ПОЛОЖЕННЯ про дистанційне навчання

           Затверджено

На засіданні педагогічної ради

ПП «Регіон Південь»

Протокол № __ від «___» _____ 20017 р.

Голова   ___________

 

 

ПОЛОЖЕННЯ


про дистанційне навчання

в приватному підприємстві  «Регіон Південь»

 

 1. Загальні положення

1.1. Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) в Приватному підприємстві  «Регіон Південь» (далі – ПП «Регіон Південь») є нормативним документом, який регламентує організацію процесу дистанційного навчання в ПП «Регіон Південь».

1.2. Дане Положення розроблене відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України

№ 40 від  21.01.2004.

1.3. Дистанційне навчання в ПП «Регіон Південь» реалізується через відділ дистанційного навчання (ВДН), який є структурним підрозділом ПП «Регіон Південь» з нормативно-правовою базою, організаційно оформленою структурою, кадровим,  матеріально-технічним та фінансовим забезпеченням. Основне завдання ВДН – реалізація дистанційного навчання згідно з вимогами законодавства.

1.4. Під дистанційним навчанням мається на увазі індивідуалізований процес передання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізованому середовищі, яке створене на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. У процесі дистанційного навчання використовуються дистанційні курси – інформаційні продукти, які є достатніми для навчання за окремими навчальними дисциплінами.

 1. Структура і функції відділу дистанційного навчання (ВДН)

2.1. ВДН ПП «Регіон Південь» підтримує банк атестованих дистанційних курсів, які об’єднані між собою спеціалізованою інформаційно-комунікаційною мережею.

2.2. Відділ дистанційного навчання забезпечує:

 • поточну координацію робіт з розвитку дистанційного навчання, зокрема з розроблення нормативних документів щодо діяльності ВДН, наукових основ дистанційного навчання, у тому числі технологій дистанційного навчання і його науково-методичного, системотехнічного, кадрового та матеріально-технічного забезпечення, а також розроблення критеріїв, засобів і систем контролю якості дистанційного навчання;
 • розроблення дистанційних курсів та участь у створенні банку атестованих дистанційних курсів;
 • здійснення освітньої діяльності за технологіями дистанційного навчання, включаючи проведення підсумкового контролю осіб, що навчаються дистанційно, у тому числі за напрямами та спеціальностями, для яких дистанційні курси розроблені різними навчальними закладами;
 • перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів з технологій дистанційного навчання на регіональному рівні;
 • участь у міжнародному співробітництві у сфері дистанційного навчання;
 • апробацію нових дистанційних курсів в умовах реального навчального процесу;
 • об’єднання зусиль навчальних закладів регіону для забезпечення розвитку дистанційного навчання за всіма напрямами та освітніми рівнями;
 • співпрацю з органами місцевого самоврядування з метою задоволення регіональних потреб у підготовці, перепідготовці та (або) розширенні профілю (підвищенні кваліфікації) кадрів;
 • розроблення дидактичного та методичного забезпечення дистанційних курсів, а також створення цих курсів за визначеними напрямами підготовки.

2.3. Банк дистанційних курсів ВДН (далі – БДК) є розподіленим інформаційним ресурсом, який може бути розташований на сервері ВДН з централізованою системою віртуального керування ним та захисту від несанкціонованого доступу і копіювання інформації.

 1. Управління системою дистанційного навчання

3.1. Управління ВДН здійснюється директором ПП «Регіон Південь»  який:

 • приймає рішення щодо забезпечення проведення необхідних заходів, які дають право ПП «Регіон Південь» вести дистанційне навчання за обраними напрямами (спеціальностями);
 • забезпечує підготовку персоналу для впровадження дистанційної форми навчання;
 • забезпечує науково-методичну, системотехнічну та матеріально-технічну підтримку дистанційного навчання;
 • здійснює контроль за якістю дистанційного навчання.

 Стандарти у дистанційному навчанні

 4.1. Дистанційна форма навчання базується на державних стандартах професійно-технічної освіти (ДСПТУ) і технологіях дистанційного навчання.

4.2. Вимоги до структури та формату навчальних курсів та управління ними формуються на основі міжнародних стандартів дистанційних курсів сформульованих у SCORM (Sharable Courseware Object Reference Model).

 1. Організаційні засади системи дистанційного навчання

 5.1. У ПП «Регіон Південь» використання технологій дистанційного навчання зорієнтоване насамперед на такі категорії слухачів:

 • особи з особливими потребами;
 • обдаровані діти та молодь, які спроможні самостійно або прискорено опанувати навчальні програми;
 • особи, які проживають у географічно віддалених і важкодоступних до ПП «Регіон Південь» населених пунктах;
 • слухачі вечірніх шкіл, які за умовами праці перебувають тривалий час за межами населеного пункту, де розташований ПП «Регіон Південь», та слухачі, які за сімейними обставинами (декретна відпустка тощо) не можуть систематично відвідувати ПП «Регіон Південь»;
 • особи, які бажають отримати додаткові знання паралельно з навчанням у школі;
 • особи, які готуються до вступу до ВНЗ;
 • громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном.

5.2. Технології дистанційного навчання можуть використовуватись ПП «Регіон Південь» при проведенні занять через мережу Інтернет під час карантину; вивченні додаткових (факультативних) предметів; навчанні слухачів під час хвороби;  отриманні консультацій тощо.

5.3. Перелік предметів чи тем навчальних програм, видів навчальних занять, які здійснюються за технологіями дистанційного навчання, визначаються ПП «Регіон Південь».

5.4. У ПП «Регіон Південь» технології дистанційного навчання можуть використовуватись при організації навчального процесу за програмами первинної професійної підготовки, перепідготовки або підвищення робітничої кваліфікації, а також за навчальними програмами з навчальних предметів та професійно-теоретичної підготовки.

5.5. Професійно-практична підготовка здійснюється за дистанційною формою та/або очно у вигляді виробничого навчання, виробничої практики і проводиться у навчально-виробничих майстернях, на полігонах, тренажерах, у навчально-виробничих підрозділах, навчальних господарствах, а також на робочих місцях на виробництві та в сфері послуг або із використанням технологій дистанційного навчання за наявності відповідних веб-ресурсів і можливостей доступу до них.

5.6. Навчання осіб із особливими потребами (у тому числі з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, психічними розладами) передбачає залучення додаткових технологій дистанційного навчання при здійсненні всіх видів підготовки, включаючи професійно-практичну, з урахуванням особливостей розвитку слухачів.

5.7  Створення, поповнення та користування інформаційними ресурсами банку дистанційних курсів  ПП «Регіон Південь» здійснюються  викладачами (майстрами) які читають ці курси в  ПП «Регіон Південь». Функціонування банку атестованих дистанційних курсів здійснюється при повному збереженні авторських і майнових прав на дистанційні курси та забезпеченні авторського нагляду за їхнім використанням. Атестацію курсів проводить  засідання Педагогічної  ради шляхом затвердження згідно із регламентом.

5.9. ВДН з метою апробації дистанційної форми навчання або розроблюваних дистанційних курсів може самостійно організовувати дистанційне навчання з будь-яких навчальних дисциплін після розгляду та схвалення матеріалів курсів педагогічною радою за поданням методичної ради.

5.10. ВДН забезпечує гарантовану якість дистанційного навчання за рахунок:

 • використання у навчальному процесі атестованих дистанційних курсів;
 • проведення періодичного моніторингу якості дистанційного навчання.

 Особливості організації навчального процесу за дистанційною формою навчання

6.1. Учасники навчального процесу.

6.1.1. Учасниками навчального процесу, що відбувається за дистанційною формою навчання, є:

 • працівники ПП «Регіон Південь», що забезпечують навчальний процес, у тому числі науково-педагогічні та педагогічні працівники (далі за текстом-викладачі), а також адміністративно-управлінський, інженерно-технічний та допоміжний  персонал (системні адміністратори, програмісти та інші)
 • фахівці з інформаційних технологій, адміністратори дистанційного навчання, інженерно-технічні працівники, методисти, лаборанти тощо;
 • особи, що навчаються – слухачі.

6.1.2. Взаємовідносини між учасниками навчального процесу за дистанційною формою навчання регулюються відповідними договорами. У разі виникнення суперечок між учасниками дистанційного навчання щодо якості чи організації навчального процесу всі питання щодо сутності суперечок розв’язуються Координаційною радою. Якщо сторони не дійшли згоди після розгляду спірних питань у Координаційній раді, то вони мають право відстоювати свої інтереси у судових інстанціях згідно з чинним законодавством.

6.1.3. Працівники ПП «Регіон Південь», що забезпечують навчальний процес за дистанційною формою навчання, повинні мати необхідний кваліфікаційний рівень з технологій дистанційного навчання та відповідні документи, що це підтверджують.

6.1.4. Штатна чисельність працівників, які забезпечують навчальний процес, обсяг часу, що відведений викладачам для проведення навчальних занять кожного виду, визначаються відповідними нормативами, що затверджуються Міністерством освіти і науки та директором ПП «Регіон Південь».

6.1.5. Робочий час педагогічних та науково-педагогічних працівників, що забезпечують дистанційне навчання, для виконання навчальних, методичних, наукових, організаційних та інших робіт у поточному навчальному році не повинен перевищувати річний робочий час, що визначений Кодексом законів України про працю.
Враховуючи підвищену складність підготовки методичного та дидактичного забезпечення дистанційних курсів у порівнянні з підготовкою методичних матеріалів для інших форм навчання, керівництву ПП «Регіон Південь» дозволяється перерозподіляти робочий час між методичними та навчальними роботами у бік зменшення останніх у порядку, що визначається Міністерством освіти і науки.

6.1.6. Навчатися в ПП «Регіон Південь» за дистанційною формою навчання або за дистанційною, що поєднана з іншими формами, мають право громадяни України, іноземні громадяни і особи без громадянства відповідно до чинного законодавства та міжнародних угод. Умови приймання на навчання за дистанційною формою визначаються Міністерством освіти і науки України та Правилами прийому до ПП «Регіон Південь».

6.1.7. Термін навчання за дистанційною формою визначається державними стандартами освіти або індивідуальними навчальними планами, які розробляються ПП «Регіон Південь» із врахуванням реальних можливостей виконання навчальних, навчально-виробничих та освітньо-професійних програм у певні строки.

6.1.8. Випускникам ПП «Регіон Південь», що успішно закінчили повний курс навчання за дистанційною або поєднаною з дистанційною формою навчання і пройшли державну атестацію, видаються відповідні документи державного зразка про освіту. Слухачі, які успішно закінчили навчання за окремими дистанційними курсами, одержують свідоцтво кваліфікованого робітника .

6.1.9. Перелік напрямів, спеціальностей та навчальних дисциплін, за якими допускається підготовка за дистанційною формою навчання, встановлюється законодавством.

6.1.10. Перелік навчальних дисциплін та форм організації навчання, за якими може бути забезпечене дистанційне навчання або використання його елементів, визначає ПП «Регіон Південь».

 6.2. Особливості організації навчального процесу дистанційної освіти.

6.2.1. Навчальний процес дистанційного навчання в ПП «Регіон Південь» організовується на підставі навчальних планів, що розроблені на основі галузевих стандартів вищої освіти, за умови виконання вимог до всіх елементів технологій дистанційного навчання.

6.2.2. Навчальний процес за дистанційною формою в ПП «Регіон Південь» здійснюється у таких формах: навчальні заняття; виконання проектних завдань; практична підготовка; контрольні заходи.

6.2.3. Основними видами навчальних занять при дистанційному навчанні в ПП «Регіон Південь» є: самостійне вивчення навчального матеріалу дистанційного курсу, лекція, консультація, семінар, дискусія, практичне заняття, лабораторне заняття.

6.2.4. Самостійне вивчення передбачає використання навчальних матеріалів дистанційних курсів, які студенти отримують через Інтернет (Інтранет, корпоративну мережу) та / або на переносному носії інформації (CD-ROM, DVD-ROM тощо). Вимоги щодо самостійного вивчення навчального матеріалу конкретної дисципліни визначаються навчальною програмою дисципліни, методичними вказівками, інструкціями і завданнями, що містяться у дистанційному курсі.

6.2.5. Лекція – один із видів навчального заняття у дистанційному навчанні, на якому студенти отримують інформацію лекційного матеріалу через засоби телекомунікаційного зв’язку одним із способів:

– аудіовізуальна інформація лекційного матеріалу у синхронному режимі, коли студенти можуть отримувати інформацію від лектора і ставити йому запитання у реальному вимірі часу;

– асинхронний режим, коли студенти отримують аудіовізуальний запис лекційного матеріалу;

– режим дистанційної мультимедійної лекції, коли студент отримує доступ до матеріалів для підготовки студентів із лекції, які включають повнотекстовий матеріал, схеми, фото, відеофрагменти та безпосередню презентацію лекції.

6.2.6. Консультація – це елемент навчального процесу, за яким студенти дистанційно отримують відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

6.2.7. Дискусія – це навчальне заняття, проведення якого визначається викладачем у зв’язку з необхідністю вирішення поточної проблеми, що виникла у студентів у ході навчання, шляхом обговорення її студентами з викладачем та між собою.

6.2.8. Семінар і дискусія проводяться дистанційно у синхронному режимі (в реальному часі) з використанням телекомунікаційної мережі.

6.2.9.Практичне заняття – це навчальне заняття, під час якого відбувається детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формуються вміння і навички їхнього практичного застосування шляхом індивідуального виконання ними завдань, що сформульовані у дистанційному курсі. Для кожного практичного заняття студенти використовують мультимедійні матеріали для проведення практичних занять, розміщені на сервері дистанційного навчання, які включають: повнотекстовий матеріал (з виділенням особливо важливих питань для засвоєння), схеми, фотографії, відео. Практичні заняття виконуються дистанційно, результати надсилаються викладачеві електронною поштою.

6.2.10. Лабораторне заняття – форма навчального заняття, яке передбачає, що студенти особисто проводять натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень конкретної навчальної дисципліни, набувають практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, вимірювальною апаратурою, обчислювальною технікою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.

6.2.11. Лабораторні заняття в залежності від напряму (спеціальності) підготовки, рівня матеріально-технічної оснащеності реальних лабораторій, можливостей створення і використання віртуальних лабораторій можуть провадитись у формі одного з таких варіантів: очно у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях; дистанційно з використанням відповідних моделювальних програм (емуляторів), віртуальних лабораторій; за змішаною формою (частина – за першим, а частина – за другим варіантами).

6.2.12. Перелік дисциплін, за якими не допускається дистанційне виконання лабораторних робіт, визначає ПП «Регіон Південь».

6.2.13. Практична підготовка студентів здійснюється у формі реальної професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом ПП «Регіон Південь».

6.2.14. Студенти дистанційної форми навчання, які працюють за обраним фахом, звільняються від проходження практичної підготовки.

6.2.15. Контрольні заходи у студентів дистанційної форми навчання передбачають самоконтроль, вхідний, поточний, рубіжний та підсумковий контроль.

6.2.16. Самоконтроль є первинною формою контролю знань студентів, який обов’язково забезпечується структурою та організацією будь-якого дистанційного курсу.

6.2.17. Основною формою вхідного, поточного та рубіжного контролю є тестування. Крім того, поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних, семінарських занять та дискусій.

6.2.18. Оцінювання результатів тестування, практичних та лабораторних робіт відбувається дистанційно у двох режимах: автоматизовано та безпосередньо викладачем.

6.2.19. Іспити та заліки складаються студентами в період екзаменаційних сесій або за індивідуальним графіком, який затверджується ПП «Регіон Південь».

6.2.20. До розроблення і впровадження механізму гарантованої ідентифікації учасників процесу дистанційного навчання іспити та заліки складаються очно або дистанційно у присутності відповідальної особи чи комісії, які матимуть повноваження щодо ідентифікації особи студента.

6.2.21. Результати поточного та семестрового контролю (іспитів та диференційованих заліків) оцінюються у порядку, що визначається Міністерством освіти і науки, та у відповідності з діючим Положенням про екзаменаційну сесію.

6.2.22. Результати підсумкового контролю зберігаються в електронному вигляді та дублюються на паперових носіях (екзаменаційних та залікових відомостях, особових справах та залікових книжках).

 

 1. Забезпечення дистанційного навчання

 7.1. Забезпечення дистанційного навчання включає такі складові: науково-методичне забезпечення; кадрове забезпечення; системотехнічне забезпечення; матеріально-технічне забезпечення.

7.2. Науково-методичне забезпечення дистанційного навчання розробляють викладачі ПП «Регіон Південь». Науково-методичне забезпечення включає:

 • наукові основи дистанційного навчання для всіх освітніх рівнів та напрямів підготовки, перепідготовки та (або) розширення профілю (підвищення кваліфікації);
 • критерії, засоби і системи контролю якості дистанційного навчання;
 • єдині вимоги до навчальних планів, програм і нормативів дистанційного навчання, які відповідають державним стандартам освіти;
 • дидактичне та методичне забезпечення дистанційних курсів;
 • методики розроблення, апробації та впровадження дистанційних курсів;
 • науково-методичні основи функціонування банку атестованих дистанційних курсів.

 

7.3. Кадрове забезпечення дистанційного навчання реалізується постійно діючою системою перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з технологій дистанційного навчання таких категорій фахівців:

 • педагогічних та науково-педагогічних працівників ПП «Регіон Південь»;
 • фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій;
 • менеджерів дистанційного навчання;
 • методистів дистанційного навчання;

7.4. Усі фахівці, що забезпечують дистанційне навчання, повинні бути атестованими і мати відповідні документи, які підтверджують їхній кваліфікаційний рівень з дистанційного навчання. ПП «Регіон Південь» забезпечує підвищення кваліфікації своїх працівників, які задіяні у дистанційному навчанні, не рідше одного разу на три роки.

7.4.1. Системотехнічне забезпечення включає в себе: апаратне забезпечення; телекомунікаційне забезпечення; програмне забезпечення; інформаційне забезпечення.

7.4.2. До апаратного забезпечення належать: сервери для розміщення дистанційних курсів, WEB-сайтів та відповідних сервісних служб; робочі станції для викладачів та персоналу, які забезпечують процес дистанційного навчання, а також студентів і учнів, що навчаються дистанційно; мережне обладнання для об’єднання серверів та робочих станцій у єдину локальну систему та їхнього підключення до Інтернет (Інтранет).

 

7.4.3. Телекомунікаційне забезпечення складається з: телекомунікаційного обладнання, що забезпечує об’єднання мереж, які задіяні у дистанційному навчанні; телекомунікаційного обладнання, що забезпечує необхідну якість та пропускну здатність каналів зв’язку для інтерактивної взаємодії учасників навчального процесу та їхнього доступу до інформаційних ресурсів, що є як у межах Системи дистанційного навчання України, так і в інших інформаційних джерелах, у тому числі мережі Інтернет.

7.4.4. Програмне забезпечення включає: системне програмне забезпечення для підтримки роботи серверів і робочих станцій; прикладне програмне забезпечення для підтримки WEB-сайтів та інформаційних ресурсів; прикладне програмне забезпечення для підтримки функцій дистанційного навчання, що забезпечують загальну підтримку та адміністрування процесу дистанційного навчання; прикладне програмне забезпечення для викладачів, студентів і учнів, за допомогою якого реалізуються конкретні рішення організації та ведення навчального процесу у дистанційній формі; прикладне програмне забезпечення для створення навчальних матеріалів дистанційних курсів (редактори тексту, графіки, відео, звуку, анімаційні пакети тощо); інше програмне забезпечення, що рекомендується або розповсюджується ПП «Регіон Південь» для його використання особами, що навчаються за дистанційною формою навчання.

7.4.5.  До інформаційного забезпечення належать інформаційні ресурси, що використовуються у процесі дистанційного навчання: окремі дистанційні курси, електронні бібліотеки, нормативно-правова база, що стосується дистанційного навчання, інші бази та банки даних, у тому числі й ті, що є в мережі Інтернет.

7.4.6. До матеріально-технічного забезпечення належать матеріальні об’єкти та обладнання, що забезпечують процес дистанційного навчання. Вимоги до матеріально-технічного забезпечення ПП «Регіон Південь» визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами.

 

 1. Фінансові відносини в сфері дистанційного навчання

 8.1. Фінансування в системі дистанційного навчання здійснюється за рахунок коштів: фізичних та юридичних осіб, що вносять плату за навчання; виконання господарчих договорів; отриманих грантів; добровільних внесків і пожертв; інших надходжень, що не заборонені чинним законодавством.

 

8.2. Фінансові відносини між ПП «Регіон Південь», організаціями та установами в сфері дистанційного навчання здійснюються відповідно до двосторонніх або багатосторонніх договорів.

 

директора ПП «Регіон Південь»                              Коновалов І.М.