Наукова діяльність

Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження (Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»).

Наукова діяльність в Університеті є невід’ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти.

Наукова діяльність Університету забезпечується через:

  •  органічну єдність змісту освіти і програм наукової діяльності;
  •  спрямування фундаментальних, прикладних досліджень і розробок;
  •  написання підручників та навчальних посібників з урахуванням результатів сучасних досліджень;
  •  розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі міжнародної) з установами і організаціями, що не входять до системи вищої освіти, для розв’язання складних наукових проблем, впровадження результатів наукових досліджень і розробок;
  •  безпосередню участь учасників освітього процесу у науково-дослідних роботах, що проводяться у закладі вищої освіти;
  •  планування, проведення і виконання науково-педагогічними працівниками наукових досліджень у межах основного робочого часу;
  •  залучення до освітнього процесу провідних учених і науковців, працівників закладів вищої освіти та інших наукових установ і організацій;
  •  організацію наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, конкурсів, курсових, магістерських та інших робіт учасників освітнього процесу.

Теми науково-дослідних робіт кафедр Університету, що зареєстровані в УкрІНТЕІ

Керівник роботи: д-р психол. наук, проф. Євдокимова Н.О.
Номер державної реєстрації: 0118U004147

Назва роботи: Формування суб’єктності майбутнього фахівця

Мета: Розробка інноваційної системи психолого-педагогічного супроводу процесу формування суб’єктності майбутніх фахівців соціономічного спрямування та проєктування, верифікація й апробація форм психолого-педагогічної практики у сфері вищої освіти на засадах суб’єкт-суб’єктного підходу про професійної підготовки.