Набір на підготовчі курси до НМТ триває!

Академічна доброчесність

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Академічна доброчесність передбачає дотримання правил посилання на джерела інформації у випадку використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання вимог про авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну науково-педагогічну (творчу) діяльність; контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами вищої освіти; об’єктивне оцінювання результатів навчання.

Положення про академічну доброчесність у ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу діяльність», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Статуту Університету, листа Міністерства освіти і науки від 15.08.2018 р. за № 1/11-8681 «Про Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах».

За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники Університету можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

• відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання (ухвалюється вченою радою Університету);

• позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання (ухвалюється вченою радою Університету);

• позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади (ухвалюється вченою радою Університету).

За порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

• повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо) (ухвалюється деканом факультету);

• повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми (ухвалюється деканом факультету);

• відрахування з закладу освіти (ухвалюється ректором Університету);

• позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання (ухвалюється ректором Університету).

Види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності визначаються спеціальними законами та внутрішніми положеннями Університету, що затверджені вченою радою Університету та погоджені з відповідними органами самоврядування здобувачів освіти в частині їхньої відповідальності.

У системі запобігання академічного плагіату Університету в якості критерію оригінальності творів використовується показник рівня оригінальності тексту у відсотках, отриманих за допомогою програмно- технічних засобів перевірки на плагіат і зменшений на відсоток правомірних запозичень.

Для наукових, навчально-методичних, науково-дослідних праць встановлюється рекомендована шкала оцінювання залежно від кількісного показника рівня оригінальності для випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти: бакалаврська робота -55% оригінальності тексту, магістерська робота – 60% оригінальності тексту. Показники нижче вказаних рівнів є не прийнятними і вказують на наявність необгрунтованих запозичень та значні ознаки плагіату.

З метою уникнення фактів академічної недоброчесності у науковій (творчій) та освітній діяльності науково-педагогічних та педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти в Університеті впроваджуються такі заходи:

  • ознайомлення всіх учасників наукового та освітнього процесів із нормами цього Положення;
  • системне інформування науково-педагогічних та педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти про дотримання принципів та правил академічної доброчесності;
  • проведення семінарів щодо академічної культури у науковій та освітній сферах;
  • ознайомлення здобувачів вищої освіти з вимогами дотримання правил академічної доброчесності під час підготовки дипломних робіт (проєктів);
  • завідувачам кафедр, деканам, головам та членам екзаменаційних комісій, науковим керівникам посилити увагу щодо відповідності кваліфікаційних робіт принципам академічної доброчесності;
  • обов’язкова перевірка кваліфікаційних робіт на наявність плагіату експертами та\чи за допомогою відповідних технічних засобів і програмних продуктів.