З історії кафедри[:en]Історія створення спеціальностей кафедри інженерних технологій

Спеціальність 275 «Транспортні технології»

Приватний заклад вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» здійснює свою діяльність відповідно до поточного законодавства та Статуту. У 2018 р. університет увійшов до складу 16 ЗВО України, які входять до Асоціації університетів ЮНЕСКО. Умовою прийняття ЗВО до Асоціації університетів ЮНЕСКО є відповідність методики, принципів, моделей освіти, рівню світових стандартів сучасного інформаційного суспільства.

Підготовку першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОП «Транспортні технології» здійснює кафедра інженерних технологій, яку було створено у 2016 році. За ініціативи ректора Проня С.В., доктора історичних наук, професора, та представника місцевих перевізників голови правління ТДВ «Оріон-Авто» Буркуна В.В. робочою групою у 2016 році було сформовано першу освітню програму зі спеціальності 275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)». Основною причиною необхідності відкриття цієї спеціальності стала регіональна потреба у розвитку транспортно-логістичного комплексу Миколаївського регіону, яка була зазначена в «Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року» та наявністю закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців галузі знань 27 Транспорт.

Відповідно до наказу МОН України (№ 32л від 17.02.2017 р.) університет отримав ліцензію на право здійснення освітньої діяльності з надання вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем напряму підготовки «Транспортні технології».

У період з травня 2017 року до травня 2020 року здійснювався постійний моніторинг якості складових компонентів ОП, а саме з представниками транспортних підприємств Миколаївської області, місцевої влади, здобувачами вищої освіти, представниками академічної спільноти та іншими стейкхолдерами. Питання щодо вдосконалення ОП неодноразово піднімалися на засіданні кафедри інженерних технологій, раді роботодавців тощо. Діюча ОП «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» була розроблена на базі стандарту вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (наказ МОН України від 29.10.2018 № 1171) та з урахуванням пропозицій груп зацікавлених сторін, вивчення досвіду вітчизняних та закордонних закладів вищої освіти та схвалено на засіданні Вченої ради університету (протокол № 1 від 30.08.2020 р.).

Організація підготовки фахівців здійснюється на основі нормативного і правового забезпечення, що визначено Законом «Про вищу освіту в Україні». Освітній процес організовано з урахуванням сучасних інформаційних технологій та орієнтацією на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного професійного самовдосконалення. Провідними документами, через які реалізується план підготовки, є освітня програма та навчальний план. Відповідно до Стратегії розвитку університету особлива увага приділяється удосконаленню лекційних занять, плануванню і проведенню практичних занять, організації практичної підготовки здобувачів вищої освіти, зміцненню зв’язків із підприємствами і закладами міста та області.

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

У 2012 році в Міжнародному класичному університеті імені Пилипа Орлика була сформована перша група студентів для отримання спеціальності «Комп’ютерна інженерія».

Студенти спеціальності «Комп’ютерна інженерія» отримують фундаментальні знання з комп’ютерних технологій. Вони навчаються математичному моделюванню складних комп’ютерних систем, їх оптимізації, проектуванню сучасних комп’ютерних комплексів та мереж. Комп’ютерні інженери отримують найбільш різносторонні та глибокі знання, уміння та навички в IT-технологіях, адже ця спеціальність гармонічно поєднує у собі фундаментальні та практичні знання в обчислювальній математиці, комп’ютерній техніці та програмуванні.

Для здійснення підготовки висококваліфікованих фахівців та реалізації навчально-дослідних програм, кафедру інженерних технологій забезпечено сучасною комп’ютерної технікою та обладнанням. В університеті є вільний доступ до мережі Internet та внутрішньої університетської мережі.

Перспективи: посади, на яких можуть працювати випускники спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»: інженер-програміст, прикладний програміст, системний програміст, програміст баз даних, веб-програміст, веб-дизайнер, тестувальник програмного забезпечення, спеціаліст із захисту інформації, інженер з комп’ютерних систем, проектувальник комп’ютерних мереж, системний адміністратор, адміністратор баз даних, технік-програміст, консультант з ІТ-систем, керівник проектів в області ІТ, спеціаліст по інформаційним системам, спеціаліст служби технічної підтримки, викладач вищого навчального закладу (асистент), науковий співробітник (молодший науковий співробітник).

Кафедра інженерних технологій приділяє велику увагу науково-дослідній роботі, що є суттєвою складовою підготовки майбутніх фахівців. Залучення студентів до участі у плануванні, виконанні та використанні результатів науково-дослідних робіт, починаючи з перших років навчання, надає можливість поступово заохочувати усіх до самостійного аналізу та пошуку оптимальних рішень при проектуванні сучасних комп’ютерних систем.

У 2018 році на кафедрі розпочав роботу студентський науковий гурток «Комп’ютерна інженерія», в роботі якого приймають участь студенти кафедри.

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»

У 2015 році в Міжнародному класичному університеті імені Пилипа Орлика була сформована перша група студентів для отримання спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».

Освіта у сфері землеустрою набирає популярність на тлі неймовірного зростання ринку торгівлі землею і нерухомим майном. Випускник спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» – інженер-землевпорядник – є основним учасником землевпорядної, кадастрової та оціночної діяльності.

Випускники займаються відведенням земель підприємствам, організаціям для суспільних потреб та громадянам під індивідуальне будівництво, здійснюють оформлення та видачу документів на право власності, організують раціональне використання та охорону земель, займаються експертною оцінкою землі та нерухомості.

Перспективи: місце роботи після закінчення університету: в державних, обласних та місцевих органах влади з питань обліку, використання та охорони земель; в проектних і науково-дослідних інститутах із землеустрою; в спеціалізованих, ліцензованих землевпорядних організаціях; на підприємствах і в організаціях, що займаються економічною та правовою діяльністю в галузі земельних відносин; в земельно-оціночних організаціях і підприємствах, пов’язаних з купівлею-продажем земельних ділянок та інших об’єктів нерухомості; містобудівних та девелоперських організаціях.

Залучення студентів до участі у плануванні, виконанні та використанні результатів науково-дослідних робіт, починаючи з перших років навчання, надає можливість поступово заохочувати усіх до самостійного аналізу та пошуку оптимальних рішень при проектуванні сучасних геоінформаційних систем.

[:en]

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

У 2012 році в Міжнародному класичному університеті імені Пилипа Орлика була сформована перша група студентів для отримання спеціальності «Комп’ютерна інженерія».

Студенти спеціальності «Комп’ютерна інженерія» отримують фундаментальні знання з комп’ютерних технологій. Вони навчаються математичному моделюванню складних комп’ютерних систем, їх оптимізації, проектуванню сучасних комп’ютерних комплексів та мереж. Комп’ютерні інженери отримують найбільш різносторонні та глибокі знання, уміння та навички в IT-технологіях, адже ця спеціальність гармонічно поєднує у собі фундаментальні та практичні знання в обчислювальній математиці, комп’ютерній техніці та програмуванні.

Для здійснення підготовки висококваліфікованих фахівців та реалізації навчально-дослідних програм, кафедру інженерних технологій забезпечено сучасною комп’ютерної технікою та обладнанням. В університеті є вільний доступ до мережі Internet та внутрішньої університетської мережі.

Перспективи: посади, на яких можуть працювати випускники спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»: інженер-програміст, прикладний програміст, системний програміст, програміст баз даних, веб-програміст, веб-дизайнер, тестувальник програмного забезпечення, спеціаліст із захисту інформації, інженер з комп’ютерних систем, проектувальник комп’ютерних мереж, системний адміністратор, адміністратор баз даних, технік-програміст, консультант з ІТ-систем, керівник проектів в області ІТ, спеціаліст по інформаційним системам, спеціаліст служби технічної підтримки, викладач вищого навчального закладу (асистент), науковий співробітник (молодший науковий співробітник).

Кафедра інженерних технологій приділяє велику увагу науково-дослідній роботі, що є суттєвою складовою підготовки майбутніх фахівців. Залучення студентів до участі у плануванні, виконанні та використанні результатів науково-дослідних робіт, починаючи з перших років навчання, надає можливість поступово заохочувати усіх до самостійного аналізу та пошуку оптимальних рішень при проектуванні сучасних комп’ютерних систем.

У 2018 році на кафедрі розпочав роботу студентський науковий гурток «Комп’ютерна інженерія», в роботі якого приймають участь студенти кафедри.

Спеціальність 275 «Транспортні технології»

У 2015 році в Міжнародному класичному університеті імені Пилипа Орлика була сформована перша група студентів для отримання спеціальності 275 «Транспортні технології».

Підготовка фахівців з транспортних технологій дозволяє поєднати теоретичні знання і практичний досвід.  Тому важливе значення для підготовки фахівців із спеціальності «Транспортні технології» має їх поглиблена практична підготовка. Вирішення цього завдання залежить від організації навчального процесу і досягається за рахунок лабораторно-практичних занять, виконання курсових проектів і практики студентів. Кожен з названих етапів навчального процесу має свої особливості та можливості практичної підготовки фахівців і вимагає цілеспрямованої роботи. Випускники після  отримання диплому можуть включитися у виробництво і працювати з повною віддачею на ділянці, що відповідає спеціальності та кваліфікації.

Перспективи: випускники спеціальності «Транспортні технології» можуть працювати на престижних посадах на державних та приватних підприємствах: логіст; диспетчер з міжнародних перевезень; інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань; ревізор з безпеки руху; технік-інспектор з контролю за використанням палива; ревізор автомобільного транспорту.

Залучення студентів до участі у плануванні, виконанні та використанні результатів науково-дослідних робіт, починаючи з перших років навчання, надає можливість поступово заохочувати усіх до самостійного аналізу та пошуку оптимальних рішень при проектуванні сучасних транспортних систем.

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»

У 2015 році в Міжнародному класичному університеті імені Пилипа Орлика була сформована перша група студентів для отримання спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».

Освіта у сфері землеустрою набирає популярність на тлі неймовірного зростання ринку торгівлі землею і нерухомим майном. Випускник спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» – інженер-землевпорядник – є основним учасником землевпорядної, кадастрової та оціночної діяльності.

Випускники займаються відведенням земель підприємствам, організаціям для суспільних потреб та громадянам під індивідуальне будівництво, здійснюють оформлення та видачу документів на право власності, організують раціональне використання та охорону земель, займаються експертною оцінкою землі та нерухомості.

Перспективи: місце роботи після закінчення університету: в державних, обласних та місцевих органах влади з питань обліку, використання та охорони земель; в проектних і науково-дослідних інститутах із землеустрою; в спеціалізованих, ліцензованих землевпорядних організаціях; на підприємствах і в організаціях, що займаються економічною та правовою діяльністю в галузі земельних відносин; в земельно-оціночних організаціях і підприємствах, пов’язаних з купівлею-продажем земельних ділянок та інших об’єктів нерухомості; містобудівних та девелоперських організаціях.

Залучення студентів до участі у плануванні, виконанні та використанні результатів науково-дослідних робіт, починаючи з перших років навчання, надає можливість поступово заохочувати усіх до самостійного аналізу та пошуку оптимальних рішень при проектуванні сучасних геоінформаційних систем.