпеки життєдіяльності, Всеукраїнської Академії культурної спадщини українського козацтва, директор Миколаївського регіонального відділення інституту історії України Національної Академії наук України, голова козацьких старійшин Миколаївської області, член Всеукраїнської Ради старійшин українського козацтва.

Член спецрад із захисту докторських та кандидатських дисертацій в університетах м. Херсона і м. Києва. Має 115 наукових та науково-методичних робіт, 30 монографій, підручників, навчальних посібників. Має наукову аспірантську школу з економіки підприємства, економіки природних ресурсів. Під його керівництвом та консультуванням захищено 18 кандидатських та 4 докторських дисертації.

Напрями наукової та викладацької діяльності: вдосконалення організаційно-економічного механізму раціонального використання природних ресурсів у виробництві, економіка та фінанси природокористування та охорони навколишнього середовища, вивчення впливу організаційно-економічних факторів на підвищення продуктивності праці, менеджмент та маркетинг виробничої діяльності, вдосконалення внутрішньогосподарських управлінських відносин на макро та мікрорівнях національного господарства.

Інтереси та захоплення: іконоісторія Божої Матері, вірші Срібного століття, імпресіоністи, відновлення історії династій, вивчення історії сучасного досвіду економічної та підприємницької діяльності українського козацтва.

Викладає навчальні дисципліни : менеджмент, організація  підприємства, основи наукових досліджень.


 

Навчально- методична  лабораторія.

Навчальн-методична  лабораторія  забезпечує  на кафедрі навчальний процес. Забезпечення навчального процесу  для студентів напряму «Геодезія, картографія та землеустрій» (денне та денно-недільне (заочне) відділення) полягає у тому, що   планово здійснюється підготовка спеціалістів за навчальним планом, який передбачає обов’язкові гуманітарні та соціально-економічні дисципліни; фундаментальні загальнонаукові дисципліни; професійно-орієнтовані дисципліни та фахові дисципліни, які включають спецкурси та семінари, які забезпечують відповідний рівень підготовки молодших бакалаврів (молодших спеціалістів),бакалаврів. Навчально-методична  лабораторія  контролює якість лекцій, семінарів та практичних занять, допомагає оновлювати навчально-методичні комплекси дисциплін викладачам,  самостійну роботу студентів та інше.

Кафедра ліцензована на освітянську діяльність за спеціальностями, випускає фахівців у галузі знань 0801 «Геодезія та землеустрій», напряму підготовки 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) «бакалавр», термін навчання – 4 роки; Циклова комісія з землеупорядкування   випускає фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) «молодший бакалавр» («молодший спеціаліст»), термін навчання – 2-3 роки.


 

Наукова діяльність

Кафедра має науково-дослідну лабораторію  картографії та геоінформатики, наукові та науково-допоміжні співробітники якої проводять дослідження різних аспектів.

На підставі договорів співдружності між кафедрами геодезії Київського національного університету та Львівського національного  університету «Львівська політехніка» викладачі кафедри МКУ ім. Пилипа Орлика приймають участь в роботі   над виконанням  перспективного плану науково-дослідної  роботи на 2015-2020 роки. А самє:

  • Розробка проблем в контексті сталого розвитку України, створення перспективних методик (моделей) управління в природокористуванні, екологічний аналіз та розробка заходів з небезпечних проявів природних процесів, розробка і реалізація теоретико-методичних основ суспільно-географічних досліджень, розробка нових картографічних творів з застосуванням ГІС-технологій та дистанційного зондування земної поверхні.
  • Збір інформації та формовання банку даних гідролого-гідрохімічних характеристик басейну річки Дніпро, річки Південий Буг.
  • Вивчення сучасного стану проблеми в Україні та за кордоном щодо накопичення та утилізації відходів стічних вод очисних споруд біологічного типу, розглядання загальнх еколого-економічні та нормативних засобів діяльності в сфері поводження з відходами.
  • Проведення оцінки умов та факторів руслоформування  річок і аналіз умови формування паводків на річках , проведення аналітичного огляду матеріалів з визначенням найбільш раціональних способів регулювання стоку води і наносів на  річках.
  • Проведення обгрунтування заходів з регулювання руслових процесів та якості річкових вод в схему комплексного протипаводкового захисту басейну річок..
  • Розробка комплексного підхіду щодо використання системи загальнонаукових і спеціальних методів дослідження і розроблені методичні основи вивчення регіону.
  • Визначення загальниїх принципів використання карт у здійсненні екологічної регіональної політики, розглянуто принципи використання ГІС у конкретному регіоні та можливості картографічних ресурсів Інтернет при здійсненні картографування.
  • «Науково-методичні основи розробки інфраструктур просторових даних для геоінформаційного картографування»
  • «Особливості загально географічного картографування південно-українських земель»

 

Науково-дослідна лабораторія картографії та геоінформатики.

—————————————————————————————————————————————

Науково-дослідна лабораторія  картографії та геоінформатики,  яка створена при кафедрі згідно з планом науково-дослідних робіт, розпочала  дослідження різних напрямів, а самє:

Збір інформації та формування банку даних гідролого-гідрохімічних характеристик басейну річки Дніпро, річки Південий Буг., Дніпровського лиману, Бузького лиману.

Вивчення сучасного стану проблемиув Причорноморському регіоні Україні та за кордоном щодо накопичення та утилізації відходів стічних вод очисних споруд біологічного типу, розглядання загальних еколого-економічних та нормативних засобів діяльності у сфері поводження з відходами.

Проведення оцінки умов та факторів руслоформування  річок і аналіз умови формування паводків на річках , проведення аналітичного огляду матеріалів з визначенням найбільш раціональних способів регулювання стоку води і наносів на  річках.

Визначення загальниїх принципів використання карт у здійсненні екологічної регіональної політики; розглянуто принципи використання ГІС у Причорноморському регіоні та можливості картографічних ресурсів Інтернет при здійсненні картографування,науково-методичні основи розробки інфраструктур просторових даних для геоінформаційного картографування іособливості загальногеографічного картографування південно-українських земель.

Викладачі  кафедри- члени науково-дослідної  лабораторії картографії та геоінформатики, разом з виробничниками баз практик  беруть участь в ініціативній тематиці та виконують роботи з таких напрямів наукових досліджень: геоінформаційне забезпечення картографічного моделювання та розробки карт для потреб освіти, геодинамічні дослідження, деформації інженерних споруд, зйомки місцевості (наземні) із застосуванням методів цифрової фотограмметрії при архітектурних вимірах та реконструкціях, комплексне тематичне картографування, зокрема еколого- та медико-географічне, проблемно-орієнтоване картографування  у Причорноморському регіоні України.

Колектив науково-дослідної  лабораторії  картографії та геоінформатики розвиває сучасні напрями тематичного й проблемно-орієнтованого картографування для забезпечення туристської діяльності, еколого та медико-географічного ГІС-картографування, для потреб вищої школи. Проводиться аналіз існуючого досвіду картографічного моделювання.

Навчальна екологічна лабораторія.  Вона  створена з метою підвищення якості підготовки студентів та аспірантів з лабораторно-аналітичних досліджень ландшафту та його компонентів і впровадження у навчальний процес і наукову діяльність кафедри дослідницьких експериментальних робіт з геохімії ландшафтів, екології ґрунтів і природних вод, екоменеджменту, оцінки забруднюючих речовин у природному середовищі.Згідно з планом роботи навчальної екологічної лабораторії, вона  забезпечує науково-практичну базу для отримання знань і умінь з оцінки екологічного стану компонентів природного та техногенного середовища та отримання студентами професійних навичок польової та лабораторної науково-дослідної роботи. На базі лабораторії зі студентами проводяться заняття за програмами професійно орієнтованої практики, науково-дослідницького практикуму та низки спецкурсів. Лабораторія  використовує прилади зарубіжних  і вітчизняних виробників. Студенти і співробітники кафедр використовують спектрофотометр, рН-метри та іонометри, кондуктометри, центрифуги, ваги аналітичні та технохімічні, дистилятор, муфельну піч, сушильні шафи, аспіратор, набори тест-систем та інші прилади, а також  методично-наукову літературу. Лабораторія надає інформаційну підтримку студентам, аспірантам і науковцям з методів і методик проведення лабораторних досліджень. Виконуються науково-дослідні роботи викладачами і науковими співробітниками.

Навчально-наукова лабораторія цифрової фотограмметрії. Колектив лабораторії  почав виконувати геодезичні та фотограмметричні дослідження пам’ятників природи, архітектури, археології, культурної і історичної спадщини. На базі лабораторії проводяться лекційні, практичні та лабораторні заняття. У план наукових дослідженнь лабораторії включені:стереофотограмметрична зйомка та складання обмірних креслень існуючих пам’ятників архітектури;відтворення історичного вигляду втрачених пам’ятників за архівними кіно- і фотодокументами; дослідження стійкості, осідань і кренів споруд та виконання інших геодезичних робіт;кадастрові зйомки. У роботі лабораторії використовуються сучасні передові технології і сучасна інструментальна база проведення фотограмметричних виконавчих зйомок споруд, яка ґрунтується на використанні високоточних знімальних фото- і цифрових камер, аналітичних і цифрових.


 

Кабінет Івана Опанасовича Стрельбицького

Кабінет створений при кафедрі геодезії  та цикловій комісії з землевпорядкування  на честь Івана  Панасовича Стрельбицького — видатного європейського  вченого-практика XIX століття.

Серед видатних географів, картографів і геодезистів Росії і України особливе місце по праву належить синові українського народу, картографові, генералу від інфантерії Івану Панасовичу Стрельбицькому (1828—1900).

Рід Стрельбицьких неодноразово прославляв Україну. У Києві, Почаєві та Чернігові творили гравер Іван Стрельбицький (відомі портрети гетьманів і митрополитів його роботи, 1707 р.), гравер Федір Стрельбицький (Почаївська Біблія, 1798 р.), золотих справ майстер Самсон Стрельбицький (срібні оклади і німби для ікон Києво-Печерської лаври, 1828 р.).

З 1792 по 1799 рік французькі геодезисти П.Ф.А.Мешен і Ж.Б.Ж.Деламбр виміряли дугу меридіана від Дюнкерка до Барселони. Ця робота знадобилася для встановлення довжини метра як 1/10000000 частки чверті земного меридіана, оскільки 1793 року декретом Конвенту Франції було прийнято метричну систему мір, якою тепер користується усе людство. Геодезичні партії найрозвиненіших європейських країн продовжили аналогічні виміри. Робота з вимірювання земної поверхні дуже трудомістка. Для її виконання потрібно мати точні геодезичні прилади — теодоліти, нівеліри, мензули, кіпрегели… Саме через Україну в 1816—1852 роках зусиллями геодезистів трьох країн (Росії, Швеції і Норвегії) проводилися вимірювання дуги меридіана від річки Дунай до Північного Льодовитого океану — понад 25 градусів! На згадку про виконане вимірювання у селі Старо-Некрасівка поблизу Ізмаїла встановлено гранітний монумент, напис на якому гласить: «Південну межу Дуги меридіана… від річки Дунаю до Океану Льодовитого через Росію, Швецію і Норвегію… постійно трудячись з 1816 по 1852 виміряли геометри трьох народів…»

Офіцер Генерального штабу І.Стрельбицький із 1865 року очолив роботи зі складання «Спеціальної карти»  на 152 аркушах у масштабі 10 верст в одному дюймі. Ця карта охоплювала не лише Європейську Росію, а й значну частину Німеччини, Австрійської імперії, Балкан та Малої Азії.  Фундаментальні праці «Карта Європейської Росії», як додаток до «Положення про селян, які вийшли з кріпосної залежності» (1861 р.) і «Карта Донецького кам’яновугільного кряжу» І.Стрельбицького не лише стали вагомим внеском у розвиток вітчизняної картографії та геодезії, а й принесли йому європейську славу. Створення І.Стрельбицьким спеціальної праці «Поверхня Європи», яка вийшла у Парижі (1882 р.) французькою мовою, стало вершиною творчості талановитого сина України.

Іван Панасович Стрельбицький народився 18 липня 1828 року в селі Галенки нині Роменського району Сумської області. Освіту і професію землеміра він здобув у школі землемірів при Київському університеті Святого Володимира.

Помер Іван Стрельбицький 15 липня 1900 року у своєму рідному селі Галенки на Сумщині, там і похований. У 1967 році на могилі встановлено пам’ятник, на будинку вченого відкрито меморіальну дошку.

Українці ніколи не були в ар’єргарді військово-технічної творчості. Найчастіше вони задавали нові орієнтири європейському і світовому військово-технічному та військово-стратегічному мистецтву.


 

 

Сектор навчальних та виробничих практик.

Кафедра забезпечує проведення навчальних практик студентів у державних та приватних організаціях і підприємствах геодезичного та землеупорядкувального  напряму виробництв та послуг,  на Кінбургській косі, у Національному біосферному заповіднику «Чорноморське узбережжя» та інших закладах.

Перелік практик. Навчальні практики за курсами.

1 курс:Польова навчальна геодезична практика. Навчальна практика геофізичного циклу.

2 курс: Навчальна топографо-геодезична практика.

3 курс: Практика з інформаційних технологій.

4 курс: Виробнича практика за фахом.Теодолітна зйомка. Нівелювання. Мензульна зйомка.Основи сільсько­господарського виробництва.Ґрунтознавство.Тахеометрична зйомка. Фотограмметрія. Комп’ютерна.Автоматизовані зйомки території.Землевпорядне проектування. Створення опорних мереж. Вирішення ситуаційних задач. Технологічна. Придбання робітничої професії. Переддипломна.


 

Сектор  працевлаштування.

 

Працевлаштування випускників забезпечується завдяки потребам відповідних державних відомств, управлінь та установ. Випускники працевлаштовуються також у комерційних та приватних підприємствах і організаціях, а  самє: у районних, обласних, регіональних структурах, зокрема у підрозділах : Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру,Держземагенстві, Державному космічному агентстві, філії ДУ «Укргідрографія – Укрморкартографія» Мінтрансзвязку України, Топографічній службі Збройних Сил України, ДНВП «Картографія», інститутах НАН України, науково-дослідних, проектних, інженерно-вишукувальних та інших підприємствах, інститутах, організаціях і фірмах різноманітних відомств, які у своїй діяльності використовують результати побудови будь-яких видів геодезичних мереж, видів знімань, для проведення картографічних досліджень, які виконуються з використанням сучасного електронного, цифрового та іншого геодезичного обладнання, спеціалізованого програмного забезпечення та геоінформаційних систем і технологій, які базуються на обробці величезних за обсягом геопросторових баз даних, необхідних для здійснення дистанційного зондування і фотограмметрії, геодезичних, навігаційних, аерокосмічних, картографічних, поліграфічних та інших видів робіт для потреб науки, розвитку господарства, транспорту, оборони, освіти, культури тощо.


 

Міжнародні зв’язки.

 фото2 гео

Кафедра на підставі договорів співдружності налагодила  зв’язки з науковими та освітніми установами інших держав завдяки участі в роботі Міжнародної картографічної асоціації – МКА, узгодженню змісту навчальних програм у межах УМО Європейської асоціації університетів, організації Міжнародних картографічних конференцій та ГІС-Форумів, підтримці студентських ініціатив з Європейської географічної асоціації – EGA.

Кафедра геодезії та землевпорядкування підтримує  зв’язки з кафедрами геодезії, картографії, землеустрію  та кадастру зарубіжних університетів  Латвії, Молдови, Туреччини, Норвегії та ін.