Історія створення спеціальностей кафедри інженерних технологій

Спеціальність 275 «Транспортні технології»

Приватний заклад вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» здійснює свою діяльність у відповідності до поточного законодавства та статуту. У 2018р. університет увійшов до складу 16 ЗВО України, прийнятих до Асоціації університетів ЮНЕСКО. Умовою прийняття ЗВО до Асоціації університетів ЮНЕСКО є відповідність методики, принципів, моделей освіти рівню світових стандартів сучасного інформаційного суспільства.

Підготовку бакалаврів за ОП «Транспортні технології» здійснює кафедра інженерних технологій, яку було створено в 2016 році. В 2016 році, за ініціативою ректора МКУ ім. П. Орлика Проня С.В. та представника місцевих перевізників голови правління ТДВ «Оріон-Авто» Буркуна В.В. було сформовано першу освітню програму зі спеціальності 275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)». Основною причиною необхідності відкриття цієї спеціальності стала регіональна потреба у розвитку транспортно-логістичного комплексу Миколаївського регіону, яка була зазначена в «Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року» та наявністю закладів вищої освіти І-ІІ рівня акредитації, які здійснюють підготовку фахівців галузі 27 Транспорт.

Ліцензію на право здійснення освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти, згідно з кваліфікаційними вимогами до освітнього рівня бакалавр, за напрямом підготовки «Транспортні технології», Університетом було отримано, відповідно до Наказу МОН України наказ МОН № 32л від 17.02.2017 р.

В період з травня 2017 року по травень 2020 року здійснювався постійний моніторинг якості складових компонентів ОП в рамках обговорення з зацікавленими особами, а саме представниками транспортних підприємств Миколаївської області, місцевої влади, здобувачами вищої освіти, представниками академічної спільноти та іншими стейкголдерами. Питання щодо вдосконалення ОП неодноразово піднімалися на засіданні кафедри інженерних технологій, раді роботодавців тощо. Діюча ОП «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» була розроблена на базі стандарту вищої освіти за спеціальністю 275 «транспортні технології (за видами)» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (наказ МОН України від 29.10.2018 №1171) та з урахуванням пропозицій груп заінтересованих сторін, вивчення досвіду вітчизняних та закордонних закладів вищої освіти та затверджена на засіданні вченої ради протокол № 1 30.08.2020 р..

Навчальний план підготовки фахівців передбачає обов’язкову ступеневість освіти: за освітнім рівнем «бакалавр» (термін навчання – 3 роки 10 місяців).

Організація підготовки фахівців здійснюється на основі нормативного і правового забезпечення, яке визначає закон «Про вищу освіту в Україні» від 17 січня 2001 року (оновлений у 2014 році). Освітній процес організовується з урахуванням сучасних інформаційних технологій та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного професійного самовдосконалення. Провідними документами, через які реалізується план підготовки, є освітня програма та навчальний план рецензії та відгуки роботодавців Особлива увага приділяється удосконаленню лекційних курсів, плануванню і проведенню практичних занять, організації практики здобувачів вищої освіти, зміцненню зв’язків з підприємствами та закладами міста і області, згідно стратегії розвитку Університету

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»

У 2012 році в Міжнародному класичному університеті імені Пилипа Орлика була сформована перша група студентів для отримання спеціальності «Комп’ютерна інженерія».

Студенти спеціальності «Комп’ютерна інженерія» отримують фундаментальні знання з комп’ютерних технологій. Вони навчаються математичному моделюванню складних комп’ютерних систем, їх оптимізації, проектуванню сучасних комп’ютерних комплексів та мереж. Комп’ютерні інженери отримують найбільш різносторонні та глибокі знання, уміння та навички в IT-технологіях, адже ця спеціальність гармонічно поєднує у собі фундаментальні та практичні знання в обчислювальній математиці, комп’ютерній техніці та програмуванні.

Для здійснення підготовки висококваліфікованих фахівців та реалізації навчально-дослідних програм, кафедру інженерних технологій забезпечено сучасною комп’ютерної технікою та обладнанням. В університеті є вільний доступ до мережі Internet та внутрішньої університетської мережі.

Перспективи: посади, на яких можуть працювати випускники спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»: інженер-програміст, прикладний програміст, системний програміст, програміст баз даних, веб-програміст, веб-дизайнер, тестувальник програмного забезпечення, спеціаліст із захисту інформації, інженер з комп’ютерних систем, проектувальник комп’ютерних мереж, системний адміністратор, адміністратор баз даних, технік-програміст, консультант з ІТ-систем, керівник проектів в області ІТ, спеціаліст по інформаційним системам, спеціаліст служби технічної підтримки, викладач вищого навчального закладу (асистент), науковий співробітник (молодший науковий співробітник).

Кафедра інженерних технологій приділяє велику увагу науково-дослідній роботі, що є суттєвою складовою підготовки майбутніх фахівців. Залучення студентів до участі у плануванні, виконанні та використанні результатів науково-дослідних робіт, починаючи з перших років навчання, надає можливість поступово заохочувати усіх до самостійного аналізу та пошуку оптимальних рішень при проектуванні сучасних комп’ютерних систем.

У 2018 році на кафедрі розпочав роботу студентський науковий гурток «Комп’ютерна інженерія», в роботі якого приймають участь студенти кафедри.

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»

У 2015 році в Міжнародному класичному університеті імені Пилипа Орлика була сформована перша група студентів для отримання спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».

Освіта у сфері землеустрою набирає популярність на тлі неймовірного зростання ринку торгівлі землею і нерухомим майном. Випускник спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» – інженер-землевпорядник – є основним учасником землевпорядної, кадастрової та оціночної діяльності.

Випускники займаються відведенням земель підприємствам, організаціям для суспільних потреб та громадянам під індивідуальне будівництво, здійснюють оформлення та видачу документів на право власності, організують раціональне використання та охорону земель, займаються експертною оцінкою землі та нерухомості.

Перспективи: місце роботи після закінчення університету: в державних, обласних та місцевих органах влади з питань обліку, використання та охорони земель; в проектних і науково-дослідних інститутах із землеустрою; в спеціалізованих, ліцензованих землевпорядних організаціях; на підприємствах і в організаціях, що займаються економічною та правовою діяльністю в галузі земельних відносин; в земельно-оціночних організаціях і підприємствах, пов’язаних з купівлею-продажем земельних ділянок та інших об’єктів нерухомості; містобудівних та девелоперських організаціях.

Залучення студентів до участі у плануванні, виконанні та використанні результатів науково-дослідних робіт, починаючи з перших років навчання, надає можливість поступово заохочувати усіх до самостійного аналізу та пошуку оптимальних рішень при проектуванні сучасних геоінформаційних систем.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-T4KKNNFPL1'); (function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)}; m[i].l=1*new Date();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)}) (window, document, "script", "https://cdn.jsdelivr.net/npm/yandex-metrica-watch/tag.js", "ym"); ym(75202507, "init", { clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, webvisor:true, trackHash:true });